Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand
CiteertitelTijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting bij tijdelijke regels aanscherping wet werk en bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en bekendgemaakt als onderdeel van het verzamelbesluit ‘Verordening implementatie Wet elektronische bekendmaking 2012\Raad’.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8
 2. Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-201221-09-2012nieuwe regeling

18-09-2012

Blik op Barendrecht, 20-09-2012

338815

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand

De raad van de gemeente Barendrecht;

overwegende,

 • -

  dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand per 1 januari 2012 het noodzakelijk maakt om de verordeningen die hun grondslag vinden in laatstgenoemde wet aan te passen en voorts dat het gewenst wordt geacht het bestaande gemeentelijk beleid als vastgelegd in deze verordeningen zoveel mogelijk in stand te laten, in afwachting van toekomstige wetgeving die de gemeentelijke sociale zekerheid betreft;

 • -

  dat voor een tweetal verordeningen daarop een uitzondering wordt gemaakt, te weten de Verordening Langdurigheidstoeslag en de Verordening SCE-fonds, omdat voor deze verordeningen de beleidswijzigingen en de daarop gebaseerde nieuwe verordeningen al zijn meegenomen in de besluitvorming over de kadernota Sociale Zekerheid in Barendrecht;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2011;

gezien het advies van de commissie Samenleving van 6 december 2011;

gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 8, van de Wet werk en bijstand;

besluit:

vast te stellen de navolgende Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand.

I. Wijziging Re-integratieverordening WWB
 • A.

  Voor het hoofdstuk met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd dat luidt als volgt: ‘Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012’. In dat hoofdstuk worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

 • B.

  Artikel 20a wordt ingevoegd met als opschrift: ‘Wijziging betekenis begrippen’.

Artikel 20a luidt als volgt:

 • 1.

  Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt gesproken van ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

 • C.

  Artikel 20b wordt ingevoegd met als opschrift: Afwijkende bepalingen voor jongeren.

Artikel 20b luidt als volgt:

In afwijking van hetgeen in deze verordening is bepaald, kunnen de volgende voorzieningen bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel b van de wet niet worden ingezet voor de arbeidsinschakeling van belanghebbenden jonger dan 27 jaar:

 • a.

  onbeloonde additionele arbeid als bedoeld in artikel 10a van de wet;

 • b.

  de voorzieningen bedoeld in artikel 31, vijfde lid van de wet.

II Wijziging Verordening toeslagen op en verlagingen van de norm WWB, WIJ 2010

De Verordening toeslagen op en verlagingen van de norm WWB, WIJ 2010 wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Voor het hoofdstuk met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd dat luidt als volgt: ‘Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012’. In dat hoofdstuk worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

 • B.

  Artikel 9a wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging betekenis begrippen.

Artikel 9a luidt als volgt:

 • 1.

  Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

 • C.

  Artikel 9b wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging verwijzingen

Artikel 9b luidt als volgt:

 • 1.

  Waar in deze verordening wordt verwezen naar artikel 21, onderdeel a, van de wet, moet voor die verwijzing vanaf 1 januari 2012 worden gelezen: artikel 20, eerste lid, onderdeel b, van de wet.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt verwezen naar artikel 21, onderdeel b, van de wet, moet voor die verwijzing vanaf 1 januari 2012 worden gelezen: artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de wet.

 • 3.

  Waar in deze verordening wordt verwezen naar artikel 21, onderdeel c, van de wet, moet voor die verwijzing vanaf 1 januari 2012 worden gelezen: artikel 21, eerste lid, van de wet.

  • D.

   Artikel 9c wordt ingevoegd met als opschrift: Intrekking WIJ

Artikel 9c luidt als volgt:

 • 1.

  De bepalingen van deze verordening zijn vanaf 1 januari 2012 evenzo van toepassing op personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar ingevolge artikel 25 van de WWB in plaats van de genoemde artikelen van de WIJ.

III Wijziging Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ, WIJ 2010

De Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ, WIJ 2010wordt als volgt gewijzigd:

 • A.

  Voor het hoofdstuk met de titel ‘Slotbepalingen’ wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd die luidt als volgt: ‘Regelingen in verband met de wijzigingen in de WWB en intrekking van de WIJ per 1 januari 2012’. In dat hoofdstuk worden de hierna volgende artikelen ingevoegd.

 • B.

  Artikel 15a wordt ingevoegd met als opschrift: Wijziging betekenis begrippen.

Artikel 15a luidt als volgt:

 • 1.

  Waar in deze verordening de begrippen ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en ‘gezin’ worden gebruikt, hebben deze vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als in artikel 4 van de wet.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt gesproken over ‘gehuwde(n)’ of ‘gehuwdennorm’ hebben deze begrippen vanaf 1 januari 2012 dezelfde betekenis als ‘gezin’, bedoeld in artikel 4, respectievelijk ‘gezinsnorm’, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet.

 • C.

  Artikel 15b wordt ingevoegd met als opschrift: Onvoldoende meewerken aan plan van aanpak

Artikel 15b luidt als volgt:

Onder ‘gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren’ als bedoeld in artikel 10, derde lid onder a, wordt vanaf 1 januari 2012 mede verstaan: het onvoldoende meewerken aan het opstellen, uitvoeren dan wel evalueren van een plan van aanpak.

D.Artikel 15c wordt ingevoegd met als opschrift: Intrekking WIJ

Artikel 15c luidt als volgt:

 • 1.

  De bepalingen van deze verordening zijn vanaf 1 januari 2012 ingevolgde de WWB, in plaats van de WIJ, evenzo van toepassing op personen van 18 jaar en ouder doch jonger dan 27 jaar.

 • 2.

  Een verlaging op grond van gedragingen, benoemd in deze verordening, kan eveneens worden toegepast op de bijzondere bijstand die aan belanghebbenden op grond van artikel 12, van de wet, wordt verstrekt.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Aldus besloten in openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht

van 20 december 2011

De griffier De voorzitter

Mevrouw mr. G.E. Figge drs. J. van Belzen