Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Regeling flexibele beloningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling flexibele beloningen
CiteertitelRegeling flexibele beloningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit 'Regeling implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\ Burgemeester en College van burgemeester en wethouders'.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling, art. 15:1:28

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-201201-01-2014nieuwe regeling

26-06-2012

Blik op Barendrecht, 28-06-2012

344248

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling flexibele beloningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;

gelet op artikel 3:1 juncto 15:1:28 Lokale arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Barendrecht

nadat met de ondernemingsraad overeenstemming is bereikt;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de volgende REGELING FLEXIBELE BELONINGEN

Artikel 1 Uitgangspunten

 • 1.

  De leidinggevende neemt de volgende uitgangspunten in acht.

  • -

   Flexibele beloningen worden bij voorkeur incidenteel verstrekt.

  • -

   Individuele beloningen genieten de voorkeur boven groepsbeloningen.

  • -

   De leidinggevende ziet er op toe dat laag ingeschaalde medewerkers een gelijke kans hebben op flexibele beloningen.

  • -

   Accumulatie van toelagen en gratificaties aan één medewerker wordt vermeden. Een medewerker ontvangt maximaal € 750 netto per jaar.

  • -

   Het MT zorgt voor uniforme toepassing van de regels.

 • 2.

  De leidinggevenden hebben de bevoegdheid om flexibele beloningen te verstrekken binnen de budgettaire mogelijkheden. Zij houden rekening met de nota budgetbeheer en de in deze regeling beschreven kaders.

Artikel 2 Gratificaties

 • 1.

  Indien de medewerker een uitstekende incidentele prestatie heeft geleverd, dan kan het afdelingshoofd een gratificatie verlenen aan de medewerker van maximaal € 750 netto per jaar.

 • 2.

  Het afdelingshoofd stelt voor iedere gratificatie een beslisformulier op, waarin een motivering wordt opgenomen. Dit formulier levert hij in bij de personeelsadviseur.

 • 3.

  Het afdelingshoofd informeert de sectordirecteur over de verstrekte gratificaties.

 • 4.

  Het afdelingshoofd kan aan een groep medewerkers een groepsgratificatie toekennen van maximaal €35 netto per medewerker per jaar.

 • 5.

  Gratificaties voor de afdelingshoofden, sectordirecteuren en de gemeentesecretaris worden door respectievelijk de sectordirecteur, de gemeentesecretaris en het college van burgemeester en wethouders toegekend op basis van de in dit artikel beschreven kaders.

 • 6.

  De burgemeester kan gratificaties verstrekken aan de brandweercommandant en de medewerkers van bureau Halt. De brandweercommandant kan de in dit artikel beschreven gratificaties toekennen aan medewerkers van de (vrijwillige) brandweer.

 • 7.

  De directeur van het theater kan de in dit artikel beschreven gratificaties verstrekken aan de medewerkers van het theater met een ambtelijke status.

Artikel 3 Persoonlijke toelagen

 • 1.

  De sectordirecteur kan aan een medewerker een persoonlijke toelage verstrekken, indien de medewerker uitstekend functioneert, blijkens een recentelijk vastgestelde beoordeling met één van de twee hoogste eindscores (A of B).

 • 2.

  Totdat het maximum salaris van de functionele schaal is bereikt worden er geen toelages verstrekt, maar kan de sectordirecteur wel extra periodieken toekennen conform artikel 4.

 • 3.

  De maandelijkse persoonlijke toelage bedraagt maximaal 10% van het maximale bruto maandsalaris van de functionele schaal waarin de medewerker is ingeschaald.

 • 4.

  Zijn de stapjes groter dan 2% per jaar, dan is de instemming van de gemeentesecretaris vereist.

 • 5.

  De persoonlijke toelage wordt bruto verstrekt voor bepaalde of onbepaalde tijd.

 • 6.

  De sectordirecteur kan in uitzonderlijke gevallen en met de instemming van de gemeentesecretaris de medewerker bevorderen naar één schaal boven de functionele schaal.

 • 7.

  Persoonlijke toelagen voor een sectordirecteur of de gemeentesecretaris worden door respectievelijk de gemeentesecretaris en het college van burgemeester en wethouders toegekend op basis van de in dit artikel beschreven kaders. De burgemeester kan persoonlijke toelagen toekennen aan medewerkers van de griffie, brandweer en bureau Halt.

Artikel 4 Extra periodiek

 • 1.

  Een sectordirecteur kan aan een medewerker, die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, een extra periodieke salarisverhoging toekennen tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximum salaris. Extra periodieken worden verstrekt indien de ambtenaar zeer goed functioneert, blijkens een recentelijk vastgestelde functioneringsbeoordeling met de score A of B.

 • 2.

  Bij de toepassing van het vorige lid blijft de periodiekdatum gehandhaafd.

 • 3.

  De gemeentesecretaris en het college van burgemeester en wethouders kunnen lid één toepassen voor respectievelijk de sectordirecteur en de gemeentesecretaris. De burgemeester kan extra periodieken toekennen aan medewerkers van de griffie, de brandweer en bureau Halt.

Artikel 5 Arbeidsmarkttoelage

 • 1.

  De sectordirecteur kan, in overleg met het afdelingshoofd, een bindingspremie of arbeidsmarkttoelage verstrekken aan een medewerker, indien er een aantoonbare en langdurige schaarste is op de arbeidsmarkt naar dergelijke functionarissen.

 • 2.

  Bindingspremies en arbeidsmarkttoelagen kunnen bestaan uit een vast bedrag of een bevordering naar de eerstvolgende schaal boven het functionele niveau van de functie welke de medewerker bekleedt. Bevorderingen naar een hoger functioneel niveau behoeven de goedkeuring van de gemeentesecretaris.

 • 3.

  Het salaris inclusief de toelagen mag niet meer bedragen dan het maximumsalaris van de eerstvolgende schaal boven het functionele niveau van de functie welke door de medewerker wordt bekleedt.

 • 4.

  Bindingspremies en arbeidsmarkttoelagen worden bij voorkeur voor een bepaalde periode verstrekt.

 • 5.

  De sectordirecteur stelt met de medewerker een contract op waarin de afspraken en voorwaarden worden vastgelegd.

 • 6.

  De medewerker dient de volledige bindingspremie of arbeidsmarkttoelage terug te betalen, indien hij binnen een periode van maximaal drie jaar de dienst verlaat of wordt ontslagen. Deze periode gaat in vanaf de maand waarin de medewerker voor het eerst recht heeft op de bindingspremie of arbeidsmarkttoelage.

 • 7.

  De gemeentesecretaris en het college van burgemeester en wethouders kunnen bindingspremies en arbeidsmarkttoelagen toekennen aan respectievelijk de sectordirecteur en de gemeentesecretaris. De burgemeester kan ze toekennen aan medewerkers van de griffie, de brandweer en bureau Halt

Artikel 6 Afwijkingen

Afwijkingen van deze regelingen behoeven vooraf de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2004.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht van 22 juni 2004.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,

de secretaris, de burgemeester,

J.Dijkstra. M.Th. van de Wouw.

Historie

In het kader van de invoering van integraal management per 2004 is het flexibel beloningsbeleid geheel herzien; collegebesluit van 22 juni 2004 (adviesbladnummer 3575). De ondernemingsraad heeft ingestemd op 27 september 2004.