Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Verordening BI-zone Centrum Barendrecht 2015-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening BI-zone Centrum Barendrecht 2015-2019
CiteertitelVerordening BI-zone Centrum Barendrecht 2015-2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking nadat van voldoende steun, als bedoeld in artikel 4 van de wet, is gebleken. Wanneer deze steun onvoldoende blijkt, treedt de verordening niet in werking.

De verordening treedt tevens pas in werking wanneer de wet op de bedrijveninvesterings-zones wordt bekrachtigd, behandeling door de 1e kamer is op 18 november 2014 gepland.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Deze verordening vervalt op 31 december 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op de bedrijveninvesteringszones, art. 1, lid 1
 2. Wet op de bedrijveninvesteringszones, art. 7, lid 4 en 5
 3. Gemeentewet, art. 156 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2015Nieuwe regeling

16-12-2014

Elektronisch gemeenteblad, 29-12-2014

114380

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening BI-zone Centrum Barendrecht 2015-2019

De raad van de gemeente Barendrecht;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Barendrecht van 25 november 2014, ,

 

gelet op: artikel 1, eerste lid en artikel 7, vierde en vijfde lid, van de wet op de bedrijveninvesteringszones en artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet; en gelet op de tussen de gemeente Barendrecht en de Stichting BIZ Barendrecht Centrum (hierna: de stichting) gesloten Uitvoeringsovereenkomst 2015-2019;

 

gezien het advies van de commissie samenleving van 9 december 2014;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidieverlening voor de BI-zone Barendrecht centrum in Barendrecht over de jaren 2015-2019 (Verordening BI-zone centrum Barendrecht 2015-2019)

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  BI-zone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente Barendrecht waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. De BI-zone is het gebied van het winkelcentrum van Barendrecht, te weten alle ondernemers binnen het centrum gevestigd op het Achterom, de Middenbaan, het Onderlangs, ’t Vlak en delen van de Binnenenlandse Baan en Lindehoevelaan. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deeluitmakende kaart (bijlage 1) en in de lijst met objecten (bijlage 2).

 • 2.

  De wet: de wet op de bedrijveninvesteringszones;

 • 3.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • 4.

  Uitvoeringsovereenkomst: een tussen de gemeente Barendrecht en de stichting gesloten Uitvoeringsovereenkomst voor de periode 2015-2019.

Artikel 2 Aanwijzing stichting

De stichting wordt aangewezen als stichting als bedoeld in artikel 7 van de wet op de bedrijveninvesteringszones.

Hoofdstuk II Belastingbepalingen

Artikel 3 Aard van de belasting

De BIZ-bijdrage is, conform artikel 1 lid 2 van de wet, een bestemmingsheffing die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 4 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt gedurende een periode van 5 jaren jaarlijks geheven ter zake van binnen de BI-zone gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Een concreet overzicht van de objecten ter zake waarvan de BIZ-bijdrage geheven zal worden, is opgenomen in de bijlage “Belastingobjecten voor de BIZ-bijdrage” (bijlage 2). In bijlage 2 staan de objecten vermeld zoals deze zijn opgenomen in de WOZ-administratie (qua objectcode en objectomschrijving).

 • 2.

  De belasting wordt geheven van degenen die bij het begin van het kalenderjaar in de BI-zone gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruiken.

 • 3.

  Voor de toepassing van het tweede lid wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

 • 4.

  Indien een onroerende zaak bij het begin van het kalenderjaar niet in gebruik is, wordt de BIZ-bijdrage geheven van degene die van die zaak het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende

  krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 5 Belastingobject

 • 1.

  Als een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient wordt aangemerkt deonroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken,die niet in hoofdzaak tot woning dient en die niet is genoemd in artikel 220d, eerste lid, van de Gemeentewet.

 • 2.

  Een onroerende zaak dient niet in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak niet in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 6 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per onroerende zaak.

Artikel 7 Vrijstellingen

 • 1.

  In afwijking in zoverre van artikel 6 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:

  • a.

   ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

  • b.

   glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;

  • c.

   onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard;

  • d.

   één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;

  • e.

   natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;

  • f.

   openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;

  • g.

   waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

  • h.

   werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

  • i.

   werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;

  • j.

   werken die zijn bestemd voor de elektriciteitsvoorziening (trafo’s) en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

  • k.

   straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanig gebouwde eigendommen – niet zijnde gebouwen – welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri’s, hekken en palen.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van artikel 6 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 8 Belastingtarief

De BIZ-bijdrage bedraagt per onroerende zaak € 700,-- per kalenderjaar. Voor ieder 2e en volgende pand van dezelfde eigenaar en/of gebruiker bedraagt de BIZ-bijdrage € 70,-- per kalenderjaar.

Artikel 9 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de aanslag betaald in een termijn die vervalt op de dag die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

Hoofdstuk III Subsidiebepalingen

Artikel 12 Algemeen

Indien en voor zover in deze verordening daarvan niet is afgeweken, is de AlgemeneSubsidieverordening van de gemeente Barendrecht van toepassing.

Artikel 13 Subsidievaststelling en wijze van betalen

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt aan de stichting voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst.

 • 2.

  De subsidie wordt vastgesteld op het geraamde bedrag van de BIZ-bijdragen die in de

  artikel 4, eerste lid, bedoelde periode worden geheven, zoals opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst, zijnde 100.450 euro per jaar.

 • 3.

  De eventuele minderopbrengsten (bijvoorbeeld als gevolg van waardevermindering doorbezwaar en beroep of oninbaarheid van de belastingbedragen) zijn voor rekening en risico van de stichting. Eventuele meeropbrengsten komen ten goede aan de stichting.

 • 4.

  Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de subsidievaststelling en wijzevan betalen.

Artikel 14 wijze van betalen

 • 1.

  De subsidie wordt betaald in gelijke jaarlijkse termijnen van 100.450 euro voor 31 december van elk jaar waarin de BIZ-bijdrage wordt geheven.

 • 2.

  In de uitvoeringsovereenkomst worden nadere regels gesteld over de wijze van verrekening van de meer- en minderopbrengsten van de geheven BIZ-bijdragen ten opzichte van de betaalde voorschotten.

Artikel 15 Melding van relevante wijzigingen

 • 1.

  De stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van veranderingen in haar financiële situatie.

 • 2.

  De stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van een wijziging van de statuten, dan wel van verandering of beëindiging van activiteiten.

Artikel 16 Delegatie van de bevoegdheid tot intrekken of wijzigen subsidievaststelling

Het college is bevoegd tot het intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen van desubsidievaststelling bedoeld in artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking nadat van voldoende steun, als bedoeld in artikel 4 van de wet, is gebleken. Wanneer deze steun onvoldoende blijkt, treedt de verordening niet in werking.

 • 2.

  De verordening treedt tevens pas in werking wanneer de wet op de bedrijveninvesterings-zones wordt bekrachtigd, behandeling door de 1e kamer is op 18 november 2014 gepland.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening vervalt op 31 december 2019.

Artikel 18 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening BI-zone Centrum Barendrecht 2015-2019’.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbareraadsvergadering van 16 december 2014

De griffier, De voorzitter

Mevr. mr. G.E. Figge Drs. J. van Belzen

Bijlage I BI-Zone

Bijlage II Belastingobjecten voor de BIZ-bijdrage

WOZ-object

straat

nr

lt

Postcode

objsrt

1401043

Achterom

1

A

2991

CP

Winkel

1388909

Achterom

1

 

2991

CP

Winkel

1395183

Achterom

60

 

2991

CV

Kantoor

1388910

Achterom

61

A

2991

CP

Kantoor

1395184

Achterom

64

 

2991

CV

Kantoor

1395246

Achterom

66

 

2991

CV

Kantoor

1395247

Achterom

68

 

2991

CV

Kantoor

1395248

Achterom

70

 

2991

CV

Kantoor

1400446

Achterom

73

 

2991

CP

Overig

1395250

Achterom

74

 

2991

CV

Kantoor

1388913

Achterom

113

 

2991

CP

Winkel

1388914

Achterom

117

 

2991

CP

Winkel

1397670

Achterom

115

 

2991

CP

Kantoor

1401687

Achterom

33

 

2991

CP

Winkel

1388911

Achterom

67

 

2991

CP

Produktie (fabriek)

1395249

Achterom

72

 

2991

CV

Kantoor

1388915

Achterom

119

 

2991

CP

Winkel

 

Binnenlandse Baan

4

 

2991

EA

Kantoor BOV

1386510

Binnenlandse Baan

4

 

2991

EA

Kantoor

1386523

Binnenlandse Baan

28

 

2991

EA

Kantoor

1386524

Binnenlandse Baan

30

 

2991

EA

Kantoor

1386742

Lindehoevelaan

2

A

2991

EL

Winkel

1386760

Lindehoevelaan

24

 

2991

EL

Winkel

1386956

Middenbaan

17

 

2991

CS

Winkel

1386959

Middenbaan

23

 

2991

CS

Winkel

1395186

Middenbaan

26

 

2991

CT

Winkel

1395187

Middenbaan

28

 

2991

CT

Winkel

1395189

Middenbaan

32

 

2991

CT

Winkel

1395190

Middenbaan

34

 

2991

CT

Winkel

1386966

Middenbaan

35

 

2991

CS

Winkel

1395192

Middenbaan

38

 

2991

CT

Winkel

1386968

Middenbaan

39

 

2991

CS

Winkel

1395193

Middenbaan

40

 

2991

CT

Winkel

1395194

Middenbaan

42

 

2991

CT

Winkel

1386970

Middenbaan

43

 

2991

CS

Cafetaria/snackbar

1395195

Middenbaan

44

 

2991

CT

Winkel

1395197

Middenbaan

46

A

2991

CT

Winkel

1395196

Middenbaan

46

 

2991

CT

Winkel

1386972

Middenbaan

47

 

2991

CS

Winkel

1395199

Middenbaan

48

A

2991

CT

Winkel

1395217

Middenbaan

49

A

2991

CS

Winkel

1386973

Middenbaan

49

 

2991

CS

Winkel

1395200

Middenbaan

50

A

2991

CT

Winkel

1386977

Middenbaan

52

 

2991

CT

Winkel

1386979

Middenbaan

53

A

2991

CS

Winkel

1386981

Middenbaan

54

 

2991

CT

Winkel

1400230

Middenbaan

56

 

2991

CT

Winkel

1386983

Middenbaan

57

 

2991

CS

Winkel

1386985

Middenbaan

63

 

2991

CS

Winkel

1386987

Middenbaan

65

 

2991

CS

Winkel

1386989

Middenbaan

67

 

2991

CS

Winkel

1386990

Middenbaan

68

 

2991

CT

Winkel

1386993

Middenbaan

70

A

2991

CT

Winkel

1400447

Middenbaan

71

 

2991

CS

Opslag/distributie

1386998

Middenbaan

72

A

2991

CT

Winkel

1387001

Middenbaan

74

A

2991

CT

Winkel

1387000

Middenbaan

74

 

2991

CT

Winkel

1387004

Middenbaan

77

A

2991

CS

Winkel

1387005

Middenbaan

78

 

2991

CT

Winkel

1387009

Middenbaan

81

 

2991

CS

Winkel

1387011

Middenbaan

82

A

2991

CT

Winkel

1387010

Middenbaan

82

 

2991

CT

Winkel

1387012

Middenbaan

83

 

2991

CS

Winkel

1387014

Middenbaan

85

 

2991

CS

Winkel

1387015

Middenbaan

86

 

2991

CT

Winkel

1387016

Middenbaan

87

 

2991

CS

Winkel

1387018

Middenbaan

89

 

2991

CS

Winkel

1387020

Middenbaan

90

B

2991

CT

Winkel

1387019

Middenbaan

90

 

2991

CT

Winkel

1400239

Middenbaan

93

 

2991

CS

Winkel

1387023

Middenbaan

94

 

2991

CT

Winkel

1387025

Middenbaan

96

 

2991

CT

Winkel

1387028

Middenbaan

99

 

2991

CS

Cafebar/restaurant

1395762

Middenbaan

100

 

2991

CT

Winkel

1387029

Middenbaan

101

 

2991

CS

Cafebar/restaurant

1387030

Middenbaan

103

 

2991

CS

Winkel

1387032

Middenbaan

105

B

2991

CS

Kantoor

1395765

Middenbaan

106

 

2991

CT

Winkel

1395766

Middenbaan

108

 

2991

CT

Kantoor

1387033

Middenbaan

111

 

2991

CS

Schouwburg/concertgebouw

1395768

Middenbaan

112

 

2991

CT

Winkel

1386996

Middenbaan

71

B

2991

CS

Winkel

1387024

Middenbaan

94

A

2991

CT

Winkel

1395767

Middenbaan

110

 

2991

CT

Kantoor

1386957

Middenbaan

19

 

2991

CS

Winkel

1395185

Middenbaan

24

 

2991

CT

Winkel

1395188

Middenbaan

30

 

2991

CT

Winkel

1386964

Middenbaan

33

 

2991

CS

Winkel

1395191

Middenbaan

36

 

2991

CT

Winkel

1386975

Middenbaan

51

 

2991

CS

Winkel

1400231

Middenbaan

55

 

2991

CS

Winkel

1386984

Middenbaan

61

 

2991

CS

Winkel

1386988

Middenbaan

66

 

2991

CT

Winkel

1386991

Middenbaan

69

 

2991

CS

Winkel

1386994

Middenbaan

71

 

2991

CS

Winkel

1386997

Middenbaan

72

 

2991

CT

Winkel

1387002

Middenbaan

76

 

2991

CT

Winkel

1387021

Middenbaan

91

 

2991

CS

Winkel

1387027

Middenbaan

98

 

2991

CT

Winkel

1395763

Middenbaan

102

 

2991

CT

Winkel

1387031

Middenbaan

105

A

2991

CS

Kantoor

1395451

Middenbaan

107

 

2991

CS

Winkel

1397269

Middenbaan

114

 

2991

CT

Winkel

1386958

Middenbaan

21

 

2991

CS

Winkel

1386965

Middenbaan

33

A

2991

CS

Winkel

1386967

Middenbaan

37

 

2991

CS

Winkel

1386969

Middenbaan

41

 

2991

CS

Winkel

1386971

Middenbaan

45

 

2991

CS

Winkel

1395198

Middenbaan

48

 

2991

CT

Winkel

1395201

Middenbaan

50

 

2991

CT

Winkel

1386982

Middenbaan

55

 

2991

CS

Winkel

1386986

Middenbaan

64

 

2991

CT

Winkel

1386992

Middenbaan

70

 

2991

CT

Winkel

1386999

Middenbaan

73

 

2991

CS

Winkel

1387003

Middenbaan

77

 

2991

CS

Winkel

1387008

Middenbaan

80

 

2991

CT

Winkel

1387013

Middenbaan

84

 

2991

CT

Winkel

1387017

Middenbaan

88

 

2991

CT

Winkel

1387022

Middenbaan

92

 

2991

CT

Winkel

1387026

Middenbaan

97

 

2991

CS

Winkel

1395764

Middenbaan

104

 

2991

CT

Winkel

1394487

Middenbaan

109

 

2991

CS

Bibliotheek

1395772

Onderlangs

2

B

2991

EM

Kantoor

1395773

Onderlangs

2

C

2991

EM

Winkel

1386900

Onderlangs

9

 

2991

EM

Winkel

1386901

Onderlangs

10

B

2991

EM

Winkel

 

Onderlangs

13

 

2991

EM

Winkel

1386904

Onderlangs

16

 

2991

EM

Winkel

1386905

Onderlangs

20

 

2991

EM

Kantoor

1386907

Onderlangs

22

 

2991

EM

Winkel

1386908

Onderlangs

24

 

2991

EM

Winkel

1386898

Onderlangs

6

A

2991

EM

Winkel

1386909

Onderlangs

26

 

2991

EM

Winkel

1386910

Onderlangs

28

 

2991

EM

Winkel

1396581

Onderlangs

34

 

2991

EM

Winkel

1400227

Onderlangs

36

 

2991

EM

Winkel

1400228

Onderlangs

36

 

2991

EM

Winkel

1400229

Onderlangs

36

 

2991

EM

Winkel

1395202

Onderlangs

44

 

2991

EM

Winkel

1399770

Onderlangs

17

 

2991

EM

Winkel

1386899

Onderlangs

8

A

2991

EM

Winkel

1386902

Onderlangs

11

 

2991

EM

Winkel

1396755

Onderlangs

20

A

2991

EM

Winkel

1388866

t Vlak

1

 

2991

EP

Cafebar/restaurant

1388868

t Vlak

2

 

2991

EP

Cafebar/restaurant

1388870

t Vlak

3

 

2991

EP

Winkel

1388872

t Vlak

4

 

2991

EP

Winkel

1388873

t Vlak

5

 

2991

EP

Winkel

1388875

t Vlak

6

 

2991

EP

Winkel

1388877

t Vlak

7

 

2991

EP

Winkel

1388879

t Vlak

8

 

2991

EP

Winkel

1388881

t Vlak

9

 

2991

EP

Winkel

1388883

t Vlak

10

 

2991

EP

Winkel

1388885

t Vlak

11

 

2991

EP

Winkel

1388886

t Vlak

12

 

2991

EP

Winkel

1388887

t Vlak

13

 

2991

EP

Winkel

1388888

t Vlak

14

 

2991

EP

Winkel

1388889

t Vlak

15

 

2991

EP

Winkel