Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Besluit tot vaststelling Mandaatregeling gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot vaststelling Mandaatregeling gemeente Barneveld
CiteertitelBesluit tot vaststelling Mandaatregeling gemeente Barneveld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 59a 
 2. Gemeentewet, art. 168 
 3. Gemeentewet, art. 171  jo
 4. Algemene wet bestuursrecht, titel 10.1 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-201514-01-2016nieuwe regeling

29-01-2015

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-10397.html, 05-02-2015

617762

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot vaststelling Mandaatregeling gemeente Barneveld

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Barneveld, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelet op de artikelen 59a, 168 en 171 van de Gemeentewet juncto titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit

 • I.

  de bevoegdheid tot het afdoen van zaken (inclusief het ondertekenen van de daarop betrekking hebbende stukken) zoals vermeld in de bij dit besluit behorende Mandaatregeling gemeente Barneveld bij mandaat op te dragen aan de in de regeling bij de desbetreffende bevoegdheden vermelde ambtelijke functionarissen en collegeleden;

 • II.

  te bepalen dat op de onder I. bedoelde gemandateerde bevoegdheden de volgende algeme-ne regels van toepassing zijn:

  • a.

   bij de uitoefening van een via mandaat toegekende bevoegdheid moet met het bestaande beleidskader en de gangbare praktijk rekening worden gehouden;

  • b.

   in de volgende situaties is de beslissing in ieder geval voor¬behouden aan het bestuursorgaan:

   • -

    indien een beleidskader of gangbare praktijk ontbreekt;

   • -

    De beslissing precedentwerking zal hebben, waardoor andere gevallen op dezelfde wijze moeten worden behandeld;;

   • -

    indien de afdoening niet als routinematig kan worden aangeduid;

   • -

    indien inwilliging van het verzoek zal leiden tot strijdigheid met of afwijking van het beleid, voorschriften of richtlijnen, dan wel tot overschrijding van het toegekende budget, of ander niet voorziene financiële of andere consequenties kan hebben;

   • -

    indien een aanvraag moet worden afgewezen, tenzij in de regeling anders is aangegeven;

  • c.

   bij afwezigheid van de mandataris geldt de volgende vervangingsregeling:

   • De

    ambtenaren kunnen vervangen worden door de ambtenaar met dezelfde functie of bevoegdheden. Wanneer deze er niet is, kan de teamleider of het afdelingshoofd als vervanger optreden.

   • Wanneer

    het afdelingshoofd niet beschikbaar is, wordt hij vervangen door een ander afdelingshoofd. Ook de directeur kan als vervanger optreden.

   • Voor

    de vervanging zijn de volgende tweetallen opgesteld die elkaar vervangen

   • afd

    hoofd B&D<->afd hoofd Bedrijfsvoering;

   • afd

    hoofd V&I<->afd hoofd BOR;

   • De

    volgende afdelingshoofden worden door de directeur vervangen:

   • afd

    hoofd Sociaal Domein<-directeur Sociaal domein en dienstverlening;

   • afd

    hoofd RO<- directeur Ruimtelijke ontwikkeling, beheer en grondbedrijf.

   • De

    directeuren vervangen elkaar onderling.

   • De

    teamleider wordt vervangen door een teamleider van dezelfde afdeling of zijn afdelingshoofd.

 • III.

  te bepalen dat dit besluit met de daarbij behorende Mandaatregeling gemeente Barneveld met ingang van 6 februari 2015 in werking zal treden;

 • IV.

  per 6 februari 2015 in te trekken al hun eerdere besluiten tot het verlenen van afdoenings- casu quo ondertekeningsmandaat, voorzover deze betrekking hebben op de in de bij dit be-sluit behoren¬de Mandaatregeling gemeente Barneveld genoemde bevoegdheden.

Barneveld, 29 januari 2014

Burgemeester en wethouders van Barneveld,Burgemeester van Barneveld, de secretaris, de burgemeester, D. Bakhuizen. dr J.W.A. van Dijk dr J.W.A. van Dijk