Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Bezwaren rechtspositie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezwaren rechtspositie
CiteertitelBezwaren rechtspositie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199801-01-2013Onbekend

01-01-1998

Berichten van de Brink,

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezwarenrechtspositie

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b

  commissie: commissie van advies voor bezwaarschriften met betrekking tot rechtspositionele aangelegenheden;

 • c

  wet: wet van 4 juni 1992 houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht), zoals deze sindsdien is gewijzigd

 • d

  ambtenaar: elke medewerker met een dienstbetrekking bij de gemeente Assen.

Artikel 2 Inleidende bepaling

Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op gemaakte bezwaren met betrekking tot rechtspositionele aangelegenheden voor ambtenaren.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

De commissie bestaat uit:

 • a

  een onafhankelijk voorzitter, gekozen door de onder b en c genoemde leden;

 • b

  een door de commissie voor Georganiseerd Overleg van de gemeente Assen en het Decentraal Georganiseerd Overleg voor het onderwijs aan te wijzen lid en plaatsvervangend lid;

 • c

  een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen lid en plaatsvervangend lid.

Artikel 4 Vervanging voorzitter

De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 5 Secretaris

De secretaris van de commissie is een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift
 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift, met de daarbij overgelegde stukken, wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 7 Overdracht bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de artikelen:

 • -

  2.1., tweede lid, (schriftelijke machtiging verlangen);

 • -

  6.6., voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn waarbinnen het verzuim in de zin van niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6.5 van de wet, kan worden hersteld;

 • -

  6.17.,voorzover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie;

 • -
 • -
 • -

  van de wet, worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie.

Artikel 8 Vooronderzoek
 • 1.

  De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies en inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen.

Artikel 9 Hoorzitting
 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7.3 van de wet.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van de in het tweede lid genoemde artikel besluit van het horen af te zien, doet hij daarvan mededeling aan:

  • a

   de belanghebbende(n);

  • b

   het verwerend orgaan.

 • 4.

  De zitting is niet openbaar.

Artikel 10 Uitnodiging zitting
 • 1.

  De voorzitter deelt de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan tenminste drie weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling kunnen de belanghebbende(n) of het verwerend orgaan, onder opgaaf van redenen, de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid, wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval twee weken voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan medegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in het eerste, tweede en derde lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist, dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter, aanwezig is.

Artikel 12 Niet deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaar- of beroepschrift, indien daarbij hun partijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Schriftelijke verslaglegging
 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikelen 7.7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 4.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 14 Nader onderzoek
 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de commissie, dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbende(n) toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbende(n) kunnen binnen een week na verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie, aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting, zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 Raadkamer en advies

 

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

   

  • a.

   de commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies;

  • b.

   van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, met vermelding van de redenen van de afwijking.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend

Artikel 16 Uitbrengen advies

Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 12 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling bezwaarschriften rechtspositie".

Assen,

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

de secretaris,                           

de burgemeester,