Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Verordening Bescherming Persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Bescherming Persoonsgegevens
CiteertitelVerordening Bescherming Persoonsgegevens gemeente Barendrecht 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\Raad’. Hoofdstuk 4 bevat overgangsbepalingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bescherming persoonsgegevens
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2012nieuwe regeling

18-09-2012

Blik op barendrecht, 20-09-2012

338815

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De raad van de gemeente Barendrecht;

overwegende dat de Wet bescherming persoonsgegevens de Wet op de persoonsregistratie heeft vervan-gen;

gezien het advies van de commissie Samenlevingszaken;

gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet gemeentelijke basisadmini-stratie persoonsgegevens;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit:

vast te stellen de volgende

VERORDENING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet bescherming persoonsgegevens ( Wbp, Staatsblad 2000, 302)

 • b.

  verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoons-gegevens vaststelt;

 • c.

  beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dage-lijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens;

 • d.

  betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 • e.

  bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

 • f.

  verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwer-ken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, versprei-ding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 • g.

  besluit: een beslissing als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht;

 • h.

  beheerregeling: een regeling als bedoeld in artikel 14 van de Wet Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens(GBA);

 • i.

  reglement: het privacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie van 1 September 2001.

 • j.

  klachtenregeling: de klachtenregeling van de gemeente Barendrecht, vastgesteld op 15 februari 2000.

 • k.

  verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgege-vens.

HOOFDSTUK 2 BEHEER EN TOEZICHT
Artikel 2 Het bereik van de verordening
 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op alle gemeentelijke verwerkingen van persoonsgegevens waar-op de wet van toepassing is.

 • 2.

  De verordening is tevens van toepassing op de basisadministratie persoonsgegevens welke door de gemeente wordt bijgehouden in het kader van de uitvoering van de Wet gemeentelijke basisadmini-stratie persoonsgegevens.

Artikel 5 De verantwoordelijke
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-gegevens.

 • 2.

  De burgemeester is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die ten dienste staan van de burgemeester.

 • 3.

  De verantwoordelijke oefent toezicht uit op het beheer van de persoonsgegevensverwerking.

 • 4.

  De bekendmaking van de persoonsgegevensverwerkingen alsmede de aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens geschiedt door de verantwoordelijke.

Artikel 4 Beheerder
 • 1.

  Als beheerder van de gemeentelijke persoonsgegevensverwerkingen fungeren de chefs van de afde-lingen en bureaus, ieder voor wat betreft de bij dat organisatiedeel betrokken persoonsgegevensver-werkingen.

 • 2.

  De beheerder is verantwoordelijk voor:

  • a.

   het aanmelden van een door hem beheerde persoonsgegevensverwerking bij het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van opneming in het openbaar register zoals be-doeld in artikel 8;

  • b.

   het opstellen van procedures ter uitoefening van de rechten van betrokkenen;

  • c.

   het treffen van voorzieningen van technische en organisatorische aard ter bevordering van de juistheid en volledigheid van gegevens en ter voorkoming van onbevoegde kennisneming van gegevens (beveiligingsplannen en autorisatie).

Artikel 5 Beheerregeling

De hoofdlijnen van het beheer van de gegevensverwerking in het kader van de wet GBA zijn in de beheer-regeling GBA gemeente Barendrecht vastgelegd.

HOOFDSTUK 3 VERSTREKKEN EN BEWERKEN
Artikel 6 Verstrekkingen algemeen
 • 1.

  Besluiten tot verstrekking van persoonsgegevens worden genomen met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald.

 • 2.

  De besluiten van het eerste lid worden genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Verstrekkingen GBA
 • 1.

  Verstrekkingen zoals bedoeld in de Wet GBA artikel 96 en 100, binnengemeentelijke afnemers en vrije derden zijn nader geregeld in het reglement.

 • 2.

  Verstrekkingen aan andere personen of instanties dan die vermeld in het reglement mogen alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Afschriften van deze besluiten dienen als aanhangsel aan deze reglementen te worden toegevoegd en vormen daarvan een onlosmakelijk geheel.

Artikel 8 Het openbaar register
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders houdt een openbaar register bij waarin alle persoonsgegevensbestanden en besluiten tot verstrekking zijn opgenomen.

 • 2.

  Het register ligt voor iedereen kosteloos ter inzage op het gemeentehuis.

 • 3.

  De beheerregeling en het reglement liggen kosteloos ter inzage op het domein Burgerzaken van het Gemeentelijk Servicecentrum.

Artikel 9 Verbanden met andere gegevensverwerkingen
 • 1.

  Koppeling en integratie van gegevens mag alleen plaatsvinden op grond van een schriftelijk besluit van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Afschriften van deze besluiten dienen als aanhangsel aan het van toepassing zijnde reglement te worden toegevoegd en vormen daarvan een onlosmakelijk geheel.

Artikel 10 Inzage en correctie van gegevens
 • 1.

  De betrokkene kan op zijn verzoek kennisnemen van de gegevens die over hem worden verwerkt. 

 • 2.

  Een verzoek tot kennisneming wordt schriftelijk of mondeling ingediend overeenkomstig de bepalingen behorende bij het reglement

 • 3.

  Indien blijkt dat bepaalde gegevens onvolledig of onjuist zijn dan wel ten onrechte voorkomen, draagt de beheerder er voor zorg dat deze gegevens zo spoedig mogelijk worden aangevuld, verbeterd respectievelijk worden verwijderd.

 • 4.

  Een verzoek tot kennisneming of correctie kan geweigerd worden indien een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

Artikel 11 Klachten

In geval van klachten met betrekking tot deze verordening geldt de gemeentelijke klachtenregeling gemeente Barendrecht welke op 15 februari 2000 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Artikel 12 Algemene wet bestuursrecht

Op de besluiten als bedoeld in deze verordening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN —
Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na publicatie.

Artikel 14 Bekendmaking

Bekendmaking van deze verordening geschiedt door de vermelding van haar essentie en de plaats van ter inzage legging in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Bescherming Persoonsgegevens gemeente Barendrecht 2004".

Aldus besloten in openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht van

de griffier, de voorzitter,

mevrouw mr. G.E. Figge. M.Th. van de Wouw.