Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.
CiteertitelVerordening op de Vertrouwenscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 61
 2. Gemeentewet, artikel 61a
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2018Wijziging art.3

30-05-2018

gmb-2018-116464

1078573
15-07-201507-06-2018Artikel 3

08-07-2015

gmb-2015-62723

15-64
26-10-201201-10-201215-07-2015Nieuwe regeling

23-10-2012

Barneveld Vandaag, 25 oktober 2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

De raad van de gemeente Barneveld;

gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet;

de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995.

gelet op de circulaire van 15 juli 2012 Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

besluit :

vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de commissie: de vertrouwenscommissie;

 • b.

  de Commissaris: de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland;

 • c.

  de secretaris: de secretaris van de commissie.

Artikel 2 Taak

De commissie heeft tot taak:

 • a.

  de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden;

 • b.

  een functioneringsgesprek te houden met de burgemeester.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de voorzitters van iedere fractie in de raad.

 • 2.

  De voorzitter van de grootste fractie in de raad is voorzitter van de commissie.

 • 3.

  De voorzitter van de op één na grootste fractie in de raad is plaatsvervangend voorzitter van de commissie.

 • 4.

  Plaatsvervangende leden worden niet aangewezen. Het lidmaatschap is persoonlijk.

 • 5.

  De gemeentesecretaris wordt als adviseur toegevoegd aan de commissie. De adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

 • 6.

  De griffier is secretaris van de commissie en verleent, waar nodig, ambtelijke bijstand. De griffier is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht.

Artikel 4 Werkwijze commissie

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 3.

  Van het behandelde ter vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de commissie vastgesteld.

 • 4.

  De beraadslagingen van de commissie zijn geheim. De geheimhouding geldt ook ten aanzien van de stukken die aan de commissie worden voorgelegd, evenals ten aanzien van de stukken die door de commissie aan de raad worden aangeboden. De geheimhouding geldt eveneens voor de andere raadsleden en de adviseur.

 • 5.

  De voorzitter ziet er op toe dat aan het bepaalde in het vierde lid wordt voldaan.

 • 6.

  Aan de raadsleden, die geen zitting hebben in de commissie, en aan anderen wordt geen inzage of informatie verstrekt omtrent de inhoud van aan de commissie overgelegde stukken of het behandelde ter vergadering, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

 • 7.

  Noch de commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding, als waarvan sprake is in het vierde lid opheffen.

 • 8.

  De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

Artikel 5 vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert alleen indien tenminste een meerderheid van de leden aanwezig is.

 • 2.

  De opvattingen als bedoeld in artikel 9, lid 5 worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 3.

  Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in de schriftelijke rapportage als bedoeld in artikel 9, lid 5 aan de raad en de Commissaris opgenomen.

 • 4.

  Het oordeel en de conceptaanbeveling als bedoeld in artikel 12, worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

Artikel 6 contactpersoon

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken, bestemd voor de commissie, worden aan het privé- adres van de secretaris gericht en aldaar bewaard.

 • 3.

  Alle stukken, die van de commissie uitgaan, worden door de voorzitter ondertekend.

Artikel 7 Archivering

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘’geheim’’ worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld is artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 dub a en c, van de archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemings- en herbenoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

 • 4.

  De secretaris draagt bij functioneringsgesprekken zorg voor een afdoende geheime archivering van de stukken, waaronder het afschrift van het vastgestelde verslag. Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de raadsgriffier vernietigd.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie, met inachtneming van het ter zake bij of krachtens wettelijk voorschrift bepaalde.

Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure

Artikel 9 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie verschaft zich door tussenkomst van de Commissaris de door haar nodig geachte informatie over kandidaten.

 • 2.

  De commissie voert gesprekken met de door de Commissaris geselecteerde kandidaten en eventueel andere op de lijst van sollicitanten voorkomende kandidaten, die door de commissie worden uitgenodigd.

 • 3.

  De commissie kan ook een niet-geselecteerde kandidaat, die zich rechtstreeks tot de commissie wendt, ontvangen.

 • 4.

  Bij de beoordeling van de kandidaten laten de leden van de commissie zich leiden door de profielschets, zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad.

 • 5.

  De commissie bepaalt haar standpunt over de geschiktheid van de door haar ontvangen kandidaten. Zij brengt schriftelijk verslag uit aan de raad en aan de Commissaris. Zij doet het verslag aan de raad vergezeld gaan van een conceptaanbeveling van tenminste twee kandidaten, in voorkeursvolgorde, die naar haar oordeel voor de benoeming in aanmerking komen. De commissie vermeldt daarbij ten aanzien van iedere kandidaat de motieven die tot haar oordeel hebben geleid.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1.

  De voorzitter nodigt in overleg met de commissie degenen uit die kandidaat zijn voor het ambt van burgemeester van Barneveld.

 • 2.

  Plaats, datum en tijdstip van dit gesprek worden zodanig gekozen dat de namen van de kandidaten niet bekend worden bij de kandidaten onderling of bij derden.

 • 3.

  Over de kandidaten worden geen inlichtingen - schriftelijk of mondeling - ingewonnen dan door tussenkomst van de Commissaris. Overleg met derden - met uitzondering van de Commissaris - is uitgesloten.

Hoofdstuk 3 Bijzondere bepalingen functioneringsgesprekken

Artikel 11 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie houdt minimaal één keer per jaar een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 2.

  Indien de leden van de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maken, houdt een commissie tussentijds een functioneringsgesprek met de burgemeester.

 • 3.

  In het eerste jaar na benoeming van een nieuwe burgemeester vindt tevens een 100- dagengesprek plaats.

 • 4.

  In de voorbereiding op de functioneringsgesprekken kan worden gesproken met de wethouders, de politiechef basisteam 16 (Veluwe Vallei Noord) en de regionaal brandweercommandant. Van deze gesprekken worden verslagen gemaakt en deze worden beschikbaar gesteld aan de commissie.

 • 5.

  Het gesprek is wederkerig. Zowel het functioneren van de burgemeester als het functioneren van de gemeente(raad) zijn onderwerp van gesprek. De commissie toetst het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de profielschets, de wettelijke taken van de burgemeester alsmede de andere aan de burgemeester toebedeelde taken. Tevens wordt getoetst aan het verslag van en de afspraken uit het vorige functioneringsgesprek.

 • 6.

  In het laatste functioneringsgesprek voor de start van de herbenoemingprocedure geeft de commissie de burgemeester desgewenst een indicatie of herbenoeming op dat moment naar verwachting al dan niet op obstakels zal stuiten.

 • 7.

  Van het functioneringsgesprek wordt een verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt. Het verslag wordt voor raadsleden onder geheimhouding ter inzage gelegd bij de secretaris van de commissie en een afschrift van het verslag wordt tevens toegezonden aan de commissaris

Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen herbenoeming burgemeester

Artikel 12 Taak en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft tot taak om een aanbeveling door de raad inzake de herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 • 2.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester op basis van de door de commissie met de burgemeester gevoerde, functioneringsgesprekken.

 • 3.

  Over de conceptaanbeveling die door de commissie wordt opgesteld, wordt, voordat hierover overleg wordt gevoerd met de commissaris en voordat deze wordt verzonden aan de raad, overleg gevoerd met de burgemeester.

Artikel 13 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening op de Vertrouwenscommissie’’

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 26 oktober en werkt terug tot 1 oktober 2012

 • 3.

  Deze verordening zal aan de Commissaris ter kennis worden gebracht.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 oktober 2012

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,