Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent ambtelijk horen Verordening ambtelijk horen gemeente Beekdaelen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent ambtelijk horen Verordening ambtelijk horen gemeente Beekdaelen 2019
CiteertitelVerordening ambtelijk horen gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Verordening VONSS bezwaarschriftencommissie 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201901-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3252

Z. 23985 INT.24188

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent ambtelijk horen Verordening ambtelijk horen gemeente Beekdaelen 2019

De Raad, het College en de Burgemeester van de gemeente Beekdaelen;

 

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gezien het advies van de Stuurgroep d.d. 20 maart 2018 /Regiegroep d.d. 18 april 2018; gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en in artikel 7:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

 • -

  vast te stellen de navolgende verordening: Verordening ambtelijk horen gemeente Beekdaelen 2019

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • a.

  Verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit genomen heeft;

 • b.

  Bezwaarmaker: degene die tegen een besluit van een bestuursorgaan een bezwaarschrift heeft ingediend;

 • c.

  Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij het door het bestuursorgaan genomen besluit is betrokken;

 • d.

  Wet: Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  Ambtelijk horen: het horen van bezwaarmaker(s) en eventuele andere belanghebbende(n) door de daartoe door het college aangewezen medewerker(s);

 • f.

  Bezwaarbehandelaar(s): de medewerker(s) die door het college zijn aangewezen om bezwaarschriften af te handelen middels pre mediation of ambtelijk horen.

Artikel 2: Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op alle bezwaarschriften, met uitzondering van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten betreffende:

 • a.

  Gemeentelijke belastingen;

 • b.

  De Wet waardering onroerende zaken;

 • c.

  De Participatiewet;

 • d.

  Personele aangelegenheden.

Artikel 3: Minnelijke oplossing

 • 1.

  De bezwaarbehandelaar onderzoekt eerst of er tot een minnelijke oplossing kan worden gekomen alvorens de zaak in behandeling te nemen (pre mediation).

 • 2.

  In dat kader neemt bezwaarbehandelaar binnen één week nadat het bezwaarschrift is ontvangen telefonisch contact op met bezwaarmaker(s) en eventuele belanghebbende(n).

 • 3.

  De bezwaarbehandelaar belegt binnen maximaal twee weken na het telefonisch contact een afspraak met partijen (bezwaarmaker(s), eventuele belanghebbende(n) en het verwerend orgaan).

 • 4.

  Na instemming van partijen kan de beslistermijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar worden opgeschort gedurende het pre mediation traject.

 • 5.

  Indien partijen tot een oplossing komen wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld met daarin opgenomen de gemaakte afspraken of wordt een gewijzigd besluit genomen waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

 • 6.

  Indien partijen niet tot een oplossing komen dan wordt –indien nodig- het ambtelijk horen voortgezet met inachtneming van de navolgende artikelen.

Artikel 4: Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de bezwaarbehandelaar:

 • a.

  Artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  Artikel 6:6;

 • c.

  Artikel 6:15;

 • d.

  Artikel 6:17;

 • e.

  Artikel 7:3;

 • f.

  Artikel 7:4, tweede en zesde lid;

 • g.

  Artikel 7:5

 • h.

  Artikel 7:6, vierde lid;

 • i.

  Artikel 7:10.

Artikel 5: Onderzoek

De bezwaarbehandelaar is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen dan wel te laten inwinnen of bij deskundigen advies op te vragen.

Artikel 6: Hoorzitting

 • 1.

  De bezwaarbehandelaar nodigt partijen (bezwaarmaker(s), eventuele belanghebbende(n) en het verwerend orgaan) ten minste twee weken voor de hoorzitting uit en geeft hierbij de plaats en het tijdstip aan.

 • 2.

  Het verwerend orgaan wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk tien dagen voorafgaand aan de hoorzitting een verweerschrift aan te leveren bij de bezwaarbehandelaar. De bezwaarbehandelaar zendt dit verweerschrift terstond toe aan bezwaarmaker(s) en eventuele belanghebbende(n).

 • 3.

  Het horen geschiedt door de bezwaarbehandelaar, voor zover nodig in samenspraak met een andere bezwaarbehandelaar.

Artikel 7: Uitbrengen advies

 • 1.

  Door de bezwaarbehandelaar(s) wordt een advies uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Dit advies is (juridisch) gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

Artikel 8: Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 2 januari 2019 en heeft terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze verordening is van toepassing op alle vanaf 1 januari 2019 ingediende bezwaarschriften alsmede op alle bezwaarschriften die zijn ingediend onder de Verordening VONSS Bezwaarschriftencommissie 2014 en waarop nog geen advies is uitgebracht bij het in werking treden van deze verordening.

 • 3.

  Met ingang van 1 januari 2019 is de Verordening VONSS bezwaarschriftencommissie 2014 vervallen verklaard ex artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling.

Artikel 9: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijk horen gemeente Beekdaelen 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beekdaelen van 2 januari 2019

De griffier

de voorzitter,

Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van Beekdaelen d.d….

De secretaris de burgemeester,

Vastgesteld door de burgemeester van Beekdaelen d.d. ……

[naam Burgemeester]