Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Assen
CiteertitelBeheerregeling GBA
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpburgerzaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-200803-09-2014nieuwe regeling

26-09-2008

Berichten van de Brink 07-11-2008

Berichten van de Brink 07-11-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Assen

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.
 • b.

  bevroren bevolkingsregister: de registers die zijn ingericht op basis van de Wet op de bevolkings- en verblijfsregisters en het besluit bevolkingsboekhouding en die ingevolge de intrekking van die wet en dat besluit per 1 oktober 1994 niet meer worden bijgehouden;

 • c.

  audit: een controle op de integriteit van de persoonsgegevens welke wordt uitgevoerd door een namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling. De audit bestaat uit onder andere een a-selecte steekproef van actuele en opgeschorte persoonslijsten. De omvang van de steekproef is afhankelijk van het inwonertal van de gemeente;

 • d.

  kwaliteitssteekproef: een controle op de inhoud van gegevenselementen aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende brondocumenten en procedures, over een representatief aantal persoonslijsten;

 • e.

  foutverslag: het automatisch door het systeem aangemaakte overzicht van fouten die ontdekt zijn in de over het netwerk binnenkomende berichten;

 • f.

  foutenlijst: het door het systeem aangemaakte overzicht van foutieve elementen op de persoonslijsten die zich in de gemeentelijke basisadministratie bevinden;

 • g.

  autorisatie: het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gebruikersmogelijkheden aan een persoon of afdeling of het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gegevensverstrekking aan afnemers en derden;

 • h.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders dat via de Wet GBA is aangewezen als verantwoordelijke;

 • i.

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie;

 • j.

  informatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de gemeentelijke basisadministratie, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekking- en privacyprocedures, alsmede de coördinatie

  bij de uitvoering van deze procedures;

 • k.

  beveiligingsbeheer: het geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de beveiligingsmaatregelen en -procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten;

 • l.

  gegevensbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

 • m.

  systeembeheer: het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingsysteem;

 • n.

  applicatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het GBA-toepassingssysteem en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

 • o.

  privacybeheer: het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij het verzamelen en verwerken van gegevens en de informatievoorziening;

 • p.

  gegevensverwerking: het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

 • q.

  bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke of beheerder persoons- gegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen en die geen zeggenschap heeft over de verwerking.

Artikel 2.
 • 1.

  De procesmanager Publieksbalie is beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacybeheerder. Hij kan de taak van informatiebeheerder en privacybeheerder geheel of gedeeltelijk

  mandateren aan een of meer aan zijn ondergeschikte ambtenaren.

 • 2.

  De beveiligingscontroller is de financieel economisch medewerker van de afdeling Managementcontrol van de dienst Stadsbalie. De beveiligingscontroller is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de beveiligingsmaatregelen -en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan GBA en  waardedocumenten. De beveiligingscontroller rapporteert periodiek (minimaal eens per jaar) aan het college van B&W zo nodig zonder tussenkomst van de procesmanager Publieksbalie.

Artikel 3.
 • 1.

  De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met:

 • 2.

  Het clusterhoofd Automatisering wijst medewerkers aan die zijn belast met het systeembeheer.

Hoofdstuk 2. Het informatiebeheer
Artikel 4.

De informatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;

 • b.

  een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de

 • c.

  bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheerprocedures;

 • d.

  een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 11 bedoelde kwaliteitssteekproef;

 • e.

  administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de Wet in is voorzien;

 • f.

  periodiek overleg tussen hem en de applicatiebeheerder en de privacybeheerder.

 • g.

  halfjaarlijks overleg tussen hem en de systeembeheerder.

 • h.

  richtlijnen voor de bijhouding van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 5.

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders als de verantwoordelijke van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over de navolgende aspecten die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens te weten:

 • a.

  persoonsinformatievoorziening;

 • b.

  beveiliging;

 • c.

  privacy;

 • d.

  gegevenskwaliteit;

 • e.

  personeelsaangelegenheden.

Artikel 6.

De informatiebeheerder beslist:

 • a.

  over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem;

 • b.

  op incidentele verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang

 • c.

  tot de basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  op overige verzoeken van binnengemeentelijke afnemers en derden tot het verkrijgen van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie;

 • e.

  e.over het toekennen van autorisaties.

Artikel 7.

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 • a.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

 • b.

  de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens geschiedt volgens de bepalingen uit de Wet GBA en de Verordening gemeentelijke basisadministratiepersoonsgegevens;

 • c.

  de bij of krachtens de Wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en  bijhouding, alsmede de beveiliging van de gemeentelijke basisadministratiepersoonsgegevens worden nageleefd;

 • d.

  alle in artikel 3 genoemde functionarissen, alsmede de systeembeheerder op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA- toepassingsysteem en van de gevolgen van deze installatie;

 • e.

  de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het beveiligingsplan GBA en waardedocumenten worden nageleefd.

Artikel 8.

De informatiebeheerder, of een door haar aan te wijzen functionaris opgesomd in artikel 3, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg inzake onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangaan.

Hoofdstuk 3. Het gegevensbeheer
Artikel 9.

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  het beheer van documentatie op het gebied van de Wet en overige regelgeving op hetgebied van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  de communicatie met de afnemers en andere houders van gemeentelijke basisadministraties over gegevensverwerking.

Artikel 10.

De gegevensbeheerder is bevoegd in overleg met de applicatiebeheerder vanuit de in artikel 9 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 11.

Periodiek wordt de inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten van ingezetenen onderworpen aan een audit door een namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling. De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op het welslagen van de eerder vermelde audit.

Artikel 12.

De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 4. Het systeembeheer
Artikel 13.

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingssysteem.

Artikel 14.

De systeembeheerder voorziet in:

 • a.

  de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

 • b.

  een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de GBA-apparatuur is opgesteld; 

 • c.

  de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van hettoepassingssysteem;

 • d.

  de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen.

Artikel 15.

De systeembeheerder is bevoegd:

 • a.

  direct maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is; hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder;

 • b.

  aanwijzingen te geven over:

  • -

   beheer toepassingssystemen;

  • -

   beheer van bestanden;

  • -

   reconstructiemaatregelen.

Artikel 16.

De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder f genoemde overleg.

Hoofdstuk 5. Het applicatiebeheer
Artikel 17.

De applicatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  a.een planning van periodieke gegevensverstrekking die op basis van het autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gedaan;

 • b.

  de communicatie bij storingen in hard- en software;

 • c.

  een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

 • d.

  de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualiseringen aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder en de informatiebeheerder in overleg met de informatiebeheerder;

 • e.

  de bijhouding van een verzameling van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 6 door de informatiebeheerder zijn toegekend;

 • f.

  het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur; 

 • g.

  de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem; 

 • h.

  de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan en tracht eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor een oplossing te zorgen; 

 • i.

  de voorlichting aan de alle in artikel 3 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

 • j.

  de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder;

 • k.

  de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden ontleend;

 • l.

  de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens;

 • m.

  een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen hettoepassingssysteem, zonodig door inschakeling van een derde.

Artikel 18.

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;

 • c.

  de technische afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties, alsmede de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde procedurebeschrijving voor de gemeentelijke basisregistratie;

 • d.

  het beheer van de tabellen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • e.

  het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 19.

De applicatiebeheerder is bevoegd:

 • a.

  gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen/diensten die direct toegang hebben tot de basisadministratie persoonsgegevens aanwijzingen te geven

  over het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  over het gebruik van de basisadministratie persoonsgegevens gedragsregels op te stellen.

Artikel 20.

De applicatiebeheerder beslist -na overleg met de informatiebeheerder en de systeembeheerder- over gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen zoals beschreven in de procedure uitwijk.

Artikel 21.

De applicatiebeheerder ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit het informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten worden nageleefd.

Artikel 22.

De applicatiebeheerder neemt deel aan:

 • a.

  het overleg genoemd in artikel 4, onder e en f;

 • b.

  het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 6. Het privacybeheer
Artikel 23.

De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de inhoudelijke afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, alsmede de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de Wet GBA en de Wet Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de afdeling Burgerzaken.

Artikel 24.

De privacybeheerder voorziet in:

Artikel 25.

De privacybeheerder is bevoegd:

 • a.

  op grond van het in artikel 23 genoemde toezicht, alle gebruikers van het toepassingssysteem aanwijzingen te geven;

 • b.

  ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de gemeentelijke basisadministratiepersoonsgegevens, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 26.

De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de wet en daarbij behorende regelingen,de Wet bescherming Persoonsgegevens voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn.

Hoofdstuk 7. De specialistsche werkzaamheden GBA
Artikel 27.

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot degemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens.

Artikel 28.

De applicatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 81, 82 en 83 van de wet;

 • b.

  controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 29.

De applicatiebeheerder is bevoegd:

In overleg met de gegevensbeheerder aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Hoofdstuk 8 De gegevensverwerking
Artikel 30.

De gegevensverwerkers voorzien in:

 • a.

  het verwerken van de gegevens overeenkomstig de krachtens de wet, middels het Logisch Ontwerp, handleidinguitvoeringsprocedures, voorgeschreven wijze, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd;

 • b.

  het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens;

 • c.

  de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;

 • d.

  de behandeling van mutaties;

 • e.

  de behandeling van het netwerkverkeer, behalve de periodieke gegevensverstrekking;

 • f.

  de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerk-berichten;

 • g.

  g.de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 36 van de wet en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de wet geen ontleningstatus is gegeven;

 • h.

  de dagelijkse controle van in het systeem aangebrachte actualiseringen;

 • i.

  de kennisgeving aan de geregistreerde voor wat betreft de verwerking van:

  • -

   wijziging van het naamgebruik;

  • -

   vervolginschrijving voor zover het betreft een binnengemeentelijke verhuizing en een vervolginschrijving die leidt tot opname in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • j.

  de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een:

  • -

   1e inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • -

   een vervolginschrijving uit het buitenland.

Artikel 31.

De gegevensverwerkers beslissen op aangiften en verzoekschriften die op grond van de Wet worden gedaan met in achtneming van het gestelde in artikel 26 en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien.

Hoofdstuk 9. Het beveiligingsbeheer
Artikel 32.

De beveiligingscontroller is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de beveiligings-maatregelen en -procedures zoals uitgewerkt in het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten.

Artikel 33.

De beveiligingscontroller is bevoegd het management van de afdeling Publieksbalie adviezen te geven ten aanzien van beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten.

Artikel 34.

De beveiligingsbeheerder ziet er op toe dat:

 • a.

  beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het InformatiebeveiligingsplanGBA en waardedocumenten worden nageleefd;

 • b.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 35.

De beveiligingscontroller rapporteert periodiek (minimaal eens per jaar) aan het college van B&W - zo nodig zonder tussenkomst van de procesmanager Publieksbalie - over beveiligingsaspecten die uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten voortvloeien.

Artikel 36.

De beveiligingsbeheerder voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het beveiligingsbeheer.

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Artikel 37.

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden naast de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens tevens voor het bevroren bevolkingsregister en de in de gemeentelijke basisadministratie aangehaakte gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen.

Artikel 38.
 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als "Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Assen".

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking 8 dagen na publicatie.

 • 3.

  De regeling ligt ter inzage in het stadhuis.​

Assen, 27-02-2012

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 de secretaris,                            de burgemeester,

Bijlage 1. Aanwijzing van beheerfunctionarissen

Op grond van artikel 3, lid 1 van de GBA-beheerregeling zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

Gegevensbeheer

Als gegevensbeheerder is aangewezen de heer H. de Rooij, GBA coördinator (a.i.).

Zijn plaatsvervanger is de heer R. Dekker, vakdeskundige C / medewerker interne procesondersteuning.

De navolgende functionarissen zijn belast met het berichtenverkeer:

 • - De heer R. Dekker, vakdeskundige C / medewerker interne procesondersteuning

 • - Mevrouw M. Visser, vakdeskundige C / medewerker interne procesondersteuning

 • - Mevrouw C. Tupanno, vakdeskundige C / medewerker interne procesondersteuning

Applicatiebeheer

Als applicatiebeheerder Burgerzaken is aangewezen de heer R. Dekker, vakdeskundige C / medewerker interne procesondersteuning.

Zijn plaatsvervangers zijn:

 • - Mevrouw M. Visser, vakdeskundige C / medewerker interne procesondersteuning

 • - Mevrouw C. Tupanno, vakdeskundige C / medewerker interne procesondersteuning

Gegevensverwerking

Als gegevensverwerkers worden alle medewerkers van de afdeling Publieksbalie aangewezen.

Afnemen verklaringen artikel 36, lid 2 wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

De bevoegdheid tot het het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 36, lid 2, onder sub e, van de Wet bedoelde verklaring is toegekend aan:

 • - De heer R. Dekker

 • - Mevrouw A. Holt

 • - Mevrouw S. Orru

 • - Mevrouw D. Kok-Koster

 • - De heer J.A.J.T. Samalo

 • - De heer H.W. Sattler

 • - Mevrouw D.B.A.M. van Tol

 • - Mevrouw C.T.A. Tupanno

 • - Mevrouw M. Visser

 • - Mevrouw S. Wiersma

 • - Mevrouw A. Weinreich

 

Assen, 1 oktober 2008.

De procesmanager Publieksbalie,

J.Jans

 

Op grond van artikel 3, lid 2 van de GBA-beheerregeling zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

Systeembeheer

Als systeembeheerder is aangewezen de heer R. Krist, systeembeheerder.

Als zijn plaatsvervanger is aangewezen de heer W. van der Harst, systeembeheerder.

Assen, 1 oktober 2008.

Het clusterhoofd Automatisering,

R.van der Weerd.

Bijlage 2. Archivering brondocumenten GBA

Gelezen de beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden GBA-brondocumenten als volgt gearchiveerd:

Alle documenten waaraan GBA-gegevenselementen worden ontleend voor opname op persoonslijsten worden gearchiveerd, behoudens akten van de burgerlijke stand berustend in de registers van de burgerlijke stand in Nederland;

De archivering van de verhuizingen vindt plaats op de datum waarop de gegevens van het desbetreffende document in de basisadministratie zijn verwerkt. De archivering van de overige brondocumenten vindt ook op datum opneming plaats; de verhuizingen en brondocumenten worden in verschillende mappen bewaard;

Indien aan de hand van eenzelfde document meerdere persoonslijsten op verschillende datums worden geactualiseerd, vindt duplicering van het brondocument plaats en archivering overeenkomstig punt 2;

Het brondocumenten archief wordt beheerd door de gegevensbeheerder;

Behoudens aan andere houders van basisadministraties en de geregistreerde zelf worden geen afschriften van brondocumenten verstrekt, tenzij de verstrekking wordt geëist voor een strafrechtelijk onderzoek.

 

Assen, 1 oktober 2008.

 

De procesmanager Publieksbalie,

J.Jans.

Bijlage 3. Mandaatbesluit

Op grond van artikel 2, lid 1 van de Beheerregeling GBA mandateert de procesmanager Publieksbalie de taken van het informatiebeheer (gedeeltelijk) en privacybeheer aan:

 

 • Informatiebeheer: de heer H. de Rooij, GBA coördinator (a.i.).

 • Privacybeheer: mevrouw A. Holt, juriste Publiekszaken.

Het betreft de taken, genoemd in de artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 (informatiebeheer) en de taken, genoemd in de artikelen 23, 24, 25 en 26 (privacybeheer) van de Beheerregeling GBA.

 

Assen, 1 oktober 2008.

 

De procesmanager Publieksbalie,

J.Jans