Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningvoorraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningvoorraad
CiteertitelSubsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningvoorraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpvolksgezondheid en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Algemene wet bestuursrecht, Titel 4.2
 3. Subsidieverordening gemeente Assen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-200916-11-200929-09-2012nieuwe regeling

19-11-2009

Berichten van de Brink, 02-12-2009

19-11-2009, BB 2009-01895

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningvoorraad

 

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 1

 

begripsomschrijvingen

SEBB 2009:

 

Subsidie Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2009

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEVERSTREKKING

Artikel 2

 

Doel

De subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van particulieren in de Gemeente Assen tot het doen van bepaalde energiebesparende maatregelen.

Artikel 3

 

Doelgroep

Subsidie kan worden verleend aan de bewoner van een woning die vóór het jaar 1995 gebouwd is en voor die bewoner als hoofdverblijf dient, mits de bewoner tevens eigenaar van de woning is.

Artikel 4

 

Subsidieplafond

Eenmalig wordt voor de hele looptijd van de regeling het subsidieplafond vastgesteld en bekendgemaakt.

Artikel 5

 

Subsidiabele activiteiten.

De subsidiabele activiteit is de subsidiabele activiteit zoals deze is omschreven in de regeling SEBB 2009 van de provincie Drenthe.

HOOFDSTUK 3 INDIENING VAN DE AANVRAAG

Artikel 6

 

Subsidieaanvraag en verdeelsystematiek
 • 1.

  Voor de aanvraag van subsidie wordt aangesloten bij het formulier voor de regeling SEBB 2009 van de provincie Drenthe.

 • 2.

  Er wordt op basis van volgorde van ontvangst van de aanvraag besloten.

 • 3.

  Voorzover door verstrekking van subsidies voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 7

 

Besluit op de aanvraag
 • 1.

  Voor de termijn voor het nemen van een besluit op een subsidieaanvraag wordt aangesloten bij de regeling SEBB 2009 van de provincie Drenthe.

 • 2.

  Het besluit tot verlening van een subsidie vermeldt de subsidiabele kosten, het subsidiepercentage en het maximale subsidiebedrag.

Artikel 8

 

Subsidiabele kosten

De subsidiabele kosten zijn de kosten waarvoor op grond van de SEBB 2009 van de provincie Drenthe subsidie wordt verleend.

Artikel 9

 

De hoogte van de subsidie
 • 1.

  De subsidie bedraagt 5% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 800,-- per woning.

 • 2.

  De subsidie is stapelbaar met subsidies van rijkswege en de provinciegericht op energiebesparing en woningverbetering.

 • 3.

  Het maximale subsidiebedrag wordt lager vastgesteld:

  • a.

   voor zover in de subsidiabele kosten Europese subsidies zijn of worden verleend;

  • b.

   indien de uitgevoerde maatregelen betrekking hebben op een deel van de woning dat na 31 december 1994 is gebouwd.

Artikel 10

 

Weigeringsgrond
 • 1.

  De subsidie wordt geweigerd indien de subsidie op grond van de SEBB 2009 van de provincie Drenthe wordt geweigerd.

 • 2.

  Subsidie kan slechts worden verstrekt zolang er voldoende middelen van het voor de regeling vastgestelde plafond beschikbaar zijn om het gehele subsidiebedrag voor de betreffende maatregel uit te kunnen keren.

Artikel 11

 

Verplichtingen voor de aanvrager
 • 1.

  Bij een besluit tot verlening van een subsidie kunnen nadere verplichtingen worden opgelegd.

 • 2.

  De aanvraag voor vaststelling dient te zijn ontvangen binnen de termijn die gesteld is in de SEBB 2009 van de provincie Drenthe.

Artikel 12

 

Intrekking of wijziging van het besluit tot subsidieverlening.

De subsidie kan onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4: 50 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien:

 • a.

  het project niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van deze regeling, of

 • b.

  het project niet in overeenstemming is met het doel van deze regeling.

Artikel 13

 

Voorschotten

Er worden op de verleende subsidie geen voorschotten verstrekt.

HOOFDSTUK 4 SUBSIDIEVASTSTELLING

Artikel 14

 

Aanvraag subsidievaststelling
 • 1.

  Voor de aanvraag tot vaststelling van het subsidiebedrag wordt aangesloten bij het formulier van de SEBB 2009 van de provincie Drenthe.

 • 2.

  Voor de termijn voor het nemen van een besluit op aanvraag tot subsidievaststelling wordt aangesloten bij de regeling SEBB 2009 van de provincie Drenthe.

Artikel 15

 

Bedrag vaststelling
 • 1.

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de subsidiabele kosten die ten behoeve van de maatregelen als bedoeld in deze regeling zijn gemaakt en betaald.

 • 2.

  Het vastgestelde subsidiebedrag is niet hoger dan het maximale subsidiebedrag, bedoeld in artikel 9 lid 1.

Artikel 16

 

Intrekking of wijziging vaststellingsbesluit

De subsidieontvanger is zonder enige ingebrekestelling verplicht om de subsidie onmiddellijk terug te betalen na de intrekking of wijziging van het vaststellingsbesluit.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN

Artikel 17

 

Toezicht
 • 1.

  Ten behoeve van de uitvoering van deze regeling kunnen toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht worden aangewezen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van de in of krachtens de Algemene wet bestuursrechten in of krachtens deze verordening gegeven voorschriften.

Artikel 18

 

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt inwerking 2 dagen na bekendmaking in de berichten van de brink en werkt terug tot en met 16 november 2009.

Artikel 19

 

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningvoorraad.

 

Deze regeling ligt na bekendmaking zes weken ter inzage bij de infobalie op het gemeentehuis en wordt gepubliceerd op www.assen.nl.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Assen, gehouden op 19 november 2009.

Voorzitter,

K.S. Heldoorn

Griffier,

Th. Vlieger