Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

De verordening sport, cultuur en educatiefonds 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening sport, cultuur en educatiefonds 2012
CiteertitelDe verordening sport, cultuur en educatiefonds 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\Raad’. Deze  regeling vervangt de Verordening sport, cultuur en educatiefonds 2009, zoals vastgesteld op 15-12-2008. Artikel 7 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-201201-01-2017nieuwe regeling

18-09-2012

Blik op Barendrecht, 20-09-2012

338815

Tekst van de regeling

Intitulé

De verordening sport, cultuur en educatiefonds 2012

De raad van de gemeente Barendrecht;

overwegende:

 • -

  dat zij het wenselijk acht om in het kader van het gemeentelijk minimabeleid inwoners van de gemeente te ondersteunen in hun sportieve,culturele en/of educatieve activiteiten;

 • -

  dat zij daarvoor in de Kadernota Sociale Zekerheid diverse beleidsvoornemens heeft vastgelegd;

gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders van 22 november 2011;

gezien het advies van de commissie Samenleving van 6 december 2011;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

I.Vast te stellen:

De verordening sport, cultuur en educatiefonds 2012

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   het college: burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht;

  • b.

   het fonds: het sport, cultuur en educatiefonds 2012;

  • c.

   rechthebbende: inwoner van de gemeente Barendrecht, die in deze gemeente daadwerkelijk verblijf houdt, wiens inkomen niet hoger is dan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm en wiens vermogen, niet hoger is dan de in de Wet werk en bijstand bedoelde vermogensgrens;

  • d.

   tegemoetkoming: de uit het fonds te verstrekken bijdrage.

Artikel 2 Doelstelling

Het verstrekken van een tegemoetkoming op grond van deze verordening heeft tot doel: het bevorderen van deelname van rechthebbenden aan niet-eenmalige activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie.

Artikel 3 Kostensoorten

Tegemoetkoming in de kosten kan toegekend worden voor o.a. de volgende kosten van lidmaatschap of kosten van deelname aan:

 • -

  Sportvereniging

 • -

  Muziekvereniging

 • -

  Toneelvereniging

 • -

  Vakvereniging (vakbond)

 • -

  Kiezersvereniging (politieke partij)

 • -

  Ouderenvereniging (ouderenbond)

 • -

  Theaterabonnement

 • -

  Bibliotheekabonnement

 • -

  Cultureel Jongerenpaspoort

 • -

  Museumjaarkaart

 • -

  Abonnementen op dag-, week- en maandbladen

 • -

  Zwemabonnement

 • -

  Lesgeld voor particulier zwemonderwijs

 • -

  Inburgeringstraject

 • -

  Sportschool en uitgaven voor sportkleding (sportkleding wordt alleen in combinatie met het lidmaatschap van een sportschool of sportvereniging vergoed)

 • -

  Cursus.

Artikel 4 Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  De bijdrage per rechthebbende minderjarige bedraagt €300,00 per kalenderjaar

 • 2.

  De bijdrage per rechthebbende meerderjarige bedraagt €125,00 per kalenderjaar

Artikel 5 Uitzonderingen

 • 1.

  Geen tegemoetkoming wordt verstrekt in de kosten die verband houden met het reguliere onderwijs.

 • 2.

  Geen tegemoetkoming wordt verstrekt in de kosten van activiteiten die gericht zijn op arbeidsre-integratie.

 • 3.

  Geen tegemoetkoming wordt verstrekt wanneer daarin zou kunnen worden voorzien door middel van een vergoeding van enige niet charitatieve voorziening of voorliggende voorziening.

Artikel 6 Uitvoering en nadere regels

 • 1.

  De uitvoering van deze verordening is opgedragen aan het college.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen ten behoeve van de uitvoering van deze verordening.

Artikel 7 Hardheidsclausule.

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de rechthebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8

Het college kan jaarlijks de hoogte van de bijdrage opnieuw vaststellen.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening sport-, cultuur- en educatiefonds 2012".

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op een nader door het college te bepalen datum.

II.In te trekken:

De verordening sport, cultuur en educatiefonds 2009, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2008. Deze verordening wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop de verordening 2012 in werking treedt.

Aldus besloten in openbare vergadering

van de raad van de gemeente Barendrecht

van 20 december 2011

De griffier De voorzitter

Mevrouw mr. G.E. Figge drs. J. van Belzen

Toelichting Verordening sport-, cultuur- en educatiefonds 2012

Algemeen

De afgelopen jaren is het SCE Fonds gebruikt om maatschappelijke participatie van minima te bevorderen. Het SCE Fonds richtte zich op volwassenen. De bevordering van sociale participatie van kinderen liep via de bijzondere bijstand. Het onderscheid tussen de kinderen en volwassenen wordt nu opgeheven en de te verstrekken bijdragen komen samen in het nieuwe SCE Fonds. Hiermee voldoet de gemeente aan de plicht een verordening te maken voor de verlening van bijzondere bijstand, voor de participatie van schoolgaande kinderen, zoals is bedoeld in artikel 8. eerste lid onder g en tweede lid onder d van de WWB.

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat mensen met een laag inkomen deel nemen aan sport, cultuur en andere sociale activiteiten. De reden hiervoor is dat maatschappelijke participatie een belangrijk factor is in allerlei processen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het vinden van een baan een veel hogere slagingskans heeft wanneer iemand een uitgebreid sociaal netwerk heeft.

De kosten die met een bijdrage vanuit het SCE Fonds kunnen worden vergoed zijn bijvoorbeeld, lidmaatschap of kosten van een sportvereniging, bibliotheek, zwemles en patiëntenorganisatie. Ook een abonnement op een krant of tijdschrift is mogelijk.

De beschikbare bedragen veranderen ten opzichte van de verordening 2009. Gezien de kwetsbaarheid van kinderen ten aanzien van armoede verhogen we het bedrag dat voor hen beschikbaar is. De bedragen voor volwassenen gaan wat naar beneden.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Begrippen in deze verordening hebben dezelfde betekenis als in de WWB zoals die per 1-1-2012 in werking treedt. Ten aanzien van een aantal begrippen die als zodanig niet in de WWB zelf staan, is een definitie gegeven in deze verordening.

Artikel 3

Voor een inzicht in de kosten die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen is een overzicht gemaakt van de meest voorkomende kostensoorten. Deze lijst is niet limitatief.

Artikel 4

De vergoeding is gewijzigd ten gunste van de kwetsbare doelgroep kinderen. De vergoeding voor minderjarigen is verhoogd, terwijl die voor volwassenen verlaagd is.

Artikel 5

Niet alle kosten kunnen worden vergoed vanuit het sport, cultuur en educatiefonds. De kosten voor regulier onderwijs, re-integratie en uit andere voorzieningen zijn uitgesloten van vergoeding.