Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Verordening sociaal cultureel fonds 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening sociaal cultureel fonds 2012
CiteertitelVerordening sociaal cultureel fonds 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de 'Verordening sociaal cultureel fonds' zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 16 juli 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108, lid 1
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-201201-01-2012Onbekend

29-02-2012

Onbekend

14-04-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening sociaal cultureel fonds 2012

De raad van de gemeente Baarle-Nassau;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 108 lid 1 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de hierna volgende ‘Verordening sociaal cultureel fonds’.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  sociaal cultureel fonds: een door de raad beschikbaar gesteld budget waaruit bijdragen kunnen worden toegekend.

 • b.

  aanvrager: een inwoner en zijn partner en of minderjarige kinderen.

 • c.

  bijdrage: een bijdrage uit het sociaal cultureel fonds.

 • d.

  activiteiten: culturele, sociaal-culturele, educatieve of sportactiviteiten.

 • e.

  kosten: kosten die direct verband houden met de activiteiten onder punt d.

 • f.

  WWB: Wet werk en bijstand.

 • g.

  bijstandsnorm: de voor belanghebbende, geldende uitkeringsnorm als bedoeld in artikel 21, 22 en 23 WWB samen met de geldende toeslagen zoals vastgelegd in de Toeslagenverordening Baarle-Nassau.

 • h.

  Inkomen / middelen: middelen en inkomen zoals vermeld in artikel 31 WWB (middelen), artikel 32 WWB (inkomen) en artikel 33 (bijzonder inkomen).

 • i.

  vermogen: vermogen zoals vermeld in artikel 34 WWB.

 • j.

  studenten: personen van 18 jaar en ouder die onderwijs of een beroepsopleiding volgt als bedoeld in de Wet Studiefinanciering.

Artikel 2 Uitvoering

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt een bijdrage aan een aanvrager indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit deze verordening.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een bijdrage indien

  • a.

   zijn inkomen niet hoger is dan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm en;

  • b.

   zijn vermogen niet hoger is dan de bedragen genoemd in artikel 34 WWB en

  • c.

   zijn inkomen ten minste drie maanden voorafgaand aan de aanvraag niet hoger

   was dan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm, of als mag worden aangenomen dat zijn inkomen vanaf het moment van de aanvraag ten minste drie maanden niet hoger zal zijn dan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm.

 • 2.

  Een aanvrager dient ingeschreven te staan in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Baarle-Nassau.

 • 3.

  Een aanvrager die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, komt enkel in aanmerking indien hij rechtmatig in Nederland verblijf houdt in de zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e en l van de Vreemdelingenwet 2000.

 • 4.

  Studenten komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  Het college stelt het recht op een bijdrage vast na een schriftelijke aanvraag, of indien een schriftelijke aanvraag niet mogelijk is, ambtshalve vast.

 • 2.

  Een verzoek om een bijdrage moet ingediend worden door een hiertoe bestemd formulier in te vullen.

 • 3.

  Een aanvraag om bijdrage wordt toegekend per kalenderjaar en kan gedurende het gehele kalenderjaar alsmede binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar, waarop de kosten betrekking hebben, worden ingediend.

Artikel 5. Hoogte en uitbetaling bijdrage

 • 1.

  De bijdrage bedraagt maximaal € 200,00 per jaar per gezinslid dat in aanmerking komt en is niet onderling overdraagbaar.

 • 2.

  Uitbetaling vindt plaats na overleg van een betaalbewijs van de kosten.

Artikel 6. Activiteiten

Een bijdrage kan worden verstrekt voor:

 • a.

  de kosten van contributies van bijvoorbeeld een sportvereniging, jeugdvereniging, ouderenbond, harmonie, toneelvereniging, zangkoor, de bibliotheek;

 • b.

  de kosten van deelnemersbijdrage aan een kindervakantieweek

 • c.

  de kosten van abonnement voor een zwembad, schouwburg, bioscoop, recreatieparken, inclusief de kosten van het bezoeken van incidentele evenementen en/of deelname aan incidentele activiteiten;

 • d.

  de kosten van deelname aan cursussen;

 • e.

  de kosten van vervoer voor de activiteiten genoemd onder a tot en met d,

 • f.

  de kosten van een internetaansluiting en abonnementen

 • g.

  de kosten van een abonnement op een krant of tijdschriften;

 • h.

  de kosten van het plaatsen van kinderen op een peuterspeelzaal;

 • i.

  andere dan genoemde kosten, voor zover deze naar het oordeel van het college strekken tot voorkoming of doorbreking van maatschappelijk isolement van degene(n) voor wie een bijdrage wordt aangevraagd.

Artikel 7. Nadere regels en hardheidsclausule

 • 1.

  Het college is bevoegd nadere regels te stellen met betrekking tot de hoogte van de bijdrage, de aanvraagprocedure en de afhandeling van de aanvraag.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 3.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8. Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening sociaal cultureel fonds 2012.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de 'Verordening sociaal cultureel fonds' zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 16 juli 2009'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 februari 2012.

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

H.H. Dame Drs. J.P.M.M. Hendrikx

Griffier Voorzitter