Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent publiciteitsborden gemeente Beekdaelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent publiciteitsborden gemeente Beekdaelen
CiteertitelUitvoeringsregels publiciteitsborden gemeente Beekdaelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Beekdaelen/CVDR619856/CVDR619856_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-30845

230832

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent publiciteitsborden gemeente Beekdaelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen;

 • -

  Gelet op het bepaalde in artikel 2:10, lid 4 en artikel 2.42, lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);

 • -

  Besluiten vast te stellen de navolgende uitvoeringsregels voor publiciteitsborden gemeente Beekdaelen;

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Onder publiciteitsborden worden verstaan: reclame-, evenementen- en verkiezingsborden.

 • 2.

  Publiciteitsborden zijn enkel in de vorm van sandwichborden of driehoeksborden toegestaan;

 • 3.

  Het plaatsen van publiciteitsborden is toegestaan op basis van de volgende algemene criteria:

  • a.

   Gesitueerd uitsluitend binnen de bebouwde kom;

  • b.

   Er ontstaat geen gevaar voor de bruikbaarheid van de weg of het doelmatig en veilig gebruik daarvan;

  • c.

   Niet geplaatst aan lantaarnpalen waaraan reeds verkeersborden of andere borden zijn bevestigd;

  • d.

   Niet geplaatst aan lantaarnpalen op, voor of direct na een kruispunt of rotonde (zijnde de eerste lantaarnpaal voor of na een kruispunt of rotonde);

  • e.

   Maximaal één bord per lantaarnpaal;

  • f.

   De maximale afmeting van het bord is 125x85cm;

 • 4.

  Aanvullende bepalingen van toepassing op het plaatsen van publiciteitsborden:

  • a.

   Aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie en gemeente, in het belang van openbare orde en veiligheid, dienen terstond te worden opgevolgd;

  • b.

   Indien aan de criteria voor plaatsing niet wordt voldaan, worden de borden door de gemeente verwijderd, op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden geplaats zijn;

  • c.

   De gemeente mag borden verwijderen indien werkzaamheden zulks noodzakelijk maken;

  • d.

   Degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden worden geplaatst is verantwoordelijk voor het opruimen van (hulp)materialen afkomstig van het plaatsen, hebben en/of verwijderen van de borden;

  • e.

   Materiaal waarvan publiciteitsborden gemaakt zijn dient weersbestendig te zijn;

Artikel 2 Aanvullende bepalingen voor het plaatsen van reclame- en/of evenementenborden

 • 1.

  Op het plaatsen van reclame- en/of evenementenborden zijn de volgende, aanvullende criteria van toepassing:

  • a.

   Het betreft enkel reclame voor evenementen/activiteiten die binnen de gemeente Beekdaelen plaatsvinden, of, in het geval zij buiten de gemeente worden gehouden, een directe betrokkenheid c.q. een direct belang met de gemeente hebben;

  • b.

   De reclameborden mogen maximaal voor een periode van 4 weken worden geplaatst en dienen uiterlijk binnen 2 dagen na afloop van het evenement/de activiteit verwijderd te zijn;

  • c.

   Er mogen maximaal 12 borden per evenement/activiteit worden geplaatst met een maximum van in totaal 36 borden per kern/kerkdorp;

  • d.

   Recht op plaatsing geschiedt volgens het principe “wie het eerst komt”

  • e.

   Het voornemen tot plaatsing moet minimaal 3 weken voorafgaand aan de plaatsing bij de gemeente worden gemeld;

  • f.

   Plaatsing van de borden is eerst toegestaan nadat de melding door de gemeente is geaccepteerd.

Artikel 3 Aanvullende bepalingen voor het plaatsen van verkiezingsborden

 • 1.

  Op het plaatsen van reclame- en/of evenementenborden zijn de volgende, aanvullende criteria van toepassing:

  • a.

   Verkiezingsborden mogen worden geplaatst twee weken na de kandidaatstelling;

  • b.

   Verkiezingsborden dienen uiterlijk binnen één week na de verkiezingsdag te worden verwijderd;

  • c.

   Er mogen geen verkiezingsborden/pamfletten worden geplaatst/opgehangen in een straal van 50 meter rondom een stembureau.

Artikel 4 Het aanbrengen van verkiezingsaffiches op aanplakborden

 • 1.

  De gemeente Beekdaelen stelt aanplakborden beschikbaar voor politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, die door of in opdracht van de gemeente op vaste locaties worden geplaatst;

 • 2.

  Deze aanplakborden zijn enkel bedoeld voor het aanplakken van verkiezingsaffiches, waarbij onder verkiezingsaffiches wordt verstaan:

  • -

   Een affiche/poster van een politieke partij (al dan niet per kandidaat);

 • 3.

  Op het aanplakken van verkiezingsaffiches zijn de volgende criteria van toepassing:

  • a.

   De afmeting van verkiezingsaffiches is maximaal 60x84cm (A1-formaat);

  • b.

   Maximaal 1 affiche per politieke partij, per aanplakbord;

  • c.

   Zodanig aangeplakt dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor andere verkiezingsaffiches en zonder dat er overlap ontstaat;

  • d.

   Verkiezingsaffiches zijn niet in strijd met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden;

 • 4.

  Op het aanplakken van verkiezingsaffiches zijn voorts de volgende bepalingen van toepassing:

  • a.

   De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsaffiches door onbevoegden;

  • b.

   Indien aan de criteria voor aanplakken niet wordt voldaan, worden de affiches door de gemeente verwijderd, op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid deze geplaats zijn;