Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Barendrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling toeristenbelasting Barendrecht
CiteertitelUitvoeringsregeling toeristenbelasting Barendrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit 'Regeling implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\ Burgemeester en College van burgemeester en wethouders'.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 6
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 7
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 8
 4. Gemeentewet, art. 237
 5. Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-201215-03-2017nieuwe regeling

26-06-2012

Blik op Barendrecht, 28-06-2012

344248

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;

Gelet op de artikelen 6, 7 en 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 237 van de Gemeentewet en het bepaalde in de verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting;

gelezen het voorstel van de afdeling Interne Dienstverlening, team Advies; van 25 oktober 2010.

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Barendrecht

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waar in deze uitvoeringsregeling wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting van de gemeente Barendrecht bedoeld die bij raadsbesluit is vastgesteld.

Artikel 2 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

 • 1.

  De belastingplichtige kan voor woningen, die niet particulier worden verhuurd, en vaste standplaatsen, die voor een duur van tenminste 6 maanden ter beschikking voor het kampeermiddel worden aangeboden, opteren voor de niet-forfaitaire maatstaf van heffing.

 • 2.

  Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in het eerste lid, dient de belastingplichtige dit gespecificeerd en voldoende duidelijk aan te geven op het aangiftebiljet.

Artikel 3 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige die niet binnen twee maanden na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen twee maanden na afloop van het belastingjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen 14 dagen na afloop van die periode bij de heffingsambtenaar van de gemeente Barendrecht een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage A opgenomen model.

 • 3.

  Het biljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden binnen 4 weken na uitreiking of toezending ingeleverd of toegezonden.

Artikel 4 Aanmeldingsplicht

In afwijking van de verordening toeristenbelasting heeft belastingplichtige aan de aanmeldingsplicht voldaan, indien belastingplichtige reeds als belastingplichtige voor de toeristenbelasting bekend is bij de gemeente en hiervan voor het betreffende belastingjaar een bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 5 Nachtverblijfregister

 • 1.

  Voor de toepassing van de verordening toeristenbelasting en onderhavige uitvoeringsregeling wordt onder ‘nachtverblijfregister’ verstaan een gegevensverzameling, waarin met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt geboden, wordt bijgehouden:

  • a. naam en woonplaats;

  • b. aantal personen dat verblijf houdt,

  • c. datum van aankomst en datum van vertrek;

  • d. het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.

 • 2.

  Het nachtverblijfregister dient te worden bijgehouden conform bijlage B bij deze uitvoeringsregeling.

 • 3.

  Van de verplichting bedoeld in het vorige lid kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.

 • 4.

  Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorige lid kunnen voorwaarden worden gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 • 5.

  Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het derde lid geldt in ieder geval als voorwaarde, dat een eigen nachtverblijfregister wordt bijgehouden, aan de hand waarvan over dezelfde gegevens kan worden beschikt als bedoeld in het eerste lid.

 • 6.

  Een bonnensysteem wordt niet aanvaard als eigen nachtverblijfregister als bedoeld in het eerste en vijfde lid.

 • 7.

  In het geval het nachtregister wordt bijgehouden voor woningen, die niet particulier worden verhuurd en voor kampeermiddelen op vaste plaatsen, dient het nachtverblijfregister te worden bijgehouden per standplaats.

 • 8.

  Indien belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, hoeft hij uitsluitend een nachtverblijfregister bij te houden voor de soort standplaatsen waarvoor de maatstaf van heffing wordt vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

 • 9.

  Het nachtverblijfregister dient op verzoek van de heffingsambtenaar onmiddellijk te worden overgelegd.

 • 10.

  Een kopie van het nachtverblijfregister wordt met de aangifte meegezonden.

 • 11.

  Het nachtverblijfregister wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

 • 12.

  Voorzover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor het nachtverblijfregister een bewaartermijn van 5 jaar.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De regeling wordt voor het eerst toegepast op 1 januari 2011.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Uitvoeringsregeling toeristenbelasting Barendrecht”.

Aldus besloten in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders van de gemeente

Barendrecht van 2010.

De burgemeester, De secretaris,

drs. J. van Belzen