Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Reglement voor de samenstelling en werkwijze van de Marktcommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de samenstelling en werkwijze van de Marktcommissie
CiteertitelReglement voor de samenstelling en werkwijze van de Marktcommissie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpeconomische zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84, lid 1 t/m 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2006nieuwe regeling

03-04-2006

Berichten van de Brink, 18-05-2006

BB00269/P12485

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT VOOR SAMENSTELLING EN WERKWIJZE MARKTCOMMISSIE

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

gelet op artikel 84, leden 1 tot en met 4 van de Gemeentewet;

overwegende dat het wenselijk is om een marktcommissie in te stellen;

overwegende dat als gevolg van de dualisering van het gemeentebestuur deze instelling thans een bevoegdheid is van het college van burgemeester en wethouders;

besluit:

 

 • A.

  tot het instellen van een marktcommissie, die tot taak heeft het college van burgemeester en wethouders te adviseren over aangelegenheden met betrekking tot de warenmarkten.

 • B.

  de volgende regels vast te stellen inzake de taak, de samenstelling, de werkwijze, de openbaarheid van de vergaderingen en de verkiezing van de marktcommissie.

Artikel 1. Taak

De marktcommissie heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden met betrekking tot de warenmarkten in de gemeente Assen.

Artikel 2. Samenstelling marktcommissie
 • 1.

  De samenstelling van de commissie is als volgt:

  • a.

   twee vergunninghouders van de Asser warenmarkten, die worden voorgedragen door de gezamenlijke vergunninghouders, die een vaste standplaats innemen op één of meer warenmarkten in de gemeente Assen;

  • b.

   één lid van het hoofdbestuur van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel voor te dragen door dat bestuur;

  • c.

   twee leden van het bestuur van de afdeling Assen van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, voor te dragen door dat bestuur;

  • d.

   één lid wordt voorgedragen door de gezamenlijke in de gemeente gevestigde organisaties van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf;

  • e.

   e.één lid van het college van burgemeester en wethouders, voor te dragen door dat college, welk lid tevens voorzitter is;

 • 2.

  De leden van de marktcommissie worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De marktmeester wordt als adviserend lid aan de commissie toegevoegd.

 • 4.

  De commissie wordt bijgestaan door een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar als secretaris.

 • 5

  De leden, die niet meer in de omstandigheden verkeren, uit hoofde waarvan zij zijn aangewezen, houden van rechtswege op lid van de commissie te zijn.

Artikel 3. Zittingsduur

De leden van de marktcommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar, die samenvalt met de zittingsduur van de gemeenteraad.

Atikel 4. Werkwijze marktcommissie
  • 1.

   De marktcommissie vergadert ten minste twee keer per jaar. De secretaris van de marktcommissie verzendt de stukken en draagt zorg voor het verslag.

  • 2.

   De vergaderdata en tijdstippen worden in gezamenlijk overleg vastgesteld.

  • 3.

   Tien dagen voor de vergadering dienen de agendapunten bij de secretaris ingeleverd te worden.

Artikel 5. Besloten karakter vergaderingen
 • 1.

  De vergaderingen van de marktcommissie vinden in beslotenheid plaats.

 • 2.

  De vergaderstukken en verslagen van de vergaderingen zijn niet openbaar.

 • 3.

  In bijzondere omstandigheden kan de marktcommissie per vergadering besluiten dat deze in het openbaar wordt gehouden.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze kan worden aangehaald als Reglement voor de samenstelling en werkwijze van de marktcommissie.

 • 2.

  Deze treedt in werking op 25 mei 2006.

Assen, 3 April 2006

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 

de secretaris,                            de burgemeester,