Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Ondersteuning Verenigingen voor Plaatselijk Belang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndersteuning Verenigingen voor Plaatselijk Belang
Citeertitelsubsidiëring verenigingen plaatselijk belang
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-200501-01-2013nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend.

05-112-01

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondersteuning Verenigingen voor Plaatselijk Belang

Nr 05-112-01

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van de verenigingen voor plaatselijk belang en stelt daartoe de volgende beleidsregel "Ondersteuning Verenigingen voor Plaatselijke Belang"

vast.

I. Productomschrijving

Ondersteuning Verenigingen voor Plaatselijke Belang in de gemeente Barneveld

II. Beleidsdoel

Saamhorigheid bevorderen en optreden als representant voor inwoners van de desbetreffende kern met een adviesfunctie richting het gemeentebestuur. Daarmee een bijdrage leveren aan goede verstandhouding tussen bestuur en inwoners.

III. Subsidievorm

Waarderingssubsidie

IV. Inhoudelijke voorschriften

 • A.

  Personen of organisaties.

 • De subsidie wordt verstrekt aan de besturen van de Verenigingen voor Plaatselijk Belang in Barneveld.

 • B.

  Prestaties

 • Jaarverslag met verantwoording activiteiten toegespitst op het hierboven geformuleerde beleidsdoel wordt jaarlijks aan de gemeente verstrekt. Dit conform de algemene subsidievoorwaarden (voor 1 april) volgend op het verslagjaar.

 • C.

  Berekeningssystematiek

 • De subsidie is gebaseerd op twee componenten:

  • 1.

   Een vast bedrag per Vereniging voor Plaatselijk Belang: € 98,-- (prijspeil 2005)

  • 2.

   Een bedrag per lid van de Vereniging: € 0.35,-- per lid met ingang van elk kalenderjaar.

 • Een voorschot wordt aan het begin van elke subsidiejaar verstrekt. Definitieve vaststelling vindt plaats na en aan de hand van het ingeleverde jaarverslag.

V. Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag is het maximaal beschikbare budget.

VI. Verdeelregels

Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt de "ponds pondsgewijze" methode toegepast.

VII. Indexering

De onder C genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Het percentage is conform de uitgangspunten en richtlijnen voor de concernbegroting (o.b.v. gemeentecirculaires).

VII. Vooraankondiging

Niet van toepassing.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,