Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Verordening op de veemarkten voor de gemeente Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de veemarkten voor de gemeente Barneveld
CiteertitelVeemarktenverordening gemeente Barneveld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2006nieuwe regeling

30-06-2006

-

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de veemarkten voor de gemeente Barneveld

 

 

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Veemarkt: Een door het college ingestelde pony- en paardenmarkt, dan wel schapen- en geitenmarkt;

 • b.

  Veemarktterrein: Het door het college aangewezen terrein voor de Veemarkt;

 • c.

  Keuring: Klinisch onderzoek verricht door een daartoe door het college aangewezen dierenarts;

 • d.

  Inspecteur: Inspecteur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, kring Nijmegen;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld.

Artikel 2

 • 1.

  Veemarkthandel vindt plaats op een door het college aangewezen locatie.

 • 2.

  Het is verboden elders een openbare verkoping van vee te houden tenzij verkoop als gevolg van executoriaal beslag als bedoeld in artikel 463 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dan wel boelgoed.

 • 3.

  Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening

Artikel 3

 • 1.

  De marktmeester wijst aan:

  • a.

   een aan- en afvoerplaats;

  • b.

   een keuringsplaats;

  • c.

   verkoopplaatsen voor de verschillende dieren;

  • d.

   een afzonderingsplaats voor zieke, wrakke en gewonde dieren;

  • e.

   een plaats voor het reinigen en ontsmetten van veewagens.

 • 2.

  Het is verboden:

  • a.

   vee op een ander gedeelte van het Veemarktterrein te laden en te lossen dan op de door de marktmeester aangewezen aan- en afvoerplaats, dan wel gestorven vee te lossen op het Veemarktterrein;

  • b.

   vee, dat is gelost en nog niet aan de keuring is onderworpen, op een andere plaats van het Veemarktterrein te houden dan de door de marktmeester aangewezen keuringsplaats;

  • c.

   vee op een ander gedeelte van het Veemarktterrein ten behoeve van de verkoop op te stellen dan op de door de marktmeester voor dat dier aangewezen verkoopplaats;

  • d.

   zieke, wrakke en gewonde dieren op een ander gedeelte van het Veemarktterrein te houden dan op de daartoe door de marktmeester aangewezen plaats;

  • e.

   veewagens op een ander gedeelte van het Veemarktterrein te reinigen en ontsmetten dan da daartoe door de marktmeester aangewezen plaats.

 • 3.

  De marktmeester geeft nadere regels voor een goed verloop van de markt.

Artikel 4

Op de dag waarop voor de desbetreffende dieren een Veemarkt wordt gehouden dient de aanvoer naar de Veemarkt van:

 • a.

  schapen en geiten plaats te vinden tussen 9.00 en 10.00 uur;

 • b.

  pony's en paarden plaats te vinden tussen 7.30 en 9.00 uur.

Artikel 5

 • 1.

  De eigenaar, houder of hoeder van de aangevoerde dieren is verplicht zijn vee ter Keuring aan te bieden en hierbij de nodige medewerking te verlenen.

 • 2.

  Het is niet toegestaan vee op elders op het Veemarktterrein te brengen of te houden dan op de door de marktmeester aangewezen keuringsplaats, dan nadat bij een onmiddellijk tevoren verrichte Keuring is gebleken dat tegen toelating tot het Veemarktterrein geen bezwaren bestaan.

 • 3.

  Degene die vee op het Veemarktterrein aanvoert of anderszins onder zijn hoede heeft, dient ieder ongeval, ieder duidelijk geval van ziekte, ieder dreigend sterfgeval en ieder sterfgeval dat zich onder deze dieren voordoet onverwijld te melden aan de met de Keuring belaste dierenarts.

Artikel 6

 • 1.

  Degene, die andere dieren aanvoert of anderszins onder zijn hoede heeft, dient zorg te dragen voor een zodanige huisvesting, verzorging en behandeling dat het welzijn van de dieren zo veel mogelijk wordt gewaarborgd.

 • 2.

  Het is niet toegestaan reeds gebruikt strooisel op het Veemarktterrein te brengen of, anders dan van gemeentewege, daarvan weg te voeren.

Artikel 7

 • 1.

  Op het Veemarktterrein dient een ieder zich te gedragen naar de door of namens het college gegeven bevelen, waaronder die van de marktmeester, in het belang van de openbare orde, inclusief de geregelde gang van zaken op de Veemarkt en de veiligheid op het Veemarktterrein.

 • 2.

  Een ieder is verplicht aan een bevel als bedoeld in lid 1 onmiddellijk te voldoen.

Artikel 8

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester, bijzondere opsporingsambtenaren, de ambtenaren van politie en eventueel de bij nader besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 9

 • 1.

  Het college kan beslissen, dat een ieder, die een van de artikelen van deze verordening overtreedt of niet nakomt de toegang tot het Veemarktterrein tot en met de eerstvolgende Veemarkt wordt ontzegd.

 • 2.

  Het is degene aan wie de toegang tot het Veemarktterrein is ontzegd verboden het Veemarktterrein gedurende de tijd als bedoeld in lid 1 te betreden of aldaar aanwezig te zijn.

Artikel 10

Overtreding of niet-nakoming van één der bepalingen van deze verordening wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste zes maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 11 Intrekking oude regeling

De Verordening op de veemarkten in de gemeente Barneveld, vastgesteld op 1 september 1987 en laatstelijk gewijzigd op 23 april 1991, wordt ingetrokken.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op 1 julli 2006.

Artikel 13

Deze verordening wordt aangehaald als: "Veemarktenverordening gemeente Barneveld".