Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Tarieventabel leges 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel leges 2018
CiteertitelTarieventabel leges 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 4. artikel 7, vierde lid, van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201701-01-2019Nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-232107

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel leges 2018

BEHORENDE BIJ DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2018.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.1.1

twee vaste momenten per week in het gemeentehuis

kosteloos

1.1.1.2

 

Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur incl. trouwboekje:

- In het gemeentehuis (uitgezonderd maandag om 09.00 en 09.30)

- In de Watertoren

- Op locatie naar keuze welke is aangewezen als “huis der gemeente”

380,00

495,00

630,00

1.1.1.3

Maandag t/m vrijdag tussen 17.30 uur en 23.00 uur incl. trouwboekje:

- In het gemeentehuis: niet mogelijk

- In de Watertoren: niet mogelijk

- Op locatie naar keuze welke is aangewezen als “huis der gemeente”

690,00

1.1.1.4

Zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur incl. trouwboekje:

- In het gemeentehuis: niet mogelijk

- In de Watertoren

- Op locatie naar keuze welke is aangewezen als “huis der gemeente”

 

 

690,00

690,00

1.1.1.5

Zaterdag tussen 17.30 uur en 23.00 uur incl. trouwboekje:

- In het gemeentehuis: niet mogelijk

- In de Watertoren: niet mogelijk

- Op locatie naar keuze welke is aangewezen als “huis der gemeente”

 

 

690,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 

 

 

1.1.2.1

Een trouwboekje of een partnerschapsboekje inclusief een uittreksel van de huwelijksakte of partnerschapsregistratieakte

 

31,00

1.1.2.2

een stuk als bedoeld in art. 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand. Dit tarief wordt niet geheven, indien van het onvermogen van partijen blijkt door een verklaring van de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats.

a. (meertalige) uittreksels en afschriften uit de registers van de Burgerlijke Stand;

b. voor de verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

c. voor de attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 

1.1.3

Gemeentelijke getuigen (per twee)

35,00

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van de administratiekosten:

70,00

1.1.4.1

Annuleringskosten

40,00

1.1.4.2

Wijzigingskosten rondom de locatie of het tijdstip

 

1.1.4.3

Volledige annulering kan tot het voorbereidingsgesprek met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij annulering na het gesprek met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is het gehele onder 1.1.1., 1.1.2 en 1.1.3. bedoelde tarief verschuldigd. Met uitzondering van ziekte, acute ziekenhuisopname, en/of overlijden van familieleden.

 

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de gemeentelijke registers van de burgerlijke stand, voor een ieder daaraan besteed

kwartier

20,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunning voor uitstel van lijkbezorging buiten de wettelijke termijn

13,90

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.2

van een zakenpaspoort: van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.3

van een faciliteitenpaspoort: van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is gelijk aan het bedrag dat vermeld is in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag dat vermeld is in artikel 6, lid 1 van het Besluit paspoortgelden, zoals laatstelijk is vervangen of gewijzigd, met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

1.2.7

Vervallen

 

1.2.8

Vervallen

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

37,00

1.3.2

 

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd methet door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgestelde tarief

 

1.3.3

Indien bij de aanvraag tot verstrekking van een rijbewijs het vorige rijbewijs niet kan worden overgelegd worden extra leges geheven

18,00

1.3.4

Uitgezonderd van de heffing van de in 13.3 vermelde extra leges is het niet kunnen inleveren van het vorige rijbewijs wegens:

• vermissing van het vorige rijbewijs door diefstal, brand of inbraak, waarbij het rijbewijs was opgeslagen in een afgesloten woon- of werkruimte;

• vermissing van het vorige rijbewijs ten gevolge van een overval;

• vernietiging van het vorige rijbewijs door de houder wegens veroudering, waarbij de bewaartermijn van het document van 13 jaren na datum van verstrekking van dat rijbewijs is verstreken.

In al deze gevallen dient er bij de aanvraag een proces-verbaal van de politie overhandigd te worden.

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.4.1

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van een ingezetene,

per vestrekking:

8,00

 

1.4.2.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

 

1.4.2.1

voor 50 verstrekkingen

360,00

1.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

720,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens van een niet-ingezetene, per verstrekking:

8,00

1.4.3.2

Het tarief van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het laten verrichten van genealogisch onderzoek bedraagt, ongeacht het resultaat van het onderzoek, per kwartier

 

 

8,00

 

1.4.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van één of meer gegevens omtrent persoon waarvoor persoonskaartenarchief moet worden geraadpleegd, per verstrekking

29,50

1.4.3.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van papieren verstrekkingen als bedoeld in artikel 3.17 lid 1 juncto artikel 1.14 van de wet basisregistratie personen geldt het tarief zoals dat door Ministerie van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder één verstrekking verstaan 1 of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

1.4.4.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

8,00

 

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

met een maximum per bericht van

0,25

5,05

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

19,70

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier, per bericht

5,05

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

13,10

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

7,60

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

32,80

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

32,80

1.7.1.3

een afschrift van een bestuursrapportage

13,60

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1

een afschrift van de Algemene Plaatselijke Verordening

18,70

1.7.2.2

een afschrift van de bouwverordening

35,85

1.7.2.3

een afschrift van een andere dan de in 1.7.2.1 en 1.7.2.2 genoemde verordeningen

9,60

1.7.2.4

afschriften van aanvullingen op de in 1.7.2.1, 1.7.2.2 en 1.7.2.3 genoemde verordeningen per bladzijde

1,50

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.2.1

het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit de BAG (basisregistratie adressen en gebouwen), bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

12,25

 

1.8.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de levering van gegevens uit de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) in excel formaat per kwartier:

26,55

1.8.2.2.1

Het tarief genoemd in 1.7.2.2 wordt verhoogd met:

 

1.8.2.2.2

Per geleverd adres

1,10

1.8.2.2.3

Voor 2.500 geleverde adressen

1.630,40

1.8.2.2.4

Voor 5.000 geleverde adressen

2.673,00

1.8.2.2.5

Voor 10.000 geleverde adressen

3.557,85

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.3.1

Het doen van nasporing in het Kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

27,15

1.8.3.2

Het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

12,35

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.4.1

Het verstrekken van inlichtingen uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

27,15

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag het in artikel 1, lid 1 van de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen vermelde bedrag met dien verstande dat het bedrag wordt afgerond op € 0,05 naar beneden.

 

 

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

8,00

1.9.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

8,00

1.9.4

een gewaarmerkte kopie

8,00

1.9.5

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie of afleggen van een optieverklaring als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit naturalisatiegelden, zoals dat laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken; per daaraan besteed kwartier

17,25

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of (digitale) kopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A4 of A3

0,25

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

6,60

1.10.2.3

een afschrift of (digitale) kopie groter dan A3-formaat van een in het archief van de gemeente berustend stuk, per pagina

6,60

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.11.1

Een urgentieverklaring conform artikel 3.5 (urgentie en herhuisvesting) van de Huisvestingsrichtlijn van de Stadsregio Rotterdam 2002

45,45

1.11.2

Indien op de in artikel 1.11.1 genoemde aanvraag positief wordt beschikt, wordt het legesbedrag aan de woningzoekende terugbetaald.

 

1.11.3

Een urgentieverklaring op grond van medische problemen.

Dit bedrag dient te worden voldaan naast het in artikel 1.11.1 genoemde bedrag. Indien op de aanvraag positief wordt beschikt, wordt het in artikel 1.11.1 genoemde bedrag terugbetaald.

35,35

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van de regeling vergunningen voor tijdelijke verhuur:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

125,70

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

62,60

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

78,30

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

zie aparte tarieventabel marktgeld 2018

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of de Verordening winkeltijden Barendrecht

51,50

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

1.16.1.2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

90,50

1.16.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar

226,50

1.16.1.4

voor twee speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar.

362,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

7,50

 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal

1.125,55

1.17.2

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen van een gastouder

281,65

 

Hoofdstuk 18 Kabels en Leidingen

 

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

1.18.1.1

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (Tracé vanaf 25 m1 tot 250 m1)

291,00

1.18.1.2

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (Tracé vanaf 250 m1 tot 1500 m1)

378,32

1.18.1.3

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (Tracé vanaf 1500 m1 tot 5000 m1)

466,75

1.18.1.4

Tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (Tracé vanaf 5000 m1 en meer)

Per strekkende meter tracélengte een bedrag van:

0,10

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m

45,90

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

93,90

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing volgens artikel 148 of 149 Wegenverkeerswet (WVW) 1994

93,90

1.19.3

tot het verkrijgen van een ontheffing van de route voor gevaarlijke stoffen over één kalenderjaar op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

251,50

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een ééndaagse ontheffing van de route voor gevaarlijke stoffen op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

62,60

1.19.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van toestemming voor het laden en lossen

van gevaarlijke stoffen/vuurwerk (stoffen en voorwerpen van klasse I)

als bedoeld in hoofdstuk 7.5, aanvullend voorschrift 7.5.11, bepaling CV1 (1)van het ADR (voorheen randnummer 11.407 van de VLG).

62,60

1.19.5

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

27,30

1.19.6

voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede artikel 3 van de beleidsregels Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Barendrecht

165,10

1.19.6.1

voor het aanbrengen van een wijziging die betrekking heeft op een bestaande gehandicaptenparkeerplaats

55,00

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,25

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

 

0,25

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

6,60

1.20.2.3.1

bij fotokopieën en kaarten ten behoeve van bestemmingsplannen gelden de tarieven genoemd in de artikelen 1.20.2.2.1 en 1.20.2.3, met daarbij een maximum van

52,50

1.20.3

Tot het (verlengen van) plaatsing op de wachtlijst voor de markt per kalenderjaar

14,60

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een inzamelvergunning voor afvalstoffen

268,15

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een hondenpenning (bij verlies) in de zin van artikel 9, lid 3, van de verordening hondenbelasting 2013

11,10

1.20.6

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

7,60

1.20.7

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze titel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

0,25

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

Nummer

Omschrijving

Bedrag in €

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

 

2.2.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen:

0,00

2.2.1.2

indien de bouwkosten > € 50.000 maar < € 100.000 bedragen:

202,80

2.2.1.3

indien de bouwkosten > € 100.000 maar < € 500.000 bedragen:

304.20

2.2.1.4

indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen:

van de bouwkosten, met een maximum van € 10.000.

0,10%

2.2.2

om een beoordeling van een principeplan

2.170,00

 

2.2.3

Het tarief genoemd 2.2.2 kan worden verhoogd met de kosten voor externe adviseurs, indien deze adviseurs nodig zijn voor de beoordeling van het principeplan. Hiervoor worden vooraf afspraken gemaakt met de aanvrager van het principeplan.

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

Nummer

Omschrijving

Bedrag in €

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

3,2%,

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

76,80

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 25.000 of meer bedragen:

2,23%

 

van de bouwkosten, met een minimum van € 800,-:

met een maximum van € 300.000,-

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

1.216,20

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit verhoogd met:

76,80

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

113,15

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

81,20

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

81,20

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

758,35

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

81,20

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

81,20

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

81,20

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

81,20

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

81,20

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

131,10

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

131,10

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) tenzij de kosten op een andere wijze reeds in rekening zijn gebracht (anterieure overeenkomst):

758,35

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

131,10

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

131,10

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

131,10

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

131,10

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

131,10

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

699,70

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening gemeente Barendrecht 2016, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

109,60

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

109,60

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 jo 20 van de Erfgoedverordening gemeente Barendrecht 2016, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

109,60

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

109,60

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8.1

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

76,80

2.3.10

Kappen

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking

heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of de bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

76,80

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

115,20

2.3.16.2

voor het toetsen, opstellen en beoordelen door BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam) voor de volgende werkzaamheden bedragen de tarieven:

 

2.3.16.2.1

het toetsen van een aanvraag archeologievergunning: 

256,00

2.3.16.2.1

het opstellen van nader archeologisch advies voor bouwplannen, ruimtelijke plannen en aanlegvergunningen:

256,00

2.3.16.2.3

het beoordelen van rapportages van een archeologisch onderzoek:

612,45

2.3.16.2.4

het opstellen van een Programma van Eisen voor archeologisch onderzoek:

999,00

2.3.16.2.5

het beoordelen/toetsen van een Programma van Eisen:

499,00

2.3.16.2.6

het beoordelen van offertes, aanbesteding, controle veldwerk (boringen/proefsleuven), rapport en selectieadvies inclusief het toezenden van de beoordeling en voorstel voor een selectiebesluit aan de gemeente:

499,00

2.3.16.2.7

het verzorgen van een archeologieparagraaf in (de ruimtelijke onderbouwing van) een bestemmingsplan of projectbesluit

1.597,65

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

261,15

2.3.18.12

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

261,15

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verzenddatum van het antwoord op het vooroverleg of de conceptaanvraag

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Minimumbedrag : Een bedrag minder dan €75,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

2.5.6

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt omdat er sprake is van een vergunningvrij project, bestaat aanspraak op teruggaaf van leges. De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

100%

2.5.7

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, op grond van artikel 4:5 van de Alg. wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gesteld, wordt 10% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht met dien verstande dat zij minimaal bedraagt:.

 

 

 

76,80

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

76,80

 

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening tenzij de kosten op een andere wijze reeds in rekening zijn gebracht (anterieure overeenkomst):

758,40

 

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening tenzij de kosten op een andere wijze reeds in rekening zijn gebracht (anterieure overeenkomst):

758,40

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Nummer

omschrijving

Bedrag in €

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

76,80

2.8.2

Ontheffing geluidhinder

 

2.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing geluidhinder, als bedoeld in artikel 8.4, 2de lid van het Bouwbesluit 2012

385,00

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

250,00

3.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet

75,75

3.1.3

 

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

35,35

3.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 4 van de Drank- en Horecawet

35,35

3.1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke verordening

293,90

3.1.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een terras, gelet op het bepaalde in artikel 2.28d van de Algemene Plaatselijke verordening

83,80

3.1.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag bijschrijving of schrappen beheerder als bedoeld in het besluit “beperkte hertoetsing”, behorende bij artikel 2.28i Algemene Plaatselijke verordening

75,75

 

3.1.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wijziging terras als bedoeld in het besluit “beperkte hertoetsing” behorende bij artikel 2.28d Algemene Plaatselijke verordening

75,75

 

3.1.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ontheffing sluitingsuur als bedoeld in artikel 2.29 van de Algemene Plaatselijke verordening

75,75

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.17 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

Een A-evenement zoals beschreven in artikel 2.16 lid 3 onder b van de APV

0,00

3.2.1.2

Een B- of C-evenement zoals beschreven in artikel 2.16 lid 3 onder c van de APV

153,60

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

nummer

omschrijving

Bedrag in €

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning sexinrichting of excortbedrijf als bedoeld in artikel 3.4 eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening :

401,40

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

3.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21 en 22 van de Huisvestingswet

58,30

3.4.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21 en 22 van de Huisvestingswet

58,30

3.4.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21 en 22 van de Huisvestingswet

58,30

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 

Niet van Toepassing

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

nummer

Omschrijving

Bedrag in €

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.7.1.1

tot het verkrijgen van een muziekvergunning als bedoeld in artikel 4.6, 2e lid van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.7.1.2

geldig voor één dag

10,10

3.7.1.3

geldig voor één kalendermaand

24,50

3.7.1.4

geldig voor één kalenderkwartaal

48,15

3.7.1.5

geldig voor één kalenderjaar

96,30

3.7.2

tot het verkrijgen van ontheffing voor bedrijfsmatig uitgevoerde bouwwerkzaamheden buiten de reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur) die geluidsoverlast kunnen veroorzaken als bedoeld in artikel 4.6, 2e lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

381,20

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot bestrijding van ongedierte

35,80

3.7.4

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing voor het onder publiek verspreiden danwel openlijk aanbieden van gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen als bedoeld in artikel 2.6 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

35,80

3.7.5

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ontheffing voor het buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu als bedoeld in artikel 21 van de Afvalstoffenverordening

36,00

3.7.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening

36,00

3.7.7

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening

373,80

3.7.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

7,70

 

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Tarieventabel leges 2017” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Tarieventabel legesverordening 2018”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 december 2017.

De griffier,

mw. mr. G.E.Figge

De voorzitter,

drs. J. vanBelzen