Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Stimulering herstel landschapselementen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimulering herstel landschapselementen
Citeertitelsubsidiëring bevorderen herstel landschapselementen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2005nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

05-112-49

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimulering herstel landschapselementen

Nr. 05-112-49

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit:

In te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring voor het herstel van landschapselementen van particuliere eigenaren en stelt daartoe de beleidsregel "Stimulering herstel

landschapselementen" vast.

I. Productomschrijving

Bijdragen in het onderhouden en aanleggen van particuliere landschapselementen (erf- en landschappelijke beplanting).

II. Beleidsdoel

Het stimuleren van landschapsbeheer door particulieren, wat leidt tot een kwaliteitsverbetering van de landschaps- en natuurwaarden, een grotere betrokkenheid van de bewoners in het buitengebied en aantrekkelijkheid van het buitengebied van Gemeente Barneveld.

III. Subsidievorm

Exploitatiesubsidie.

IV. Inhoudelijke voorschriften

 • A.

  Personen of organisaties

 • Particulieren in het buitengebied die bosjes, houtwallen, (knot)bomenrijen, poelen e.d. in bezit hebben of de mogelijkheid hebben deze aan te leggen.

 • B.

  Prestaties

 • De aanvragen van particulieren worden projectmatig ingediend en uitgevoerd op basis van het gemeentelijk Landschapsbeleidsplan (LBP). De projectwerkzaamheden worden door derden uitgevoerd.

 • Nadat het project is uitgevoerd, verbindt de eigenaar zich, door ondertekening van een onderhoudsverklaring, aan o.a. instandhouding van het landschapselement, volgens goed gebruik, gedurende een periode van tien jaar.

 • C.

  Berekeningssystematiek

 • De gemeente maakt gebruik van de "Subsidieverordening vernieuwing landelijk gebied 1998" van Provincie Gelderland.

 • Provincie Gelderland draagt maximaal 75% bij aan de totale projectkosten. Naast de actieve rol van de gemeente middels ambtelijke inzet, wordt door de provincie van de gemeente een eigen financiële bijdrage van 25% verwacht.

V. Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag is het maximaal beschikbare budget.

VI. Verdeelregels

Burgemeester en wethouders bepalen aan de hand van de ingediende projecten per subsidieaanvrager welke activiteiten en prestaties in aanmerking komen. Zij gaan hierbij uit van de kwaliteitsverbetering van de landschaps- en natuurwaarden. De toekenning van subsidie vindt plaats naar datum van ontvangst van de aanvraag.

VII. Indexering

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het percentage is conform de uitgangspunten en richtlijnen voor de concernbegroting (o.b.v. gemeentefondscirculaires).

VIII. Vooraankondiging

Niet van toepassing

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,