Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Aanvullende regeling salaris en salaristoelagen Gemeente Beek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende regeling salaris en salaristoelagen Gemeente Beek
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020wijziging Aanvullende verordening salaris en salaristoelagen gemeente Beek 2019 vastgesteld op 26 maart 2019

26-11-2019

gmb-2019-291116

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende regeling salaris en salaristoelagen Gemeente Beek

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK;

gelet op het bepaalde in de Cao Gemeenten;

gelet op het Regeling Gesprekscyclus P&O Gemeente Beek 2019;

gelet op de overeenstemming van de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 20 november 2019;

B E S L U I T E N :

vast te stellen de volgende

“AANVULLENDE REGELING SALARIS EN SALARISTOELAGEN GEMEENTE BEEK 2020”.

SALARIS

Artikel 1 Gebroken tijdvakken

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

 

Artikel 2 Onvolledige betrekking

Het salaris van de werknemer met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem/haar zou gelden bij een volledige betrekking.

 

Artikel 3 Salarisbedragen

1. De salarissen van de werknemers worden vastgesteld op de bedragen volgens de

salarisschalen zoals opgenomen in artikel 3.3 Cao Gemeenten.

2. De toepassing van artikel 3.3 Cao Gemeenten vindt plaats conform hetgeen is bepaald in artikel 3:1 van die regeling.

3. De werkgever bepaalt aan de hand van het “Functieloongebouw Gemeente Beek 2016” de geldende salarislijn voor de functie waarin de werknemer is geplaatst.

4. De werkgever kan nadere regels stellen met betrekking tot de aanpassing / wijziging van het “Functieloongebouw Gemeente Beek 2016” en de daarbij te hanteren methode.

5. Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de Cao Gemeenten en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, kan zonder voorafgaand ontslag voor een werknemer geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem/haar geldende salarisschaal.

 

Artikel 4 Salarissysteem

Het salarissysteem omvat 3 salarisschalen, te weten:

- de aanloopschaal:

de salarisschaal onmiddellijk voorafgaande aan de functionele schaal;

- de functionele schaal:

de salarisschaal bepaald volgens het gestelde bij artikel 3, derde lid;

- de uitloopschaal:

de salarisschaal onmiddellijk volgende op de functionele schaal.

 

Artikel 5 Salaris bij aanvang dienstverband

1. Indien de werknemer nog niet aan alle functievereisten voldoet c.q. de wijze van functioneren hiervan onvoldoende blijk geeft, wordt de aanloopschaal toegekend.

2. Aan een nieuwe werknemer kan bij indiensttreding de functionele schaal worden toegekend indien vastgesteld is dat voldaan wordt aan de gestelde functievereisten (die op basis van zijn/haar vorige werkkring geacht wordt het werk direct dan wel op korte termijn te kunnen beheersen).

3. Aan een nieuwe werknemer kan bij indiensttreding de uitloopschaal worden toegekend indien wordt voldaan aan de gestelde functievereisten en er sprake is van specifieke relevante kwaliteiten voor de organisatie en/of kwetsbaarheid van de functie voor de organisatie en/of arbeidsmarktgevoeligheid.

 

Artikel 6 Aanloopschaal

1. Deze schaal is bestemd voor werknemers, die ervaring in de functie moeten opdoen. Tijd, doorgebracht in een aanloopschaal, wordt beschouwd als een leer- en inwerkperiode.

2. De aanloopschaal wordt gebruikt voor werknemers:

a. die in dienst treden en niet elders een soortgelijke functie vervulden;

b. die overgeplaatst zijn naar een zwaardere functie en nog moeten worden ingewerkt;

3. De indeling in de aanloopschaal is vooralsnog voor 1 jaar. Indien de beoordeling na 1 jaar “voldoende” is, wordt de werknemer ingepast in het functionele niveau van de betreffende functie.

4. Indien blijkt, dat de functie na 1 jaar nog niet op voldoende wijze wordt vervuld (dus bij een beoordeling “onvoldoende”) vindt er na 1 jaar een herbeoordeling plaats ten aanzien van de salarisinpassing en vindt er vooralsnog geen periodieke verhoging van het salaris danwel inpassing in het functionele niveau plaats..

5. Bij de toepassing van het 3de lid van dit artikel worden de aan de werknemer toegekende toelagen / salarisgaranties geïncorporeerd, zulks m.u.v. de inconveniëntentoelage.

Artikel 7 Functionele schaal

1. De functionele schaal wordt de reeds in dienst zijnde werknemer toegekend indien de beoordeling “voldoende” is.

2. Indien de beoordeling van een werknemer “voldoende” is, wordt het salaris van deze werknemer binnen de voor hem/haar geldende salarisschaal verhoogd tot het naasthogere bedrag.

3. Deze salarisontwikkeling wordt toegekend aan de werknemer die het maximumsalaris van de voor hem/haar geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste keer met ingang van het jaar volgend op dat van zijn arbeidsovereenkomst / het aanvaarden van een andere functie.

4. Indien de beoordeling van een werknemer “onvoldoende” is, wordt het salaris van deze werknemer binnen de voor hem/haar geldende salarisschaal níet verhoogd.

 

Artikel 8 Uitloopschaal

1. Aan de werknemer die het maximumsalaris van de voor hem/haar geldende functionele schaal heeft bereikt en de beoordeling “voldoende” is, wordt de uitloopschaal toegekend.

2. Bij de toepassing van het 1ste lid worden de aan de werknemer toegekende toelagen / salarisgaranties geïncorporeerd, zulks m.u.v. de inconveniëntentoelage.

3. Indien de beoordeling van een werknemer “voldoende” is, wordt het salaris van deze werknemer binnen de voor hem/haar geldende salarisschaal verhoogd tot het naasthogere bedrag.

4. Indien de beoordeling van een werknemer “onvoldoende” is, wordt het salaris van

deze werknemer binnen de voor hem/haar geldende salarisschaal níet verhoogd.

 

Artikel 9 Salaris bij bevordering naar hogere schaal

Wanneer de werknemer wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgelegd op het naasthogere bedrag in die schaal.

 

Artikel 10 Beoordelingen

Beslissingen als bedoeld in de artikelen 6 t/m 9 worden niet genomen dan nadat hieromtrent een beoordeling overeenkomstig de “Regeling Gesprekscyclus Gemeente Beek” heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 11 Overwerkvergoeding

Aan de werknemer, vallend onder de bijzondere regeling aangaande de Regeling flexibele werktijden (opgenomen in bijlage A van de werktijdenregeling), met een salarisniveau lager dan schaal 11, wordt in geval van overwerk voor de daadwerkelijk gewerkte tijd (dus excl. pauze en reistijd), een overwerkvergoeding toegekend conform artikel 3:19 Cao Gemeenten.

 

Artikel 12 Inconveniëntentoelage

1. Aan de werknemer aan wie het verrichten van zwaar, onaangenaam of gevaarlijke arbeid wordt opgedragen, wordt naar evenredigheid van het aantal uren gedurende welke per kalenderjaar die arbeid is verricht een bruto toelage toegekend.

2. De werkgever kan nader bepalen welke arbeidsomstandigheden als zwaar, onaangenaam of gevaarlijk aangemerkt moeten worden en in welke mate.

3. De in het eerste lid genoemde toelage bedraagt het verschil tussen het bedrag van schaal 3 + 4 periodieken en schaal 3 + 3 periodieken volgens de salarisschalen zoals opgenomen in artikel 3.3 Cao Gemeenten, gedeeld door 2.

 

OVERIGE BEPALINGEN

 

 

Artikel 13 Flexibel belonen

In overleg met de werkgever kan aan de werknemer of een groep werknemers wegens uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties een eenmalig geldbedrag en/of incentive worden toegekend. Dit geldbedrag of deze incentive staat in verhouding tot de geleverde prestatie.

 

Artikel 14 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, neemt de werkgever een beslissing c.q. treft een voorziening.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 . Met ingang van de genoemde datum vervalt de Aanvullende verordening salaris en salaristoelagen gemeente Beek 2019 vastgesteld op 26 maart 2019.

 

 

 

Beek,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Ron de Louw Christine van Basten-Boddin

Gemeentesecretaris Burgemeester