Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Tarieventabel leges 2016, behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel leges 2016, behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013
CiteertitelTarieventabel leges 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201601-01-2016nieuwe regeling

26-01-2016

Elektronisch gemeenteblad, 2016, 19641

1024442

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel leges 2016, behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

De raad van de gemeente Barendrecht;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 december 2015;

 

overwegende:

 

- dat de gemeenteraad de gemeentebegroting 2016 heeft vastgesteld;

 

- dat de tarieventabel leges 2016 dient te worden vastgesteld;

 

Gelet op het advies van de commissie Planning & Control van 11 januari 2016;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de

 

TARIEVENTABEL LEGES 2016, BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2013

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis te Barendrecht:

 

1.1.1.1

twee vaste momenten per week

 

1.1.1.2

maandag tot en met vrijdag compleet huwelijk incl. trouwboekje

375,00

1.1.1.3

zaterdag compleet huwelijk incl. trouwboekje

nvt

1.1.2

Het tarief bedraag voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in een ander daartoe aangewezen huis der gemeente:

 

1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag compleet huwelijk incl. trouwboekje

620,00

1.1.2.2

zaterdag incl. trouwboekje

680,00

1.1.2.3

zondag en algemeen erkende feestdagen incl. trouwboekje

nvt

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk in ‘de Watertoren’.

1.1.3.1

maandag tot en met vrijdag compleet huwelijk incl. trouwboekje

490,00

1.1.3.2

zaterdag incl. trouwboekje

680,00

1.1.3.3

zondag en algemeen erkende feestdagen incl. trouwboekje

nvt

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.4.1

een trouwboekje of een partnerschapsboekje (inclusief een uittreksel van de huwelijksakte of partnerschapsregistratieakte)

30,00

1.1.4.2

een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand. Dit tarief wordt niet geheven, indien van het onvermogen van partijen blijkt door een verklaring van de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats.

a.(meertalige) uittreksels en afschriften uit de registers van de Burgerlijke Stand;

b.voor de verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

c.voor de attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 

1.1.4.3

gemeentelijke getuigen (per twee)

35,00

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van de administratiekosten:

 

1.1.5.1

Annuleringskosten

70,00

1.1.5.2

Wijzigingskosten rondom de locatie of het tijdstip

40,00

1.1.5.3

Volledige annulering kan tot het voorbereidingsgesprek met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij annulering na het gesprek met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is het gehele onder 1.1.1., 1.1.2 en 1.1.3. bedoelde tarief verschuldigd. Met uitzondering van ziekte, acute ziekenhuisopname, en/of overlijden van familieleden.

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de gemeentelijke registers van de burgerlijke stand, voor een ieder daaraan besteed kwartier

20,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunning voor uitstel van lijkbezorging buiten de wettelijke termijn.

12,50

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit de registers van de Burgerlijke Stand

12,70

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag dat vermeld is in artikel 6, lid 1 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.7

Indien bij de aanvraag tot verstrekking van een reisdocument het vorige document niet kan worden overgelegd worden extra leges geheven.

€ 18,00

1.2.8

Uitgezonderd van de heffing van de in 1.2.7 vermelde extra leges is het niet kunnen inleveren van het vorige document wegens:

• vermissing van het vorige reisdocument door diefstal, brand of inbraak, waarbij het document was opgeslagen in een afgesloten woon- of werkruimte;

• vermissing van het vorige reisdocument ten gevolge van een overval;

• vernietiging van het vorige reisdocument door de houder wegens veroudering, waarbij de bewaartermijn van het document van 11 jaren na datum van verstrekking van dat document is verstreken.

In al deze gevallen dient er bij de aanvraag een proces-verbaal van de politie overhandigd te worden.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

nummer

omschrijving

Bedrag in €

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

*37,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd methet door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde tarief

 

1.3.3

Indien bij de aanvraag tot verstrekking van een rijbewijs het vorige rijbewijs niet kan worden overgelegd worden extra leges geheven

18,00

1.3.4

Uitgezonderd van de heffing van de in 13.3 vermelde extra leges is het niet kunnen inleveren van het vorige rijbewijs wegens:

·vermissing van het vorige rijbewijs door diefstal, brand of inbraak, waarbij het rijbewijs was opgeslagen in een afgesloten woon- of werkruimte;

·vermissing van het vorige rijbewijs ten gevolge van een overval;

·vernietiging van het vorige rijbewijs door de houder wegens veroudering, waarbij de bewaartermijn van het document van 13 jaren na datum van verstrekking van dat rijbewijs is verstreken.

In al deze gevallen dient er bij de aanvraag een proces-verbaal van de politie overhandigd te worden.

 

1.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring uit het rijbewijsregister (echtheidsverklaring)

16,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

7,50

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 50 verstrekkingen

305,50

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

543,00

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

2.027,00

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen en meer

3.364,50

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

29,50

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16.2, van Besluit basisregistratie personen

* 22,70

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

* 2,25

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

7,50

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

7,50

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

met een maximum per bericht van

0,25

5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

19,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier, per bericht

5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

13,00

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

7,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

32,50

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

32,50

1.7.1.3

een afschrift van een bestuursrapportage

13,50

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

18,50

1.7.2.2

een afschrift van de bouwverordening

35,50

1.7.2.3

een afschrift van een andere dan de in 1.7.2.1 en 1.7.2.2 genoemde verordeningen

9,50

1.7.2.4

afschriften van aanvullingen op de in 1.7.2.1, 1.7.2.2 en 1.7.2.3 genoemde verordeningen per bladzijde

1,50

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

uit de kadastrale massale output/AKR en LKI informatie inclusief A4-afschrift

8,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag het in artikel 1, lid 1 van de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen vermelde bedrag met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

 

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

* 12,70

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

7,50

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

7,50

1.9.5

het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland in het persoonlijk belang van de aanvrager

7,50

1.9.7

voor een verklaring van gegoedheid, van inwoning, van oorsprong en alle andere verklaringen voor zover niet in deze verordening genoemd, welke in het bijzonder belang van betrokken persoon wordt opgemaakt

7,50

1.9.8

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie of afleggen van een optieverklaring als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit naturalisatiegelden, zoals dat laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken;

17,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A4 of A3

0,25

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

6,50

1.10.2.3

een afschrift of fotokopie groter dan A3-formaat van een in het archief van de gemeente berustend stuk, per pagina

6,50

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.11.1

Een urgentieverklaring conform artikel 3.5 (urgentie en herhuisvesting) van de Huisvestingsrichtlijn van de Stadsregio Rotterdam 2002

* 45,00

1.11.2

Indien op de in artikel 1.11.1 genoemde aanvraag positief wordt beschikt, wordt het legesbedrag aan de woningzoekende terugbetaald.

 

1.11.3

Een urgentieverklaring op grond van medische problemen.

Dit bedrag dient te worden voldaan naast het in artikel 1.11.1 genoemde bedrag. Indien op de aanvraag positief wordt beschikt, wordt het in artikel 1.11.1 genoemde bedrag terugbetaald.

* 35,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van de regeling vergunningen voor tijdelijke verhuur:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

124,50

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

62,00

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

77,50

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

zie aparte tarieventabel marktgeld 2015

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of de Verordening winkeltijden Barendrecht

51,00

Hoofdstuk 16 Kansspelen

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

* 56,50

1.16.1.2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

* 90,50

1.16.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar

* 226,50

1.16.1.4

voor twee speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar.

* 362,40

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

7,50

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal

1.100,00

1.17.2

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen van een gastouder

275,00

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

 

1.18.1.1

voor een leiding tot 500 meter

133,00

1.18.1.2

voor een leiding tot 1.000 meter

267,50

1.18.1.3

voor een leiding > 1.000 meter per 100 meter

31,00

1.18.2

Het in 1.18.1.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.18.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met (per uur)

62,50

1.18.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.18.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.18.4

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

93,00

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing volgens artikel 148 of 149 Wegenverkeerswet (WVW) 1994

93,00

1.19.3

tot het verkrijgen van een ontheffing van de route voor gevaarlijke stoffen over één kalenderjaar op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

249,00

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een ééndaagse ontheffing van de route voor gevaarlijke stoffen op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

62,00

1.19.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

27,00

1.19.5

voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede artikel 3 van de beleidsregels Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Barendrecht

163,50

1.19.5.1

voor het aanbrengen van een wijziging die betrekking heeft op een bestaande gehandicaptenparkeerplaats

54,50

Hoofdstuk 20 Diversen

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,25

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,25

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

6,50

1.20.2.3.1

bij fotokopieën en kaarten ten behoeve van bestemmingsplannen gelden de tarieven genoemd in de artikelen 1.20.2.2.1 en 1.20.2.3, met daarbij een maximum van

52,00

1.20.3

Tot het (verlengen van) plaatsing op de wachtlijst voor de markt per kalenderjaar

14,50

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een inzamelvergunning voor afvalstoffen

265,50

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een hondenpenning (bij verlies) in de zin van artikel 9, lid 3, van de verordening hondenbelasting 2013

11,00

1.20.6

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

7,50

1.20.7

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,25

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Nummer

Omschrijving

Bedrag in €

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

 

2.2.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen:

0,00

2.2.1.2

indien de bouwkosten > € 50.000 maar < € 100.000 bedragen:

200,00

2.2.1.3

indien de bouwkosten > € 100.000 maar < € 500.000 bedragen:

300.00

2.2.1.4

indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen:

0,1%

 

van de bouwkosten, met een maximum van € 10.000.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Nummer

Omschrijving

Bedrag in €

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

3,2%,

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

75,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 25.000 of meer bedragen:

2,23%

van de bouwkosten, met een minimum van € 800,-:

met een maximum van € 300.000,-

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

1.187,50

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit verhoogd met:

75,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

110,50

nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

80,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

80,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

740,50

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

80,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

80,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

80,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

80,00

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

80,00

nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

128,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

128,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) tenzij de kosten op een andere wijze reeds in rekening zijn gebracht (anterieure overeenkomst):

740,50

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

128,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

128,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

128,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

128,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

128,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

586,50

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de eerste wijziging Monumentenverordening Gemeente Barendrecht 2007 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

107,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

107,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de eerste wijziging Monumentenverordening Gemeente Barendrecht 2007 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

107,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

107,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

75,00

2.3.10

Kappen

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

75,00

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

112,50

2.3.16.2

voor het toetsen, opstellen en beoordelen door BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam) voor de volgende werkzaamheden bedragen de tarieven:

 

2.3.16.2.1

het toetsen van een aanvraag archeologievergunning: 

250,00

2.3.16.2.1

het opstellen van nader archeologisch advies voor bouwplannen, ruimtelijke plannen en aanlegvergunningen:

250,00

2.3.16.2.3

het beoordelen van rapportages van een archeologisch onderzoek:

598,00

2.3.16.2.4

het opstellen van een Programma van Eisen voor archeologisch onderzoek:

976,00

2.3.16.2.5

het beoordelen/toetsen van een Programma van Eisen:

488,00

2.3.16.2.6

het beoordelen van offertes, aanbesteding, controle veldwerk (boringen/proefsleuven), rapport en selectieadvies inclusief het toezenden van de beoordeling en voorstel voor een selectiebesluit aan de gemeente:

488,00

2.3.16.2.7

het verzorgen van een archeologieparagraaf in (de ruimtelijke onderbouwing van) een bestemmingsplan of projectbesluit

1561,00

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

255,00

2.3.18.12

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

255,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verzenddatum van het antwoord op het vooroverleg of de conceptaanvraag

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag : Een bedrag minder dan €75,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.6

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt omdat er sprake is van een vergunningvrij project, bestaat aanspraak op teruggaaf van leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

100%

2.5.7

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, op grond van artikel 4:5 van de Alg. wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gesteld, wordt 10% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht met dien verstande dat zij minimaal bedraagt:.

75,00

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

75,00

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening tenzij de kosten op een andere wijze reeds in rekening zijn gebracht (anterieure overeenkomst):

740,50

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening tenzij de kosten op een andere wijze reeds in rekening zijn gebracht (anterieure overeenkomst):

740,50

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

75,00

2.8.2

Ontheffing geluidhinder

 

2.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geluidhinder, als bedoeld in artikel 8.4, 2de lid van het Bouwbesluit 2012

376,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

nummer

omschrijving

Bedrag in €

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

150,00

3.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet

75,00

3.1.3

 

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

35,00

3.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 4 van de Drank- en Horecawet

35,00

3.1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie als bedoeld in artikel 2.20 van de Algemene Plaatselijke Verordening

291,00

3.1.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een terras, gelet op het bepaalde in artikel 2.20d van de Algemene Plaatselijke verordening

83,00

3.1.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bijschrijving of schrappen beheerder als bedoeld in het besluit “beperkte hertoetsing”, behorende bij artikel 2.20i APV

75,00

3.1.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wijziging terras als bedoeld in het besluit “beperkte hertoetsing” behorende bij artikel 2.20d APV:

75,00

3.1.11

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ontheffing sluitingsuur als bedoeld in artikel 2.21 van de APV

75,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

nummer

omschrijving

Bedrag in €

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.17 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

Een A-evenement zoals beschreven in artikel 2.16 lid 3 onder b van de APV

7,50

3.2.1.2

Een B- of C-evenement zoals beschreven in artikel 2.16 lid 3 onder c van de APV

150,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

nummer

omschrijving

Bedrag in €

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning sexinrichting of excortbedrijf als bedoeld in artikel 3.4 eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening :

400,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoelt in artikel 21 en 22 van de Huisvestingswet:

53.00

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Niet van Toepassing

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoelt in artikel 2 en 3 van de Brandbeveiligingsverordening:

75.00

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.7.1.1

tot het verkrijgen van een muziekvergunning als bedoeld in artikel 4.5, 2e lid van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.7.1.2

geldig voor één dag

10,00

3.7.1.3

geldig voor één kalendermaand

24,00

3.7.1.4

geldig voor één kalenderkwartaal

47,50

3.7.1.5

geldig voor één kalenderjaar

94,00

3.7.2

tot het verkrijgen van ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde bouwwerkzaamheden buiten de reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur) die geluidsoverlast kunnen veroorzaken als bedoeld in artikel 4.5, 2e lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

376,00

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot bestrijding van ongedierte

55,00

3.7.4

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing voor het onder publiek verspreiden danwel openlijk aanbieden van gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen als bedoeld in artikel 2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening

7,50

3.7.5

het tarief bedraagt voor het in in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing voor het buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu als bedoeld in artikel 21 van de Afvalstoffenverordening

35,50

3.7.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.17 van de Algemene Plaatselijke Verordening

35,50

3.7.7

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel 2.58 van de Algemene Plaatselijke Verordening

365,00

3.7.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

7,50

 

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Tarieventabel leges 2015” van 16 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Tarieventabel leges 2016”.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Barendrecht van 26 januari 2016.

 

De griffier,

De voorzitter,

mw. mr. G.E. Figge

drs. J. van Belzen