Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening cliëntenparticipatie Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wmo
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wmo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpzorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201007-03-2014Onbekend

28-02-2010

Berichten van de Brink,

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Clëntenparticipatie WMO

 

 

ARTIKEL 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Wmo

:

de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

b.

Cliëntenparticipatie Wmo

:

de gestructureerde wijze waarop de gemeente belanghebbenden betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de Wmo;

c.

Wmo-raad

:

de door het college als zodanig ingestelde adviesraad van belanghebbenden bij de Wmo in de gemeente Assen;

d.

Prestatievelden

:

de verplichte deelterreinen waarop de gemeente uitvoering geeft aan de Wmo.

ARTIKEL 2. WMO-CLIËNTENPARTICIPATIE
 • 1.

  Het doel van cliëntenparticipatie is dat de gemeente, als verantwoordelijke uitvoerder van de Wmo, adviezen krijgt bij de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk Wmo-beleid vanuit het perspectief van de belangen en de ervaringen van Wmo-cliënten. Met deze adviezen kan de gemeente tot een evenwichtig Wmo-beleid komen, waarin alle verplichte prestatievelden van de Wmo integraal aan de orde komen.

 • 2.

  Het onderwerp van de cliëntenparticipatie is het gemeentelijk beleid met betrekking tot alle aspecten zoals genoemd in artikel 11 en 12 van de Wmo.

 • 3.

  De vorm waarin de cliëntenparticipatie tot stand komt is een door het college ingestelde een onafhankelijke adviesraad conform artikel 84 van de Gemeentewet, die haar gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid en de uitvoering van de Wmo binnen de gemeente Assen. Deze adviesraad krijgt de benaming Wmo-raad.

 • 4.

  Naast de Wmo-raad betrekt het college ook andere adviesraden en klankbordgroepen bij de informatieverstrekking over haar (voorgenomen) Wmo-beleid en biedt hen de mogelijkheid voor het geven van een reactie daarop, als het om zaken gaat in het werkgebied van deze andere adviesraden en klankbordgroepen.

 • 5.

  Naast het vragen van advies aan de Wmo-raad en het betrekken van de Wmo-raad bij de evaluaties van haar Wmo-beleid, zal het college ook periodiek onderzoek laten uitvoeren onder doelgroepen van het Wmo-beleid.

ARTIKEL 3. DOEL

De Wmo-raad heeft tot doel het college over het Wmo-beleid en de uitvoering daarvan te adviseren op basis van de negen prestatievelden van de Wmo. Daarbij is van belang dat de Wmo-raad gevraagd en ongevraagd mag adviseren aan het college en de gemeenteraad.

ARTIKEL 4. SAMENSTELLING

De Wmo-raad bestaat uit minimaal zes en maximaal negen leden waaronder een onafhankelijk voorzitter. Zowel de leden als de voorzitter zijn inwoners van de gemeente Assen en hebben affiniteit met en (ervarings-)kennis over Wmo-doelgroepen. Zij zijn niet in dienst van de gemeente en zijn geen lid van de gemeenteraad of het college. Ook zijn zij geen voorzitter van een van de andere adviesorganen of klankbordgroepen van het college. Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

ARTIKEL 5. DE VOORZITTER

De voorzitter heeft de volgende taken en bevoegdheden.

 • 1.

  Geeft leiding aan de Wmo-raad.

 • 2.

  Stimuleert de teamontwikkeling binnen de raad en draagt bij aan het functioneren van de individuele leden.

 • 3.

  Heeft het voortouw in de werving, selectie en binding van de leden van de raad.

 • 4.

  Is verantwoordelijk voor de evaluatie van werkzaamheden van de raad en draagt zorg voor een goede informatievoorziening.

 • 5.

  Vertegenwoordigt de raad in en buiten de gemeente.

 • 6.

  Is bevoegd leden te schorsen en voor te dragen voor ontslag indien zij het functioneren van de Wmo-raad belemmeren onder de voorwaarde dat de Wmo-raad hiermee akkoord gaat.

ARTIKEL 6. DE LEDEN

De leden van de Wmo-raad hebben elk een verschillend profiel gekoppeld aan Wmo-doelgroepen en prestatievelden, waarbij de onderlinge verdeling van deskundigheden en ervaringsvelden samen het totale werkgebied van de Wmo kunnen overzien. Elk lid heeft de volgende taken:

 • a.

  het onderhouden van contacten met de doelgroepen van zijn/haar profiel om op de hoogte te blijven van wat er in het veld leeft;

 • b.

  het periodiek verslag uitbrengen binnen de Wmo-raad over de manier waarop deze contacten worden onderhouden en wat er bij deze doelgroepen leeft;

 • c.

  het actief kennis blijven nemen van ontwikkelingen op het gebied van de Wmo en de uitvoering van het Wmo- beleid in de gemeente Assen;

 • d.

  het blijven werken aan de eigen deskundigheidsbevordering op basis van afspraken die hierover binnen de Wmo-raad worden gemaakt;

 • e.

  het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van evenwichtige en bruikbare adviezen;

 • f.

  is bevoegd de voorzitter voor te dragen voor schorsing en/of ontslag indien deze het functioneren van de Wmo-raad langdurig belemmert, onder de voorwaarde dat de meerderheid van de leden hiermee akkoord gaat.

ARTIKEL 7. WERVING, BENOEMING EN ONTSLAG
 • 1.

  De werving van de voorzitter en leden van de Wmo-raad vindt plaats door middel van een openbare wervingsprocedure. De wervings- en selectieprocedure wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de Wmo-raad.

 • 2.

  De door de Wmo-raad geselecteerde kandidaten worden door de Wmo-raad bij monde van de voorzitter voorgedragen voor benoeming bij het college.

 • 3.

  Na een benoemingsgesprek met de voorgestelde kandidaat, besluit het college tot benoeming. Het college kan alleen bij zwaarwegende redenen afwijken van de voordracht van de Wmo-raad.

 • 4.

  Nieuwe leden van de Wmo-raad worden eerst benoemd voor een periode van één jaar. Na evaluatie kan een benoeming volgen voor nog eens drie jaar. Aftredende leden kunnen daarna nog worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

 • 5.

  In tussentijdse vacatures in de Wmo-raad wordt zo mogelijk binnen drie maanden voorzien. Het nieuwe lid vervult de functie voor de resterende termijn.

 • 6.

  De leden van de Wmo-raad worden benoemd op persoonlijke titel en functioneren in de Wmo-raad zonder last of ruggespraak.

 • 7.

  De voorzitter van de Wmo-raad vraagt het college om de benoeming van een lid te beëindigen indien:

  • a.

   een lid zelf schriftelijk om ontslag uit het lidmaatschap heeft verzocht;

  • b.

   een lid zonder opgaaf van redenen op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig is geweest;

  • c.

   artikel 5 lid 6 van toepassing is.

 • 8.

  De leden van de Wmo-raad vragen het college om de benoeming van de voorzitter te beëindigen indien artikel 6 lid f van toepassing is.

ARTIKEL 8. WERKWIJZE, BESLUITVORMING EN OPENBAARHEID
 • 1.

  De Wmo-raad bepaalt haar eigen werkwijze. Deze werkwijze wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 • 2.

  De Wmo-raad vergadert tenminste vier maal per jaar.

 • 3.

  Een besluit is genomen na instemming van de meerderheid van de Wmo-raad. Bij het staken der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

 • 4.

  Besluiten over personen worden bij schriftelijke stemming genomen, tenzij de Wmo-raad een besluit neemt met algemene goedkeuring.

 • 5.

  Besluiten kunnen niet worden genomen indien niet de helft +1 van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.

 • 6.

  De vergaderingen kunnen worden bijgewoond door de portefeuillehouder van het college. Deze kan zich laten bijstaan of vervangen door ambtenaren. Zij nemen deel aan de besprekingen, maar hebben geen stemrecht. Op verzoek van de Wmo-raad kunnen vergaderingen worden bijgewoond door de portefeuillehouder van het college. De wethouder kan hier ook zelf om vragen.

 • 7.

  De vergaderingen van de Wmo-raad zijn in principe openbaar.

 • 8.

  Als het algemeen belang van de gemeente zich tegen deze openbaarheid verzet, of de belangen van één of meerdere personen of instellingen daardoor onevenredig kunnen worden geschaad, worden de deuren gesloten.

 • 9.

  De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter dit nodig acht of wanneer tenminste drie leden dit verlangen. Vervolgens beslist de Wmo-raad of de behandeling van het betreffende onderwerp achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Met uitzondering van de leden van de Wmo-raad en de notulist verlaten dan alle aanwezigen de vergaderruimte.

 • 10.

  Overeenkomstig Artikel 19 lid 2 van de Gemeentewet vindt openbare aankondiging van de vergaderingen van de Wmo-raad plaats.

ARTIKEL 9. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Wmo-raad heeft een huishoudelijk reglement dat is opgesteld binnen de kaders van deze verordening en waarin tenminste de volgende zaken worden geregeld.

 • 1.

  De wervings- en selectieprocedure van nieuwe leden.

 • 2.

  De ledenprofielen en de relatie daarvan met de negen prestatievelden.

 • 3.

  De taakomschrijving van één van de leden als plaatsvervangend voorzitter/secretaris.

 • 4.

  De wijze waarop leden worden geïnformeerd en voor vergaderingen worden bijeengeroepen.

 • 5.

  De wijze waarop leden rapporteren over hun doelgroepcontacten en de signalen die zij ontvangen uit het veld.

 • 6.

  De gedragscode voor de omgang van leden met elkaar, met de gemeente en met externe contacten.

 • 7.

  Een rooster van aftreden om de continuïteit te waarborgen.

 • 8.

  De wijze waarop invulling wordt gegeven aan adviestrajecten.

 • 9.

  De afspraken die worden gemaakt over opleidingsactiviteiten en onkostenvergoedingen.

 • 10.

  De totstandkoming en de planning van het jaarplan, jaarverslag en jaarbegroting van de Wmo-raad.

 • 11.

  De afspraken die worden gemaakt over de ondersteuning door de ambtelijk secretaris en de informatieverstrekking door medewerkers van de gemeente.

De Wmo-raad zal direct na de eventuele vaststelling van een huishoudelijk reglement het college hiervan een afschrift doen toekomen.

ARTIKEL 10. AFSPRAKEN MET HET COLLEGE

De Wmo-raad is een adviesraad voor het college. Het college draagt zorg voor een zodanige informatieverstrekking en ondersteuning van de Wmo-raad dat deze in staat wordt gesteld om haar adviesfunctie tijdig en goed te vervullen. Het college maakt hiertoe afspraken met de Wmo-raad over:

 • 1.

  het leveren van personele ondersteuning in de vorm van een ambtelijk secretaris en secretariële ondersteuning voor de Wmo-raad;

 • 2.

  het toekennen van een jaarbudget op basis van een jaarplan en jaarbegroting van de Wmo-raad;

 • 3.

  het betalen van een vergoeding voor de deelname aan vergaderingen aan de leden van de Wmo-raad op grond van de "Ambtstoelage burgemeester, (onkostenvergoeding) wethouders, raadsleden en commissieleden" van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, onderdeel toelage commissieleden. De voorzitter ontvangt 200% van de vergoeding en leden 100%;

 • 4.

  het beschikbaar stellen van vergader- en ontmoetingsruimten;

 • 5.

  de wijze en de momenten waarop het college informatie verstrekt en advies vraagt aan de Wmo-raad en de Wmo-raad haar reactie geeft en advies uitbrengt aan het college, met de termijnen die hier over en weer bij horen.

Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en jaarlijks in een overleg met de betrokken wethouder bekrachtigd dan wel aangepast.

ARTIKEL 11. INFORMATIEVERTREKKING EN HET ADVIESTRAJECT
 • 1.

  Het college informeert de Wmo-raad in een vroeg stadium over haar planvorming, voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid en regelingen op het terrein van de Wmo. Zowel procedureel als inhoudelijk.

 • 2.

  Het college geeft de Wmo-raad tijdig inzicht in haar planning van de plan- en besluitvorming en het moment waarop de Wmo-raad hierin om een reactie dan wel advies wordt gevraagd.

 • 3.

  Het college geeft bij een adviesaanvraag aan welke andere adviesraden, klankbordgroepen of andere groeperingen geraadpleegd worden en hanteert als termijn voor een adviesvraag in principe vijf weken, zodat de leden van de raad de gelegenheid hebben om hun doelgroepcontacten te raadplegen.

 • 4.

  De Wmo-raad brengt schriftelijk advies uit aan het college.

 • 5.

  De Wmo-raad kan zich voor zijn adviserende taak laten informeren en adviseren door derden.

 • 6.

  De Wmo-raad kan leden van het college en gemeentelijke functionarissen uitnodigen om nader uitleg te laten geven over voorliggende voorstellen of onderwerpen. Zij kan betrokken afdelingen verzoeken informatie te verschaffen.

 • 7.

  Het advies van de Wmo-raad gaat met het advies van het college naar de gemeenteraad. De Wmo-raad ontvangt gelijktijdig een afschrift van de aan de gemeenteraad gezonden stukken.

 • 8.

  Als het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Wmo-raad, wordt dit bij het voorstel vermeld.

ARTIKEL 13. DEZE VERORDENING
 • 1.

  Het college hoort de Wmo-raad over het aanvullen, wijzigen of intrekken van deze verordening. De Wmo-raad kan hiervoor voorstellen bij het college indienen.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet met betrekking tot de Wmo-participatie, beslist het college na overleg met de voorzitter van de Wmo-raad.

ARTIKEL 14. INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Cliëntenparticipatie Wmo".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de bekendmaking van het besluit in de Berichten van de Brink. Na bekendmaking ligt de verordening zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het Stadhuis.

 • 3.

  De verordening wordt gepubliceerd op www.assen.nl.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Assen, gehouden op 28 januari 2010.

de voorzitter,

K.S. Heldoorn

de griffier,Th. Vlieger