Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Mandaatregeling gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling gemeente Barneveld
CiteertitelMandaatregeling gemeente Barneveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201701-01-2020nieuwe regeling

17-05-2017

gmb-2018-4834

1042213

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld en de burgemeester van de gemeente Barneveld, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op de titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

vast te stellen de Mandaatregeling gemeente Barneveld

 

ALGEMEEN VOOR DE ORGANISATIE

Taken/Bevoegdheden

Mandans

Mandataris

Voorwaarden/Beperkingen

Algemeen

Verstrekken van informatie en/of inlichtingen

b&w/ bgm

ambtenaar /afdhoofd/ teamleider

 

Verdagen beslistermijn (art 4:14 lid 1 Awb)

B&w/Bgm

ambtenaar

 

Verdagen bij ontbreken wettelijke beslistermijn (art 4:14 lid 3 Awb)

B&w/Bgm

ambtenaar

 

Besluiten aanvraag niet te behandelen (art 4:5 Awb)

B&w/bgm

ambtenaar

 

Verzenden ontvangstbevestiging

b&w/bgm

ambtenaar

 

Opgaven ten behoeve van de statistiek

B&w

ambtenaar

 

Eenvoudige voorbereidings- en uitvoeringscorrespondentie

b&w/ bgm

ambtenaar

Correspondentie waarbij de gemeente niet rechtens gebonden wordt; bij ondertekening is vermelding bestuursorgaan niet noodzakelijk

Op naam stellen gemeentelijk voertuig

b&w

ambtenaar

 

directievoering (toezicht) bij uitvoering werken door eigen medewerkers en derden

b&w

afd hoofd/teamleider

 

Overeenkomsten

Aangaan, ondertekening en parafering overeenkomsten tot een bedrag van max € 50.000

b&w/bgm

afd hoofd

Mits passend binnen budget en taakveld afdeling

ondertekening en parafering overeenkomst

bgm

afd hoofd

besluit college of burgemeester tot aangaan overeenkomst

Reguliere opzegging overeenkomst aan het einde van de looptijd

B&w/bgm

ambtenaar

 

Verlenging overeenkomst aan einde looptijd onder gelijkblijvende voorwaarden

B&w/ bgm

Afd hoofd/ projectleider

Na instemming portefeuillehouder

Aangaan, ondertekening en parafering bewerkingsovereenkomsten (art 14 lid 2 Wbp)

B&w/bgm

Afd hoofd/ teamleider

 

(gerechtelijke) procedures

Het bij een beschikking vooraf horen van aanvrager dan wel belanghebbenden als bedoeld in art. 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht

b&w/ bgm

ambtenaar

 

Aanhouden of niet ontvankelijk verklaren prematuur bezwaar (art 6:10 Awb)

b&w/bgm

ambtenaar

 

Bieden termijn voor herstel verzuim (art 6:6 Awb)

B&w/bgm

ambtenaar

 

Begeleidende brief bij toezending van stukken

b&w/ bgm

ambtenaar

 

Uitnodiging hoorzitting

b&w/ bgm

ambtenaar

 

verweer voeren tijdens bezwaarprocedure

b&w/bgm

ambtenaar

 

Verdagen beslissing op bezwaar met 6 weken (art 7:10 lid 3 Awb)

b&w/ bgm

ambtenaar

 

Verder uitstel van beslissing op bezwaar (art 7:10 lid 4 Awb)

b&w/ bgm

ambtenaar

 

Besluit tot voeren gerechtelijke invorderingsprocedure

B&w/ bgm

afd. Hoofd

 

Voeging bij strafrechtelijke procedures (art 160 lid 1 sub f Gemeentewet)

b&w/ bgm

afd Hoofd/ ambtenaar

ambtenaren genoemd in bijlage A onder "algemeen"

Besluit (niet) instemmen met rechtstreeks beroep

b&w/bgm

ambtenaar

 

Vertegenwoordiging gemeente en/of gemeentebestuur in alle gerechtelijk procedures in alle instanties

b&w/ bgm

ambtenaar

ambtenaren genoemd in bijlage A onder "algemeen"

Ook voor vertegenwoordiging gemeenteraad ogv art 160, lid1 sub f Gemeentewet

Eenmalige machtiging vertegenwoordiging gemeente en/of gemeentebestuur in alle gerechtelijke procedures in alle instanties

Bgm/b&w

afd hoofd

 

Aangifte doen van strafbare feiten

Bgm/b&w

ambtenaar

 

Personeelszaken

Openstelling vacature

b&w

afd. Hoofd

binnen de formatie en het vastgesteld budget, met toestemming directie en gehoord personeelszaken

Benoeming personeel, m.u.v. gemeentesecretaris, directeur en afdelingshoofd, inclusief het omzetten van een tijdelijk in een vast dienstverband

b&w

afd. Hoofd

binnen de formatie en het vastgesteld budget en gehoord personeelszaken, afschrift naar b&w

Vaststellen beoordeling o.g.v. art. 29:5 UWO Barneveld

b&w

afd. Hoofd

 

Aangaan arbeidsovereenkomsten

b&w

afd. Hoofd/ teamleiders sociaal domein

op basis van art. 2:5 CAR en hoofdstuk 2, par. 3, UWO Barneveld, binnen budget en formatie en gehoord personeelszaken, afschrift naar b&w

Aangaan stageovereenkomsten

b&w

afd hoofd/ teamleider

in overleg met personeelszaken

Bepaling salaris bij aanstelling, m.u.v. gemeentesecretaris, directeur en afdelingshoofd

b&w

afd. Hoofd

in overleg met personeelszaken

Vaststelling salarisniveau voor de ambtenaar/arbeidscontractant, m.u.v. gemeentesecretaris, directeur en afdelingshoofd

b&w

afd. Hoofd

in overleg met personeelszaken

Uitvoering artikel 20:8 UWO Barneveld (prestatiebeloning)

b&w

afd. Hoofd

in overleg met personeelszaken

Wijziging van de inhoud van een functie, m.u.v. gemeentesecretaris, directeur en afdelingshoofd

b&w

afd. Hoofd

in overleg met personeelszaken, gehoord de betrokken functionaris

Verlenen van ontslag op eigen verzoek

b&w

afd. Hoofd

Afschrift naar B&W

Verlenen van ontslag o.g.v. blijvende arbeidsongeschiktheid

b&w

afd. Hoofd

op basis van beslissing directeur ABP, in overleg personeelszaken, Afschrift naar b&w

Vrijwillige overplaatsing van een functionaris naar een andere afdeling

b&w

directeur

in overleg met het betreffende afdelingshoofd, personeelszaken en betrokken functionaris, Afschrift naar b&w

Verlenen vakantieverlof o.g.v. art. 6.1.1. UWO Barneveld

B&w

afd hoofd/ teamleider

 

Toekennen en afwijzen zorg- en calamiteitenverlof

B&w

afd. Hoofd

Binnen grenzen verlofwijzer, buiten grenzen verlofwijzer na overleg personeelszaken

Vertrekovereenkomst

B&W

directeur

in overleg met personeelszaken

Toepassing art. 6.2.6. UWO Barneveld (overschrijving verlofdagen)

B&w

afd. Hoofd

in overleg met personeelszaken

Besluiten in het kader van reiskosten, declaraties ed ogv CAR / UWO

B&w

afd.hoofd/teamleider

 

Toestemming gebruik eigen auto voor dienstreizen

B&w

afd. Hoofd

 

Uitvoering art. 3.1.2. UWO Barneveld (waarnemingsvergoeding)

b&w

afd hoofd

 

Verlenen bijzonder - bezoldigd - verlof

b&w

afd. Hoofd

 

Uitvoering kledingtoelageregeling

b&w

afd.hoofd

Passend binnen het budget

Verlenen van voorschotten op salaris, vakantie- of andere toelagen of uitkeringen

b&w

afd.hoofd

 

Uitnodiging sollicitanten

b&w

ambtenaar

Medewerker personeelszaken

Bericht inzake afwijzing sollicitant

b&w

ambtenaar

Medewerker personeelszaken

Besluiten in het kader van de functiewaardering HR21 muv afd hfd, directeur en gemeentesecretaris

B&w

directeur

Aangewezen directeur: D. Bakhuizen i.o.m. betrokken afd hoofd en personeelszaken

Aanbesteding

Aanbesteding werken

Met inachtneming van de Budgethoudersregeling en het Aanbestedingsbeleid gemeente Barneveld

Tot max € 150.000,=

B&w

afd.hoofd, Projectleider of ambtenaar

- Enkelvoudig onderhands

- Na akkoord inkoopadviseur

- Ambtenaar is (deel)budgethouder

€ 150.000,= tot € 1.250.000,=

B&w

afd.hoofd, Projectleider of ambtenaar

- Meervoudig onderhands, waarvan 1 offerte buiten de regio

- Na akkoord inkoopadviseur

- Ambtenaar is (deel)budgethouder

- Let op: wel “bezwaar” binnen standstill-periode dan definitieve gunning door college

€ 1.250.000,= tot € 5.225.000,=

B&w

afd.hoofd, Projectleider of ambtenaar

- Nationaal openbaar en niet-openbaar

- Na akkoord inkoopadviseur en jurist B&D

- Rapportage achteraf aan directie

- Ambtenaar is (deel)budgethouder

- Let op: wel “bezwaar” binnen standstill-periode dan definitieve gunning door college.

€ 5.225.000,= en hoger

Uitsluitend gemandateerd zijn:

- Besluit volgen Europese aanbestedingsprocedure

- Vaststellen bijbehorende aanbestedingsleidraad

- Publicatie

- Opstellen nota van inlichtingen

- Procesverbaal opstellen

- Geen “bezwaar” binnen standstill-periode dan definitieve gunning

B&w

afd.hoofd, Projectleider of ambtenaar

- Europees

- Na akkoord inkoopadviseur en jurist -B&D

- Rapportage achteraf aan directie

Niet gemandateerd dus wel college besluit bij:

- Voorlopig gunningsadvies (gemotiveerd)

- wel “bezwaar” binnen standstill-periode dan definitieve gunning door college.

Aanbesteding leveringen en diensten

- Met inachtneming van de Budgethoudersregeling en het Aanbestedingsbeleid gemeente Barneveld

Tot € 50.000,=

B&w

afd.hoofd, Projectleider of ambtenaar

- Enkelvoudig onderhands

- Na akkoord inkoopadviseur

- Ambtenaar (deel)budgethouder

€ 50.000,= tot € 209.000,=

B&w

afd.hoofd, Projectleider of ambtenaar

Meervoudig onderhands, waarvan 1 offerte buiten de regio

- Na akkoord inkoopadviseur

- Ambtenaar (deel)budgethouder

- wel “bezwaar” binnen standstil-periode dan definitieve gunning door college

€ 209.000,= en hoger

Uitsluitend gemandateerd zijn:

- Besluit volgen Europese aanbestedingsprocedure

- Vaststellen bijbehorende aanbestedingsleidraad

- Publicatie

- Opstellen nota van inlichtingen

- Procesverbaal opstellen

- Geen “bezwaar” binnen standstill-periode dan definitieve gunning

B&w

afd.hoofd, Projectleider of ambtenaar

- Europees

- Na akkoord inkoopadviseur en jurist B&D

- Rapportage achteraf aan directie

Niet gemandateerd dus wel college besluit bij:

- Voorlopig gunningsadvies (gemotiveerd)

- wel “bezwaar” binnen standstill-periode dan definitieve gunning door college

Aanbesteding sociale en andere specifieke diensten

Met inachtneming van de Budgethoudersregeling en het Aanbestedingsbeleid gemeente Barneveld

Tot € 50.000,=

B&w

afd.hoofd, Projectleider of ambtenaar

- Enkelvoudig onderhands

- Na akkoord inkoopadviseur

- Ambtenaar (deel)budgethouder

€ 50.000,= tot € 750.000,=

B&w

afd.hoofd, Projectleider of ambtenaar

- Meervoudig onderhands, waarvan 1 offerte buiten de regio

- Na akkoord inkoopadviseur

- Ambtenaar (deel)budgethouder

- wel “bezwaar” binnen standstil-periode dan definitieve gunning door college

€ 750.000,= en hoger

Uitsluitend gemandateerd zijn:

- Besluit volgen Europese aanbestedingsprocedure

- Vaststellen bijbehorende aanbestedingsleidraad

- Publicatie

- Opstellen nota van inlichtingen

- Procesverbaal opstellen

- Geen “bezwaar” binnen standstill-periode dan definitieve gunning

B&w

afd.hoofd, Projectleider of ambtenaar

- vereenvoudigde Europese procedure ingevolge 2.38 en 2.39 Aanbestedingswet 2012

- Na akkoord inkoopadviseur en jurist B&D

- Rapportage achteraf aan directie

Niet gemandateerd dus wel college besluit bij:

- Voorlopig gunningsadvies (gemotiveerd)

- wel “bezwaar” binnen standstill-periode dan definitieve gunning door college

Overeenkomsten bij aanbesteding

Overeenkomsten voortvloeiend uit aanbestedingsprocedures

Bgm

Afd hoofd, projectleider, ambtenaar

Ambtenaar is (deel)budgethouder

Mandaat op grond van art 168 Gemeentewet

Ondertekenen van overeenkomsten voortvloeiende uit aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen en diensten

Bgm

wethouder

Bij grote, prestigieuze of politiek gevoelige contracten. Wethouder is portefeuillehouder.

toezicht en handhaving

toezicht op de naleving van wetten, verordeningen, beleidsregels, vergunningen en ontheffingen (titel 5.2 Awb)

b&w/ bgm

ambtenaar

 

Schriftelijke/mondelinge melding en/of waarschuwing nav overtreding

b&w/ bgm

ambtenaar

 

Geven termijn voor opheffen strijdige situatie na (her)controle

b&w/ bgm

ambtenaar

 

beslissing vooraankondiging last onder bestuursdwang en dwangsom

b&w/bgm

afd. hoofd/ teamleider

 

in ontvangst nemen mondeling ingediende zienswijze op grond van artikel 4:7 en 4:8 Awb

b&w/bgm

ambtenaar

 

Last onder bestuursdwang (afdeling 5.3.1 Awb)

Kostenbeschikking (art 5: 25)

B&w/Bgm

Teamleider/Afd hoofd

 

Personen aanwijzen met bevoegdheden bij feitelijke uitoefening bestuursdwang (art 5:27)

B&w/Bgm

Teamleider/Afd hoofd

 

Verzegelen gebouwen, terreinen ed. (art 5:28)

B&w/Bgm

ambtenaar

 

(laten) meevoeren en opslaan zaken, incl opmaken en verzenden pv, bewaring en (opschorten) teruggave (art 5:29)

B&w/Bgm

ambtenaar

 

Alle rechts- en feitelijke handelingen betreffende de verkoop of overdracht van de meegevoerde en opgeslagen zaken (art 5:30)

B&w/Bgm

Teamleider/Afd hoofd

 

Besluit tot en uitoefening van spoedeisende bestuursdwang (art 5:31)

B&w/Bgm

Teamleider/Afd hoofd

 

Last onder dwangsom (afdeling 5.3.2 Awb)

Opleggen last onder dwangsom tot max € 10.000,= (art 5:31d-5:32b)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Opheffen last of dwangsom verminderen bij een last onder dwangsom tot max € 10.000,= (art 5:34)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Opschorten looptijd bij last onder dwangsom (art 5:34)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Invorderingsbeschikking zowel voorafgaand aan aanmaning als op verzoek belanghebbende (art 5:37)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Nieuwe invorderingsbeschikking bij gewijzigde last onder dwangsom (art 5:38)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Aanmaning en invordering bij dwangbevel (afdeling 4.4.4 Awb)

Aanmaning schuldenaar (art 4:112)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

(opdracht geven tot) invordering bij dwangbevel (paragraaf 4.4.4.2 Awb jº Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Bestuursrechtelijke geldschulden (titel 4.4 Awb)

Betalingsbeschikking (art 4:86)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Afgeven kwitantie (4:90 lid 2)

B&w/bgm

ambtenaar

 

Uitstelbeschikking (art 4:94)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Verlenen/weigeren voorschotbeschikking (art 4:95)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Invorderen terug te vorderen voorschot bij dwangbevel (art 4:95 lid 5)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Wijzigen of intrekken beschikking tot uitstel van betalingonderscheidenlijk tot verlening van een voorschot (art 4:96)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een geldsom (waaronder ook verbeurde dwangsommen) art 4:125

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Verzuim en wettelijke rente (afdeling 4.4.2 Awb), Verjaring (afd 4.4.3 Awb)

Vaststellingsbeschikking wettelijke rente (art 4:99)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Stuiten verjaring door schriftelijke aanmaning (art 4:106)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Aanmaning (paragraaf 4.4.4.1 Awb)

Schriftelijke aanmaning (art 4:112)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Beslissing vergoeding in rekening brengen voor aanmaning (art 4:113)

B&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

inspraak

in ontvangst nemen mondeling ingediende zienswijze op grond van afdeling 3.4 Awb en de Inspraakverordening

b&w/bgm

ambtenaar

 

Subsidie

Subsidie ogv Algemene subsidieverordening Barneveld en/of specifieke subsidieverordeningen en/of beleid:

• verlening

• wijziging

• vaststelling

• instellen van het subsidieplafond

• de verdeling van het beschikbare bedrag

• verlenen van voorschotten

• afrekening subsidies

b&w

ambtenaar

- bij reguliere subsidies conform beleidsregels en opgenomen in begroting

- geldt ook voor subsidies in de vorm van een lening

- Op basis van door de gemeenteraad vastgestelde concernbegroting

(gedeeltelijke) weigering en intrekking subsidie

b&w

afd hoofd

op grond van verordening of beleidsregels en wanneer bedrag niet is opgenomen in begroting; of wanneer subsidiant niet voldoet aan voorwaarden

Rechtsmiddelen bij niet tijdig beslissen waaronder dwangsom bij niet tijdig beslissen (§ 4.1.3.2. Awb)

Opschorten termijn beschikking (art 4:15 lid 1 en 2)

b&w/ bgm

ambtenaar

 

Mededeling overmacht en stellen termijn (art 4:15 lid 3)

b&w/ bgm

ambtenaar

 

Beeindiging opschorting ogv lid 1 sub b en lid 2 sub b&c (art 4:15 lid 4)

b&w/bgm

ambtenaar

 

Beschikking vaststelling dwangsom incl betalingsbeschikking (art 4:18)

b&w/ bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Terugvordering onverschuldigd betaalde dwangsommen (art 4:20)

b&w/bgm

Afd hoofd/teamleider

 

Arbo-wetgeving

Coördinator voor de ontwerpfase en coördinator voor de uitvoeringsfase op grond van afdeling 5 van het Arbobesluit

b&w

projectleider/ambtenaar

genoemd in bijlage A

stilleggen werk op grond van overtreding Arbowetgeving

b&w

projectleider ambtenaar

genoemd in bijlage A

uitvoering arbobeleid, waaronder opstellen en uitvoeren plan van aanpak

b&w

afd hoofd

na advies P&O

Aanvragen vergunningen

Aanvragen (omgevings)vergunning voor het vellen van houtopstanden (kapvergunning)

b&w

projectleider/ teamleider/ambtenaar

 

Aanvragen (omgevings)vergunning voor een uitritvergunning

b&w

projectleider/ rayonbeheerder/ambtenaar

 

Buiten behandeling laten aanvraag ogv art 4:5 Awb

B&w/bgm

ambtenaar

Na – indien van toepassing – termijn om aanvraag te complementeren

Herhaalde aanvraag afwijzen ogv art 4:6 Awb

B&w/Bgm

ambtenaar

Onder verwijzing eerdere afwijzende beschikking

Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp) inclusief de Wet meldplicht datalekken (artikel 34a Wbp)

Zorgdragen voor de zorgvuldige gegevensverwerking en borging van privacy

b&w bgm

Afd hoofd

Machtiging voor feitelijke handelingen

Melding bij Autoriteit Persoonsgegevens van verwerking persoonsgegevens (art 27 ev Wbp)

B&w Bgm

Afd hoofd ambtenaar

Machtiging voor feitelijke handelingen Ambtenaar is functionaris gegevensbescherming of aangewezen ambtenaren afdeling B&D (bijlage a)

Informatieverstrekking aan de betrokkene (art 33 en 34 Wbp)

B&w Bgm

Afd hoofd/ teamleider/ambtenaar

Machtiging voor feitelijke handelingen

Meldplicht bij inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens aan de Autoriteit persoonsgegevens (art 34a Wbp “Wet meldplicht datalekken”)

B&w bgm

Ambtenaar

Ambtenaar afd Bedrijfsvoering, team I&A, digitaal formulier voor Autoriteit persoonsgegevens

Verdere afhandeling van inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens aan betrokkenen (art 34a Wbp “Wet meldplicht datalekken”)

B&w Bgm

Afd hoofd

Machtiging voor feitelijke handelingen

Positieve of negatieve beslissing op een verzoek als bedoeld in de artikelen 30 lid 3, 35, 36 en 38 lid 2, en de artikelen 40 of 41(verzet) Wbp

B&w Bgm

ambtenaar

Aangewezen ambtenaren afdeling B&D (bijlage a)

Toekenning of afwijzing verzoek artikel 49 Wbp

B&w bgm

ambtenaar

Aangewezen ambtenaren afdeling B&D (bijlage a)

 

BEDRIJFSVOERING

Taken/Bevoegdheden

Mandans

Mandataris

Voorwaarden/Beperkingen

Machtiging om binnen raambesluit van de raad geldleningen aan te gaan

b&w

afd hoofd/ ambtenaar

overeenkomstig het Treasurystatuut, afschrift naar B&W

Uitzetten gelden in geval van over-liquiditeit

b&w

afd hoofd/ ambtenaar

idem, Afschrift naar B&W

Opgaven aan de rijksbelastingdienst o.g.v. wettelijke voorschriften

b&w

ambtenaar

 

Correspondentie m.b.t. verzekeringen (melding schade, inlichtingen en premieberekeningen)

b&w

ambtenaar

 

Correspondentie met gerechtsdeur-waarders over de procedure/resultaten van invorderingsprocedures

b&w

ambtenaar

 

Ondertekening betalingsopdrachten

b&w

ambtenaar

Conform afspraken BNG

Horen bezwaarde ogv art 25 lid 5 Algemene wet inzake rijksbelastingen jo art 7:5 AWB

b&w

ambtenaar

heffingsambtenaar

afsluiten en wijzigen verzekeringen

b&w

ambtenaar

 

tekenen verzekeringspolis

bgm

ambtenaar

 

Toekennen schadevergoeding bij schade aan eigen vervoermiddel tijdens dienstreis

B&w

Afd. Hoofd

 

Oninbaar verklaren bedragen tot € 250,=

b&w

ambtenaar

 

Oninbaarverklaren bedragen tussen € 250,= en € 5.000,=

b&w

afd hoofd

 

Bestuursrechtelijke geldschulden (titel 4.4 Awb)

Betalingsbeschikking (art 4:86)

B&w/

bgm

ambtenaar

 

Afgeven kwitantie (4:90 lid 2)

B&w/

bgm

ambtenaar

 

Uitstelbeschikking (art 4:94)

B&w/

bgm

ambtenaar

 

Verlenen/weigeren voorschotbeschikking (art 4:95)

B&w/

bgm

ambtenaar

 

Invorderen terug te vorderen voorschot bij dwangbevel (art 4:95 lid 5)

B&w/

bgm

ambtenaar

 

Wijzigen of intrekken beschikking tot uitstel van betalingonderscheidenlijk tot verlening van een voorschot (art 4:96)

B&w/

bgm

ambtenaar

 

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een geldsom (waaronder ook verbeurde dwangsommen) art 4:125

B&w/

bgm

ambtenaar

 

Verzuim en wettelijke rente (afdeling 4.4.2 Awb), Verjaring (afd 4.4.3 Awb)

Vaststellingsbeschikking wettelijke rente (art 4:99)

B&w/

bgm

ambtenaar

 

Stuiten verjaring door schriftelijke aanmaning (art 4:106)

B&w/

bgm

ambtenaar

 

Aanmaning (paragraaf 4.4.4.1 Awb)

Schriftelijke aanmaning (art 4:112)

B&w/

bgm

ambtenaar

 

Beslissing vergoeding in rekening brengen voor aanmaning (art 4:113)

B&w/

bgm

ambtenaar

 

Bevoegdheden in het kader van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG)

Het verrichten van beheertaken tbv opzet, beschikbaarheid, weergave, beveiliging, werking, verstrekking en het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, zoals bedoeld in de artikelen 9, 14 lid 1, 31 en 32 Wet BAG

B&W

Aangewezen ambtenaar

Aangewezen ambtenaar:

Het opstellen van verklaringen en processen verbaal van constatering zoals bedoeld in de artikelen 6a en 10, lid 1 Wet BAG)

B&W

Aangewezen ambtenaar

Aangewezen ambtenaren:

Het opnemen van de definitieve geometrie in de BAG zoals bedoeld in artikel 7 Wet BAG

B&W

Aangewezen ambtenaar

Aangewezen ambtenaren

Het opnemen van in artikel 10 aangewezen brondocumenten in de BAG zoals bedoeld in artikel 10, lid 2 Wet BAG

B&W

Aangewezen ambtenaar

Aangewezen ambtenaren:

Het op basis van brondocumenten opnemen van gegevens in de BAG zoals beoeld in de artikelen 14a en 15 Wet BAG

B&W

Aangewezen ambtenaar

Aangewezen ambtenaren

Het behandelen en verwerken van terugmeldingen zoals bedoeld in de artikelen 37 t/m 41 van de Wet BAG

B&W

Aangewezen ambtenaar

Aangewezen ambtenaren:

Beheer Registratie en Register Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)

Alle bevoegdheden en handelingen ivm de zorg voor de registratie en het register WKPB waaronder in elk geval artikel 7 tot en met 12 WKPB en art 2, 3, 5, 7, 9 en 15 Uitvoeringsbesluit WKPB

B&W

ambtenaar

Aangewezen ambtenaren:

Bevoegdheden in het kader van huisnummering

Het toekennen, wijzigen en intrekken van huisnummers ogv artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen)

B&W

Ambtenaar

Passend binnen beleid vastgelegd in Nota straatnaamgeving en huisnummering

Overig

Aanvragen services certificaten

b&w

teamleider /ambtenaar

Ambtenaar is databasebeheerder of informatiebeveiligingsfunctionaris

personeelszaken

Opstelling personeelsadvertentie

b&w

Ambtenaar

Na instemming betrokken afd hoofd

Afdoening spontane sollicitaties

b&w

Ambtenaar

 

Uitvoering hoofdstukken 10, 10A, 11 en 11A CAR

b&w

Afd. hoofd/ambtenaar

 

Aanvragen loonopgaven

b&w

Ambtenaar

 

Toekenning schadeloosstellingen in de zin van art. 15:1:23 UWO Barneveld

b&w

Afd. hoofd/ambtenaar

tot € 1000,-- per geval

Toekennen van een vergoeding voor dagelijkse reiskosten woon-werkverkeer, als bedoeld in Hoofdstuk 18, Verplaatsingskosten, UWO Barneveld

b&w

Ambtenaar

 

Toekennen studiefaciliteiten o.g.v. Hoofdstuk 17, Studiekosten, UWO Barneveld

b&w

Afd. hoofd/ ambtenaar

in overleg met betrokken afd hoofd

Toekennen verhuiskostenvergoedingen

b&w

Afd. Hoofd/ambtenaar

 

Uitvoering telefoonkostenregeling

b&w

Afd.hoofd/ambtenaar

passend binnen het budget

Aanpassing bedragen kledingtoelageregeling, piket en inconveniënten

b&w

Afd. Hoofd/ambtenaar

 

Declaraties ABP/loonbelasting

b&w

afd.hoofd/ ambtenaar

 

Uitvoering Hoofdstuk 21, Rechtspositionele erkenning van alternatieve samenlevingsvormen, UWO Barneveld

b&w

Ambtenaar

 

Uitvoering uitkerings- en pensioenverordening wethouders

b&w

Afd. Hoofd/ambtenaar

 

Uitvoering Hoofdstuk 22, Hypotheekregeling, UWO Barneveld, m.u.v. de vertegenwoordiging van de gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen inzake het passeren van hypotheekakten bij de notaris

b&w

Afd. Hoofd/ambtenaar

Ambtenaar na overleg afd hoofd

 

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Taken/Bevoegdheden

Mandans

Mandataris

Voorwaarden/Beperkingen

 

Tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen (art. 34 BAWB jo WvW 1994 en bijlage I RVV 1990)

b&w

ambtenaar

voorzienbaar en langer dan een dag vooraf overleg met de V&I; overige gevallen rapportage achteraf aan V&I

conform CROW publicatie 96a-b

Beslissen op aanvraag op grond van APV

vergunning rioolaansluitingen

b&w

Ambtenaar

 

Aanwijzen toezichthouders ogv BKL

B&w

Afd hoofd

 

Vergunning plaatsen voorwerpen op de weg (art 14 APV)

B&w

ambtenaar

 

Afwijzing bovenstaande vergunningaanvragen

B&W

Afd hoofd

 

Beslissingen op grond van Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Verlenen vergunningen voor het plaatsen van voorwerpen op de begraafplaatsen

b&w

Ambtenaar

 

Correspondentie inzake uitvoering Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

B&w

Ambtenaar

 

Uitvoering Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen:

• tijdelijke sluiting (art 2)

• ontheffing voor rijden met voertuigen en fietsen (art 3)

• vaststellen afwijkende tijden voor begraving en asbezorging (art 7)

• overschrijven of opheffen grafrecht (art 15)

• afdoen aanvraag om verkrijging grafbedekking/naamplaatje (art 19)

• overnemen onderhoud (art 21)

• bijhouden lijst bijzondere graven/grafbedekking (art 23)

• bijhouden registratie begraven stoffelijke overschotten en bezorgde as (art 24)

b&w

ambtenaar

 

Overige mandaten

Kappen bomen bij direct gevaar

B&w

ambtenaar

 

Uitvoering Afvalstoffenverordening waaronder stellen regels, verlenen/weigeren vergunning, stellen eisen, geven aanwijzingen, verlenen/weigeren ontheffing

B&w

ambtenaar

 

inzet gladheidsbestrijding

b&w

Ambtenaar

conform strooibeleid

verschuiven marktdag bij samenvallen met feestdag

b&w

ambtenaar

 

Bedrijfshulpverlening

• beslissing tot inzet BHV-ers bij calamiteit;

• coördineren inzet BHV-ers tot aankomst hulpverlening;

• opdracht geven tot ontruiming;

• alle werkzaamheden betreffende scholing tbv BHV, EHBO en AED

b&w

Ambtenaar

 

inhuur derden bij calamiteit

b&w

ambtenaar

 

olie van wegdek verwijderen eventueel door derden

b&w

ambtenaar

 

directievoering (toezicht) bij uitvoering werken door eigen medewerkers en derden

b&w

teamleider/ ambtenaar

 

Bevoegdheden op grond van de Warenmarktverordening

Verlenen standplaatsvergunning (art 5)

B&w

ambtenaar

 

Weigeren standplaatsvergunning (art 5)

B&w

teamleider

 

Inschrijving anciëniteitslijst (art 7)

B&w

ambtenaar

Aangewezen ambtenaren in bijlage A

Overschrijving vaste standplaatsvergunning (art 8)

B&w

ambtenaar

 

Intrekking vaste standplaatsvergunning (art 9)

B&w

teamleider

 

Toewijzing dagplaats (art 10)

B&w

ambtenaar

Aangewezen ambtenaren in bijlage A

Toewijzing standwerkersplaats (art 11)

B&w

ambtenaar

Aangewezen ambtenaren in bijlage A

Ontheffing en vervanging (art 15)

B&W

ambtenaar

 

Ontheffing standplaats verlaten voor sluitingstijd markt (art 17 lid 2)

B&w

ambtenaar

 

Intrekking en schorsing vaste standplaatsvergunning (art 19)

B&w

teamleider

 

Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker (art 20)

B&w

ambtenaar

 

Onmiddellijke verwijdering (art 21)

B&w

ambtenaar

 

Aanwijzen toezichthouders (art 22)

B&w

teamleider

 

Afgelasten warenmarkt i.v.m. noodweer/ noodsituaties

Bgm/ B&W

ambtenaar

 

Grondbank

Acceptatie ingevoerde grond

B&W

Ambtenaar

Conform handboek BRL 9335 (grondbank)

Opdracht tot bemonsteren en analyseren

B&W

ambtenaar

 

Grond uitgeven

B&W

ambtenaar

Medewerker grondbank

Opdracht tot herkwalificatie

B&W

Ambtenaar

 

Grond na bemonstering en analyse gescheiden opslaan

B&W

Ambtenaar

 

Verder verwerken gescheiden opgeslagen grond

B&W

teamleider reiniging

 

Afhandeling klachten

B&W

teamleider reiniging

 

Beheer Kwaliteitshandboek

B&W

teamleider reiniging

 

Interne audit

B&W

teamleider reiniging

 

Opslag en identificeerbaarheid (herkenbaarheid van grond)

B&W

teamleider reiniging

 

Alle verdere (uitvoerende) werkzaamheden tbv de grondbank

B&W

teamleider reiniging

 

AVOI

Coördinatie van werkzaamheden in, op of boven openbare gronden i.v.m. aanleg, instandhouding en opruiming kabels en leidingen o.g.v. art. 2 AVOI

B&W

Ambtenaar

 

Het besluiten op een aanvraag voor een vergunning o.g.v. artikel 5 AVOI.

B&W

Ambtenaar

 

Het verlengen van de beslistermijn o.g.v. art. 7 lid 1 AVOI.

B&W

Ambtenaar

 

Het wijzigen of intrekken van een vergunning o.g.v. art. 12 AVOI.

B&W

Ambtenaar

 

Het verlengen van de beslistermijn o.g.v. art. 25 lid 2 Verlegregeling kabels en leidingen

B&W

Ambtenaar

 

Het beslissen op een melding o.g.v. art. 17 AVOI.

B&W

Ambtenaar

 

Het verlengen van de beslistermijn o.g.v. art.17 lid 1 tweede zin AVOI.

B&W

Ambtenaar

 

Het doen van een verzoek tot maatregelen o.g.v. art. 5.8 lid 1 Telecommunicatiewet

B&W

Ambtenaar

 

Toezichthouders op grond van artikel 23 AVOI

B&w

aangewezen ambtenaren

Aangewezen ambtenaren in bijlage A

Verlegregeling kabels en leidingen

Schriftelijke mededeling voornemen werk aan netbeheer o.g.v. art. 16 Verlegregeling

B&W

Ambtenaar

 

Het besluiten op een verzoek om voorlopige vaststelling nadeelcompensatie o.g.v. art. 22 Verlegregeling kabels en leidingen

B&W

Ambtenaar

 

Het verlengen van de beslistermijn o.g.v. art. 22 lid 2 Verlegregeling kabels en leidingen

B&W

Ambtenaar

 

Het besluiten op een verzoek om definitieve vaststelling nadeelcompensatie o.g.v. art. 25 Verlegregeling kabels en leidingen

B&W

Ambtenaar

 

Het verlengen van de beslistermijn o.g.v. art. 25 lid 2 Verlegregeling kabels en leidingen

B&W

Ambtenaar

 

 

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Taken/Bevoegdheden

Mandans

Mandataris

Voorwaarden/Beperkingen

bijzondere wetten

Verlenen en weigeren verklaring van geen bezwaar o.g.v. Luchtvaartwetgeving voor o.a. helikopters, heteluchtballon (gemotoriseerde schermvliegtuigen, trikes en drones.

bgm

Ambtenaar

 

Verlenen toestemming gebruik (gemeentelijke) terreinen tbv opstijging luchtballon en gebruik als heliterrein

b&w

ambtenaar

 

Loterijvergunningen

b&w

Ambtenaar

 

Vergunning o.g.v. de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van speelautomaten

bgm

Ambtenaar

 

Het nemen van verkeersbesluiten voor evenementen (art 18 lid 1 sub d Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer)

B&w

Ambtenaar

 

opdracht tot wegslepen voertuigen ogv art 170 ev Wegenverkeerswet 1994 en Wegsleepverordening gemeente Barneveld

b&w

ambtenaar

BOA

na melding bij politie

Verlenen tijdelijke gebruiksvergunning voor tenten op grond van de Brandbeveiligingsverordening

B&w

ambtenaar

Na advies VGGM (regionale brandweer)

Weigeren vergunning of ontheffing ogv bijzondere wetten

B&w/

bgm

teamleider

 

diversen

Opvragen justitiële gegevens i.v.m. aanvraag Koninklijke Onderscheiding

bgm

Ambtenaar

Standaardformulier

Opgave jubilea ed aan de Koning en Commisaris van de Koning van Gelderland

bgm

Ambtenaar

 

Behandeling interne klacht (hoofdstuk 9 Awb)

B&w / bgm

Ambtenaar

jaarverslag

Aansprakelijkheidsstellingen afwijzen en toekennen tot het bedrag van het eigen risico (thans € 7500,=)

B&w

Ambtenaar

Jaarverslag

nadeelcompensatie afwijzen en toekennen tot het bedrag van € 10.000,=

b&w

ambtenaar

 

Verzoeken om BIBOB-advies bij Bureau BIBOB

b&w

bgm

ambtenaar

Aangewezen ambtenaar bijlage A

Beoordelen aanvragen en nemen aanstellingsbesluit (incl ondertekening) verkeersregelaars (art 56 BABW)

B&w

ambtenaar

 

Aangaan, ondertekening en parafering overeenkomsten tot een bedrag van max € 50.000

b&w

bgm

teamleider VVT

Mits passend binnen budget en taakveld afdeling

ondertekening en parafering overeenkomst

bgm

teamleider VVT

besluit college of burgemeester tot aangaan overeenkomst

Verlenging overeenkomst aan einde looptijd onder gelijkblijvende voorwaarden

B&w/ bgm

teamleider VVT

Na instemming portefeuillehouder

Aangaan, ondertekening en parafering bewerkersovereenkomsten (art 14 Wbp)

B&w

bgm

teamleider VVT

 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Wet hergebruik overheidsinformatie (Who), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Positieve of negatieve beslissing op verzoeken o.g.v. Wob en Who

B&w

bgm

ambtenaar

Geldt niet voor andere bestuursorganen als mandans: gemeenteraad, heffingsambtenaar en leerplichtambtenaar, ambtenaar burgerlijke stand en dergelijke

Doorzenden wob-verzoek als bedoeld in artikel 4

B&w

bgm

ambtenaar

idem

Verdagen of opschorten beslissing op verzoek o.g.v. Wob, Who en Wbp

b&w

bgm

ambtenaar

idem

Mededeling beëindiging opschorting en stellen nieuwe termijn voor beslissing Wob verzoek

b&w

bgm

ambtenaar

idem

Toepassing geven aan artikel 4:8 Awb (art 6 lid 3 Wob)

b&w

bgm

ambtenaar

idem

Melding bij Autoriteit Persoonsgegevens van verwerking persoonsgegevens (art 27 ev Wbp)

B&w

Bgm

Afd hoofd ambtenaar

Machtiging voor feitelijke handelingen

Ambtenaar is functionaris gegevensbescherming of aangewezen ambtenaren afdeling B&D (bijlage a)

Positieve of negatieve beslissing op een verzoek als bedoeld in de artikelen 30 lid 3, 35, 36 en 38 lid 2, en de artikelen 40 of 41(verzet) Wbp

B&w

Bgm

ambtenaar

Aangewezen ambtenaren afdeling B&D (bijlage a)

Toekenning of afwijzing verzoek artikel 49 Wbp

B&w

bgm

ambtenaar

Aangewezen ambtenaren afdeling B&D (bijlage a)

APV

in ontvangst nemen kennisgeving betoging (art. 11)

bgm

Ambtenaar

 

Vergunning aanbrengen voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg, zoals plaatsen aankondigingsborden, aanbrengen spandoeken, gevelzitplaatsen (art.14)

b&w

Ambtenaar

 

Vergunnen en weigeren evenementen; in ontvangst nemen melding evenement (art.21)

bgm

Ambtenaar

Conform Evenementenbeleid gemeente Barneveld 2016-2020

Jaarlijkse verdeling, vergunningen en afwijzingen speelvergunningen circussen (art 21)

b&w

ambtenaar

 

Waarschuwing verblijfsontzegging (art 70)

bgm

Ambtenaar

advies politie

Horen voorafgaand aan verblijfsontzegging (art 70 Apv jo 4:8 Awb)

bgm

Ambtenaar

Boa

(niet) Opleggen muilkorfplicht en/of aanlijngebod incl. waarschuwing en voornemen (art 58)

b&w

ambtenaar

 

Aanwijzen collectieve festiviteit (art 92 lid 3)

b&w

teamleider

 

Ontheffing voor het gebruik van toestellen of geluidsapparaten (art. 93)

b&w

Ambtenaar

 

Collectevergunning, niet doorlopend (art. 123)

b&w

Ambtenaar

mits keurmerk of certificaat Centraal Bureau Fondsenwerving

Vergunning/weigering kledinginzameling (art. 123)

b&w

Ambtenaar

 

Waarmerken in- en verkoopregister (artikel 62 APV en art 437 Wetboek van Strafrecht)

bgm

ambtenaar

 

Verlengen/weigeren jaarstandplaats-vergunning en verlenen incidentele standplaats- vergunning (art 127)

b&w

Ambtenaar

 

Verlenen vergunning rommelmarkt (art. 131)

bgm

Ambtenaar

 

Weigering commerciële rommelmarkt (art 131)

bgm

Ambtenaar

 

Verlenen/weigeren ontheffing carbid (art 65 Apv)

bgm

Ambtenaar

 

Verlenen vergunning/ontheffing overige Apv artikelen

B&w/

bgm

Ambtenaar

Conform Evenementenbeleid gemeente Barneveld 2016-2020

Weigering (overige) APV-vergunning of ontheffing

b&w/ bgm

teamleider

Conform Evenementenbeleid gemeente Barneveld 2016-2020

beslissing vooraankondiging last onder dwangsom overtreding art 45 APV

B&w

ambtenaar

 

Besluit tot opleggen last onder dwangsom overtreding art 45 APV

B&w

teamleider

 

Ontruiming

 

 

 

• Aanschrijving en uitvoering last onder bestuursdwang ivm het op straat plaatsen van inventaris bij ontruimingen (art 14 APV jo art 5:24 Awb)

• kostenbeschikking, art 5:25 Awb

• Alle rechts- en feitelijke handelingen betreffende de verkoop of overdracht van de meegevoerde en opgeslagen zaken (art 5:30)

b&w

ambtenaar

 

Drank en horecawet (DHW), Drank en horecaverordening (DHV) en APV (horeca)

Verzoek om inlichtingen uit strafregister i.v.m. vergunning o.g.v. Drank- en Horecawet

bgm

Ambtenaar

standaardformulier

Beslissen op aanvragen art. 35 Drank- en Horecawet

bgm

teamleider

 

Verlenen/bijschrijven leidinggevende op aanhangsel(art 29, lid 2 DHW)

Bgm

ambtenaar

 

Voornemen opleggen bestuurlijke boete

Bgm

teamleider

Conform Drank- en horeca nalevingsbeleid

Schorsen DHW-vergunning (art 32 DHW)

Bgm

teamleider

 

Verwijderen bezoekers (art 36 DHW)

Bgm

teamleider

 

Schriftelijke waarschuwing overtreden DHW, DHV en APV

Bgm

Ambtenaar

Conform Drank- en horeca nalevingsbeleid

Voornemen schorsen Apv, Dhv-vergunning

Bgm

teamleider

Conform Drank- en horeca nalevingsbeleid

Schorsen Apv, DHV vergunning

Bgm

teamleider

Conform Drank- en horeca nalevingsbeleid

Verlenen ontheffing ogv art 18 DHV

Bgm

teamleider

 

exploitatievergunning inclusief terrasvergunning (art 23 APV)

bgm

ambtenaar

na benodigd positief advies

Vergunning verlenging sluitingsuur (art. 26 APV)

bgm

Ambtenaar

 

Vergunning of weigering gevelzitplaatsen (art 14 APV)

B&w

ambtenaar

 

Spoedbestuursdwang ogv artikel 5:31 Awb

Bgm

ambtenaar

 

beslissing vooraankondiging last onder dwangsom of bestuursdwang

Bgm

teamleider

 

Drugsbeleid Gemeente Barneveld

Opleggen last onder dwangsom tot maximaal € 75.000,=

B&w/ bgm

teamleider

Conform Drugsbeleid

Opheffen last onder dwangsom of verminderen last onder dwangsom tot maximaal € 75.000,=

B&w/ bgm

teamleider

Conform Drugsbeleid

Team Publiekszaken

Bevoegdheden in het kader van de Wet basisregistratie personen (Wbrp)

afgifte bewijs van inschrijving in de BRP en overige verklaringen ingevolge de BRP

b&w

ambtenaar

 

afgifte bewijs van in leven zijn

bgm

ambtenaar

 

afgifte bewijs van Nederlanderschap

bgm

ambtenaar

 

het op verzoek verstrekken van informatie uit de BRP

b&w

ambtenaar

Passend binnen privacyregelgeving

het ambtshalve verstrekken van informatie uit de BRP

b&w

ambtenaar

Passend binnen privacyregelgeving

het afwijzen van verzoeken om informatie uit de BRP

b&w

ambtenaar

Passend binnen privacyregelgeving

uitvoering geven aan de procedure genoemd in art 2.22Wbrp

b&w

ambtenaar

passend binnen privacyregelgeving

vaststellen van instructies, protocollen en procedures op grond van de Wbrp

b&w

teamleider

 

Wijzigen van de bijlagen 1 en 2 behorende bij reglement BRP

b&w

teamleider

 

Afnemen verklaring onder ede op grond van art 2.8. lid 2 sub e Wbrp

b&w

teamleider/ aangewezen ambtenaar

Aangewezen ambtenaren:

Bevoegdheden in het kader van de Burgerlijke Stand

afgifte verlof tot uitstel van begraven/cremeren en overige verklaringen ingevolge de Wet op de Lijkbezorging

bgm

ambtenaar

Ambtenaar van de burgerlijke stand

correspondentie inzake geslachtsnaamwijziging

bgm

ambtenaar

Ambtenaar van de burgerlijke stand

benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor voltrekken één huwelijk/geregistreerd partnerschap

b&w

Teamleider/ ambtenaar

Ambtenaar van de burgerlijke stand

aanwijzen van een huis der gemeentevoor het voltrekken van een huwelijik of registratie van een partnerschap

b&w

teamleider/ ambtenaar

Ambtenaar van de burgerlijke stand

afwijken van in Reglement Burgerlijke Stand genoemde uren voor huwelijksvoltrekkingen/registreren van partnerschappen

b&w

teamleider/ ambtenaar

Ambtenaar van de burgerlijke stand

Openstellen bureau burgerlijke stand ogv art 4 lid 4 tot en met 6 Reglement burgerlijke stand

B&w

teamleider/ ambtenaar

Ambtenaar van de burgerlijke stand

Bevoegdheden in kader van de Kieswet

aanwijzen stemlokalen en herindeling (uitbreiding) stemdistrcten

b&w

teamleider/ ambtenaar

 

vaststellen opstelplaatsen en openingstijden mobiel stembureau

b&w

teamleider/ ambtenaar

 

benoemen leden en plv. leden stembureau

b&w

teamleider/ ambtenaar

 

afgifte volmacht bewijs en kiezerspas

bgm

ambtenaar

 

beslissen op verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

bgm

ambtenaar

 

toestemming verlenen aan onderzoeksbureau in het kader van peiling opkomst verkiezingen

b&w

teamleider/ ambtenaar

 

overige correspondentie inzake verkiezingen

b&w

teamleider/ ambtenaar

 

Bevoegdheden in het kader van reisdocumenten en rijbewijzen

beslissen op aanvragen voor reisdocumenten

bgm

ambtenaar

Ambtenaar van de burgerlijke stand

beslissen op aanvragen certificaten voor beheer en gebruik van RAAS (reisdocumenten aanvraag en archief station)

bgm

ambtenaar

 

beslissen op aanvragen om Postidentiteitskaarten voor het in ontvangst nemen van reisdocumenten en rijbewijzen

bgm

Teamleider/ ambtenaar

 

beslissen op aanvragen voor rijbewijzen

bgm

ambtenaar

 

beslissen op aanvragen certificaten voor beheer en gebruik rijbewijzen aanvraag en archief station

bgm

Teamleider/ ambtenaar

 

verantwoording rijbewijzen en paspoorten

bgm

ambtenaar

 

vaststellen van instructies, protocollen en procedures op grond van het Beveiligingsplan Reisdocumenten

b&w

Teamleider/ ambtenaar

 

Bevoegdheden in het kader van naturalisatie

bevoegdheden ogv artikel 6 Rijkswet op het Nederlanderschap

• Beoordeling optieverzoek ;

• Administratieve verwerking van de bevestiging

Bgm

bgm

teamleider/ ambtenaar

 

opvragen justitiële gegevens ivm verkrijgen Nederlanderschap

bgm

teamleider/ aangewezen ambtenaar

Aangewezen ambtenaren

correspondentie inzake naturalisatie

bgm

teamleider/ ambtenaar

 

Diversen

Legalisatie handtekeningen

bgm

ambtenaar

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

 

Taken/Bevoegdheden

mandans

mandataris

voorwaarde/beperking

Monumenten/Archeologie: Erfgoedverordening gemeente Barneveld

plaatsing object gemeentelijk erfgoedregister (art 2)

B&W

ambtenaar

 

Voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument (art 4)

B&W

ambtenaar

Na instemming college

Aanwijzing tot gemeentelijk monument (art 3)

B&W

teamleider

Na instemming college

toekennen/afwijzen/intrekken/aanvragen subsidie ogv de subsidieverordening cultuurhistorie Barneveld voor onderhoudswerkzaamheden en restauratie aan gemeentelijke monumenten

B&W

ambtenaar

binnen budget en tot maximale bedrag per geval

toezending aanvragen subsidie en omgevingsvergunning omtrent monument aan de provincie, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Cultuurfonds

B&W

ambtenaar

 

goedkeuring programma van eisen archeologie

B&W

ambtenaar

 

Bestemmingsplan

buiten behandeling laten van een aanvraag om planherziening

B&W

teamleider

na -indien van toepassing- termijn om aanvraag te complementeren

herhaalde aanvraag om planherziening afwijzen

B&W

teamleider

onder verwijzing naar eerdere beslissing

ondertekening uitgaande brieven waarin een principebeslissing (positief of negatief) op een verzoek om planologisch besluit wordt medegedeeld

B&W

teamleider

 

ondertekening brieven nav inspraak over een planologisch voorstel

B&W

ambtenaar

 

ondertekening brieven nav toezending raadsvoorstel

B&W

ambtenaar

 

ondertekening brieven nav raadsbesluit inzake vaststelling planologisch besluit

B&W

ambtenaar

 

ondertekening waarbij vastgesteld planologisch besluit naar o.a. ILT wordt gezonden

B&W

teamleider

 

ondertekening brieven inzake voeren van overleg ex art. 3.1.1 Bro

B&W

ambtenaar

 

ondertekening verzoek om vaststelling hogere grenswaarde ingevolge Wet geluidhinder

B&W

Teamleider/ projectleider

 

beslissing verzoek vaststelling hogere grenswaarden ingevolge Wet geluidhinder, inclusief beoordelen en beantwoorden zienswijzen

B&W

Teamleider/projectleider

Conform beleidsregels hogere grenswaarde Wet Geluidhinder gemeente Barneveld

mededeling uitkomst beoordeling vooroverleg-verzoek om bestemmingsplanherziening

B&W

teamleider

 

overige niet-eenvoudige voorbereidings- en uitvoeringscorrespondentie inzake planologische voorstellen en besluiten

B&W

Teamleider/

projectleider

 

besluiten tot het wel of niet geven van de gelegenheid tot inspraak

B&W

Teamleider/

projectleider

 

Reageren op tijdens de inspraak ingediende reacties en besluiten tot aanpassing beleidsvoornemen

B&W

Teamleider/

projectleider

In overleg met de wethouder (wethouder is portefeuillehouder)

besluiten tot het ter inzage leggen van een ontwerpplan

B&W

Teamleider/

projectleider

indien tijdens de inspraak reacties zijn ingediend, in overleg met de portefeuillehouder

elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012

B&W

ambtenaar

 

Aangaan overeenkomst om te waarborgen dat maatregelen worden uitgevoerd waarover in het kader van een planologische procedure met verzoeker afspraken zijn gemaakt

B&W

Teamleider/

projectleider

 

Omgevingsvergunning ex artikel 2:12 lid 1 onder a onder 3º Wabo

Doorzending en andere correspondentie vóór en tijdens de behandeling van de aanvraag, met aanvrager, adviseurs, bevoegde gezagen, bestuursorganen vvgb, belanghebbenden, etc., tenzij hieronder specifiek genoemd

B&W

Ambtenaar

 

Positief en negatief ontwerp-besluit op aanvraag (incl. de daaraan gekoppelde correspondentie)

B&W

teamleider

In overleg met portefeuillehouder

Positief en negatief besluit op aanvraag, zonder zienswijzen (incl. de daaraan gekoppelde correspondentie)

B&W

teamleider

In overleg met portefeuillehouder

Beslissing af te wijken van een negatief welstandsadvies

B&W

teamleider

In overleg met portefeuillehouder

Mededeling advies dorpsbouwmeester

B&W

ambtenaar

 

Onderzoek door externen

verlenen opdracht aan externe deskundigen tot:

• bodemonderzoek (o.a. ihkv bodemkwaliteitsbeheer)

• geluidsonderzoek (o.a. ihkv Wet -geluidhinder)

• archeologisch onderzoek

• ecologisch onderzoek

• onderzoek externe veiligheid

• luchtkwaliteitsonderzoek

• MER

• bestemmingsplan

• beeldkwaliteitsplan

• matenplan

• rioleringsplan

• inrichtingsplan

en dergelijke

B&W/

bgm

Teamleider/projectleider/ambtenaar

 

correspondentie tijdens uitvoeren onderzoeken

B&W

ambtenaar

 

Verordening VROM-starterslening

Besluit inzake toekenning en afwijzing VROM starterslening (art 4)

B&W

ambtenaar

Inclusief vaststellen hoogte lening

Aanpassen hoogte toe te kennen bedrag starterslening (art 4 lid 8)

B&W

ambtenaar

 

Leegstandswet

Besluiten tijdelijke verhuur ex artikel 15 Leegstandswet

B&W

ambtenaar

 

Subsidieverordening isolatie oudere koopwoningen

Besluiten toekennen of afwijzen isolatiesubsidie

B&W

ambtenaar

 

Verordening duurzaamheidsleningen

Besluiten toekennen of afwijzen duurzaamheidslening

B&W

ambtenaar

 

Wet Voorkeursrecht gemeenten

Mededeling aanwijzen gebieden

b&w

afd hoofd/ projectleider

 

mondelinge en schriftelijke informatieverstrekking

b&w

ambtenaar/ projectleider

 

reactie op aanbieding

b&w

ambtenaar

 

beoordelen en beantwoording zienswijze tegen toepassing wet

b&w

afd hoofd/ projectleider

 

Verwerving en verkoop

Besluit/weigering over te gaan tot aan en verkoop en ruiling van onroerende zaken

tot max € 50.000,=

tot max € 200.000,=

b&w

ambtenaar

afd hoofd

kwartaalrapportage aan college

Het vastleggen van het resultaat van onderhandelingen over de verwerving van gronden in een overeenkomst en het ondertekenen en paraferen van die overeenkomst

b&w

Ambtenaar

in de overeenkomst moet het totstandkomingsvereiste worden opgenomen dat één en ander plaatsvindt onder voorbehoud van goedkeuring b&w cq gemeenteraad

Optieverlening na loting bouwkavel

b&w

ambtenaar

 

Beheer onroerende zaken

Besluiten (positief en negatief) betreffende verhuur, verpachting en in gebruik geven onroerende zaken, waaronder opzeggen, aangaan en wijzigen huur- en pachtovereenkomsten

b&w

ambtenaar

kwartaalrapportage aan college

In gebruik geven leegstaande onroerende zaken aan antikraakwacht

b&w

ambtenaar

kwartaalrapportage aan college

besluiten tot huurwijziging onroerende zaken

b&w

ambtenaar

 

Ondertekenen van grondgebruiksverklaringen

bgm

Ambtenaar

 

Ondertekenen van verklaringen van de uitoefening van grondgebonden rechten

bgm

Ambtenaar

 

Optreden tegen illegale ingebruikname gemeentegrond inclusief gerechtelijke procedures

b&w

afd hoofd

 

aanvragen sloopvergunning onroerend goed in bezit gemeente

b&w

afd hoofd

 

overige

Besluiten betreffende de eigendomsoverdracht en de ingebruikgave van gebouwen/terreinen op grond van artikel 103 Wet op het primair onderwijs en artikel 76n Wet op het voortgezet onderwijs

b&w

Ambtenaar

Aangewezen ambtenaar (zie bijlage a)

Besluiten op grond van artikel 110 Wet op het primair onderwijs en artikel 76u Wet op het voortgezet onderwijs

b&w

Ambtenaar

Aangewezen ambtenaar (zie bijlage a)

besluiten inzake de vestiging of opheffing van zakelijke rechten

b&w

ambtenaar

kwartaalrapportage aan college

De (schriftelijke) vertegenwoordiging van de gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen die betrekking hebben op onroerende zaaktransacties en vestiging zakelijk recht ogv boek 5, titel 6, 7, 8 en 9 BW evenals het recht van substitutie

bgm

Ambtenaar

Aangewezen ambtenaar (zie bijlage a)

Aansprakelijkheidsstelling bij schades aan gemeentelijke eigendommen

b&w

ambtenaar

 

informatie/correspondentie inzake exploitatiebegrotingen en bouwexploitatieovereenkomsten

b&w

ambtenaar

 

alle correspondentie betreffende projecten

b&w

projectleider

 

directievoering (toezicht) bij uitvoering werken door eigen medewerkers en derden

b&w

ambtenaar

 

Aangaan exploitatieovereenkomst o.g.v. art. 6.24 Wro

B&w

Ambtenaar

Aangewezen ambtenaar (zie bijlage a)

gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigen bij het aangaan en het uitvoeren van verhaalsovereenkomsten inzake tegemoetkoming planschade (art. 171 Gemeentewet)

bgm

Teamleider/ projectleider

 

beslissing om aanvraag tegemoetkoming planschade aan te houden totdat schadeveroorzakende planologische maatregel onherroepelijk is geworden

B&W

Teamleider/ projectleider

met terugwerkende kracht tot en met datum inwerkingtreding Wro gemandateerd (1 juli 2008)

vragen om advies ter voorbereiding van beslissing op zaken, zoals advies vragen PPC, HGM, SAOZ etc.

B&W

Teamleider/

projectleider

 

Beslissing (positief of negatief) of er voor een MER-beoordelings-plichtige activiteit een MER moet worden opgesteld

B&W

Teamleider/

projectleider

 

directievoering (toezicht) bij uitvoering werken door eigen medewerkers en derden

B&W

ambtenaar

 

Opschorten of weigeren op te schorten begunstigingstermijn ogv art 5:34 Awb

B&w/

bgm

Ambtenaar

 

Spoedbestuursdwang ogv artikel 5:31 Awb

B&w/

Bgm

ambtenaar

 

Instellen hoger beroep (art 6:4 Awb) en incidenteel hoger beroep (art 8:110 Awb) tegen gerechtelijke uitspraken

B&w/

Bgm

ambtenaar

Na overleg portefeuillehouder

Verlenen tijdelijke gebruiksvergunning voor gebouwen op grond van de Brandbeveiligingsverordening

B&w

ambtenaar

Na advies VGGM (regionale brandweer)

Weigeren tijdelijke gebruiksvergunning voor gebouwen op grond van de Brandbeveiligingsverordening

B&w

teamleider

 

Verlengen en inroepen bankgaranties

B&w/

Bgm

Teamleider/

ambtenaar

 

 

Sociaal Domein

 

 

 

Taken/Bevoegdheden

Mandans

Mandataris

Voorwaarden/Beperkingen

Participatiewet en aanverwante regelingen

Besluiten en beschikkingen inzake toekenning of weigering van uitkeringen c.q. verstrekkingen, inclusief daaruit voortvloeiende beschikkingen, krachtens: Participatiewet c.a. (incl Bbz 2004), I.O.A.W., I.O.A.Z en de op deze regelingen van toepassing zijnde verordeningen en beleidsregels

b&w

Ambtenaar

 

Aangaan en ondertekenen van geldleenovereenkomsten in het kader van

 

 

 

bovengenoemde uitkeringsregelingen

b&w/bgm

Ambtenaar

 

Aangaan van hypothecaire geldleningen in het kader van bovengenoemde uitkerings-regelingen, alsmede rangwisseling en royement van deze aktes

b&w/bgm

Ambtenaar

Aangewezen ambtenaar (zie bijlage)

Ondertekening akten stille verpanding inzake alle uitkeringsregelingen

Bgm

Ambtenaar

 

Aangaan en ondertekening van budgetteringsovereenkomsten in het kader van de uitvoering Participatiewet

b&w/bgm

Ambtenaar

 

Verzoek om inlichtingen inzake aanspraken op bovenstaande uitkeringsregelen

b&w

Ambtenaar

 

Verlenen van voorschotten op uitkeringen:

• tot 90% van de geldende norm;

• boven 90% van de geldende norm

b&w

Ambtenaar

Ambtenaar

Aangewezen ambtenaar (zie bijlage a)

Mededeling blokkering betaling uitkering

b&w

Ambtenaar

 

Ondertekening voorschotkwitanties

b&w

Ambtenaar

Aangewezen ambtenaar (zie bijlage a)

Uitvoering beslag op uitkeringen

b&w

Ambtenaar

 

Besluiten en beschikkingen inzake het opleggen of (gedeeltelijk) afzien van een administratieve boete

b&w

Ambtenaar

 

Kennisgevingen i.v.m. het voornemen tot boete-oplegging

b&w

Ambtenaar

 

Verklaringen zwijgrecht en verslaglegging in het kader van het horen i.v.m. voornemen boete-oplegging

b&w

Ambtenaar

 

Brief hersteltermijn tijdens de uitkering

b&w

Ambtenaar

 

Brief hersteltermijn/beschikking opschorting i.v.m. niet inleveren mutatieformulier

b&w

Ambtenaar

 

Brief termijn van orde

b&w

Ambtenaar

 

Opschortingsbeschikkingen uitkeringsregelingen en bieden van verzuimherstel

b&w

Ambtenaar

 

Besluiten en beschikkingen tot verrekening en/of beslag op uitkering i.v.m. terugvordering of boete-oplegging

b&w

Ambtenaar

 

Besluiten tot aangifte Openbaar Ministerie i.v.m. geconstateerde fraude krachtens uitkerings-regelingen

b&w

Afd.Hoofd

 

Toekenning subsidies werkgelegenheidsplannen

b&w

Afd.Hoofd

Binnen het voor deze taakstelling geraamde budget

Bevoorschotting werkgelegenheidssubsidies (inclusief beschikkingen)

b&w

Ambtenaar

Binnen de door het afdelingshoofd gestelde grenzen

Afrekening werkgelegenheidssubsidies (inclusief beschikkingen)

b&w

Ambtenaar

 

Aangaan en ondertekenen arbeidsovereenkomsten in het kader van re-integratie

b&w/ bgm

Ambtenaar

Aangewezen ambtenaar: coördinator

Aangaan en ondertekening contracten met aanbieders re-integratie- en/of scholingstrajecten

Bgm

B&w

Ambtenaar

Ambtenaar

Vertegenwoordiging van gemeente bij verhaal in rechte

bgm

Ambtenaar

Behoudens verplichte procureurstelling en met bevoegdheid om ter zitting binnen algemene beleidskaders gedurende de procedure te handelen en het verzoekschrift zo nodig te wijzigen of aan te vullen.

Aangewezen ambtenaar (zie bijlage a)

Inburgering

Besluiten op grond van de beleidsregels Handhaving en ontheffing inburgering Barneveld (positief en negatief)

b&w

Ambtenaar

 

Wmo

Besluiten en beschikkingen inzake de toekenning of weigering van voorzieningen krachtens WMO c.a. en de op deze regelingen van toepassing zijnde beleidsregels en verordeningen

b&w

ambtenaar

conform beleid

Besluit terugvordering WMO

B&w

ambtenaar

 

Schuldhulpverlening

Afgifte gemeentelijke verklaring WSNP

b&w

ambtenaar

 

Aangaan en ondertekening van overeenkomsten voor budgetbeheer, financieel beheer en voor schuldhulpverlening

b&w

ambtenaar

 

Besluiten en beschikkingen inzake toekenning of weigering van aanspraken krachtens de VSK, en de op deze regeling van toepassing zijnde verordeningen en beleidsregels.

b&w

ambtenaar

 

Besluiten en beschikkingen inzake toekenning of weigering van schuldhulpverlening en alle uitvoerende taken krachtens de WGS

B&w

ambtenaar

 

Besluiten tot garantstelling

b&w

ambtenaar

 

Jeugdwet en Verordening Jeugdhulp

Besluiten en beschikkingen inzake de toekenning of weigering van voorzieningen krachtens Jeugdwet en Verordening Jeugdhulp c.a. en de op deze regelingen van toepassing zijnde beleidsregels en verordeningen

b&w

ambtenaar

Conform beleid

Rapportage naar Raad voor de Kinderbescherming

bgm

teamleider

 

Uitvoering art 7 en 8 Verordening Jeugdhulp (gesprek en verslag)

b&w

ambtenaar

Conform beleid

Toepassen hardheidsclausule (art 17 verordeningJeugdhulp)

b&w

Afd. hoofd

Conform beleid

Besluiten tot terugvordering

B&w

ambtenaar

 

Onderwijs, jeugd, cultuur en sport

Uitvoeringscorrespondentie en beschikkingen inzake

-onderwijs (o.a. onderwijshuisvesting en onderwijsachterstandenbeleid)

• leerplicht

• peuterspeelzaalwerk

• sport

• jeugd- en jongerenwerk

• sociaal cultureel werk

• bibliotheekwerk

• kinderopvang

• wijkopbouwwerk

• dorpshuizen

• gemeentelijk accommodatiebeheer

• muziekschool

• Schaffelaartheater

• Vervoer schoolkinderen

• Museum Nairac

b&w

Ambtenaar

in het kader van in raads- en collegebesluiten vastgelegd beleid, inclusief voorbereiding en uitvoering

(gedeeltelijke) weigering bovenstaande beschikkingen

B&w

Afd hoofd

in het kader van in raads- en collegebesluiten vastgelegd beleid, inclusief voorbereiding en uitvoering

(gedeeltelijke) weigering beschikkingen mbt onderwijs

B&W

ambtenaar

in het kader van in raads- en collegebesluiten vastgelegd beleid, inclusief voorbereiding en uitvoering

Aanvragen doeluitkeringen onderwijs en sport ministerie van OCW en VWC

b&w

Ambtenaar

 

uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot het actueel houden van het register kinderopvanginstellingen

b&w

ambtenaar

 

Voornemen opleggen bestuurlijke boete op grond van Wet Kinderopvang

b&w

Afd hoofd

 

Verstrekken jaarlijkse gedoogbeschikking keten

b&w

ambtenaar

 

Uitvoering expositiebeleid

b&w

Ambtenaar

 

Besluiten (positief en negatief) betreffende verhuur, verpachting en in gebruik geven onroerende zaken, waaronder opzeggen, aangaan en wijzigen huur- en pachtovereenkomsten

b&w

Afd. hoofd

kwartaalrapportage aan college Uitsluitend onroerende zaken die betrekking hebben (gehad) op onderhuisvesting

In gebruik geven leegstaande onroerende zaken aan antikraakwacht

b&w

Afd. hoofd

kwartaalrapportage aan college Uitsluitend onroerende zaken die betrekking hebben (gehad) op onderhuisvesting

besluiten tot huurwijziging onroerende zaken

b&w

Afd. hoofd

Uitsluitend onroerende zaken die betrekking hebben (gehad) op onderhuisvesting

Besluiten betreffende de eigendomsoverdracht en de ingebruikgave van gebouwen/terreinen op grond van artikel 103 Wet op het primair onderwijs en artikel 76n Wet op het voortgezet onderwijs

b&w

Ambtenaar

Aangewezen ambtenaar (zie bijlage a)

Besluiten op grond van artikel 110 Wet op het primair onderwijs en artikel 76u Wet op het voortgezet onderwijs

b&w

Ambtenaar

Aangewezen ambtenaar (zie bijlage a)

Algemeen voor iedere taak/bevoegdheid

Verzoek om onderzoek of externe adviezen (bijv. CIZ of IMK)

b&w

Ambtenaar

 

Besluiten tot verhaal/terugvordering van uitkeringen en voorzieningen

b&w

Ambtenaar

 

Indienen van verzoekschriften verhaal/civiel dagvaardingsformulier

bgm

Ambtenaar

 

Besluiten tot invordering voortvloeiende uit de hierboven genoemde procedures en de wet

bgm

Ambtenaar

 

Aangaan van minnelijke terugbetalingsregeling inclusief schriftelijke bevestiging

b&w

Ambtenaar

 

Aanmaning inzake verhaal en terugvordering

b&w

Ambtenaar

 

Ondertekening declaraties div. ministeries

b&w

Ambtenaar

Aangewezen ambtenaar (zie bijlage a)

Brieven hersteltermijn tijdens aanvraagbehandeling en bieden van verzuimherstel

b&w

Ambtenaar

 

Diversen

Besluiten inzake toekenning en weigering huisvestingsvergunningen en urgentieverlening

b&w

Ambtenaar

 

Verlenen/weigeren gemeentelijke en/of (Europese) Gehandicapten Parkeerkaart

b&w

Ambtenaar

positief/negatief medisch advies

Ontheffing of weigering ontheffing loslopende honden (art 56) en verontreiniging door honden (art 57 lid 5) APV

B&w

ambtenaar

 

 

VASTGOED EN INFRASTRUCTUUR

Taken/Bevoegdheden

Mandans

Mandataris

Voorwaarden/Beperkingen

algemeen

Aangaan, ondertekening en parafering overeenkomsten tot een bedrag van max € 50.000

b&w/

bgm

ambtenaar

Mits passend binnen budget en taakveld afdeling, ambtenaar is (deel)budgethouder

ondertekening en parafering overeenkomst

bgm

ambtenaar

besluit college of burgemeester tot aangaan overeenkomst, ambtenaar is (deel)budgethouder

Directievoering (toezicht) bij uitvoering werken door eigen medewerkers en derden

b&w

ambtenaar

 

landmeten

Aanschrijven particulieren t.b.v. het verrichten van terreinmetingen

b&w

Ambtenaar

 

Het in ontvangst nemen van de aanwijs door Rijkskadaster uitgezette perceelsgrenzen (het aanwezig zijn ter plekke)

Bgm

Ambtenaar

 

Het in het terrein aanwijzen van derden (bijv. koper) en aan het Rijkskadaster van door de gemeente nieuw gevormde perceelsgrenzen (kavels)

Bgm

Ambtenaar

 

verkeer

Aanwijzing/afwijzing gehandicaptenparkeerplaats

• voor inwoner Barneveld bij woning, voor werknemer bij werklocatie

• algemene plaats bij openbare voorziening gebouw zorginstelling/ vereniging/kerk e.d.

b&w

Ambtenaar

positief advies regiopolitie

Verkeersbesluit voor plaatsing/verwijdering van verkeerstekens en/of maatregelen op of aan de weg (art 15 lid 1 en 2 WvW 1994)

b&w

Afd hoofd

Passend binnen beleidskaders

Verlenen parkeervergunning bewoners en bedrijven centrum

b&w

Ambtenaar

 

Weigeren parkeervergunning bewoners en bedrijven centrum

b&w

Ambtenaar

 

Verlenen ontheffing berijden voetgangersgebied

b&w

Ambtenaar

 

Verlenen ontheffing rijden oriënteringsrit

b&w

Ambtenaar

positief advies politie

Tijdelijke plaatsing of toepassing van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen (art. 34 BAWB jo WvW 1994 en bijlage I RVV 1990)

b&w

ambtenaar

conform CROW publicatie 96a-b

verlening ontheffing art 87 RVV en art 3 lid 3b Parkeerverordening

b&w

Ambtenaar

• noodzakelijk voor en aangepast aan uitoefening functie

• op naam of kenteken

• gebruik alleen tijdens uitoefening functie

aangaan en ondertekenen parkeerovereenkomst bij verlenen ontheffing parkeereis bouwplannen in Barneveld-centrum

b&w

Afdelingshoofd

conform beleidsregels

Eenvoudige correspondentie en/of uitleg over verkeerssituatie(s)

b&w

ambtenaar

Beantwoording bevat geen besluit in de zin van de AWB

Aanwijzen locatie e-laadpaal en reserveren parkeerplaats (art 15 en 18 WvW)

b&w

ambtenaar

Na overleg politie

gebouwen

Uitvoering Waterleidingwet, artikel 15a van hoofdstuk 2a, voor wat betreft de legionellabestrijding door de eigenaar van een leidingwatervoorziening.

b&w

ambtenaar

Als eigenaar van gemeentelijke gebouwen zorgen voor goed leidingwater.

Aangaan en ondertekenen contract schoonmaakwerkzaamheden en controle werkzaamheden in gemeentehuis, raadhuis en werf

b&w

Teamleider

binnen door B & W vastgestelde richtlijnen

Weg- en waterbouw en civiel

verlenen van opdracht tot

• bodemonderzoek

• geluidsonderzoek

• archeologisch onderzoek

• ecologisch onderzoek

• onderzoek externe veiligheid

• luchtkwaliteitsonderzoek

• bestemmingsplan

• beeldkwaliteitsplan

• matenplan

• rioleringsplan

• inrichtingsplan

• onderzoek naar asbest

andere onderzoeken het werk betreffende

b&w/bgm

ambtenaar/projectleider

 

Het ontwikkelen en/of uitvoeren van bouwkundige en civieltechnische projecten binnen de afspraken met andere betrokken afdelingen en/of budgethouders

B&w

ambtenaar/teamleider/projectleider

Conform projectplan/afsprakenlijst, ambtenaar is (deel)budgethouder

Aanvraag alle benodigde vergunningen ten behoeve van realisatie projecten en/of bouwwerken

B&w

ambtenaar

 

Aanvullende opdracht aan derden ten behoeve van realisatie project en/of bouwwerken

B&w

ambtenaar

ambtenaar is (deel)budgethouder

AVOI

Coördinatie van werkzaamheden in, op of boven openbare gronden i.v.m. aanleg, instandhouding en opruiming kabels en leidingen o.g.v. art. 2 AVOI

B&W

Ambtenaar

 

Het besluiten op een aanvraag voor een vergunning o.g.v. artikel 5 AVOI.

B&W

Ambtenaar

 

Het verlengen van de beslistermijn o.g.v. art. 7 lid 1 AVOI.

B&W

Ambtenaar

 

Het wijzigen of intrekken van een vergunning o.g.v. art. 12 AVOI.

B&W

Ambtenaar

 

Het verlengen van de beslistermijn o.g.v. art. 25 lid 2 Verlegregeling kabels en leidingen

B&W

Ambtenaar

 

Het beslissen op een melding o.g.v. art. 17 AVOI.

B&W

Ambtenaar

 

Het verlengen van de beslistermijn o.g.v. art.17 lid 1 tweede zin AVOI.

B&W

Ambtenaar

 

Het doen van een verzoek tot maatregelen o.g.v. art. 5.8 lid 1 Telecommunicatiewet

B&W

Ambtenaar

 

Toezichthouders op grond van artikel 23 AVOI

B&w

aangewezen ambtenaren

Aangewezen ambtenaren bijlage A

Verlegregeling kabels en leidingen

Schriftelijke mededeling voornemen werk aan netbeheer o.g.v. art. 16 Verlegregeling

B&W

Ambtenaar

 

Het besluiten op een verzoek om voorlopige vaststelling nadeelcompensatie o.g.v. art. 22 Verlegregeling kabels en leidingen

B&W

Ambtenaar

 

Het verlengen van de beslistermijn o.g.v. art. 22 lid 2 Verlegregeling kabels en leidingen

B&W

Ambtenaar

 

Het besluiten op een verzoek om definitieve vaststelling nadeelcompensatie o.g.v. art. 25 Verlegregeling kabels en leidingen

B&W

Ambtenaar

 

Het verlengen van de beslistermijn o.g.v. art. 25 lid 2 Verlegregeling kabels en leidingen

B&W

Ambtenaar

 

 

Bijlage B Besluit tot vaststelling mandaatregeling

 

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Barneveld, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op de artikelen 59a, 168 en 171 van de Gemeentewet juncto afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

 • I.

  de bevoegdheid tot het afdoen van zaken (inclusief het ondertekenen van de daarop betrekking hebbende stukken) zoals vermeld in de bij dit besluit behorende Mandaatregeling gemeente Barneveld bij mandaat, volmacht of machtiging op te dragen aan de in de regeling bij de desbetreffende bevoegdheden vermelde ambtelijke functionarissen en collegeleden;

 • II.

  te bepalen dat op de onder I. bedoelde gemandateerde en vertegenwoordigende bevoegdheden de volgende algemene regels van toepassing zijn:

  • a.

   bij de uitoefening van een via mandaat, volmacht of machtiging toegekende bevoegdheid moet met het bestaande beleidskader en de gangbare praktijk rekening worden gehouden;

  • b.

   in de volgende situaties is de beslissing in ieder geval voorbehouden aan het bestuursorgaan:

   • indien een beleidskader of gangbare praktijk ontbreekt;

   • de beslissing precedentwerking zal hebben, waardoor andere gevallen op dezelfde wijze moeten worden behandeld;

   • indien de afdoening niet als routinematig kan worden aangeduid;

   • indien inwilliging van het verzoek zal leiden tot strijdigheid met of afwijking van het beleid, voorschriften of richtlijnen, dan wel tot overschrijding van het toegekende budget, of ander niet voorziene financiële of andere consequenties kan hebben;

   • indien een aanvraag moet worden afgewezen, tenzij in de regeling anders is aangegeven;

  • c.

   bij afwezigheid van de betreffende functionaris geldt de volgende vervangingsregeling:

   De ambtenaren kunnen vervangen worden door de ambtenaar met dezelfde functie of bevoegdheden. Wanneer deze er niet is, kan de teamleider of het afdelingshoofd als vervanger optreden.

   Wanneer het afdelingshoofd niet beschikbaar is, wordt hij vervangen door een ander afdelingshoofd. Ook de directeur kan als vervanger optreden.

   Voor de vervanging van de afdelingshoofden zijn de volgende tweetallen opgesteld die elkaar vervangen:

   afd hoofd B&D<->afd hoofd Bedrijfsvoering;

   afd hoofd V&I<->afd hoofd BOR;

   afd hoofd Soc Domein <->afd hoofd RO

   De directeuren vervangen elkaar onderling.

   De teamleider wordt vervangen door een teamleider van dezelfde afdeling of zijn afdelingshoofd.

   Projectleiders worden vervangen door het afdelingshoofd of de directeur.

 • III.

  te bepalen dat dit besluit met de daarbij behorende Mandaatregeling gemeente Barneveld met ingang van 1 juni 2017 in werking zal treden, onder gelijktijdige intrekking van al de Mandaatregeling gemeente Barneveld die op 14 januari 2016 in werking is getreden.

 

Barneveld,17 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Barneveld,

de secretaris,

drs D.Bakhuizen,

de burgemeester,

dr J.W.A. vanDijk

De burgemeester van Barneveld,

dr J.W.A. vanDijk

Bijlage C Budgethoudersregeling 2005

Hoofdstuk 1 begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Budgethouder: Het afdelingshoofd of de eindverantwoordelijke voor een horizontaal werkverband, belast met het realiseren van de in het afdelingsplan beschreven prestaties.

Deelbudgethouder: De door de budgethouder aangewezen ambtenaar.

Budget: De door de raad beschikbaar gestelde middelen, bestemd voor het realiseren van de in het afdelingsplan genoemde producten.

Beïnvloedbare kosten: Dit zijn kosten die vallen onder de categorie 1.0 t/m 5.0 van het besluit Begroting & Verantwoording.

 

Hoofdstuk 2 De taken en bevoegdheden van de budgethouder.

Artikel 2

De budgethouder bereidt de programmabegroting en de productenramingen voor binnen het kader dat door het college is vastgesteld.

Artikel 3

De budgethouder is verplicht om door middel van de managementrapportages aan de directie en het college te rapporteren over de voortgang van de beleidsuitvoering zoals vastgelegd in de programmabegroting en de afdelingsplannen. Deze rapportage is de basis voor de bestuursrapportage die door de afdeling Bestuurs en Management Ondersteuning wordt opgesteld. Tevens zal gerapporteerd worden via de toelichting op de jaarrekening en in het jaarverslag over de stand en afwikkeling van de budgetten. Bij de managementrapportage worden zaken gemeld die een afwijking hebben van 10% van het budget met een minimum van € 5.000,=, zowel positief als negatief.

Artikel 4

Het is de budgethouder toegestaan om begrotingsbedragen tussen producten binnen het afdelingsplan over te hevelen tot maximaal 10% met een maximum van € 10.000,-- van de beïnvloedbare kosten. Dit mag uitsluitend binnen één programma. Als een budgethouder dit wil dan moet dat vooraf gemeld worden aan de afdeling Financiën zodat dit vastgelegd kan worden in een begrotingswijziging.

Artikel 5

De budgethouder is bevoegd binnen zijn exploitatiebudgetten en investeringskredieten opdrachten te verlenen tot levering van goederen, aanneming van werk en verlening van diensten. Hierbij moet voldaan worden aan hetgeen gesteld is in de nota aanbestedingsbeleid en in de nota inkoopbeleid.

Artikel 6

Het is de budgethouder toegestaan begrotingsbedragen over te hevelen tussen de kostensoorten van hetzelfde product, met uitzondering van de kostensoort subsidies, de kostensoort personele lasten en de wettelijk verplichte uitgaven.

Artikel 7

Uitgavenbudgetten mogen niet worden gecompenseerd met inkomstenbudgetten, tenzij er tussen de betreffende uitgaven en inkomsten een direct verband is.

Artikel 8

Incidentele budgetten mogen niet worden aangewend voor structurele uitgaven.

Artikel 9

Inhuur van personeel mag uitsluitend conform de richtlijnen die het college daarvoor gegeven heeft.

Artikel 10

Ten laste van een exploitatiebudget mogen eerst verplichtingen worden aangegaan als de betreffende begrotingswijziging is goedgekeurd door de raad.

Artikel 11

De budgethouder draagt zorg voor een doelmatige besteding van de exploitatiebudgetten. Onder doelmatig wordt verstaan: de opgedragen taak of activiteit is gerealiseerd tegen de zo gunstig mogelijke verhouding tussen prijs, kwaliteitsniveau en volume.

Artikel 12

De budgethouder draagt zorg voor een doeltreffende besteding van de exploitatiebudgetten.

Onder doeltreffend wordt verstaan: de opgedragen taak of activiteit is doelmatig gerealiseerd en de ingezette middelen hebben geleid tot de gewenste effecten.

Artikel 13

De budgethouder draagt zorg voor een rechtmatige besteding van de exploitatiebudgetten.

Rechtmatig omvat:

 • De deugdelijkheid van de financiële verantwoording;

 • De rechtmatigheid van de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten;

 • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen;

 • Ordelijk en controleerbaar financieel beheer.

Artikel 14

Overschrijding van het exploitatiebudget leidt tot een gelijke korting in het daaropvolgende begrotingsjaar tenzij de overschrijding door de raad hetzij door middel van een begrotingswijziging hetzij bij vaststelling van de jaarrekening wordt goedgekeurd.

Artikel 15

Overschotten op beschikbare exploitatiebudgetten vloeien aan het einde van het begrotingsjaar – via het rekeningsaldo – terug naar de algemene middelen.

Artikel 16

Bij elke aanvraag van een investeringsbudget levert de budgethouder een gedetailleerde onderbouwing aan waarin de relatie met de te leveren prestaties wordt gelegd. Uit de detaillering van de aanvraag blijkt ook welke delen van de investering (en tot welke bedragen) worden opgedragen aan derden en welke onderdelen in eigen beheer worden uitgevoerd.

Bij de aanvraag van een investeringsbudget voor bedrijfsmiddelen (nieuw of vervanging) wordt de volgende regel gehanteerd: Budgetten tot een bedrag van € 25.000,-- worden direct in het betreffende jaar beschikbaar gesteld. Kredieten hoger dan € 25.000,-- moeten aangevraagd worden bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 17

Ten laste van een investeringsbudget mogen eerst verplichtingen worden aangegaan als de betreffende begrotingspost is vastgesteld door de raad.

Artikel 18

Als blijkt dat het goedgekeurde investeringsbudget ontoereikend is gaat de budgethouder geen verplichtingen aan voordat de raad een aanvullend krediet gevoteerd heeft. Hiervan kan afgeweken worden als vooraf toestemming van het college van B&W is verkregen.

Artikel 19

Als het goedgekeurde investeringsbudget of onderdelen daarvan verlaagd kunnen worden, rapporteert de budgethouder dit in de managementrapportage. Het investeringsbudget wordt dan bij begrotingswijziging verlaagd.

Artikel 20

Restanten van investeringsbudgetten worden afgeraamd indien deze aan het einde van het jaar opvolgend aan het jaar waarin deze beschikbaar zijn gesteld niet (volledig) zijn besteed. Hiervan kan worden afgeweken als de budgethouder door middel van een gedetailleerde onderbouwing aantoont dat de prestaties (voor een deel) nog geleverd zullen worden. Het college van B&W kan in die situatie besluiten de vervaltermijn met een jaar te verlengen.

Artikel 21

De budgethouder vermeldt in de managementrapportage welke investeringsbudgetten zijn afgesloten. De eindafrekening wordt dan door de budgethouder bijgevoegd.

Artikel 22

De vervanging van de deelbudgethouder geschiedt door de budgethouder. De vervanging van de budgethouder geschiedt door een afdelingshoofd tevens budgethouder van een andere afdeling. De vervangingsregeling (wie vervangt wie) wordt vastgelegd in een collegebesluit. Wijzigingen in de vervanging worden vastgelegd in een collegebesluit. De afdeling Financiën ontvangt een afschrift van het besluit om de vervanging in de administratie op te nemen.

Artikel 23

Een structureel uitgavenbudget dat in een begrotingsjaar niet of niet volledig is besteed vloeit in het jaarrekeningresultaat. Slechts indien aantoonbaar verplichtingen zijn aangegaan, bedoeld ter uitvoering van de taakstellingen binnen het budget, mag de verplichting door middel van een memo aan de afdeling Financiën (via transitoria) worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar.

Artikel 24

Een incidenteel uitgavenbudget dat in het begrotingsjaar niet volledig is besteed, kan voor het niet gebruikte deel slechts worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar onder de volgende voorwaarden:

De gevraagde ruimte is aanwezig binnen het budget en, in de begroting voor het volgende jaar zijn voor dezelfde prestatie geen middelen opgenomen.

Artikel 25

Een budget voor incidentele middelen (niet een investering zijnde) vervalt als de middelen niet zijn ingezet in het jaar volgend op het begrotingsjaar waarvoor het budget is toegekend. De consequenties hiervan worden in de betreffende jaarrekening verwerkt.

Hoofdstuk 3 De budgetregistrerende afdeling

Artikel 26

Als budgetregistrerende afdeling fungeert de afdeling Financiën.

Artikel 27

De functie van (deel)budgethouder is niet verenigbaar met de functie van (concern)controller, teamleider financieel beheer en kassier.

Artikel 28

De budgethouder draagt er zorg voor dat vorderingen tijdig in de financiële administratie worden vastgelegd zodat een optimaal inzicht wordt geleverd in het totaal van de middelen. De budgethouder zorgt er in ieder geval voor dat de afdeling Financiën inzicht heeft in de bedragen dit ontvangen zullen worden ruim voordat de bedragen daadwerkelijk ontvangen worden.

Artikel 29

De afdeling Financiën verstrekt aan de budgethouder op zijn verzoek alle financiële informatie die door de budgethouder van belang wordt geacht voor de uitvoering van zijn budgethouderschap.

Artikel 30

De teamleider financieel beheer kan besluiten betalingen uit te stellen als dit in het kader van het treasury beheer noodzakelijk of gewenst is. Tevens draagt hij er zorg voor dat bedragen niet (ruim) voor de vervaldatum betaald worden.

Artikel 31

De afdeling financiën toetst, voordat tot betaling wordt overgegaan, of de betalingsstukken voldoen aan de formele eisen. De teamleider financieel beheer is verantwoordelijk voor de afdoening van betalingen en de registratie van de uitgaven en inkomsten.

Hoofdstuk 4 Verantwoording

Artikel 32

Budgetoverschrijdingen zijn niet toegestaan. Zie ook hetgeen gesteld is in Artikel 14 en 18.

Artikel 33

De budgethouder is verantwoordelijk voor de periodieke managementrapportage van de geplande en werkelijke uitkomsten van het budget aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 34

De deelbudgethouder is verantwoordelijk voor de periodieke managementsrapportages van de geplande en werkelijke uitkomsten van het budget aan de budgethouder

Artikel 35

De onder artikel 33 en 34 genoemde verantwoording vormt de basis van een bestuursrapportage die via het college aan de raad wordt aangeboden.

Artikel 36

De afdeling Financiën verstrekt overzichten van inkomsten en uitgaven aan de (deel)budgethouders zodat deze kan voldoen aan wat onder dit artikel is gesteld.

Hoofdstuk 5 overige bepalingen

Artikel 37

De (deel)budgethouder kan zich niet op onvolledigheid van de regeling of een ander voorschrift beroepen bij het nalaten van wat naar redelijkheid tot de taak wordt geacht te behoren.

Artikel 38

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 39

De budgethouder kan onverminderd de eigen verantwoordelijkheid budgetten overdragen aan een deelbudgethouder.

Artikel 40

De budgethouder verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders een overzicht van de onder artikel 39 verleende overdrachten. Een afschrift hiervan gaat naar de afdeling Financiën.

Artikel 41

Het afdelingshoofd Financiën en het afdelingshoofd Bestuurs en Management Ondersteuning zijn verplicht afwijkingen van wat in deze regeling is opgenomen te melden aan de directeur bedrijfsvoering en aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 42

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2005.

 

Barneveld,17 mei 2017,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs D.Bakhuizen

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester

De burgemeester voornoemd,

dr. J.W.A. vanDijk.