Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring sportstimulering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring sportstimulering
Citeertitelsubsidiëring sportstimulering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2005nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

05-112-23

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring sportstimulering

Nr. 05-112-23

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van sportstimulering en stelt daartoe de volgende "Beleidsregels subsidiëring sportstimulering" vast.

I. Productomschrijving

Het subsidiëren van diverse sportactiviteiten van instellingen, bedoeld als tegemoetkoming in de kosten.

II. Beleidsdoel

Sportstimulering.

III. Subsidievorm

 • 1.

  Exploitatiesubsidie voor de Stichting ASRO

 • 2.

  Waarderingssubsidie voor de overige aanvragers

IV. Inhoudelijke voorschriften

 • A.

  Personen of organisaties

 • Verenigingen of stichtingen voor sport:

  • -

   ASRO

  • -

   Tour de junior

  • -

   Doves (sport overdag)

 • B.

  Prestaties.

  • -

   sportactiviteiten voor bijvoorbeeld jongeren, ouderen, gehandicapten e.d.

  • -

   sportstimulering in het algemeen.

 • C.

  Berekeningssystematiek

  • -

   ASRO € 6.019

  • -

   Tour de junior - 50

  • -

   Doves - 500

V. Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor sportstimulering geldt als subsidieplafond.

VI. Verdeelregels

Wanneer door indiening van meerdere aanvragen een volledige toekenning een overschrijding van het in de gemeentebegroting opgenomen budget tot gevolg heeft, kan een subsidie in evenredigheid worden toegekend.

VII. Overgang- en slotbepalingen

Bij de berekening van de financiële ruimte voor toekenning van subsidie aan nieuwe aanvragers wordt uitgegaan van het vastgestelde subsidieplafond minus de al toegekende budgetsubsidies.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,