Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de elektronische bekendmaking gemeente Barneveld
CiteertitelVerordening op de elektronische bekendmaking gemeente Barneveld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpElektronische bekendmakingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

12-12-2018

gmb-2018-270247

1090164

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Barneveld

De raad van de gemeente Barneveld;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nummer 1090164;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

vast te stellen de Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Barneveld

 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: gemeenteraad van Barneveld;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 • c.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Barneveld;

 • d.

  vergunning: een beschikking waarbij een toestemming is verleend ingevolge een wettelijk voorschrift;

 • e.

  ontheffing: een beschikking waarbij een ontheffing of vrijstelling is verleend ingevolge een wettelijk voorschrift;

 • f.

  melding: een kennisgeving ingevolge een wettelijk voorschrift;

 • g.

  ontwerpbesluit: een ingevolge artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht opgesteld ontwerp van het te nemen besluit.

HOOFDSTUK 2 BEKENDMAKING

Artikel 2 Elektronische bekendmaking

 • 1.

  Het college geeft een elektronisch gemeenteblad uit op https://www.officielebekendmakingen.nl. Op de website van de gemeente Barneveld wordt een verwijzing gemaakt.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

 • 3.

  Berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht worden uitsluitend elektronisch verzonden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 4.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking, besluiten waarbij een vergunning of ontheffing is verleend, geaccepteerde meldingen, ontvangen aanvragen, ter inzage gelegde (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken worden uitsluitend bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad, tenzij bij wet- of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

 • 5.

  In aanvulling op het bepaalde in het derde lid van dit artikel worden ontvangen aanvragen en besluiten waarbij door de burgemeester een evenementenvergunning is verleend voor C-evenementen conform het Evenementenbeleid Gemeente Barneveld 2016-2020 of evenementen die een grote impact hebben op de woon- en leefomgeving, elektronisch bekend gemaakt.

 • 6.

  Onverminderd het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan het bevoegde orgaan van de gemeente, naast de elektronische bekendmaking, ook op een niet-elektronische wijze bekendmaken voor zover dat naar zijn oordeel gewenst is.

 • 7.

  Bij het bekendmaken op een niet-elektronische wijze zal gebruik worden gemaakt van de Barneveldse Krant.

 • 8.

  Deze verordening is niet van toepassing op een verkeersbesluit zoals bedoeld in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Artikel 3 Inhoud elektronische bekendmaking

De bekendmaking bedoeld in artikel 2 van deze verordening bevat ten minste:

 • a.

  het adres of een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van het perceel of de percelen waarop de vergunning, de ontheffing, de melding of aanvraag betrekking heeft;

 • b.

  de omschrijving van het aangevraagde, gemelde of de vergunning, ontheffing die is verleend of het ter inzage gelegde ontwerpbesluit;

 • c.

  de tekst van het (ontwerp)besluit, de vergunning, de ontheffing, de melding, de ontvangen aanvraag, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel, een ander besluit van algemene strekking of, indien niet de gehele tekst wordt vermeld, de zakelijke (samenvatting van de) inhoud;

 • d.

  indien alleen de zakelijke inhoud wordt vermeld, de wijze waarop kennis kan worden genomen van het gehele (ontwerp)besluit, de vergunning, ontheffing, melding, een ontvangen aanvraag, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel of een ander besluit van algemene strekking;

 • e.

  waar het (ontwerp)besluit, vergunning, ontheffing, melding, ontvangen aanvraag, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel of een ander besluit van algemene strekking ter inzage ligt;

 • f.

  wanneer een zienswijze kan worden ingediend, bezwaar of beroep tegen het besluit kan worden ingesteld, gedurende welke termijn dit kan gebeuren, door wie dit gedaan kan worden en bij welk orgaan dit dient te gebeuren, alsmede op welke wijze een voorlopige voorziening kan worden ingediend.

Artikel 4 Plaats van terinzagelegging

Alle besluiten die bekend worden gemaakt in het elektronisch gemeenteblad liggen ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 2 te Barneveld.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 5 Intrekking

De ‘Verordening elektronische kennisgeving gemeente Barneveld’, die op 3 april 2017 in werking is getreden wordt ingetrokken.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Barneveld.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2018.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,