Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring Maaltijd aan Huis voorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring Maaltijd aan Huis voorziening
Citeertitelsubsidiëring Maaltijd aan Huis voorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Barneveld
  2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3, vierde lid 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2005nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

05-112-46

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring Maaltijd aan Huis voorziening

Nr. 05-112-46

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van de Maaltijd aan Huis voorziening en stelt daartoe de volgende "Beleidsregels subsidiëring van de Maaltijd aan Huis voorziening" vast.

I. Productomschrijving

Het subsidiëren van de drie instellingen: de Stichting Verzorgingshuizen Regio Oost, locatie Elim, de Vrijwilligers Centrale Barneveld en de Hervormde Diaconie Barneveld die allen zorg dragen voor het bereiden en bezorgen van maaltijden aan die burgers die door leeftijd, ziekte of handicap niet in staat zijn hun eigen warme maaltijd te maken.

II. Subsidievorm

Budgetsubsidie.

Een jaarlijks te indexeren bedrag, in 2005 € 158.971,-- per jaar.

III. Grondslag voor berekening van het subsidie

Het bieden van kwalitatieve koelvriesmaaltijden aan de genoemde doelgroepen

IV. Subsidieplafond

Het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag voor de organisatie en verstrekking van de Maaltijd aan Huis geldt als subsidieplafond.

V. Kwaliteitseisen

- het bereiden en bezorgen van maaltijden die voldoen aan de warenwetgeving hygiëne voor levensmiddelen en die een hoge mate van kwaliteit hebben.

VI. Overgang- en slotbepalingen

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,