Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Reglement Levensloopregeling gemeente Barendrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Levensloopregeling gemeente Barendrecht
CiteertitelReglement Levensloopregeling gemeente Barendrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Lokale arbeidsvoorwaardenregeling, hoofdstuk 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013intrekking

07-05-2013

Blik op Barendrecht, 06-06-2013

392596
29-06-201201-01-2013nieuwe regeling

26-06-2012

Blik op Barendrecht, 28-06-2012

344248

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Levensloopregeling gemeente Barendrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;

Ter nadere uitwerking van hoofdstuk 6a Lokale arbeidsvoorwaardenregeling

b e s l u i t e n:

vast te stellen het volgende

REGLEMENT LEVENSLOOPREGELING GEMEENTE BARENDRECHT

Artikel 1 Instelling

Medewerkers kunnen een levenslooprekening openen bij een instelling van hun keuze. De gemeente Barendrecht verleent geen administratieve ondersteuning, anders dan waar wet en regelingeving ons toe verplicht.

Artikel 2 Informatieverstrekking

 • 1.

  Bij indiensttreding informeert de medewerker de salarisadministratie schriftelijk over de levensloopregelingen welke hij heeft lopen, onder vermelding van:

  • Ø

   De rekeningnummers

  • Ø

   De instellingen waar de levensloopregelingen zijn ondergebracht

  • Ø

   Het verlofsaldo per 31 december van het vorige jaar

  • Ø

   Het totaal aantal participatiejaren

  • Ø

   Een specificatie van in het in het verleden opgenomen verlof

  • Ø

   Voormalige werkgevers waar gespaard is

  • Ø

   Bankafschriften van 31 december van het vorige jaar

  • Ø

   De hoogte van het te storten maandbedrag en uit welke bron het bedrag wordt ingelegd.

 • 2.

  Jaarlijks in januari informeren alle medewerkers met een levensloopregeling de salarisadministratie schriftelijk over:

  • Ø

   De rekeningnummers

  • Ø

   De instellingen waar de levensloopregelingen zijn ondergebracht

  • Ø

   Het verlofsaldo per 31 december van het vorige jaar

  • Ø

   Het totaal aantal participatiejaren

  • Ø

   Een specificatie van in het in het verleden opgenomen verlof

  • Ø

   Voormalige werkgevers waar gespaard is

  • Ø

   Bankafschrift van 31 december van het vorige jaar

  • Ø

   De hoogte van het te storten maandbedrag en uit welke bron het bedrag wordt ingelegd.

Artikel 3 Uitvoering levensloopregeling

De medewerker, die een beroep doet op de levensloopregeling, verstrekt onmiddellijk alle door de afdeling Personeel & Organisatie gevraagde info en medewerking, welke nodig is voor de uitvoering van de levensloopregeling.

Artikel 4 Verloftoekenning

 • 1.

  Een medewerker kan alleen verlof opnemen, in het kader van de levensloopregeling, met de instemming van zijn leidinggevenden conform de bepalingen in de CAO en de werktijdenregeling.

 • 2.

  De leidinggevende verleent het verlof in ieder geval voor het opnemen van ouderschapsverlof.

 • 3.

  De leidinggevende voert de bevoegdheden van het college uit, zoals beschreven in artikel 6:9 en 6:11 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling

 • 4.

  Over de opname van het verlofsaldo, de spreiding van het verlof, indeling eventuele resterende werktijden, de einddatum en de totale duur van het ouderschapsverlof maken de leidinggevende en de medewerker vooraf afspraken en leggen deze schriftelijk vast.

Artikel 5 Vergoedingen

 • 1.

  Gedurende de gehele periode dat een medewerker volledig verlof opneemt uit de levensloopregeling heeft de medewerker geen recht op uitkeringen, tegemoetkomingen, toeslagen, toelagen, onkosten- c.q. (variabele) vergoedingen, zoals onder andere woon-werkverkeer-, ORT-, wacht-, storingsdient-, gladheidsvergoedingen.

 • 2.

  Indien de medewerker gedeeltelijk blijft werken worden deze vergoedingen naar rato verstrekt conform de dan geldende fiscale en sociale premie regimes en de dan geldende (lokale) arbeidsvoorwaardenregelingen.

 • 3.

  Bij uitsluitend deeltijdverlof kan de leidinggevende bepalen dat het werkgeversdeel van de pensioenpremies voor een langere periode dan drie maanden niet verhaald wordt op de medewerker, indien de kosten van administratieve verwerking niet opwegen tegen het in te vorderen bedrag of de administratieve verwerking uitermate omslachtig is (in afwijking op het bepaalde in lid 4 van artikel 6:10 van de CAO).

Artikel 6 Mutaties

 • 1.

  Deelname aan de levensloopregeling, opnames en mutaties in de storting of andere mutaties in gegevens dienen één maand voor het begin van de maand waarin de mutaties wordt verwerkt schriftelijk te zijn doorgegeven aan de salarisadministratie. De medewerker moet de mutatie duidelijk beschrijven en het bericht voorzien van een handtekening en datum.

 • 2.

  De salarisadministratie toetst aan wet en regelgeving en zorgt voor de correcte uitvoering van (wettelijke) bepalingen.

 • 3.

  Mutaties worden niet met terugwerkende kracht verwerkt. Eventuele kosten ten gevolge van onjuiste informatieverstrekking, te late indiening en of het niet of niet goed verwerken van de mutatie zijn voor rekening van de medewerker, tenzij de gemeente grove nalatigheid kan worden verweten.

 • 4.

  Het overstappen van de levensloopregeling naar de spaarloonregeling of vice versa dienen vóór 1 november van het voorafgaande kalenderjaar schriftelijk gemeld te worden bij de salarisadministratie. De schriftelijke aanmelding van de mutatie moet voorzien zijn van een datum, ingangsdatum en handtekening van de medewerker.

Artikel 7 Lening

De gemeente verstrekt geen leningen en vergoedt ook geen rente indien de medewerker meer verlof opneemt uit de levensloopregeling dan het tegoed.

Artikel 8 Verrekeningen

 • 1.

  De gemeente is gerechtigd vorderingen op de medewerker met betrekking tot de levensloopregelingen te verrekenen met het salaris.

 • 2.

  De gemeente zorgt voor de verwerking van salarismutaties, stortingen bij en opnames van derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de levensloopregeling en de uitvoering van wet en regelgeving. De medewerker verleent hiervoor zijn toestemming.

Artikel 9 Sancties

Medewerkers die zich niet houden aan de voorschriften uit dit reglement kunnen een disciplinaire straf uit hoofdstuk 16 van de Lokale arbeidsvoorwaardenregeling opgelegd krijgen, indien de gemeente door het verzuim schade leidt. Bij het opleggen van de disciplinaire straf houdt de gemeente rekening met de mate van het verzuim en de hoogte van de schade voor de gemeente.

Artikel 10 Ingangsdatum

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2006.

Aldus besloten in de vergadering van

het college van burgemeester en

wethouders van 20 december 2005,

Gemeentesecretaris, burgemeester,

Drs. M.J.A. van Bijnen mba Drs. J. van Belzen

Historie

1.Het Rijk heeft de levensloopregeling geïntroduceerd met ingang van 1 januari 2006. Het college heeft dit reglement vastgesteld op 20 december 2005 (adviesbladnummer 14875/17985).