Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring van de Orgelcommisie Oude Kerk Barneveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring van de Orgelcommisie Oude Kerk Barneveld
Citeertitelsubsidiëring Orgelcommisie Oude Kerk Barneveld
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-200701-01-2013nieuwe regeling

17-07-2007

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring van de Orgelcommisie Oude Kerk Barneveld

Burgemeester en wethouders van Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van de zang- en toneelverenigingen en stelt daartoe de volgende "Beleidsregels subsidiëring van de Orgelcommissie Oude Kerk Barneveld" vast.

I. Productomschrijving

Subsidie Orgelcommissie Oude Kerk Barneveld

II. Beleidsdoel

Bij de bevolking de kennis en het contact met het aanbod en de ontwikkelingen in het kunst en cultuurgebied te vergroten.

III. Subsidievorm

Waarderingssubsidie

IV. Inhoudelijke voorschriften

 • A.

  Personen of organisaties.

 • De subsidie wordt verstrekt aan de Orgelcommissie Oude Kerk Barneveld

 • B.

  Prestaties

 • Jaarverslag met verantwoording activiteiten toegespitst op het hierboven geformuleerde beleidsdoel wordt jaarlijks aan de gemeente verstrekt. Dit conform de algemene subsidievoorwaarden (voor 1 april) volgend op het verslagjaar.

 • C.

  Bekeningssystematiek

Vast bedrag van € 907,56 per jaar.

V. Indexering

Het onder IV-C genoemde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het percentage is conform de uitgangspunten en richtlijnen voor de concernbegroting (o.b.v. gemeentecirculaires).

Vastgesteld in de collegevergadering van 17 juli 2007

de secretaris, de burgemeester,