Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Mandaatbesluit opvang Regio de Vallei 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit opvang Regio de Vallei 2017
CiteertitelMandaatbesluit opvang Regio de Vallei 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-201804-01-2018Nieuwe regeling

04-01-2018

gmb-2018-15918

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit opvang Regio de Vallei 2017

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Barneveld, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

 

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking is getreden, welke gemeenten opdracht geeft zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning, waaronder onder meer het bieden van opvang wordt verstaan;

 

overwegende dat hiertoe in de artikelen 2.3.2 en volgende van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) bevoegdheden zijn toegekend aan het college;

 

overwegende dat de Wet voor onder meer het bieden van opvang geen formeel onderscheid meer kent tussen centrumgemeenten en regiogemeenten;

 

overwegende dat echter voor opvang tussen het Rijk en de VNG is afgesproken de in 2014 bestaande materiële situatie, dus de constructie met de centrumgemeenten, voorlopig te handhaven en dat de middelen voor opvang worden toegekend aan de centrumgemeenten;

 

overwegende dat binnen de Valleiregio de centrumgemeentelijke taak voor opvang wordt vervuld door de gemeente Ede, volgens afspraken die zijn vastgelegd Memo praktisch afsprakenkader Oggz Valleiregio van 24 oktober 2013 en dat het gewenst is deze werkwijze voort te zetten;

 

overwegende dat de centrumgemeente Ede conform deze afspraken de toekenning en verlening van de voorziening opvang zal organiseren en daarover periodiek overleg zal voeren met de regiogemeenten om draagvlak voor gezamenlijk regionaal beleid op het terrein van opvang te behouden;

 

overwegende dat de colleges van de regiogemeenten een schriftelijk mandaat moeten geven om het college van burgemeester en wethouders van de centrumgemeente Ede bevoegd te maken om, namens hen, besluiten te nemen inzake opvang;

 

overwegende dat dit mandaat zich tevens moet uitstrekken tot het nemen van besluiten op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Barneveld (hierna: de Verordening);

 

overwegende dat als - zoals de bedoeling is - na verloop van tijd de centrumgemeenteconstructie wordt afgeschaft, de colleges ook een ander persoon of orgaan mandaat kunnen geven;

 

overwegende dat op 9 december 2014 het Mandaatbesluit opvang Regio de Vallei 2015 in werking is getreden en dat deze vanwege deelname aan de pilot Housing First uitbreiding behoeft en tegelijk gebruik is gemaakt van de mogelijk enkele wijzigingen aan te brengen;

besluiten:

 

vast te stellen het Mandaatbesluit opvang Regio de Vallei 2017

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit mandaatbesluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester verlenen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft, mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede tot het nemen van besluiten, het ondertekenen van die besluiten en het uitoefenen van bevoegdheden ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 • a.

  toekenning van voorziening opvang: het bepalen van de toegang, het afgeven van de beschikkingen en het verstrekken van de voorziening opvang;

 • b.

  subsidie: het nemen van besluiten, bedoeld in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, met betrekking tot maatwerkvoorzieningen voor opvang;

 • c.

  besluiten:

  • 1°.

   het nemen van besluiten op grond van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet of de Verordening, voor zover deze betrekking hebben op opvang;

  • 2°.

   het uitoefenen van alle bevoegdheden die in de Wet of de Verordening aan het college van burgemeester en wethouders zijn toegekend, voor zover zij betrekking hebben op opvang;

  • 3°.

   het nemen van een beslissing op bezwaar, voor zover het bezwaar is gericht tegen een besluit op grond van de Wet of de Verordening dat betrekking heeft op opvang;

 • d.

  Wob en Wbp:

  • 1°.

   het nemen van besluiten op grond van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van Wob-verzoeken, voor zover deze betrekking hebben op informatie over opvang die feitelijk berust onder de centrumgemeente Ede;

  • 2°.

   het nemen van besluiten op grond van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van verzoeken om inzage en correctie of uitoefenen van het recht op verzet als bedoeld in de Wbp, voor zover deze betrekking hebben op informatie over opvang die feitelijk berust onder de centrumgemeente Ede;

  • 3°.

   het nemen van een beslissing op bezwaar voor zover het bezwaar is gericht tegen een besluit op grond van de Wob of de Wbp dat is genomen krachtens dit besluit;

 • e.

  rechtsgedingen:

  • 1°.

   het vertegenwoordigen van het college in bestuursrechtelijke procedures voor zover deze betrekking hebben op opvang;

  • 2°.

   het voeren van verweer in bestuursrechtelijke procedures en het verrichten van proceshandelingen ten aanzien van procedures die betrekking hebben op opvang;

  • 3°.

   het uitoefenen van de bevoegdheid tot het namens het college van burgemeester en wethouders vragen van een voorlopige voorziening en het instellen van hoger beroep voor zover het een uitspraak betreft over een besluit dat betrekking heeft op opvang;

 • f.

  klachten: het behandelen van klachten over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede of een onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam persoon zich bij de uitvoering van dit besluit heeft gedragen;

 • g.

  pilot Housing First:

  • 1°.

   het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst ter uitvoering van de pilot Housing First;

  • 2°.

   het aangaan van inkoopovereenkomsten ter uitvoering van de pilot Housing First.

Artikel 3. Uitzondering op mandaat

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede is niet bevoegd om een beslissing op bezwaar te nemen in gevallen waarin het zelf het primaire besluit heeft genomen.

Artikel 4. Ondermandaat, -volmacht en -machtiging

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede is bevoegd ondermandaat, -volmacht en machtiging te verlenen van de in dit besluit genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  Een ondermandaat voor het nemen van een beslissing op bezwaar wordt alleen verstrekt aan de leden van het college, bedoeld in artikel 168 van de Gemeentewet, met dien verstande dat geen ondermandaat wordt verleend voor het nemen van een beslissing op bezwaar waarin door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede zelf het primaire besluit is vastgesteld.

Artikel 5. Overige bepalingen

 • 1.

  Ingeval van een dreigende overschrijding van de door het Rijk toegekende middelen voor maatschappelijke opvang informeert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede zo spoedig mogelijk de colleges van burgemeester en wethouders van de regiogemeenten binnen de Valleiregio. Voornoemde colleges van de regiogemeenten treden daarna met elkaar in overleg. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede zorgt dat de voornoemde colleges van de regiogemeenten voor dit overleg worden uitgenodigd.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede handelt bij de uitoefening van dit mandaat overeenkomstig de bepalingen van de Wbp.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede bereidt voor maatschappelijke opvang elk kwartaal een ambtelijk monitor-overleg voor aan de hand van de trajectfinanciering kwartaalrapportages, overeenkomstig de afspraken die zijn gemaakt in het Memo praktisch afsprakenkader Oggz Valleiregio van 24 oktober 2013.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Het Mandaatbesluit opvang Regio de Vallei 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 4 januari 2018.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als het Mandaatbesluit opvang Regio de Vallei 2017.

 

Aldus vastgesteld op 4 januari 2018,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. vanSteden

Secretaris

dr. J.W.A. vanDijk,

Burgemeester

De burgemeester,

Dr. J.W.A. vanDijk