Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2017
CiteertitelVerordening precariobelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

De ‘Verordening precariobelasting 2016’ van 11 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201601-01-2018nieuwe regeling

14-12-2016

Officiele bekendmakingen, jaargang 2016, nr. 187760

Nr. 187760

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Baarle-Nassau;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelet op artikel 228 van de Gemeenwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2017

(Precariobelasting 2017)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  een jaar: een kalenderjaar

 • b.

  een maand: een tijdvak van dertig achtereenvolgende dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 3 Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degenen die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene ten behoeve van wie die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven voor het hebben van een terras voor horecagelegenheden en bedraagt:

1.

per m2 per jaar € 23,40 of;

2.

per m2 per maand € 2,34.

Artikel 5 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 8 wordt voor de berekening van de precariobelasting een gedeelte van een eenheid van tijd of afmeting als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien voor het belastbare feit het tarief per maand of per jaar niet evenredig zijn opgebouwd, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Voor de precariobelasting die naar een tarief per jaar of per maand wordt geheven is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar, onderscheidenlijk een maand.

Artikel 7 Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar aanvangt is de naar een tarief per jaar geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de naar een tarief per jaar geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Termijn van betaling

De belastingaanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van precariobelasting.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening precariobelasting 2016’ van 11 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening precariobelasting 2017’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2016.

DE RAAD VOORNOEMD,

H.H. Dame M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf

Griffier Voorzitter