Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Beek 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisregistratie personen Beek 2010
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisregistratie personen Beek 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de verordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van 31-01-2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet Bescherming Persoonsgegevens
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-201006-01-2014Nieuwe regeling

01-07-2010

Maas- en Geleenbode, 14-07-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

 

De Raad van de gemeente Beek;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juni 2010

gelet op de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

 

BESLUIT:

vast te stellen:

 

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Beek 2010

 

Artikel 1

Begripsbepalingen

 • a.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  authentiek gegeven: een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

 • c.

  basisadministratie persoonsgegevens: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Beek als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • d.

  basisregistratie personen: de basisadministratie persoonsgegevens aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Beek;

 • e.

  beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • f.

  besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • g.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisregistratie personen 2010 gemeente Beek wordt gevoerd;

 • h.

  binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • i.

  derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 • j.

  GBA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 • k.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 • l.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

 • m.

  verordening: de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2010 gemeente Beek;

 • n.

  vrije derde: een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

 • o.

  wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 2

Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de

  basisregistratie personen is burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de

  functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt

  aangewezen.

Artikel 3

Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers (bijlage 1) te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • 2.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen vrije derden (bijlage 2) te voorzien van gegevens;

 • 3.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4

Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1.

  De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6

Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet wordt aan taakveld I&A en aan Bureau Leerplicht Sittard-Geleen, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, persoonsgegevens verstrekt conform het informatiebeveiligingsplan GBA ten behoeve van de uitvoer van hun taken.

Artikel 7

Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in de bijlage 2 bij deze verordening aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 8

Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  In bijlage 1 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 4.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

Artikel 9

Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde informatiebeveiligingsplan GBA.

Artikel 10

Slotbepalingen

 • 1.

  De verordening voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van 31-01-2008 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Beek 2010.

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij de afdeling PuZa.

 • 5.

  De in deze verordening genoemde bijlagen bij de artikelen 3.1, 3.2 en 7 zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 juli 2010.

 

De voorzitter, De raadsgriffier,

drs. A.M.J. Cremers drs. G.H.M. Erven

 

 

Toelichting verordening gemeentelijke basisregistratie personen Beek 2010

 

Algemeen

Deze verordening omvat het bestuurlijk-juridisch kader voor de persoonsinformatie-huishouding met ingang van 1 januari 2010. Vanaf genoemde datum moeten alle overheidsorganen die persoonsgegevens verwerken, deze gegevens betrekken uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Burgers hebben dan het recht van eenmalige gegevensverstrekking. Dat wil zeggen dat de burger in het contact met de overheid de van hem in de basisadministratie bekende authentieke gegevens niet meer opnieuw hoeft te verstrekken.

 

De gemeente vervult de rol van decentraal beheerder van persoonsgegevens over personen die zij tot haar eigen bevolking rekent en dient afnemers, zowel binnen als buiten de gemeente, van die persoonsgegevens te voorzien. Daarnaast is de gemeente zelf ook afnemer van persoonsgegevens over personen die niet tot haar inwoners worden gerekend. De gegevens van deze personen dienen afkomstig te zijn uit de basisadministraties van de andere gemeenten of uit de centrale administratie (GBA-V) die in beheer is bij de rijksoverheid.

 

De wetgever verplicht de gemeente om in ieder geval de systematische verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers, de bestandkoppelingen en de rechtstreekse raadplegingen van de eigen GBA in een verordening te regelen. Ook de verstrekkingen aan zogenaamde vrije derden dient bij of krachtens een verordening te worden geregeld. Deze verordening voorziet daarin en daarmee voldoet de gemeente aan de vereisten zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

 

Naast deze verplichtingen uit de wet GBA voor de eigen basisadministratie, is het noodzakelijk ook de verantwoordelijkheid voor en het beheer van de persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere gemeenten of uit de GBA-V te regelen. Deze gegevens worden binnen de gemeente Beek opgeslagen en onderhouden in een centraal bestand, de gemeentelijke basisregistratie personen, en vandaar uit gedistribueerd naar de afnemers. Op dit deel van de persoonsinformatiehuishouding is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2. Verantwoordelijkheid en beheer

De Wet GBA wijst in artikel 2 het college van burgemeester en wethouders aan als verantwoordelijke van de gemeentelijke basisregistratie personen. Opneming van die verantwoordelijkheid in de verordening is daarom op zichzelf niet nodig. Wel is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid en het beheer van basisregistratie personen, als overkoepelende voorziening waarvan de basisadministratie deel uitmaakt, te beleggen.

Burgemeester en wethouders wijzen de beheerder van de gemeentelijke basisregistratie personen aan.

 

Artikel 3. Doel van de gemeentelijke basisregistratie personen

In het doel van de gemeentelijke basisregistratie personen komt tot uitdrukking ten behoeve van welke organen en instellingen de gegevens worden geadministreerd. Bovendien geeft dit artikel aan ten behoeve waarvan deze organen en instellingen gegevens verstrekt kunnen krijgen.

 

Artikel 4: Categorieën van personen en de persoonsgegevens

Het verplicht gebruik van de gegevens van personen betreft zowel personen die in de basisadministratie van de gemeente Beek zijn opgenomen c.q. in gemeente Beek woonachtig zijn, als in de basisadministratie van andere gemeenten. Zo dienen de gegevens van woningeigenaren die niet in gemeente Beek woonachtig zijn, in verband met de belastingheffing te worden betrokken uit de basisadministratie van de andere gemeente. De begrippen ingeschrevene en geregistreerde zijn bepalend voor het onderscheid tussen inwoners en niet inwoners.

 

Het is om redenen van efficiency aan te bevelen om de verstrekkingen uit de gemeentelijke basisregistratie personen binnen de eigen organisatie alsmede de verdere uitwerking van de verstrekking aan vrije derden over te laten aan het college, binnen de door de wet en door de raad in de verordening gestelde kaders.