Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barneveld

Beleidsregels subsidiëring educatie in het kader van de WIN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarneveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring educatie in het kader van de WIN
Citeertitelsubsidiëring educatie in het kader van de WIN
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Barneveld
 2. Uitvoeringsbesluit Subsidies
 3. Wet inburgering nieuwkomers

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2005nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

05-112-11

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring educatie in het kader van de WIN

Nr. 05-112-11

De raad van de gemeente Barneveld;

besluit

in te stemmen met een aanpassing van de subsidiëring van educatie in Barneveld en stelt daartoe de volgende "Beleidsregels subsidiëring educatie in het kader van de WIN" vast.

I. Productomschrijving

Het subsidiëren van lessen Nederlands als tweede taal (NT2). ten behoeve van burgers van Barneveld in het kader van de WIN op het Regionaal Opleidingscentrum A12 te Ede.

II. Beleidsdoel Bevorderen van de integratie, het maatschappelijke functioneren en de zelfredzaamheid van

nieuwkomers.

III. Subsidievorm

Budgetsubsidie

IV. Inhoudelijke voorschriften

 • A.

  Personen of organisaties.

 • De subsidie wordt verstrekt aan het bestuur van het Regionaal Opleidingscentrum A12 te Ede.

 • B.

  Prestaties

  • -

   onderwijs in de Nederlandse taal (NT2) in het kader van de WIN.

  • -

   jaarverslag met financiële verantwoording activiteiten toegespitst op het hierboven geformuleerde beleidsdoel wordt jaarlijks aan de gemeente verstrekt. Dit conform de algemene subsidievoorwaarden (voor 1 april) volgend op het verslagjaar.

 • C.

  Bekeningssystematiek

  • -

   Het subsidie heeft als berekeningsbasis de kosten van de prestaties.

  • -

   De Rijksbijdrage die jaarlijks aan de gemeente Barneveld wordt toegekend ten behoeve van uitvoering van de WIN, is het maximaal beschikbare budget.

VII. Indexering

Indexering van het beschikbare maximumbudget is afhankelijk van het door het rijk toegewezen budget.

II. Subsidievorm

Een jaarlijks vast te stellen budgetsubsidie. Het totale bedrag wordt gesubsidieerd door het Rijk. Van de Rijksbijdrage wordt optimaal gebruik gemaakt.

III. Grondslag voor berekening van het subsidie

Jaarlijks worden afspraken gemaakt met het ROC over het te bieden product (NT2) in het kader van de WIN; de afspraken worden contractmatig vastgelegd. Op basis van vastgestelde criteria wordt het subsidie vastgesteld. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats en een financiële verantwoording.

V. Kwaliteitseisen

Op grond van de WIN worden eisen gesteld aan de uitvoering. De afspraken tussen de gemeente Barneveld en het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) worden contractmatig vastgelegd. De gemeente ziet er op toe dat doelgroepen bereikt worden.

VI. Overgang- en slotbepalingen

Waarschijnlijk wordt de nieuwe Wet Inburgering (WI) medio 2006 van kracht; dan houdt de Wet Inburgering Nieuwkomers tevens op te bestaan.

Voor de uitoering van van het te bieden product (NT2) in het kader van de WIN wordt jaarlijks een subsidieovereenkosmt gesloten.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2005.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,