Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregel subsidiëring van algemeen maatschappelijk werk (AMW)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidiëring van algemeen maatschappelijk werk (AMW)
Citeertitelsubsidiëring algemeen maatschappelijk werk 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Barneveld
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2006nieuwe regeling

31-10-2006

Onbekend

246786-4

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidiëring van algemeen maatschappelijk werk (AMW)

Burgemeester en wethouders van Barneveld;

besluiten:

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van de in de gemeente Barneveld werkzame instellingen voor algemeen maatschappelijk werk en stelt daartoe de volgende "Beleidsregel subsidiëring van algemeen maatschappelijk werk (AMW)" vast.

I. Productomschrijving

Het subsidiëren van aanbieders van Algemeen Maatschappelijk Werk in de gemeente Barneveld ten behoeve van eerstelijns psychosociale hulpverlening aan in de gemeente Barneveld woonachtige personen.

II. Beleidsdoel

Bevordering van deelname aan maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een psychosociaal probleem (WMO-prestatieveld 5).

III. Subsidievorm

Het betreft een jaarlijks vast te stellen budgetsubsidie.

IV. Inhoudelijke voorschriften

Grondslag voor berekening van het subsidie:

Het subsidie wordt verleend aan rechtspersonen zonder winstoogmerk ter bevordering van deelname aan het maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking en/of een psychosociaal probleem en wordt in principe berekend op basis van het in het voorafgaande jaar verleende subsidie.

V. Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen subsidiebedrag voor Algemeen Maatschappelijk Werk geldt als subsidieplafond.

VI. Kwaliteitseisen

Aanbieders van Algemeen Maatschappelijk Werk bieden verantwoorde hulp- en dienstverlening. Dat wil zeggen: doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en van goede kwaliteit, geborgd door een functionerend kwaliteitssysteem .

VII. Indexering

Het subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd. Het indexpercentage is conform de uitgangspunten en richtlijnen voor de concernbegroting (o.b.v. gemeentecirculaires).

VIII. Overgang- en slotbepalingen

Geen.

Barneveld, 31 oktober 2006.

burgemeester en wethouders,

D. Bakhuizen J.A.M.L. Houben

secretaris burgemeester