Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Verordening afvalstoffenheffing 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening afvalstoffenheffing 2003
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 01-01-2008.

Tarieventabel is als bijlage bijgevoegd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Wet Milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-200719-12-2009art. 6, bijlage: art. 1, 3

13-12-2007

Ons Weekblad, 21-12-2007

22-12-2007
24-12-2005art. 6, bijlage: art. 1, 3

15-12-2005

Ons Weekblad, 23-12-2005

24-12-2005
25-12-2004art. 6, bijlage: art. 1

16-12-2004

Ons Weekblad, 24-12-2004

25-12-2004
27-12-2003art. 6, bijlage: art. 1

22-12-2003

Onbekend

27-12-2003
28-12-2002nieuwe regeling

12-12-2002

Ons Weekblad, 27-12-2002

28-12-2002

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening afvalstoffenheffing 2003

De raad van de gemeente Baarle-Nassau;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2002;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2003

(Verordening afvalstoffenheffing 2003)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.

verbruiksperiode:

de periode waarop de afrekening van het waterleidingbedrijf betrekking heeft;

b.

duobak:

een door of vanwege de gemeente beschikbaar gestelde mini-container met een verticaal schot;

c.

verzamelcontainer:

een door of vanwege de gemeente, ten behoeve van een groep percelen, beschikbaar gestelde combinatie van mini-containers geplaatst in een afsluitbare betonnen box (cocon).

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffenheffing geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak is in de gevallen waarin de heffing door middel van afrekeningen van Brabant Water N.V. plaatsvindt de verbruiksperiode zoals die voor de betrokken belastingplichtige geldt.

 • 2.

  In andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting per verbruiksperiode wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Deze kan worden gesteld op de afrekening van Brabant Water N.V.. Als dagtekening van de kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de afrekening. Als kennisgeving van voorlopig gevorderde bedragen wordt aangemerkt de voorschotnota van Brabant Water N.V. of de kennisgeving op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.

 • 2.

  De belasting per kalenderjaar wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 3.

  De belasting voor het achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in Hoofdstuk 3 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing 2003, wordt geheven middels een daarvoor bestemde knipkaart, waarbij één knip één euro kost. Betaling met een bankkaart (pin of bankcontact) is eveneens mogelijk.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Indien de belasting bij wege van aanslag wordt geheven, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van het belastingtijdvak, of indien de belastingplicht op een later tijdstip aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting, als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

 • 5.

  Indien een duobak in de loop van het belastingtijdvak wordt omgewisseld voor een duobak met een grotere inhoud, is de hogere belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten als er in dat tijdvak, na de omwisseling van de duobak, nog volle kalendermaanden overblijven. De hogere belasting is het zoveel twaalfde gedeelte van het verschil in de voor dat tijdvak voor de onderscheiden duobakken verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de omwisseling van de duobak, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 6.

  Indien de duobak in de loop van het belastingtijdvak wordt omgewisseld voor een duobak met kleinere inhoud, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het verschil in de voor dat tijdvak voor de onderscheiden duobakken verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de omwisseling van de duobak, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Termijnen en wijze van betalen

 • 1.

  Het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag moet worden betaald tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag, onderscheidenlijk het definitieve bedrag van de afrekening van Brabant water N.V. moet worden betaald.

 • 3.

  De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening afvalstoffenheffing 1999’ van 17 december 1998, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 20 december 2001, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2003.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing 2003’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2002.

DE RAAD VOORNOEMD

Griffier

H.H.Dame

Voorzitter

Drs. J.P.M.M. Hendrikx

Tarieventabel

Behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2003’.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

1.1

De belasting bedraagt per perceel per kalenderjaar

€ 41,04

1.2

De belasting bedoeld in onderdeel 1.1 wordt:

 

1.2.1

indien het perceel op de eerste dag van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon en:

 

1.2.1.1

voor dat perceel een duobak van 140 liter beschikbaar is gesteld, vermeerderd met

€ 72,72

1.2.1.2

dat perceel behoort tot een groep percelen ten behoeve waarvan een verzamelcontainer beschikbaar is gesteld, vermeerderd met

€ 72,72

1.2.2

indien het perceel op de eerste dag van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee of meer personen en:

 

1.2.2.1

voor dat perceel een duobak van 140 liter beschikbaar is gesteld, vermeerderd met

€ 145,32

1.2.2.2

dat perceel behoort tot een groep percelen ten behoeve waarvan een verzamelcontainer beschikbaar is gesteld, vermeerderd met

€ 145,32

1.3

In afwijking van onderdeel 1.2 wordt de belasting bedoeld in onderdeel 1.1:

 

1.3.1

indien voor het perceel een duobak van 210 liter beschikbaar is gesteld, vermeerderd met

€ 218,28

1.3.2

indien voor het perceel een duobak van 270 liter beschikbaar is gesteld, vermeerderd met

€ 280,56

Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen voor verbruiksperiode

 • 2.1

  In afwijking in zoverre van het bepaalde in hoofdstuk 1 is het tarief, indien de verbruiksperiode gedeelten van kalenderjaren omvat, gelijk aan de som van zoveel twaalfde gedeelten van het voor het betreffende kalenderjaar geldende tarief als daarvan kalendermaanden behoren tot de verbruiksperiode.

 • 2.2

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.1, is, indien de verbruiksperiode voor de belastingplichtige korter is dan een periode van twaalf maanden, het tarief gelijk aan zoveel twaalfde gedeelten van het voor het betreffende kalenderjaar geldende tarief als daarvan kalendermaanden behoren tot de verbruiksperiode.

 • 2.3

  Indien een duobak in de loop van de verbruiksperiode wordt omgewisseld voor een duobak met een andere inhoud, wordt het tarief voor de onderscheiden duobakken naar tijdsgelang toegepast voor zoveel twaalfde gedeelten van het van toepassing zijnde tarief als er kalendermaanden zijn gedurende welke de betreffende duobak beschikbaar is gesteld. Daarbij geldt voor de maand van omwisseling het tarief van de tot de omwisseling beschikbaar gestelde duobak.

Hoofdstuk 3 Overige tarieven afvalstoffenheffing

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing 2003, bedraagt de belasting voor het achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

3.1

B-hout, per kg.

0,025

3.2

vlakglas, per kg.

0,035

3.3

tuin- en snoeiafval, per kg.

0,038

3.4

gipshoudend afval per kg.

0,045

3.5

asbest, per kg.

0,075

3.6

dakleer en dakgrind, per kg.

0,075

3.7

pvc/kunststof per kg.

0,080

3.8

bouw- en sloopafval, per kg.

0,125

3.9

autobanden met velg per kg.

0,130

3.10

geïmpregneerd hout per kg.

0,130

3.11

grof vuil, per kg.

0,143

3.12

puin

 

Gratis

3.13

autobanden zonder velg

 

Gratis

3.14

wit- en bruingoed

 

Gratis

3.15

Klein chemisch afval

 

Gratis

3.16

Flessenglas

 

Gratis

3.17

Metalen (oud ijzer)

 

Gratis

3.18

Oud papier en karton

 

Gratis

Behorend bij het raadsbesluit van 12 december 2002.

De secretaris van Baarle-Nassau.