Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring van sociaal cultureel werk jeugdigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring van sociaal cultureel werk jeugdigen
Citeertitelsubsidiëring van sociaal cultureel werk jeugdigen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2005nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

06-112-27

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring van sociaal cultureel werk jeugdigen

Nr. 06-112-27

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van sociaal cultureel werk jeugdigen in Barneveld en stelt daartoe de volgende "Beleidsregels subsidiëring van sociaal cultureel werk jeugdigen" vast.

I. Productomschrijving

het subsidiëren van instellingen die een aanbod van recreatieve en sociaal culturele activiteiten bieden

II. Beleidsdoel

Bevorderen van het aanbod aan sociaal culturele activiteiten aan jeugd en jongeren en jongeren met een verstandelijke beperking:

 • *

  subsidie Stichting Jongerensociëteit Barneveld (SJB)

 • *

  jeugdledensubsidie sociaal culturele verenigingen

 • *

  subsidie speel-o-theek Het Scharrelkuiken

 • *

  subsidie De Klup.

III. Subsidievorm

Een jaarlijks vast te stellen budgetsubsidie ten behoeve van de Stichting Jongerensociëteit Barneveld en waarderingssubsidie voor de overige instellingen.

IV. Grondslag voor berekening van het subsidie

 • 1.

  Op grond van de begrotingen en financiële verslagen van de SJB wordt het subsidie binnen de budgetruimte vastgesteld.

 • 2.

  Jeugdleden subsidie sociaal culturele verenigingen wordt vastgesteld aan de hand van:

  • -

   een basis bedrag per aanvraag (€ 69,70 – niveau 2006);

  • -

   het aantal jeugdleden (€ 3,70 per jeugdlid per jaar – niveau 2006) in de leeftijd van 4 tot 18 jaar op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar, waarop het subsidie betrekking heeft.

 • 3.

  De overige instellingen krijgen een vastgesteld bedrag als waarderingssubsidie.

IV. Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor sociaal cultureel werk jeugdigen geldt als subsidieplafond.

V. Verdeelregels

Toekenning vindt plaats op basis van volgorde waarvan de aanvragen werden ontvangen.

Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in dit lid afwijken.

VI. Kwaliteitseisen

De te ontwikkelen activiteiten voor jongeren hebben de volgende kenmerken:

 • -

  men biedt een laagdrempelige voorziening

 • -

  men biedt (een deel van ) een pakket van sociaal culturele activiteiten gericht op een brede (jongeren) populatie

 • -

  men werkt in of vanuit een veilige en hygiënische activiteitenruimte met dito materialen.

 • -

  men dient werkplan met begroting tijdig in evenals de verslaglegging met financiële paragraaf.

 • -

  om voor jeugdledensubsidie in aanmerking te komen moet een vereniging/organisatie tenminste 10 jeugdleden hebben en wordt tenminste één uur per week een activiteit aangeboden gedurende 30 weken per jaar.

VII. Overgang- en slotbepalingen

Bij de berekening van de financiële ruimte voor toekenning van subsidie aan nieuwe aanvragers wordt uitgegaan van het vastgestelde subsidieplafond minus de al toegekende budgetsubsidies.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,