Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Avri

Organisatiebesluit Avri 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAvri
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOrganisatiebesluit Avri 2016
CiteertitelOrganisatiebesluit Avri 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Avri, art. 24, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

16-12-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, 31-12-2015

DB 151213-6b

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatiebesluit Avri 2016

 

Het dagelijks bestuur van Avri

 

gelet op artikel 24, eerste lid, onder c, van de Gemeenschappelijke regeling Avri,

 

besluit;

 

vast te stellen het Organisatiebesluit Avri 2016

 

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Avri is van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  organisatie: de organisatie van Avri, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de regeling;

 • b.

  directeur: de directeur van Avri, bedoeld in artikel 34, eerste lid van de regeling, die, overeenkomstig artikel 34, derde lid, van de regeling, tevens optreedt als secretaris;

 • c.

  managementteam: het managementteam, bedoeld in artikel 4, vierde lid;

 • d.

  manager: een manager van een organisatieonderdeel;

 • e.

  organisatieonderdeel: de onderdelen van de organisatie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en

 • f.

  regeling: gemeenschappelijke regeling Avri.

Hoofdstuk 2: Structuur, taken en functies van de onderdelen van de organisatie

Artikel 2: Indeling in organisatorische eenheden

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van Avri is ingedeeld in organisatieonderdelen. Deze organisatieonderdelen worden aangeduid met de benaming afdeling.

 • 2.

  De afdelingen staan onder leiding van een manager.

 • 3.

  Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de directeur. Deze wordt bijgestaan door een managementteam.

 • 4.

  Het managementteam bestaat uit de directeur en de managers. De directeur is voorzitter van het managementteam.

 • 5.

  De structuur en de taken van de organisatieonderdelen van Avri kunnen verder worden uitgewerkt in het (nog vast te stellen) Strategisch Bedrijfsplan van Avri.

Artikel 3: Hoofdstructuur

 • 1.

  Ingesteld worden de volgende onderdelen van de organisatie:

  • a.

   de afdeling Bedrijfsvoering;

  • b.

   de afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte;

  • c.

   de afdeling Afvalbeheer, en

  • d.

   de afdeling Klant en Advies.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat, overeenkomstig artikel 34, tweede lid, van de regeling, de directeur.

Artikel 4: Taken en bevoegdheden directeur

 • 1.

  De organisatie Avri staat overeenkomstig artikel 34, eerste lid, van de regeling, onder leiding van de directeur.

 • 2.

  Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur is de directeur belast met de algehele leiding van Avri en met de zorg voor een juiste taakvervulling door Avri.

 • 3.

  De directeur is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van Avri voor de inzet en het beheer van middelen, voor de inhoudelijke kwaliteit van de taakuitvoering en dienstverlening en het realiseren van de gestelde doelen.

 • 4.

  De directeur legt voor de uitvoering van zijn taken verantwoording af aan het dagelijks bestuur. Daartoe worden er jaargesprekken gevoerd met een delegatie uit het dagelijks bestuur.

 • 5.

  De directeur er zorg voor draagt dat de managers en overige medewerkers voldoende bevoegdheden in mandaat krijgen toebedeeld om hu functies naar behoren uit te kunnen oefenen.

 • 6.

  De directeur is dagelijks bestuurder als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden voor Avri en overlegt met de ondernemingsraad.

Artikel 5: Het Managementteam

 • 1.

  De directeur vormt samen met de managers het managementteam.

 • 2.

  De taak van managementteam is de algehele coördinatie van werkzaamheden van de organisatie, onder verantwoordelijkheid van de directeur.

 • 3.

  Het managementteam heeft de verantwoordelijkheid voor:

  • a.

   het realiseren van het beleid, de producten en diensten met de inzet van de daartoe benodigde middelen;

  • b.

   de ontwikkeling en vormgeving van het middelenbeleid (personeel, informatievoorziening, juridische zaken, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting).

Artikel 6: Managers

 • 1.

  De managers zijn integraal verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen en de uitvoering van taken van hun afdeling, waaronder het jaarplan van de betreffende afdeling.

 • 2.

  De managers leggen voor de uitvoering van hun taken verantwoording af aan de directeur.

Artikel 7: De afdeling Bedrijfsvoering

 • 1.

  De afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van de uitvoering van de primaire processen.

 • 2.

  De kerntaken van de afdeling Bedrijfsvoering betreffen de informatievoorziening en automatisering (I&A), personeel en organisatie (P&O), planning en control (P&C), kwaliteit, arbo en milieu (KAM), juridische zaken, facilitair en (bestuurs-)secretariaat.

Artikel 8: De afdeling integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

 • 1.

  De afdeling Integraal beheer openbare ruimte is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en handhaving ten behoeve van de betrokken gemeenten waarmee een dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de regeling is gesloten.

 • 2.

  De kerntaken van de afdeling Integraal beheer openbare ruimte betreffen het zo efficiënt mogelijk en kwalitatief goed uitvoeren van de overeenkomst met de betrokken gemeente..

Artikel 9: De afdeling Afvalbeheer

 • 1.

  De afdeling Afvalbeheer is verantwoordelijk voor het zorg dragen voor een goede inzameling en verwerking van de afvalstromen en grondstoffen afkomstig van huishoudens en bedrijven. Daarnaast is de afdeling Afvalbeheer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de terreinen die Avri in gebruik heeft en de daarop aanwezige gebouwen en installaties.

 • 2.

  De kerntaken van de afdeling Afvalbeheer betreffen het inzamelen, overslaan, transporteren en bewerken en verwerken van afvalstromen en grondstoffen en het beheer en onderhoud van de daarvoor gebruikte terreinen.

Artikel 10: De afdeling Klant en Advies

 • 1.

  De afdeling Klant en advies is verantwoordelijk voor het vormen van de schakel tussen de klanten en opdrachtgevers van Avri (daaronder worden verstaan de burgers, gemeenten en bedrijven) en de operationele organisatie.

 • 2.

  De kerntaken van de afdeling Klant en advies betreffen klantgerichte dienstverlening aan inwoners, contractmanagement, contractbeheer en beleidsontwikkeling.

Artikel 11: Plaatsvervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid van de directeur wordt een lid van het managementteam als plaatsvervanger aangewezen. De directeur stelt hiervoor een plaatsvervangingsbesluit vast. Het plaatsvervangingsbesluit behoeft de goedkeuring van het dagelijks bestuur.

 • 2.

  De managers kunnen elkaar bij afwezigheid vervangen. De directeur stelt (bij langdurige afwezigheid) hiervoor een plaatsvervangingsbesluit vast.

 • 3.

  In aanvulling op het eerste lid kunnen de leden van het managementteam elkaar ook in andere situaties vervangen. De directeur stelt hiervoor in het plaatsvervangingsbesluit nadere regels.

 • 4.

  De managers regelen de onderlinge vervanging van medewerkers binnen hun afdeling.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen

Artikel 12: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Organisatiebesluit Avri 2016.

Artikel 13: Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt, .

Aldus voorlopig vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Avri 16 december 2015,

de secretaris de voorzitter

E. J. de Vries L. Verspuij

De voorzitter

L. Verspuij