Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent het onderzoeken van doelmatigheid en doeltreffendheid artikel 213a Gemeentewet Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent het onderzoeken van doelmatigheid en doeltreffendheid artikel 213a Gemeentewet Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Schinnen, Onderbanken en Nuth.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 213a van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201901-01-201911-07-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3371

Z.23985 INT. 24380

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent het onderzoeken van doelmatigheid en doeltreffendheid artikel 213a Gemeentewet Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019

De Raad van de gemeente Beekdaelen

 

 

gelezen het voorstel van de Stuurgroep fusie Beekdaelen d.d. 28 november 2018;

 

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

 

B e s l u i t :

 

 

vast te stellen:

 

de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beekdaelen.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid

  de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college gaat periodiek na of de uitvoering van onderdelen van in de programmabegroting opgenomen programma’s en paragrafen beantwoordt aan de vooraf vastgestelde doelen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college maakt periodiek een onderzoeksplan

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven :

  • het organisatieonderdeel of het proces dat wordt onderzocht.

  • de wijze waarop het onderzoek wordt opgezet, waarbij aandacht zal worden besteed aan de vraagstelling, de onderzoeksmethode, de doorlooptijd en de wijze van uitvoering.

  • de kosten, alsmede welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van het onderzoek.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. Het college neemt op basis van dit plan, waar nodig, organisatorische maatregelen.

 • 3.

  De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken en het op basis van dit onderzoek opgestelde verbeterplan.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 2 januari 2019 en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2019 zijn de volgende verordeningen vervallen verklaard

  • De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Schinnen” vastgesteld door de raad op 18 december 2003,

  • De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Onderbanken” vastgesteld door de raad op 29 januari 2004 en

  • de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Nuth” vastgesteld door de raad op 1 april 2003

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 2 januari 2019

De griffier,

De voorzitter.