Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit gemeente Beekdaelen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit gemeente Beekdaelen 2019
CiteertitelAlgemeen delegatiebesluit gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het Delegatiebesluit gemeente Nuth 2002, het Delegatiebesluit van de gemeente Onderbanken en de delegatiebesluiten van de gemeente Schinnen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. artikel 147 van de Gemeentewet
 3. artikel 156 van de Gemeentewet
 4. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling
 6. artikel 29 van de Wet algemene regels herindeling
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201901-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3224

Z.23985 INT.24185

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent delegatie Algemeen delegatiebesluit gemeente Beekdaelen 2019

De raad van de gemeente Beekdaelen,

 

gelezen het advies van de Stuurgroep van 9 januari 2018;

gelet op de artikelen 108 jo. 147 en 156 van de Gemeentewet, afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 28 en 29 van de wet algemene regels herindeling;

 

 

b e s l u i t :

  • I.

   de bevoegdheden van de raad, zoals vermeld in het hieronder opgenomen register, te delegeren of over te dragen aan het college;

  • II.

   voor de onder I. van dit besluit bedoelde bevoegdheden de algemene aanwijzingen, zoals vermeld in het hieronder opgenomen schema, vast te stellen en daarop van toepassing te verklaren;

    

    

   Artikel

   Omschrijving van de bevoegdheid

   Algemene aanwijzingen

   Algemeen

    

    

    

   Algemene wet bestuursrecht (Awb)

   4:14,

   eerste lid

   meedelen dat beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven en noemen van een termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien

    

    

   4:14,

   derde lid

   meedelen dat beschikking niet binnen 8 weken kan worden gegeven en noemen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien

    

    

   4:15,

   eerste lid, sub b

   meedelen dat redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan buitenlandse instantie is gevraagd

    

    

   4:15,

   tweede lid, sub a

   verzoeken aan aanvrager om schriftelijk in te stemmen met uitstel van de beslistermijn

    

    

   4:15,

   derde lid

   meedelen dat beslistermijn is opgeschort, in geval van overmacht

    

    

   4:15,

   vierde lid

   meedelen dat opschorting eindigt onder vermelding van termijn waarbinnen beschikking alsnog wordt gegeven

    

    

   4:18,

   eerste lid

   besluiten tot het vaststellen van de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom

    

    

    

   4:20

   besluiten tot terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

    

    

   7:10,

   tweede lid

   meedelen dat een verzuim kan worden hersteld

    

    

   7:10,

   derde lid

   besluiten tot verdagen beslissing op bezwaarschrift

    

    

   7:10,

   vierde lid

   verder uitstellen van beslissing op bezwaarschrift

    

    

   7:10,

   vijfde lid

   meedelen dat toepassing is gegeven aan artikel 7:10, tweede, derde of vierde lid

    

    

   10:30

   het voeren van overleg ex artikel 10:30 van de Awb waarbij de raad als bestuursorgaan van de gemeente is betrokken.

    

   Burgerlijk Wetboek

   1:63.

   Het aanwijzen van het “huis der gemeente” ten behoeve van het voltrekken van huwelijken en partnerregistraties.

    

   Gemeentewet

   160, eerste lid onder f.

   Optreden in resp. het voeren van verweer en het voorzien in de formele procesvertegenwoordiging bij de behandeling van door derden of namens de gemeente ingediende bezwaar-, beroep en verzetschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening.

    

   Openbaarheid

    

    

    

   Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

   6

   besluiten op verzoek om informatie

   • inclusief 

    weigeren

    

   6

   besluiten tot het verdagen van een beslissing op verzoek om informatie

    

    

   7

   verstrekken van informatie

   • inclusief niet verstrekken

   Wet hergebruik van overheidsinformatie

   4,

   vierde lid

   besluiten op verzoek om hergebruik

   • inclusief weigeren en het verbinden van voorwaarden met inachtneming van art. 6 van de wet

    

   4,

   vijfde lid

   besluiten tot het verdagen van een beslissing op verzoek om hergebruik

    

    

   4,

   achtste lid

   verstrekken van informatie

   • inclusief niet verstrekken

   Wegenwet

    

    

    

    

   9 en 11

   besluiten tot het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer

   • inclusief

     weigeren

   Wegenverkeerswet 1994

    

    

    

    

   20a

   besluiten tot het vaststellen van grenzen van de bebouwde kom of kommen

   • inclusief 

    weigeren

   Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

   6

   Indelen van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen, vaststellen van openbare ruimten, toekennen nummeraanduidingen, vaststellen standplaatsen en ligplaatsen en vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

    

    

    

    

    

    

 • III.

  vervallen te verklaren:

  • a.

   het Delegatiebesluit gemeente Nuth 2002, dat bij besluit van 14 maart 2002 is vastgesteld;

  • b.

   het Delegatiebesluit van de gemeente Onderbanken, dat bij besluit van 25 juni 2015 is vastgesteld;

  • c.

   de delegatiebesluiten van de gemeente Schinnen die op 31 december 2018 van kracht waren.

 • IV.

  te bepalen dat deze verordening in werking treedt op 2 januari 2019 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019;

   

 • V.

  te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen delegatiebesluit gemeente Beekdaelen 2019.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 januari 2019 van de raad van de gemeente Beekdaelen,

De voorzitter,

De griffier,