Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring jeugdleden van sportverenigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring jeugdleden van sportverenigingen
Citeertitelsubsidiëring jeugdleden van sportverenigingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-200501-01-2013nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend.

05-112-19

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring jeugdleden van sportverenigingen

Nr. 05-112-19

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van sportstimulering en stelt daartoe de volgende "Beleidsregels subsidiëring jeugdleden van sportverenigingen" vast.

I. Productomschrijving

Subsidiëring van de sportbeoefening door jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar.

II. Beleidsdoel

Doel van de subsidie is om de toegankelijkheid van sportverenigingen te vergroten en voor jongeren aantrekkelijk te maken.

III. Subsidievorm

Waarderingssubsidie

IV. Inhoudelijke voorschriften

 • A.

  Personen of organisaties.

 • De subsidie wordt verstrekt aan de besturen van Sportverenigingen in Barneveld met tenminste 10 jeugdleden.

 • B.

  Prestaties

 • Jaarverslag met verantwoording activiteiten toegespitst op het hierboven geformuleerde beleidsdoel wordt jaarlijks aan de gemeente verstrekt. Dit conform de algemene subsidievoorwaarden (voor 1 april) volgend op het verslagjaar.

 • C.

  Bekeningssystematiek

 • Subsidievorm

  • 1.

   Het stimuleringssubsidie is gekoppeld aan een vast te stellen maximumbedrag, die wordt verstrekt in de vorm van basissubsidie per verenigingen, een toeslag voor de accommodatie, een toeslag voor reiskosten en bedragen per jeugdlid voor buitensport en binnensport.

  • 2.

   Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks de basissubsidie, de toeslagen en de bedragen per jeugdlid vast.

  • 3.

   Het subsidie kan jaarlijks bijgesteld worden op basis van een door burgemeester en wethouders vast te stellen compensatiepercentage.

Grondslag voor berekening van het subsidie

1. Berekeningssystematiek.

Deze bedragen zijn:

2005

Jeugdlid buitensport

€ 4,67

Jeugdlid binnensport

€ 7,10

Basissubsidie per vereniging

€ 87,64

Toeslag accommodatie

€ 87,64

Reiskostentoeslag 25% per

 

Jeugdlid *

 

Jeugdlidhengelsportvereniging

€ 0,89

* Reiskostentoeslag 25% per jeugdlid op basis van het bedrag voor een jeugdlid buitensport.

V. Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor subsidiëring van jeugdleden van sportverenigingen geldt als subsidieplafond.

VI. Verdeelregels

Wanneer door indiening van meerdere aanvragen een volledige toekenning een overschrijding van het in de gemeentebegroting opgenomen budget tot gevolg heeft, kan een subsidie in evenredigheid worden toegekend.

VII. Indexering

De onder IV-C genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Het percentage is conform de uitgangspunten en richtlijnen voor de concernbegroting (o.b.v. gemeentecirculaires).

VIII. Bijzondere voorwaarden

 • 1.

  een aanvraagformulier te worden ingevuld, waarin wordt opgegeven, c.q. wordt overlegd:

  • a.

   De naam van de vereniging;

  • b.

   De volledige namen en adressen van het bestuur;

  • c.

   De begroting en een toelichting van het lopend verenigingsjaar c.q. kalenderjaar;

  • d.

   De exploitatierekening van het afgelopen jaar;

  • e.

   Het bedrag van de contributie van de jeugdleden;

  • f.

   Het ledenbestand (gesplitst in senioren en jeugd).

 • 2.

  De vereniging dient een lijst op te stellen van het aantal jeugdleden op 1 januari van het jaar waarover subsidie wordt verleend, die lid zijn van de vereniging, in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar en woonachtig in de gemeente Barneveld.

V. Overgang- en slotbepalingen

Bij de berekening van de financiële ruimte voor toekenning van subsidie aan nieuwe aanvragers wordt uitgegaan van het vastgestelde subsidieplafond minus de al toegekende subsidies.

Vastgesteld in de openbare vergadering 20 december van 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,