Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring openluchtzwembad De Glind

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring openluchtzwembad De Glind
Citeertitelsubsidiëring zwembad De Glind
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Barneveld
  2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2005aanhangig

20-12-2005

Onbekend

subsidiëring openluchtzwembad De Glind

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring openluchtzwembad De Glind

Nr. 05-112-24

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van het openluchtzwembad in De Glind en stelt daartoe de volgende "Beleidsregels subsidiëring openluchtzwembad De Glind" vast.

I. Productomschrijving

Subsidiëring van de Stichting Zwembad De Glind.

II. Beleidsdoel

Inwoners van het dorp De Glind gelegenheid te bieden om in de zomermaanden recreatief te zwemmen .

III. Subsidievorm

Een exploitatiesubsidie gekoppeld aan maximum vast te stellen bedrag.

IV. Inhoudelijke voorschriften

  • 1.

    Openstelling van het zwembad tijdens de zomermaanden.

  • 2.

    Aan het subsidie is de voorwaarde verbonden, dat voor het zwembad De Glind dezelfde tarieven gelden als voor de gemeentelijke openlucht zwembaden in Barneveld en Voorthuizen.

V. Subsidieplafond

Niet van toepassing.

VI. Indexering

Het subsidie wordt jaarlijks geindexeerd. Het percentage is conform de uitgangspunten en richtlijnen voor de concernbegroting (o.b.v. gemeentecirculaires).

VII. Overgang- en slotbepalingen

Het subsidie bedraagt in 2006 € 2.744. Onderzoek loopt naar de mogelijkheid tot aanvullende subsidiëring en instandhouding van het zwembad.

Vastgesteld in de openbare vergadering 20 december van 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,