Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Tarieventabel 2015 Hondenbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2015 Hondenbelasting
CiteertitelTarieventabel 2015 Hondenbelasting
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Tarieventabel hondenbelasting 2014” van 12 november 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en de invordering van de hondenbelasting, art. 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201401-01-2016nieuwe regeling

11-11-2014

Elektronisch gemeenteblad, 2014, 74015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2015 Hondenbelasting

De raad van de gemeente Barendrecht;

 

overwegende dat de gemeenteraad de Verordening hondenbelasting 2015 heeft vastgesteld;

 

gelet op artikel 5 van de verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2015;

 

gezien het advies van de commissie Planning en Control van 27 oktober 2014;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

Tarieventabel 2015 Hondenbelasting behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2015

1

De belasting bedraagt per belastingjaar:

a.voor een eerste hond

€ 97,25

het bedrag per maand is:

€ 8,10

b.indien gelijktijdig twee honden worden gehouden, wordt het bij a. genoemde bedrag verhoogd met:

€ 133,50

het bedrag per maand is:

€ 11,13

c.indien gelijktijdig meer dan twee honden worden gehouden, wordt per hond boven het aantal van twee gelijktijdig gehouden honden, de som van de bij a en b genoemde bedragen verhoogd met:

€ 148,50

2

In afwijking inzoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, per kennel:

€ 378,50

het bedrag per maand is:

€ 31,54

3

Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden, indien blijkt dat dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid bepaalde bedrag.

 

4

De verzuimboete die wordt opgelegd in het kader van de verordening Hondenbelasting bedraagt:

€ 97,50

Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  De “Tarieventabel hondenbelasting 2014” van 12 november 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Tarieventabel hondenbelasting 2015”.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht van 11 november 2014.

 

De griffier,

De voorzitter,

mw. mr. G.E. Figge

drs. J. van Belzen