Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Notitie evenementenbeleid 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNotitie evenementenbeleid 2009
CiteertitelNotitie evenementenbeleid 2009
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit 'Regeling implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\ Burgemeester en College van burgemeester en wethouders'. 

Hoofdstuk 5 bevat een overgangsbepaling en een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2012nieuwe regeling

26-06-2012

Blik op Barendrecht, 28-06-2012

344248

Tekst van de regeling

Intitulé

Notitie evenementenbeleid 2009

De burgemeester stelt de volgende regeling vast.

Hoofdstuk 1. Aanleiding

Artikel 1.1. Inleiding

Zoals in iedere gemeente vinden er in de gemeente Barendrecht jaarlijks festiviteiten plaats die onder de noemer Evenement vallen. Jaarlijks worden er 250 aanvragen gedaan voor een “evenement”. Het merendeel betreft vaste en kleine festiviteiten, zoals de buurtbarbecues, rommelmarkten, loop- skate- en wielerronden, optochten, braderieën, etc.. Daarnaast worden er jaarlijks terugkerende en incidenteel grootschalige festiviteiten georganiseerd, zoals 4 en 5 mei, de Roparun, de wielerronde en de veteranendag. Initiatieven voor evenementen komen niet alleen vanuit de Barendrechtse bevolking, maar ook vanuit de raad of de gemeente.

 

Het aantal evenementen binnen de gemeente Barendrecht neemt de laatste jaren sterk toe. Hoewel dit een positieve invloed heeft op de uitstraling van Barendrecht naar de omgeving, leidt dit automatisch tot een toenemende druk enerzijds op het woon- en leefmilieu en anderzijds op de ambtelijke organisatie. Evenementen nemen niet alleen in aantal toe, ze worden steeds groter en complexer, waardoor er is meer voorbereidingstijd en afstemming met betrokken organisaties nodig is. Er is ook een steeds groter budget nodig om dit allemaal te bekostigen.

 

De gemeente onderschrijft het maatschappelijke belang van evenementen in het Collegeprogramma 2006-2010 en in de opdracht “Investeren in ontmoeting” en heeft tot nu toe deze evenementen ondersteund door middel van het verstrekken van vergunningen en subsidies alsmede het verschaffen van allerlei voorzieningen zoals accommodatie, verkeersomleidingen en stroom. In vele gevallen heeft de gemeente de rol van handhaver, adviseur en regisseur, en in enkele gevallen ook als initiator. Op dit moment lopen deze rollen door elkaar en worden ze niet altijd zuiver gehanteerd. Vanwege de toenemende organisatorische complexiteit is het nodig het proces vanaf de aanvraag tot de evaluatie van een evenement te stroomlijnen en daarbij gebruik te maken van scripts en checklists.

 

Bij de organisatie van recente grote evenementen is duidelijk naar voren gekomen dat het nodig is kaders te stellen waarbinnen evenementen kunnen plaatsvinden. Voor aanvragers of organisatoren van evenementen is niet altijd duidelijk wat zij van de gemeente kunnen verwachten en wat van hun zelf verwacht wordt. Er zijn duidelijke regels voor taakafbakening en communicatie nodig. Hierbij doelen we niet alleen op de rol die zij zelf horen te spelen, de input die zij moeten leveren en de ondersteuning die ze kunnen krijgen, maar ook op de vraag wat Barendrecht wil stimuleren.

 

Om meer grip te krijgen op de sturing van evenementen is het nodig hiervoor beleid op te stellen.

Artikel 1.2. Doel van het evenementenbeleid

Het doel van deze beleidsnota is het stellen van kaders of spelregels waarbinnen evenementen kunnen plaatsvinden en welke evenementen de gemeente wil faciliteren en ondersteunen. In de nota wordt uitgelegd wat wordt verstaan onder een evenement en wordt een categorisering gemaakt in typen evenementen. Vervolgens wordt de visie van de gemeente met betrekking tot evenementen uiteengezet en wordt uitgelegd welke evenementen de gemeente Barendrecht met dit beleid wil stimuleren en ondersteunen. In deze nota gaat aandacht uit naar de rol van de gemeente met betrekking tot de organisatie en coördinatie van evenementen en de sturing een duidelijke plek te geven in de gemeentelijke organisatie. Tevens wordt aangegeven welke rol aanvragers en organisatoren van evenementen zelf zullen spelen.

 

Om de spelregels van de gemeente met betrekking tot evenementen te definiëren, professionaliseren en uit te diepen wordt in dit beleid gekozen voor een integrale benadering.

Hoofdstuk 2. Wettelijk Kader

In dit hoofdstuk wordt er een definitie gegeven van een evenement en zal er een voorstel worden gedaan voor een onderverdeling van soorten evenementen.

Artikel 2.1. Wat is een evenement?

Uit de omschrijving in de APV 2009 (Zie bijlage 1) van Barendrecht kan gesteld worden dat een evenement wordt omschreven als “elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede ook het geheel van activiteiten, dat plaatsvindt bij een voor publiek toegankelijke gebeurtenis”. In deze notitie gaan we uit van een aparte categorie, die een eigen omschrijving nodig heeft: dit beleid richt zich op evenementen die in ieder geval een bijzondere en unieke gebeurtenis van beperkte duur zijn, eenmalig of jaarlijks terugkerend zijn, gratis of tegen een geringe vergoeding toegankelijk, zonder winstoogmerk, gericht op en bedoeld voor de Barendrechtse bevolking zijn, waar iedereen mag komen, zich welkom voelt en niet uitgesloten wordt van deelname en waarin de subsidieverordening van de gemeente Barendrecht of wijkbudget van Wijkregie niet in voorziet.

 

In deze categorie kunnen herdenkingen (4 mei), evenementen op feestdagen (5 mei, vier de vrijheid), een veteranendag, een jubileumviering bijvoorbeeld in verband met de stedenband met Louny en bijvoorbeeld het bezoek van de koningin aan Barendrecht voor de opening van de spoorwegoverkapping vallen. Ook een publieksactiviteit die ‘spontaan’ ontstaat en/of geen aanwijsbare organisator heeft valt onder de definitie. In het laatste is het regime van maatregelen die behoren bij een evenementenvergunning niet van toepassing omdat er geen vergunning is aangevraagd. Een voorbeeld is een herdenkingsbijeenkomst voor het overlijden van een prominent persoon. Een ‘spontane’ overwinningsronde van een sportclub, is ook een voorbeeld van een evenement dat formeel geen evenement is en geen aanwijsbare organisator heeft, eenmalig is, onplanbaar voor een vergunning, maar wel wordt gerekend onder de definitie van evenement. Zonder winstoogmerk betekent wel dat er wel ruimte is voor sponsoring om in de kosten tegemoet te komen.

 

Evenementen kunnen onderscheiden worden in binnen- en buitenevenementen.

 • -

  Een buitenevenement is een evenement dat plaatsvindt in de openlucht, dan wel een tent of ander tijdelijk bouwsel.

 • -

  Een binnenevenement is een evenement dat plaatsvindt in een bestaand gebouw, niet zijnde een tent of ander tijdelijk bouwsel.

 

Binnenactiviteiten die worden georganiseerd en die binnen de regels (vergunning) van de (horeca) inrichting plaatsvinden, vallen in principe niet onder de definitie, tenzij deze binnenactiviteiten gevolgen hebben voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. In dat geval vallen de binnenactiviteiten wel onder de definitie van een evenement en zijn dan vergunningsplichtig.

Artikel 2.2. Onderscheid meldingsplichtige en vergunningsplichtige evenementen

In het algemeen is een evenement meldingsplichtig als er activiteiten plaatsvinden die voldoen aan APV 2.25 lid 2. Voldoet een evenement niet aan dit artikel en zijn er gevolgen voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu, dan is het evenement vergunningplichtig. Omdat niet alle vergunningsplichtige evenementen eenzelfde zwaartegraad hebben, is het nodig een onderverdeling te maken in middelgrote en grote evenementen. Dit geldt ook voor de categorie evenementen waar we ons in dit beleid op willen richten. Hieronder volgt een voorstel om evenementen in Barendrecht te onderscheiden in 3 soorten evenementen:

 

 • -

  Kleine evenementen, zoals omschreven in de APV 2.25 lid 2, die meldingsplichtig zijn (Zie bijlage 1)

 • -

  Middelgrote evenementen, die vergunningsplichtig zijn (zie bijlage 2)

 • -

  Grote evenementen, die vergunningsplichtig zijn (zie bijlage 2)

 

Een samenvattend overzicht van de soorten evenementen en hun criteria vindt u in bijlage 8 en in de Leidraad evenementen gemeente Barendrecht. Hierna volgt een korte omschrijving van de twee vergunningsplichtige evenementen waar dit beleid zich op richt.

 

Middelgrote evenementen

Als er sprake is van minstens een van de volgende 3 activiteiten, dan is een evenement niet meldingsplichtig, maar vergunningsplichtig:

 • -

  Er is een wegafzetting/ straatafzetting nodig;

 • -

  Er wordt versterkte muziek gespeeld;

 • -

  Er wordt subsidie aangevraagd.

   

Voor een estafette/sponsorloop op de openbare weg, de aanwezigheid van een springkussen en (kans)spelletjes zal een vergunning aangevraagd moeten worden. Alleen basis- en middelbare scholen worden voor deze 3 activiteiten uitgezonderd van vergunningsplicht: zij zijn alleen meldingsplichtig.

Middelgrote evenementen dienen minimaal 12 weken van te voren aangevraagd te worden, omdat er gemeentelijke ondersteuning en voorbereiding nodig is. Tevens kan het noodzakelijk zijn dat er medeadvies gevraagd worden aan belanghebbende instanties voor de benodigde inzet, zoals voor een wegafzetting en een omleiding van het openbaar vervoer en een toets van de geluidsnorm bij de DCMR.

 

Uitzondering op de regel is de aanvraag voor activiteiten bij een natuurijsbaan, zoals een koffie en koekstal en versterkte muziek: de gemeente kan bepalen binnen wat voor termijn activiteiten bij een natuurijsbaan aangevraagd worden.

 

Grote evenementen

Bij grote evenementen is er meer gemeentelijke ondersteuning. Grote evenementen geven in het algemeen enige tot grote overlast voor de omgeving. Het gaat om saamhorigheid, leefbaarheid, ontspanning en vermaak op wijk-, gemeente- of regioniveau. Dergelijke evenementen zijn relatief groot van omvang (meer dan 150 bezoekers/deelnemers) met een verstrekkende geluidsproductie, vinden overdag en/of in de vroege avonduren plaats en kunnen over meerdere dagen uitlopen. Veel van deze evenementen leggen beslag op gemeentelijke faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een sporthal).

 

Bij grote evenementen speelt coördinatie vooraf een grote rol. Dergelijke evenementen dienen ruim van te voren aangevraagd te worden, omdat er meer gemeentelijke ondersteuning en voorbereiding nodig is dan bij vergunningsplichtige kleine evenementen. Afhankelijk van de grootte en de benodigde inzet moet medeadvies gevraagd worden aan belanghebbende instanties. Voor grote evenementen wordt daarom de evenementencoördinator geraadpleegd.

 

Bij vergunningsplichtige evenementen is het mogelijk dat de organisator aanvullende vergunningen zal moeten aanvragen. Een overzicht is te vinden in bijlage 3.

Hoofdstuk 3. Visie op Evenementen

Artikel 3.1. Algemeen

De visie van Barendrecht over evenementen of aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan evenementen is in diverse beleidsstukken terug te vinden. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven die van toepassing is op de categorie waarop wij ons richten. Vervolgens wordt kort ingegaan op het imago wat Barendrecht zou moeten uitstralen. Vervolgens wordt uitgelegd wat we willen doen. Tenslotte worden aanvullende voorwaarden uiteengezet die specifiek voor Barendrecht van toepassing zijn.

Collegeprogramma 2006-2010, Extern Strategische Visie, cultuurnota en evenementen

Het strategisch doel, zoals genoemd in het Collegeprogramma 2006-2010 en daarmee het doel op de lange termijn, is om de Barendrechters met elkaar in verbinding te brengen, de contacten te vergemakkelijken en hiervoor impulsen te geven. Samenhangend met het motto van het Collegeprogramma, “Samen wonen, samen werken, samen leven” is het uitgangspunt van het evenementenbeleid het leggen van een duidelijke verbinding tussen inwoners onderling en tussen inwoners en de gemeente. Het doel is om de sociale cohesie in Barendrecht te vergroten. Werken vanuit de kracht van de bevolking is een uitgangspunt dat ook zeker geldt voor dit beleid. Een daarmee samenhangend doel is om initiatieven vanuit de bevolking en participatie te stimuleren. We willen bereiken dat Barendrechters zich meer betrokken en thuis voelen in Barendrecht.

 

In de Extern Strategische Visie (visie op Barendrecht 2025) wordt de vergroting van de sociale cohesie concreter geformuleerd in de opdracht “Investeren in ontmoeting”. Hierin wordt geconstateerd dat op dit moment Barendrecht-Carnisselande een kloppend en bruisend hart mist, waar de nieuwe inwoners kunnen afspreken, elkaar informeel kunnen ontmoeten en aan activiteiten kunnen deelnemen. Ook stelt de gemeente zich tot opdracht de komende jaren fors te investeren in het centrum van Barendrecht, op en om de Middenbaan, om het bestaande hart leefbaarder en bovenal gezelliger te maken.

 

Het college spreekt wederom bij dit beleid uit om het centrum van Barendrecht levendiger en sfeervoller te maken. De slogan “verbinden en inspireren” geldt ook voor het evenementenbeleid van Barendrecht. Initiatieven om inwoners met elkaar in verbinding te brengen door middel van evenementen zou een samenspel moeten zijn van gemeente, andere overheden, semi-overheden en private partijen. Vanuit de Barendrechtse bevolking bestaat daarbij wel de wens dat de gemeente een regisserende rol heeft. Dit past in de visie “Barendrecht investeert in ontmoeting”. Barendrecht heeft de regie ook nodig om te kunnen sturen op prestaties en de effectiviteit ervan, structuur aan te brengen in samenwerking met andere partijen, krachten te bundelen en de blik op de eigen kerntaken te vergemakkelijken.

 

Het College heeft aangeven een actieve rol te willen spelen in de coördinatie van evenementen die de sociale cohesie te versterken. Het College wil daarbij externe partijen stimuleren en inspireren evenementen te organiseren die in eerste instantie de sociale cohesie versterken.

Artikel 3.2. Imago en city marketing

Barendrecht heeft het imago dat het een aangename gemeente is om in te wonen: zo is bijvoorbeeld Carnisselande in 2008 door het AD Rotterdams Dagblad uitgeroepen tot winnaar van de VINEXtest. En er zijn meer inzichten in het imago van Barendrecht. Zoals in de Extern Strategische Visie wordt verwoord, is het imago dat Barendrecht zou moeten uitstralen die van een duurzame gemeente. De projectgroep 2025 koppelt aan het imago een centrale boodschap: ”Barendrecht, de duurzame kracht in de Rijnmond”. Voor dit beeld bestaat volgens aanvullende onderzoeken (Barendrechtse barometer en gesprekken met de projectgroep 2025) een breed draagvlak uit de Barendrechtse gemeenschap.

 

In dit beleid wordt voorgesteld het gewenste imago van Barendrecht te koppelen aan evenementen. Evenementen zijn een goed instrument om dit gewenste imago van Barendrecht uit te dragen: door middel van evenementen zijn er kansen om Barendrecht beter op de kaart te zetten als zijnde duurzaam en/of aangenaam om in te wonen of een combinatie van twee.

Artikel 3.3. Gemeentelijke ondersteuning en criteria

Voorop staat dat de gemeente Barendrecht zich met dit beleid ten doel stelt om mensen, geld en middelen ter beschikking te stellen voor vergunningsplichtige evenementen, die geïnitieerd worden door Barendrechtse inwoners en die de sociale cohesie, participatie en betrokkenheid onder de inwoners van Barendrecht vergroten. Gemeentelijke ondersteuning is er niet alleen in de vorm van vergunningverlening, coördinatie en regie vanuit de gemeente, maar ook in de vorm van het genereren van persaandacht, facilitaire dienstverlening en verstrekken van een budget/subsidie, waar de subsidieverordening of het wijkbudget van Wijkregie niet in voorziet.

De Gemeente Barendrecht ziet graag dat sociale cohesie op een natuurlijke manier tot stand komt. De gemeente wil de huidige verschillen in aard en achtergronden van de inwoners van de nieuwe wijken in Barendrecht-Carnisselande en die van Barendrecht-centrum niet geforceerd overbruggen. Deze verschillen moeten juist onderkend worden, waarbij de focus is gericht op mensen onderling met elkaar in contact te brengen of beter gezegd te verbinden. De gemeente Barendrecht wil actief meewerken aan evenementen waarbij Barendrechters elkaar op een informele manier beter leren kennen of ontmoeten en die bijdragen aan cultuur, normen en waarden. In het leggen van contacten ligt volgens Barendrecht de kracht van een samenlevende gemeente.

 

Daaruit voortvloeiend willen we ook bereiken dat er meer vanuit de kracht van de bevolking wordt gewerkt. We willen Barendrechters, en met name jongeren, stimuleren om zelf initiatieven te nemen tot het organiseren van evenement om sociale cohesie, participatie en betrokkenheid te bevorderen, en wij willen hen daarin ondersteunen.

 

Bestaande Barendrechtse initiatieven, die uit zijn gegroeid naar jaarlijks terugkerende evenementen of herdenkingen en die daarmee een traditie zijn geworden, zal Barendrecht blijven ondersteunen en stimuleren.

 

Evenementen in 2009

In 2009 zal de gemeente Barendrecht de drie soorten evenementen op de volgende manier benaderen:

 • -

  Kleine evenementen worden in Barendrecht gestimuleerd door de aanpassing in de APV, waardoor de drempel om een klein evenement te organiseren is verlaagd. Omdat er voor deze vorm geen subsidie aangevraagd kan worden, heeft dit verder geen financiële consequenties voor dit beleid.

 • -

  Middelgrote en Grote evenementen, waar de subsidieverordening of het wijkbudget van Wijkregie niet in voorziet, krijgen niet alleen gemeentelijke ondersteuning in de vorm van vergunningverlening, coördinatie en regie vanuit de gemeente, maar ook in de vorm van het genereren van persaandacht, facilitaire dienstverlening en een budget/subsidie afkomstig uit het Budget voor evenementen.

 

De voorwaarden voor alle evenementen zijn de volgende:

 • -

  Het gaat om een bijzondere en unieke gebeurtenis;

 • -

  Het is van beperkte duur;

 • -

  Het is eenmalig of incidenteel;

 • -

  Het is gratis toegankelijk;

 • -

  Het is beperkt commercieel;

 • -

  Iedereen mag naar het evenement gaan en de bezoekers moeten zich welkom voelen;

 • -

  Het wordt niet bekostigd met een subsidie waarin de subsidieverordening in voorziet.

 

Bij hierboven genoemde Middelgrote en Grote evenementen gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • -

  Het is gericht op de Barendrechtse bevolking;

 • -

  Er mogen beperkte commerciële activiteiten plaatsvinden, zoals de verkoop van voedsel en drank voor directe consumptie. De gemeente bepaalt hoeveel kramen ingericht mogen worden voor de verkoop van waren en voedsel en drank voor directe consumptie.

 • -

  Alleen de verkoper van waren en voedsel en drank voor directe consumptie, niet zijnde de organisator, is toegestaan winst te maken. Dit houdt ook in dat de organisator geen deel van de winst van de verkopers kan opeisen. Merchandising, of verkoop van waren die ter promotie van het evenement dienen, is alleen toegestaan ter bekostiging van het evenement;

 • -

  Verkoop van waren, en ook merchandising, op zondag niet is toegestaan;

 

Wil men een evenement organiseren, dan dient men ook rekening te houden met de aanvullende bepalingen in bijlage 4.

Hoofdstuk 4. Partijen en Verantwoordelijkheden

Er is professionelere aanpak nodig bij de organisatie van evenementen, waarbij er een betere afstemming moet komen tussen de gemeente en de organiserende partij(en), zoals de organisator, de locatieverstrekker, het lokaal bestuur, de hulpdiensten en de gemeentelijke diensten. Hierbij worden de verantwoordelijkheid van de verschillende partijen bepaald en de mate van ondersteuning uiteengezet.

Artikel 4.1. Coördinatoren

Om miscommunicatie en vertraging bij de organisatie van een evenement te voorkomen, is het noodzakelijk dat zowel de gemeente als de aanvrager een contactpersoon benoemen voor de organisatie van een evenement. Bij middelgrote en grote evenementen waar dit beleid zich op richt is de evenementencoördinator bij de gemeente de contactpersoon.

Artikel 4.2. Rol evenementencoördinator en verantwoordelijkheid gemeente

Vanuit de gemeente is de evenementencoördinator naast contactpersoon ook de overlegpartner en vraagbaak voor externe aanvragers en organisatoren van evenementen. De evenementencoördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie voor enerzijds afspraken met de organisator van het evenement en andere belanghebbende partijen en anderzijds de afstemming binnen de gemeente in het kader van de vergunningverlening van een evenement. De evenementencoördinator ziet erop toe dat de administratieve lasten voor organisatoren tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. De evenementencoördinator kan ondersteund worden door een coördinatieteam wat bestaat uit een kerngroep van gemeentelijke adviseurs.

 

De burgemeester is te allen tijde verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde in zijn gemeente. Hulpdiensten, zoals de politie, GHOR, DCMR, brandweer en bevoegde (opsporing)ambtenaren, en gemeentelijke diensten, zoals de taakvelden Wijkregie, Handhaving, Milieu en Verkeer, zijn ieder vanuit hun eigen expertise nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding van evenementen. De hulpdiensten voeren reguliere taken uit tijdens het evenement.

Artikel 4.3. Verantwoordelijkheid organisator

De organisator van het evenement zal ook een coördinator moeten aanstellen. De organisator van een evenement vraagt de vergunning aan en is verplicht daarbij alle informatie te verschaffen die bij de beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is. Een volledige procedure van de aanvraag van een vergunning is als bijlage opgenomen (Zie bijlage 6). De organisator blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers, werknemers en vrijwilligers en een ordelijk verloop van het evenement, ook als de gebeurtenis niet in een plan is voorzien.

Artikel 4.4. Voorlichting

De gemeente besteedt bij een evenement de nodige aandacht op het gebied van voorlichting en communicatie. De vergunning wordt op reguliere wijze gepubliceerd in de plaatselijke krant en op internet, en zonodig wordt apart aandacht besteed aan afsluitingen en omleidingen in de vorm van een persbericht.

Barendrecht zal zich in de toekomst meer richten op marketing en public relations. Het voorstel is dat Barendrecht zich tot doel stelt om zijn imago als duurzame gemeente uit te dragen. Barendrecht zal voor een groot evenement vaker contact zoeken met diverse (regionale en landelijke) media om het evenement en Barendrecht beter op de kaart te zetten.

 

Evenementenkalender

Alle evenementen die in Barendrecht gehouden worden, worden op een evenementenkalender geplaatst. De kalender is bedoeld om organisatoren, omwonenden, omliggende gemeenten en hulpdiensten in een vroeg stadium te informeren wat voor soort evenementen gepland worden en om evenementen zowel gemeentelijk als regionaal qua tijd als locatie te spreiden. Grote evenementen, en bij voorkeur ook middelgrote evenementen, moeten middels een meldingsformulier voor 1 november gemeld worden, als het evenement in het jaar daarop gehouden wordt.

 

De kalender wordt in januari gepresenteerd en gepubliceerd. Een groot evenement dat niet op de evenementenkalender geplaatst staat, komt in principe niet in aanmerking voor een vergunning, tenzij het college anders beslist. Het College heeft de mogelijkheid om een tijd en een locatie te reserveren op de evenementenkalender, bijvoorbeeld als er sprake is van een herdenking. De politie stelt in ieder geval als voorwaarde dat, als politie-inzet nodig is, dit uiterlijk 8 weken voor het evenement aan de politie gemeld wordt. Bij een latere indiening kan de politie inzet weigeren.

Artikel 4.5. Facilitaire ondersteuning

Een belangrijke beleidskeuze gaat over de facilitaire ondersteuning van evenementen door de gemeente. Bij kleinere evenementen, voornamelijk van niet-commerciële organisatoren, biedt de afdeling Uitvoering facilitaire ondersteuning, bijvoorbeeld bij het brengen van de benodigde voorzieningen. De taken bestaan uit het brengen en halen van dranghekken, vlaggenmasten, afvalcontainers en dergelijke (zie bijlage 6). Ook zijn er uren voor het verwijderen van illegale reclameborden na evenementen. Bij grote evenementen is de ondersteuning door de afdeling Uitvoering (veel) meer en is veel verschil in de ondersteuning per evenement.

 

De gemeente streeft ernaar dergelijke verschillen waar mogelijk te verkleinen en organisaties te stimuleren naar meer zelfredzaamheid. Facilitaire ondersteuning moet in de toekomst mogelijk zijn, maar de gemeente wil dit wel meer kostendekkend hebben, ook wat betreft de mensuren van de afdeling Uitvoering. Dit past ook meer bij grootschalige niet-commerciële evenementen. Deze hebben immers vaak ‘commerciële’ elementen in zich, zoals geregelde snuffelmarkten etc. Veelal kunnen de tarieven die de gemeente rekent worden doorberekend aan dergelijke exploitanten.

Artikel 4.6. Subsidies

Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen, moet het evenement tenminste voldoen aan het criterium dat het evenement de sociale cohesie van de bevolking van Barendrecht bevordert. Voor het verkrijgen van een subsidie is het nodig een begroting in te dienen samen met de evenementenvergunning. De begroting moet een realistisch, gedetailleerd, transparant en controleerbaar overzicht (inclusief offertes) zijn van de te verwachten inkomsten en uitgaven met betrekking tot het evenement.

 

Er zijn enkele subsidies die organisatoren bij de gemeente kunnen aanvragen voor evenementen. In dit beleid richten we ons op de evenementen waarin de subsidieverordening van de gemeente Barendrecht en het wijkbudget van wijkregie niet in voorziet en die dus alleen budget/subsidie uit het budget voor evenementen krijgen.

 

Budget voor evenementen

Voor 2009 wordt voor het Budget voor Evenementen een verdeelsleutel voorgesteld op basis van criteria gerelateerd aan de ESV en het collegeprogramma 2006-2010. De verdeelsleutel voor de inhoudelijke verdeling van het budget ziet er dan als volgt uit. 4 categorieën worden onderscheiden:

 

35% (ongeveer 45.000 euro) wordt gelabeld aan evenementen die zich richten op feest- of herdenkingsdagen en die gericht zijn op de gehele Barendrechtse bevolking;

 

30% (ongeveer 38.500 euro) wordt gelabeld aan evenementen die gerelateerd zijn aan prioriteiten uit de ESV, zoals “Sportstad” en “Duurzaamheid”;

 

15% (ongeveer 19.500 euro) wordt gelabeld aan evenementen die gerelateerd zijn aan doelgroepen, zoals jeugd en veteranen;

 

20% (ongeveer 25.900 euro) wordt gelabeld aan onvoorziene evenementen.

 

Daarnaast wordt voorgesteld een aantal randvoorwaarden te benoemen voor dit budget:

 • -

  Een organisator, die een aanvraag doet, organiseert een evenement waarvan de begroting ten minste 4.500 euro bedraagt. (dit bedrag is ongeveer 2x zo veel als het bedrag wat een gemiddeld evenement aan projectsubsidie kan krijgen);

 • -

  Evenementen die gericht zijn op participatie van de passieve leden van een doelgroep in Barendrecht, krijgen voorrang op evenementen die gericht zijn op de actieve leden van de doelgroep.

 • -

  Elke aanvraag voor dit budget wordt getoetst door een collegebesluit. Alleen na een akkoord van het College zal ambtelijke inzet geleverd worden. Dus wil een middelgroot of groot evenement een budget krijgen, dan is hiervoor een collegebesluit nodig. Het college kan bepalen of en hoeveel van het budget voor evenementen beschikbaar wordt gesteld aan een aangevraagd middelgroot of groot evenement.

In alle gevallen moet het evenement voldoen aan de criteria zoals die zijn opgesteld onder paragraaf 3.3. Subsidie uit het Budget voor evenementen wordt alleen verstrekt aan een evenement als de subsidieverordening van de gemeente Barendrecht en het wijkbudget van wijkregie er niet al in voorziet.

 

In de toekomst kan overwogen worden om subsidie toe te kennen als een groot evenement tenminste aan een van de volgende aanvullende criteria voldoet:

 • -

  Het levert een positieve bijdrage aan het imago van de gemeente Barendrecht, zoals verwoord in paragraaf 3.2,

 • -

  Het een aantoonbare promotionele waarde heeft in de regio maar ook daarbuiten.

   

Weigeringsgronden voor subsidie

Het college kan een subsidie in bepaalde gevallen weigeren. Een subsidie voor een evenement kan geweigerd worden indien:

 • 1.

  Het evenement niet plaatsvindt in de gemeente Barendrecht.

 • 2.

  Het evenement naar mening van het college niet of niet voldoende aansluit bij de initiatieven en de behoeften van de bevolking of groepen daaruit.

 • 3.

  Het evenement niet voor iedereen toegankelijk is.

 • 4.

  Ten behoeve van het evenement al een andere gemeentelijke subsidie is of kan worden verleend.

 • 5.

  De financiële onderbouwing van het evenement onduidelijk of onvoldoende is.

 • 6.

  Een eventuele benodigde vergunning voor het evenement wordt geweigerd.

 • 7.

  Als het te subsidiëren evenement in de plaats, datum en tijdstip concurrerend is geprogrammeerd met één of meer andere evenementen.

   

De subsidie wordt verleend in de vorm van een incidentele subsidie. Het college bepaalt de hoogte van de subsidie op basis van de mate waarin, naar het oordeel van het college, door de aanvrager een bijdrage wordt verleend aan de criteria die genoemd worden in paragraaf 3.3 . De gemeente Barendrecht verleent geen garantstelling voor evenementen.

 

Het college kan aanvragen voor een subsidie, niet voldoen aan de criteria genoemd onder paragraaf 3.4, geheel of gedeeltelijk afwijzen, indien het subsidiebudget niet toereikend is om alle aanvragen te honoreren (subsidieplafond).

 

In bijzondere gevallen en voor zover toepassing van dit beleid leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het bepaalde in deze nota. Het college kan binnen de kaders van dit beleid nadere uitvoeringsregels vaststellen.

Artikel 4.7. Leges

De gemeente streeft naar één gespecificeerde rekening voor leges en indien van toepassing kosten gemeentelijke ondersteuning. Bij invoering van dit evenementenbeleid zal de gemeente een nieuw legestarief moeten hanteren voor middelgrote en grote evenementen. Dit geldt ook voor snuffelmarkten. Kleine evenementen en collectes voor goede doelen zijn vrijgesteld van leges. Door de regeling voor meldingsplichtige evenementen, zal de legesopbrengst voor evenementen naar verwachting lager uitvallen. Deze verlaging is beperkt, omdat voor kleinere evenementen (in het beleid te scharen onder de categorie vergunningvrij) tot op heden slechts het laagste “opvangtarief” is berekend op basis van de legesverordening (tarief 2008: € 7,10).

 

De gemeente legt op grond van de legesverordening leges op. Er worden leges berekend voor de evenementenvergunning, ontheffingen voor geluid, verkeersmaatregelen, ontheffing voor drankverstrekking, (tijdelijke)gebruiksvergunning, reclameborden, standplaatsen enz. Daarnaast kan het college van burgemeester en wethouders besluiten een nieuwe organisatie ook een laag legestarief toe te kennen. Naast leges brengt de gemeente ook kosten in rekening voor het gebruik van stroom en vormen van dienstverlening zoals het weghalen van fietsbeugels en het leveren van dranghekken, verkeersborden, verkeersregelaars e.d. Bij het houden van een evenement is veelal sprake van gebruik van gemeentegrond. Er worden kosten berekend voor het gebruik van gemeentegrond bij een autoshow of een markt. Verder is er geen beleidsregel voor het (commerciële) gebruik van gemeentegrond in de vorm van precario. Wel kan ter voorkoming van problemen met verhaal van schade achteraf, in incidentele gevallen, een waarborgsom worden geëist.

Artikel 4.8. Budget

Het budget voor evenementen waar dit beleid zich in 2009 op richt bedraagt circa € 128.900,- . Dit is een structureel bedrag voor middelgrote evenementen en grote evenementen die niet vanuit wijkregie (alleen middelgroot) of vanuit de subsidieverordening bekostigd worden. Met de instelling van dit beleid zal de evenementencoördinator het budget beheren voor evenementen (FCL 656011, ECL 34029U).

Hoofdstuk 5. Overgangstermijn en hardheidsclausule

Overgangstermijn

In geval van een toekomstige beleidswijziging is het bestuursorgaan gehouden een redelijke termijn in acht te nemen. In verband hiermee zal aan alle organisatoren van evenementen een overgangstermijn worden gegeven van ten minste twaalf weken.

 

Hardheidsclausule

De (meeste) evenementen die in het verleden plaatsvonden, passen binnen het beleid zoals dat in deze nota is geformuleerd. Kenmerkend voor evenementen is dat niet alle mogelijke situaties zijn te voorzien. Onvermijdelijk zullen zich jaarlijks onvoorziene omstandigheden voordoen die het wellicht nodig maken af te wijken van het bestaande beleid. Een advies dat afwijkt van het vastgestelde beleid moet goed gemotiveerd zijn.

Aldus vastgesteld in de vergadering.

Bijlage 1: Evenementen omschrijving in de APV

Artikel 2.24 Begripsomschrijving

 

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichtingvan vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoopvoorstellingen als bedoeld in de Wet op de filmvertoningen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160 eerste lid onder h van de Gemeentewet;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • f.

  activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.9 en 2.40 van deze verordening.

  • 2.

   Onder evenement wordt mede verstaan

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid;

 • b.

  een braderie, autoshow of snuffelmarkt met commercieel oogmerk;

 • c.

  een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2.3 van deze verordening, op de weg;

 • d.

  een feest, muziek- of theatervoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

 • e.

  een klein evenement.

  • 3.

   Onder klein evenement wordt verstaan een straatfeest of buurtbarbecue op een dag.

    

Artikel 2.25 Evenement

 • 2.

  Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:

  • a.

   het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 50 personen;

  • b.

   het evenement op een werkdag of een zaterdag plaatsvindt tussen 10 en 24 uur of op een zon- of feestdag tussen 13 en 23 uur;

  • c.

   geen muziek ten gehore wordt gebracht op een werkdag of een zaterdag voor 10 en na 23 uur of op een zon- of feestdag voor 13 en na 22 uur.

  • d.

   het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

  • e.

   slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;

  • f.

   er een organisator is;

  • g.

   de organisator uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

 • 3.

  De burgemeester kan binnen 3 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van een evenement als bedoeld in het tweede lid te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

 • 4.

  Het verbod van het eerste lid geldt niet voor een wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregeld onderwerp wordt voorzien door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet.

   

Artikel 2.26 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

 

Artikel 2.53 Hinderlijk drankgebruik

 • 1.

  Het is verboden binnen de gemeentegrenzen op een weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

 • c.

  het gebied, waarbinnen een klein evenement als bedoeld in artikel 2.24, derde lid, valt.

  • 3.

   Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.

Bijlage 2: Soorten evenementen uiteengezet

Een evenement is vergunningsplichtig als er activiteiten plaatsvinden die niet voldoen aan APV 2.25 lid 2 en gevolgen hebben voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.

 

Middelgrote evenementen

(Een van) de volgende situaties zijn dan van toepassing:

 • -

  Er is een wegafzetting/ straatafzetting nodig: de vergunning is nodig omdat de gemeente moet weten of verkeer en vooral openbaar vervoer (busverbindingen) omgeleid moet worden;

 • -

  Er wordt versterkte muziek gespeeld: Te denken valt aan een de aanwezigheid van een disco of een live optreden van een band. De vergunning is nodig omdat de geluidsnormen worden overschreden en er geluidsoverlast kan optreden. Hiervoor moet een ontheffing worden aangevraagd. Afhankelijk van het tijdstip waarop versterkte muziek wordt gespeeld wordt er een geluidsnorm opgelegd. Voor bijvoorbeeld het spelen van versterkte muziek in de avonduren in de buitenlucht geldt een maximum van 95 dB gemeten op 10 meter afstand van de bron;

 • -

  Er wordt subsidie aangevraagd: Er moet een vergunning worden aangevraagd als men een evenement wil financieren met een door de gemeente beschikbaar gestelde subsidie.

   

Activiteiten bij natuurijs

Uitzondering op de regel is de aanvraag voor activiteiten bij een natuurijsbaan, zoals een koffie en koekstal en versterkte muziek: de gemeente kan bepalen binnen wat voor termijn activiteiten bij een natuurijsbaan aangevraagd worden. De motivatie hiervoor is dat het weer niet een maand van tevoren voorspeld kan worden. Weersverwachtingen kunnen meestal voor 5 dagen gedaan worden. Gelet op de trend (doorvriezen of dooien) zou het realistisch kunnen zijn om dan een termijn van een paar dagen aan te houden voor het aanvragen voor activiteiten bij natuurijs. De werkelijke termijnbepaling gebeurt dan in overleg met politie en brandweer.

 

Grote evenementen

Voor grote evenementen moet altijd een vergunning aangevraagd worden. De reden hiervan is dat er bij deze vorm meer gemeentelijke ondersteuning is. Grote evenementen geven in het algemeen enige tot grote overlast voor de omgeving. Het gaat om saamhorigheid, leefbaarheid, ontspanning en vermaak op wijk-, gemeente- of regioniveau. Dergelijke evenementen voldoen aan de volgende voorwaarden:

a) ze zijn relatief groot van omvang: Het aantal deelnemers bedraagt ongeveer 150 bezoekers of meer;

b) ze vinden overdag en/of in de vroege avonduren plaats;

c) qua tijd kunnen ze over meerdere dagen uitlopen;

d) er geldt een eindtijd van 24.00 uur, ook voor muziek;

e) ze hebben een verstrekkende geluidsproductie. De maximale geluidsnorm wordt per evenement beoordeeld.

f) ze kunnen beslag leggen op gemeentelijke faciliteiten (bijvoorbeeld een sporthal).

 

Bij grote evenementen speelt coördinatie vooraf een grote rol. Dergelijke evenementen dienen ruim van te voren aangevraagd te worden, omdat er meer gemeentelijke ondersteuning en voorbereiding nodig is dan bij vergunningsplichtige kleine evenementen. Afhankelijk van de grootte en de benodigde inzet moet medeadvies gevraagd worden aan belanghebbende instanties. Voor grote evenementen wordt daarom de evenementencoördinator geraadpleegd. Een belangrijke voorwaarde voor grote evenementen is dat de organisator een plan van aanpak moet hebben, waarin duidelijk vermeld staat wat de organisator van plan is en regelt. De verantwoordelijkheden van de organisator enerzijds en de gemeente anderzijds moeten, afhankelijk van het soort evenement, vooraf bepaald worden en in het plan van aanpak verwerkt zijn.

Bijlage 3: Overzicht vergunningen/ontheffingen bij een evenement

Bij de verlening van de evenementenvergunning zijn in hoofdzaak de volgende regelingen betrokken:

• Algemene Wet Bestuursrecht (AwB)

• Gemeentewet

• Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht (APV)

• Bouwverordening/gebruiksvergunning

• Wegenverkeerswet/ Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

Alle activiteiten, die in de onder de noemer ‘evenement’ worden geschaard, vallen onder vier artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): de artikelen 2.24. (begripsomschrijving) 2.25(Evenement) en 2.26. (Ordeverstoring). Een extra bepaling voor het schenken van zwak zwakalcoholische dranken bij een klein evenement is geregeld in APV 2.53, lid 2, sub c (Hinderlijk drankgebruik). Een overzicht van de APV bepalingen staat onder bijlage 1.

 

Als een organisator een evenement wil gaan organiseren, dan is het nodig dat, afhankelijk van het soort evenement, de organisator aanvullende vergunningen zal moeten aanvragen. Hieronder volgt een overzicht van de wettelijk bepaalde vergunningen/ontheffingen die bij een evenement aangevraagd moeten worden.

 

Ontheffing Drank en Horeca wet/ Exploitatievergunning

Voor het mogen schenken en verkopen van zwakalcoholische dranken op de openbare weg is een ontheffing noodzakelijk op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Deze ontheffing kan worden verstrekt bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (een aaneengesloten periode van maximaal twaalf dagen). De verstrekking van de zwakalcoholische dranken dient onder onmiddellijke leiding te staan van een persoon van tenminste 21 jaar, die voldoet aan de zedelijkheidseisen en in het bezit is van een verklaring Sociale Hygiëne. Daarnaast wordt als eis gesteld dat het gebruik van drugs te allen tijde verboden is. Het gecombineerde gebruik van drugs en alcohol, wat in de praktijk voor veel problemen zorgt, moet voorkomen worden.

 

Gebruiksbesluit

Betreft het een evenement in een gebouw (bijvoorbeeld een loods of sporthal) dan dient het bouwwerk te voldoen aan het Gebruiksbesluit. Het plaatsen van een tent of ander besloten bouwsel is verbonden aan een aantal landelijke veiligheidsvoorschriften. De controle van de brandveiligheid wordt gedaan door de brandweer. De afdeling Brandveiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beoordeelt de aanvraag of gebruiksmelding op dit besluit. Voor een tent of ander bouwsel en op terrassen voor of aansluitend op horecagelegenheden gelden voornoemde voorschriften eveneens. De technische eisen van (tijdelijke) bouwwerken worden gecontroleerd door de bouwkundig inspecteur openbare ruimte van de gemeente.

 

Kansspelvergunning

Op basis voor de Wet op de kansspelen dient voor het organiseren van een kansspel een aparte aanvraag te worden gedaan voor een vergunning. Alleen als het een klein kansspel is, zoals verwoord in de Wet op de kansspelen, dan is er een meldingsplicht. Voor een evenement kan een vergunning worden verleend, als het de opbrengst van een kansspel aan een goed doel, dat het algemeen belang dient, ter beschikking stelt. De vergunning wordt verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanwijzing van de winnaars zal geschieden. Bij een gezamenlijke waarde van prijzen en premies van maximaal €4500 kan een willekeurig persoon worden aangewezen. Overschrijdt deze waarde het bedrag van €4500, dan moet de prijsbepaling door een notaris geschieden.

 

Vuurwerkvergunning

Voor het mogen afsteken van vuurwerk bij een evenement dient bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) een vuurwerkvergunning te worden aangevraagd. De gemeente geeft in dit geval alleen bij goedkeuring van de locatie.

 

Vergunning buiten de gemeente Barendrecht en bij regionale instanties

Vindt het evenement in meerdere gemeenten plaats, dan moet in elke gemeente apart de benodigde vergunningen worden aangevraagd. In enkele gevallen is het verplicht een vergunning aan te vragen bij een regionale instantie, zoals het waterschap, of bij een verbonden partij, zoals het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). Te denken valt aan een evenement, dat op of bij een natuurgebied plaatsvindt. Wil men een groot evenement organiseren op privé terrein, dan is toestemming van de eigenaar van dat terrein nodig. Te allen tijde is de APV in Barendrecht van toepassing. In de toekomst zal er meer inspanning worden geleverd om het evenementenbeleid en de APV’s van Barendrecht en omliggende gemeenten op elkaar af te stemmen. Dit wordt gedaan om vergunningverlening voor evenementen, die in meerdere gemeenten plaatsvinden, te vereenvoudigen en te stroomlijnen.

Bijlage 4: Aanvullende bepalingen evenementenbeleid

Good Citizenship, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid

Barendrecht zou graag willen zien dat ondernemers iets terugdoen voor de Barendrechtse bevolking. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zouden ondernemers(verenigingen) dan bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren aan evenementen. Zo heeft de Rabobank bijvoorbeeld in een interview met medewerkers van Beleid aangegeven meer te willen doen aan sponsoring van regionale evenementen. Daarnaast zou Barendrecht graag willen zien dat evenementen duurzamer worden. Zo kan men bijvoorbeeld denken aan een reductie in het gebruik van wegwerpartikelen, het gebruik van gerecycleerde artikelen en groene stroom.

 

Zondagsrust

Zoals verwoord wordt in “Barendrecht investeert in ontmoeting”, kiest Barendrecht, in plaats van de “rat race” waarin de rest van de wereld achter elkaar aan rent, voor ruimte, kwaliteit en rust. Barendrecht is van oorsprong een gemeente met een christelijke traditie, waarin een groot deel van de inwoners waarde hecht aan de zondagsrust. Vooral de inwoners van het oude gedeelte van Barendrecht hechten hier veel waarde aan. De zondagsrust wordt bijvoorbeeld al gereflecteerd in het winkeltijdenbeleid. Zo zijn er 12 zon- en feestdagen aangewezen waarop winkels in Barendrecht open mogen zijn: voor de 8 zondagen geldt dat alleen winkels in Cornelisland en Reijerwaard open mogen zijn. De reden hiervan is dat winkels in deze gebieden geen overlast geven voor de Barendrechtse inwoners.

 

In dit beleid zal ook de zondagsrust zijn reflectie vinden. De gemeente Barendrecht wil evenementen op zondag niet ontmoedigen, maar zij dringt er wel op aan dat evenementen op zondag een sober karakter hebben, die aansluiten op de kernwaarden rust, ruimte en kwaliteit. De nadruk van een evenement op zondag moet op ontspanning en recreatie liggen en zo min mogelijk op overlast voor direct omwonenden. De gemeente Barendrecht wil verkoop van waren tijdens een evenement op zondag niet toestaan, gezien dat gelijk wordt gesteld aan een “zondagsopenstelling”. Een uitzondering is er voor de verkoop van voedsel en drank voor directe consumptie, omdat dat in de lijn ligt van de horecanota (Paragraaf 10.2 horeca tijden evenementen en festiviteiten) en de Drank en Horecawet.

 

Regionale ontwikkelingen en evenementen

Gezien grote evenementen complexer worden en een regionale aantrekkingskracht hebben, is het nodig om rekening te houden met betrokken partijen binnen en buiten Barendrecht. Zo wordt veiligheid in regionaal verband steeds belangrijker. In het Regionaal Beheersplan Crisisbeheersing 2005-2008 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat geschreven dat het in de regio ontbreekt aan een uniform, regionaal evenementenbeleid. Dit betekent bijvoorbeeld dat over soortgelijke evenementen verschillend kan worden geadviseerd. Dit is volgens de VRR onwenselijk. De regels voor openbare orde en veiligheid moeten bij intergemeentelijke evenementen, zoals bijvoorbeeld een wielerronde of de Roparun, in de deelnemende gemeenten gelijk zijn. Het mag niet zo zijn dat er na de gemeentegrens andere regels voor crisisbeheersing gelden. Een uniform, regionaal evenementenbeleid, waarin openbare orde en veiligheid op elkaar is afgestemd, bevordert de communicatie bij de uitvoering.

 

Dit evenementenbeleid stemt zich, ten behoeve van de integraliteit en de communicatie van de uitvoering, af op de Regionale Veiligheidswijzer bij Evenementen van de VRR.

Bijlage 5: Toezicht, Handhaving, klachtenregistratie en evaluatie

Overtreding vergunningvoorschriften en klachten

Handhaving en naleving van vergunningvoorschriften is verplicht. Om overlast tegen te gaan, weegt naleving en handhaving van eindtijden, geluidsnormen en openbare orde zwaar bij de verlening van een evenementenvergunning. Hierbij wordt preventief aangekondigd dat het overtreden van de voorschriften en klachten een rol spelen bij het al dan niet afgeven van toekomstige vergunningen/ ontheffingen.

Wanneer geconstateerd wordt dat voorschriften van een vergunning worden overtreden kan de gemeente daartegen op twee manieren optreden: strafrechtelijk of bestuursrechtelijk. Het ligt in dat geval voor de hand om, na overleg met de organisatie, striktere voorschriften of beperkingen te stellen in een nieuw aangevraagde evenementenvergunning als er een overtreding of klacht is geconstateerd. Hierop zal controle plaatsvinden. Bij herhaling van de overtreding van vergunningvoorschriften of de klacht kan, gelet op de ernst, een nieuwe aanvraag worden geweigerd.

 

Bestuursrechtelijk

Bij niet-naleving van de vergunningvoorschriften of -beperkingen kan ingevolge artikel 1.6 APV een vergunning of ontheffing worden ingetrokken. Het evenement is echter veelal al voorbij voordat de sanctie kan worden opgelegd. Een tijdens het evenement geconstateerde (incidentele) geringe overtreding kan bijvoorbeeld reden zijn voor een waarschuwing met, indien technisch mogelijk, de oplegging van de verplichting om er onmiddellijk een einde aan te maken. Het ligt in dat geval voor de hand om bovendien, na overleg met de organisatie, striktere voorschriften of beperkingen te stellen in een nieuw aangevraagde evenementenvergunning. Hierop zal controle plaatsvinden. Bij herhaald overtreden van vergunningvoorschriften kan negatief over een nieuwe aanvraag worden beschikt. Bovendien kan bij overtreding van de voorschriften op grond van artikel 125 van de Gemeentewet bestuursdwang worden toegepast. Het bestuursorgaan kan dan een eind aan de overtreding (laten) maken. Omdat in spoedeisende gevallen uitstel om de overtreding te beëindigen niet kan worden geaccepteerd, is een schriftelijke waarschuwing (vooraankondiging) in dit geval niet nodig. Om mogelijke escalatie te voorkomen dient door de organisatie één direct aanspreekpunt en verantwoordelijke persoon aangewezen te worden. Deze persoon dient gedurende het hele evenement bereikbaar te zijn voor de hulpdiensten en de medewerkers van de gemeente. Doorgaans betreft dit de contactpersoon van de organisatie die ook de vergunning aanvraagt. In geval de brandweer al voorafgaand aan een evenement overtredingen constateert, waardoor de veiligheid van de bezoekers niet kan worden gegarandeerd, kan de verplichting worden opgelegd de overtreding te beëindigen alvorens het evenement doorgang kan vinden. De vergunning kan naar aanleiding hiervan ook worden ingetrokken.

 

Strafrechtelijk

Het overtreden van een voorschrift in een vergunning op grond van de APV is ook strafbaar op grond van diezelfde APV. Een opsporingsambtenaar kan in zo’n geval bevel geven een einde te maken aan een overtreding. Wanneer de politie de indruk heeft dat door haar optreden de openbare orde in gevaar wordt gebracht (door bijvoorbeeld rellen), kan alsnog proces verbaal worden opgemaakt tegen de overtreder. Dit middel helpt niet om op dat moment de overtreding te beëindigen, maar het werkt wel preventief voor de volgende keer.

 

Rolverdeling handhaving

Om een goede handhaving te kunnen realiseren is duidelijkheid vereist over de rolverdeling tussen de verschillende betrokkenen. De volgende rolverdeling tussen de verschillende betrokkenen wordt gehanteerd:

Politie: handhaving van openbare orde en de eindtijden, toezicht en handhaving van de regels op het gebied van verkeer, zoals omleidingen en wegafzettingen en in het bijzonder parkeren, het signaleren van overtredingen en het coördineren van een periodiek veiligheidsoverleg tussen OOV, burgers en politie;

Brandweer: controle van de algemene fysieke veiligheid;

Gemeentelijke handhavers en BOA’s: toezicht en handhaving van de regels op het gebied van bouwwerken afval, toezicht en handhaving van alle overige vergunningvoorschriften;

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR): handhaving van de geluidsnormen.

 

De verschillende disciplines leggen onder coördinatie van Evenementencoördinator vast op welke zaken en op welke wijze zal worden gecontroleerd en hoe er naar aanleiding van geconstateerde overtreding zal worden opgetreden.

 

Het werkterrein van de handhavers is vastgelegd in verschillende wetten en verordeningen. De belangrijkste in verband met evenementen zijn: Warenwet, Gezondheidswet, Vleeskeuringwet, Drank- en Horecawet, Gezondheids- en Welzijnwet voor dieren en Besluit Veiligheid attractie en speeltoestellen.

 

Klachtenregistratie

Naar aanleiding van een klacht vindt controle en zo nodig handhaving plaats. Alle klachten worden geregistreerd en geëvalueerd door de evenementencoördinator. Deze registratie vindt uiteindelijk centraal bij de gemeente plaats. Tijdens evenementen buiten kantooruren zal de klachtenregistratie in de eerste plaats in de meldkamer van de politie van Barendrecht plaatsvinden. Klachten kunnen ook gemeld worden bij de gemeente en de DCMR. De klachten worden uiteindelijk per evenement in een overzicht opgenomen. Vervolgens zal controle en handhaving door de ambtenaar belast met de handhaving plaatsvinden (evt. in samenwerking met brandweer, politie of andere ambtenaren). De klager wordt van de uiteindelijke afhandeling bericht. Bij een hernieuwde aanvraag wordt rekening gehouden met in het verleden ingediende klachten. In het uiterste geval kan een evenement gelet op de ernst van de klacht of vanwege herhaalde klachten worden geweigerd. Voor de registratie, behandeling, afhandeling en rapportage is de gemeente verantwoordelijk.

 

Evaluatie

Per groot evenement kan besloten worden een evaluatie plaats te laten vinden waarbij de brandweer, politie, de evenementencoördinator en vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig zijn. De resultaten van dit overleg worden door middel van een rapportage voorgelegd aan burgemeester en wethouders en kunnen aanleiding zijn voor het bijstellen van het beleidskader voor de uitvoering van evenementen.

Bijlage 6: Procedure aanvraag voor evenement

Melding

Alle evenementen dienen gemeld te worden. Alleen evenementen, zoals beschreven in APV 2.25 lid 2, hoeven daarbij geen vergunning aan te vragen.

 

Bij een melding van een evenement moeten in ieder geval de volgende zaken doorgegeven worden:

 • 1.

  Omschrijving van het evenement;

 • 2.

  De contactpersoon of organisator van het evenement (en op welke manieren deze bereikbaar is);

 • 3.

  De geplande datum van het evenement;

 • 4.

  Het tijdstip van aanvang en de duur van het evenement;

 • 5.

  De locatie van het evenement;

 • 6.

  Het aantal bezoekers, respectievelijk deelnemers, dat wordt verwacht;

 • 7.

  Een situatie schets met een weergave van te plaatsen voorwerpen, zoals tafels, stoelen, kleine bouwsels, parasols, etc…( in m2);

 • 8.

  Op welke manier omwonenden worden geïnformeerd over het evenement;

 • 9.

  Welke andere situaties voordoen die gevolgen hebben voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu (zoals het schenken van licht alcoholische dranken, licht versterkte geluidsproductie/muziek, etc…);

 • 10.

  De overige maatregelen die worden genomen om een regelmatig verloop te bevorderen.

 • 11.

  Het beslag dat eventueel wordt gelegd op gemeentelijke faciliteiten.

 • 12.

  Of men subsidie wil aanvragen;

 • 13.

  De diverse voorzieningen die getroffen worden voor onder andere sanitair, afval, verkeer, parkeren, EHBO hulpverleners en vluchtroutes voor het publiek;

 

Als er antwoord wordt gegeven op minimaal een van de punten 11, 12 en 13 en bij 6 het aantal bezoekers hoger is dan 50, is het evenement alsnog vergunningsplichtig.

 

Grote evenementen, en bij voorkeur ook middelgrote evenementen, moeten voor 1 november gemeld worden, als het evenement in het jaar daarop gehouden wordt.

 

Aanvraag

Voor evenementen, die niet voldoen aan APV artikel 2.25 lid 2, dient men op grond van APV 2.25. lid 1 een evenementenvergunning aan te vragen. Grote evenementen dienen uiterlijk 17 weken van te voren aangevraagd worden. Middelgrote evenementen dienen uiterlijk 12 weken van te voren aangevraagd worden. Aanvragen voor evenementen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor een vergunningaanvraag voor een middelgroot of groot evenement zoals bedoeld in dit beleid, kan de organisator een afspraak maken voor een vooroverleg met de evenementencoördinator. Doel hiervan is dat er een goed inzicht wordt verkregen in de te organiseren activiteiten. Van dit overleg wordt de schriftelijke verslaglegging gedaan door de gemeente. In het overleg worden de te nemen voorzorgsmaatregelen/ vergunningvoorwaarden alvast met de organisator doorgenomen. Verder kunnen afspraken inzake controle en handhaving worden gemaakt. De eventueel geconstateerde problemen/ klachten/ aandachtspunten worden doorgenomen.

 

De organisator van een evenement wordt vervolgens verzocht aanvullend een draaiboek/ verkeersplan/ veiligheidsplan/communicatieplan en zo nodig een begroting (incl. toezeggingen van sponsoren), wanneer subsidie wordt gevraagd, in te dienen bij de vergunningaanvraag.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning is een formulier “Evenementenvergunning” ontwikkeld. Organisatoren van evenementen zijn verplicht hiervan gebruik te maken. Het formulier is te downloaden of aan te vragen bij Publiekszaken. In de toekomst zal het mogelijk worden het formulier online in te vullen.

 

Verantwoordelijkheden organisator

De organisator stelt zichzelf ten doel boven alles de veiligheid van publiek, medewerkers, omstanders en publieke eigendommen na te streven. Dat wil zeggen dat de organisatie en niet de gemeentelijke diensten alle relatief kleine voorzienbare calamiteiten moet kunnen bestrijden. Daartoe is op locatie de directe leiding in handen van een leidinggevende organisator. Deze onderhoudt alle contacten met de verschillende faciliterende bedrijven (techniek, catering, etc.), hulpdiensten en gemeente.

 

Aan de evenementenvergunning wordt het voorschrift verbonden dat omwonenden, winkeliers e.d. vooraf door de organisatie van het evenement op de hoogte worden gebracht van het evenement en de daarbij behorende maatregelen zoals tijdstippen, verkeersafsluitingen, parkeermaatregelen enz. Hierdoor kan veel onbegrip en praktische problemen (parkeren) voorkomen worden. Als omwonenden betrokken worden bij de te maken afspraken of tenminste tijdig worden ingelicht, hebben ze er in de praktijk vaak minder problemen mee. Op die manier kunnen bezwaarschriften bij grote evenementen voorkomen worden.

 

Wanneer de organisator niet de eigenaar van de locatie is, maar deze ruimte of dit terrein huurt, zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt over bijvoorbeeld de wijze van ontruimen, schoonhouden en achteraf schoonmaken en eventuele herstelwerkzaamheden. De gemeente vraagt van de organisator, indien het niet de gemeente zelf is, dan een schriftelijke afspraak met de locatie verstrekker. In deze schriftelijke verklaring verleent de locatieverstrekker toestemming voor het houden van het evenement en zijn de afspraken vastgelegd tussen de organisator van het evenement en de locatieverstrekker.

 

Verantwoordelijkheden gemeente

De evenementencoördinator is het aanspreekpunt voor externe aanvragers en organisatoren van evenementen. De evenementencoördinator is vanuit de gemeente verantwoordelijk voor de coördinatie en regie voor afspraken met de organisator van het evenement en andere belanghebbende partijen. Op grond van art. 172 van de Gemeentewet is de burgemeester verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde in zijn gemeente. Bij de uitoefening van toezicht op onder meer samenkomsten en vermakelijkheden kan hij alle bevelen geven die hij noodzakelijk acht met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid. Aangezien de burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in de openbare ruimte, moet er duidelijkheid bestaan over wat de grens is van het terrein waar het evenement plaatsvindt en de openbare ruimte.

 

De hulpdiensten zijn, ieder vanuit hun eigen expertise, nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding van evenementen. De hulpdiensten voeren reguliere taken uit tijdens het evenement. De brandweer tracht in een vroeg stadium door proactieve maatregelen brand en rampen te voorkomen. Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn bouwvoorschriften en de brandbeveiligingsverordening op basis waarvan de organisator van het evenement zich moet houden aan bepaalde voorschriften of eisen. Politie, GHOR, DCMR, brandweer en bevoegde (opsporing)ambtenaren controleren en handhaven de voorschriften van de vergunning(en) en ontheffing(en). Daarnaast heeft de gemeente toezichthoudende bevoegdheden op grond van de milieuwetgeving. Naast de gemeentelijke handhavers is de Voedsel en Waren autoriteit een belangrijke handhaver van de evenementenvergunning voor wat betreft de naleving van voorschriften voor eet- en drinkwaren.

 

De gemeentelijke diensten als de taakvelden Wijkregie, Handhaving, Milieu en Verkeer geven in het traject bij de behandeling van de vergunningaanvraag door Publiekszaken advies. Daarbij kunnen ze eisen stellen voor wat betreft voorschriften op het gebied van hun taakveld zoals bijvoorbeeld geluid, afvalstoffen- en afvalwater- opslag en afvoer.

 

Procedure subsidies

Er zijn enkele subsidies die organisatoren bij de gemeente kunnen aanvragen voor evenementen. De subsidieaanvraag wordt tegelijkertijd met de evenementenvergunning ingediend. Voor het verkrijgen van een subsidie is het nodig een begroting in te dienen. De begroting moet een realistisch, gedetailleerd, transparant en controleerbaar overzicht (inclusief offertes) zijn van de te verwachten inkomsten en uitgaven met betrekking tot het evenement.

 

Activiteiten/projectsubsidie

De meeste evenementen voldoen voor subsidieaanvraag aan de eisen van de subsidieverordening. Voor een volledig overzicht van mogelijke subsidies kunt u het beste de Algemene Subsidieverordening Welzijnsbeleid en het besluit van het college van 22 november 2006 houdende vaststelling van beleidsregels inzake het verstrekken van subsidies, ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Welzijnsbeleid 2007 raadplegen.

 

Wijkbudget sociaal

De makkelijkste en naar verwachting meest gebruikte subsidie zal het wijkbudget sociaal zijn. In het kader van Wijkregie wil de gemeente de sociale binding in buurten en wijken versterken. Om allerlei buurtactiviteiten te stimuleren zijn er per gebied wijkbudgetten beschikbaar om op snelle wijze het initiatief mogelijk te maken.

Het wijkbudget is bedoeld voor middelgrote buurtgerichte evenementen, zoals kerstacties, buurtfeesten, buurt- of straatbarbecues, straatspeeldagen, een wijkfeest, een kindervrijmarkt en activiteiten van de buurtvereniging etc.

 

Om een wijkbudget sociaal te ontvangen moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 • -

  Voor het idee of activiteit moet aantoonbaar draagvlak zijn. De gemeente vraagt in dit geval om een namenlijst.

 • -

  Ideeën zijn van de bewoners zelf en zij voeren deze ook zelf uit, met uitzondering van verkeersomleidingen en wegafzettingen.

 • -

  Alle omwonenden moeten schriftelijk worden uitgenodigd dan wel op de hoogte worden gesteld.

 • -

  Het idee of de activiteit moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen van wijkregie (schone, veilige buurt, meer sociale buurtbinding etc.).

 • -

  Er zijn geen andere budgetten beschikbaar. Bijvoorbeeld van de Woningbouw- vereniging.

 • -

  Bij toekenning, wordt achteraf en binnen een maand, tegen inlevering van de officiële bonnen hetafgesproken bedrag overgemaakt of uitbetaald door stichting Alle-r-hande.

 • -

  De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van de activiteiten.

De wijkregisseurs zijn gemandateerd om te bepalen of en hoeveel van het wijkbudget beschikbaar kan worden gesteld aan een aangevraagd middelgroot evenement. Als de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt de organisator van de gemeente een beschikking met voorwaarden. Na de activiteiten moeten de uitgaven worden verantwoord bij Stichting Alle-r-hande. Daarvoor dient de organisator het initiatief te nemen om telefonisch een afspraak te maken met Stichting Alle-r-hande.

 

Budget voor middelgrote en grote evenementen

De voorwaarden staan aangegeven in paragraaf 4.6 .

 

Verstrekking vergunning

Als de vergunningaanvraag geheel voldoet aan de voorwaarden en er positief is geadviseerd over de aanvraag, dan wordt voor het evenement een vergunning verleend. De evenementenvergunning wordt afgegeven door/namens de burgemeester. Deze procedure wordt dus vooral schriftelijk afgedaan. Voor de evenementen zal de vergunning uiterlijk 8 tot 6 weken voorafgaand aan het evenement worden verleend.

Bij evenementen die elk jaar plaatsvinden, zal ruim van tevoren een ingevuld exemplaar verzonden worden naar de organisator, met de vraag of het evenement voor dat jaar doorgaat en zo ja, of de organisator de wijzigingen voor dit jaar wil invullen.

 

Evenementenkalender

Alle grote evenementen die in Barendrecht gehouden worden, worden op een evenementenkalender geplaatst. De kalender is bedoeld om iedereen, zowel organisatoren als omwonenden, in een vroeg stadium te informeren wat voor soort evenementen gepland worden. De evenementenkalender, wat een jaarplanning is, is een belangrijk middel om evenementen qua tijd als locatie te spreiden. Bovendien kan de evenementenkalender vergeleken worden met de kalenders van omliggende gemeenten. Dit wordt dan gedaan om evenementen in de regio gelijkmatig te verspreiden en overlap van (soortgelijke) evenementen te voorkomen. In de tweede helft van september worden organisatoren via een mailing en via een advertentie in de krant opgeroepen om middelgrote en grote evenementen te melden voor de evenementenkalender. Grote evenementen, en bij voorkeur ook middelgrote evenementen, moeten middels een meldingsformulier voor 1 november gemeld worden, als het evenement in het jaar daarop gehouden wordt.

 

De kalender wordt in januari gepresenteerd en gepubliceerd. In januari kunnen de evenementen dan ook aan de politie doorgegeven worden voor de bestuurlijke regionale evenementenkalender, waar een deadline van 15 januari voor staat. Een groot evenement dat niet op de evenementenkalender geplaatst staat, komt in principe niet in aanmerking voor een vergunning, tenzij het college anders beslist. Het College heeft de mogelijkheid om een tijd en een locatie te reserveren op de evenementenkalender, bijvoorbeeld als er sprake is van een herdenking. De politie stelt in ieder geval als voorwaarde dat, als politie-inzet nodig is, dit uiterlijk 8 weken voor het evenement aan de politie gemeld wordt. Bij een latere indiening kan de politie inzet weigeren.

 

De evenementencoördinator is ‘eigenaar’ van de evenementenkalender. Hij/zij krijgt van de communicatiemedewerker externe communicatie net als andere afdelingen rechten om op internet eigen teksten aan te passen, in dit geval de evenementenkalender. Wekelijks ontvangt Interne dienstverlening Service van het servicecentrum een actueel overzicht van de lijst met verleende vergunningen voor grote en kleinere evenementen. Deze lijst gebruikt Interne dienstverlening Service o.a. voor de evenementenkalender op internet en de agenda in de gemeentekrant. Daarbij wordt meteen doorgesproken welke evenementen vanuit de gemeente op welke wijze communicatief worden ondersteund. De evenementencoördinator vervult hierbij een intermediaire functie tussen de organiserende partij (intern dan wel extern) en Interne dienstverlening Service. De senior communicatie adviseur overlegt op basis van de evenementenkalender met het college of en zo ja welke communicatie instrumenten zij nodig hebben (zoals een speech, et cetera).

Bijlage 7: Facilitaire ondersteuning Uitvoering

Verhuco: afvalinzameling en verwerking

Verhuco (reinigingsdienst) berekent voor de gemeente gemaakte kosten door voor afvalinzameling en het storten van afval. Organisatoren van evenementen, dus ook niet commerciële, dienen zelf voor afvalinzameling en verwerking te zorgen. In de praktijk komt het vooral bij kleine evenementen nog wel eens voor dat de afdeling Uitvoering een tussenschakel is met Verhuco. Verhuco wordt ook aangestuurd door de afdeling Uitvoering. De kosten van de reinigingsdienst worden dan door de Buitendienst doorberekend aan de organisatoren. De kosten voor afvalinzameling en storten van afval worden bij evenementen in principe achteraf in rekening gebracht, tenzij het college hier anders op beslist.

 

Podiumdelen

Het gebruik van podiumdelen heeft de gemeente inmiddels afgestoten. Organisatoren moeten deze voorzieningen voortaan inhuren bij een ondernemer.

 

Dranghekken

De gemeente heeft 60 dranghekken met het oogmerk deze te benutten bij calamiteiten en voor kleine evenementen als een buurtfeest, waarbij de weg afgesloten moet worden. In het belang van openbare orde kan het voorkomen dat bij een samenloop van evenementen alle dranghekken zijn uitgeleend. In dit geval zullen de organisatoren dan extra dranghekken elders moeten huren.

 

Vlaggenmasten

De gemeente heeft 10 vlaggenmasten. Deze zijn bestemd voor eigen gebruik van de gemeente, maar ze kunnen ook worden uitgeleend.

 

Stroomverbruik

Organisatoren dienen zelf te zorgen voor stroom. Tot op heden komt het veel voor dat gemeentelijke stroomkasten door organisatoren worden gebruikt en dat organisatoren een vaste prijs berekend voor stroomverbruik. De gemeente heeft geen goed zicht op het daadwerkelijke gebruik van stroomkasten en de kosten hiervan voor de gemeente. De gemeente vindt het redelijk dat zowel commerciële als niet-commerciële organisatoren moeten betalen voor het werkelijke gebruik van gemeentelijke stroomkasten.

 

Facturering

De afdeling Uitvoering maakt een overzicht van de totale kosten van een commercieel of niet-commercieel evenement. De gemeente stuurt na afloop van het evenement een rekening naar de organisator, veelal omdat het voor kan komen dat tijdens het evenement de organisator de gemeente om bepaalde facilitaire voorzieningen vraagt. Deze moeten ook doorberekend worden.

Bijlage 8. Beslistermijn en het besluit tot verlenen van de vergunning

Een aanvraag evenementenvergunning zal direct na ontvangst in de Blik op worden gepubliceerd. Bij grote evenementen is er de mogelijkheid voor belanghebbenden om gedurende twee weken zienswijzen naar voren te brengen. Als er geen zienswijzen worden ingediend, dan beslist de gemeente binnen op grond van artikel 1.2 van de APV jo artikel 4:13 van de AwB binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

 

Als deze termijn niet wordt gehaald, moet de aanvrager van de vergunning hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Zienswijzen worden in de definitieve afweging om wel of geen vergunning te verlenen meegenomen. De beslissing kan dan worden verdaagd volgens het 2e lid van artikel 1.2 met een termijn van nog ten hoogste acht weken.

 

De vergunning zal vervolgens in het weekblad de Blik op Barendrecht worden gepubliceerd zodat belanghebbenden een beroepsmogelijkheid hebben conform de AwB. Op basis van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (AwB 4.3.) dienen eventuele bezwaren op het besluit om een evenementenvergunning te verlenen bij het College.

De burgemeester krijgt periodiek een overzicht van de verleende vergunningen.

 

Niet behandelen of verlenen van een vergunning:

Op grond van artikel 1.3 lid 1 van de APV kan een bestuursorgaan besluiten een vergunningaanvraag niet te behandelen indien een aanvraag wordt ingediend minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft. Op grond van artikel 1.3 lid 2 van de APV kan het bestuurorgaan besluiten de in het eerste lid genoemde termijn van 4 weken met ten hoogste acht weken te verlengen. Op basis van deze twee artikelen stelt de burgemeester voor een vergunningsplichtig klein evenement dat de in het eerste lid gesteld termijn van 4 weken wordt verlengd met 1 week.

 

Op basis van artikel 1.8 van de APV, de algemene weigeringsgronden, kan een evenementenvergunning worden geweigerd in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu.

Bijlage 9. Afbakening en samenvattend overzicht van de drie soorten evenementen binnen dit beleid

Allereerst is het van belang voor u om te weten of uw evenement meldingsplichtig is en of het een klein, middelgroot of groot evenement is. In onderstaand schema kunt u zelf een inschatting maken. De matrix dient u als volgt te lezen: Indien uw evenement op 1 of op meer punten onder bijvoorbeeld groot evenement valt, dan is er sprake van een groot evenement.

 

 

Klein evenement

Groot evenement

Groot evenement

Deelnemers

Minder dan 50

Tussen 50 en 150

Meer dan 150

Melding/aanvraag evenement

Meldingsplichtig.

Melding 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement.

Melding bij voorkeur

1 november vooraf-gaand het jaar waarin het evenement plaatsvindt, anders

aanvraag 12 weken voorafgaand aan het evenement.

Melding 1 november voorafgaand het jaar waarin het evenement plaatsvindt, anders aanvraag 17 weken

voorafgaand aan het evenement.

Bijzonderheden:

Activiteiten bij natuurijs in overleg met gemeente

1 daags Evenement

- ma t/m za

- zo/feestdag

tussen 10 en 24 uur

tussen 13 en 23 uur

tussen 10 en 24 uur

tussen 13 en 23 uur

tussen 10 en 24 uur

tussen 13 en 24 uur

Meerdaags Evenement

- ma t/m za

- zo/feestdag

NVT

NVT

tussen 10 en 24 uur

tussen 13 en 24 uur

Muziek

- beëindiging muziek

(Licht versterkte) muziek (radio, stereo) max. 95 db bij versterkte muziek buiten een gebouw

1 uur voor einde

evenement

Versterkte muziek (disco, band)

max. 95 db bij versterkte muziek buiten een gebouw

1 uur voor einde

evenement

Verstrekkende geluids-productie (Podium) maximum db per evenement te bepalen

1 uur voor einde

evenement

Plaatsen object

Minder dan 10 m2 per object

Minder dan 10 m2 per object

Meer dan 10 m2 per object

Evenement op rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten

NVT

Wegafzetting / Straatafzetting

Wegafzetting / Straatafzetting

Consumptie alcohol

Alleen binnen gebied waar evenement valt

Alleen binnen gebied waar evenement valt

Alleen binnen gebied waar evenement valt

Bezwaar mogelijk?

Nee

Ja

Ja

Subsidie gemeente mogelijk?

NVT

Ja, Budget voor Evenementen

Ja, Budget voor Evenementen