Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Verordening forensenbelasting 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening forensenbelasting 2003
CiteertitelVerordening forensenbelasting 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 01-01-2003.

De "Verordening forensenbelasting 1999" van 17 december 1998 wordt ingetrokken.

De datum van bekendmaking is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 223

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200201-01-2004nieuwe regeling

12-12-2002

Ons Weekblad, 20-12-2002

21-12-2002

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening forensenbelasting 2003

De raad van de gemeente Baarle-Nassau;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2002;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2003

(Verordening forensenbelasting 2003)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

Een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

Onder de naam ‘forensenbelasting’ wordt er een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting wordt berekend naar de vloeroppervlakte van de gemeubileerde woning. De vloeroppervlakte is de som van het aantal vierkante meters van de oppervlakte van elke bouwlaag, met dien verstande dat niet in aanmerking worden genomen de oppervlakte van zolders voor zover deze niet zijn voorzien van een begaanbare vloer en de oppervlakte van gedeelten welke volgens hun bestemming niet of niet volledig van de buitenlucht zijn afgescheiden. De oppervlakte wordt vastgesteld op negen tienden van de bij uitwendige meting bevonden oppervlakte.

Artikel 5 Belastingtarieven

De belasting bedraagt voor een woning met een vloeroppervlakte van:

a.

maximaal 15 m²

€ 40,44

b.

meer dan 15 m², doch niet meer dan 20 m²

€ 60,16

c.

meer dan 20 m², doch niet meer dan 30 m²

€ 75,45

d.

meer dan 30 m², doch niet meer dan 40 m²

€ 104,06

e.

meer dan 40 m², doch niet meer dan 60 m²

€ 126,25

f.

meer dan 60 m², doch niet meer dan 80 m²

€ 164,71

g.

meer dan 80 m², doch niet meer dan 100 m²

€ 205,64

h.

meer dan 100 m²

€ 244,60

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Artikel 7 Wijze van heffen

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening forensenbelasting 1999’ van 17 december 1998, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 20 december 2001, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2003.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening forensenbelasting 2003’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2002.

DE RAAD VOORNOEMD

Griffier

H.H. Dame

Voorzitter

Drs. J.P.M.M. Hendrikx