Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar
CiteertitelAanwijzing toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2019nieuwe regeling

12-03-2019

gmb-2019-62349

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar

 

 

Burgemeester en Wethouders van Beekdaelen maken bekend dat zij diverse (onbezoldigde) ambtenaren van de gemeente Beekdaelen hebben aangewezen als toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

De besluiten liggen vanaf heden gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens openingstijden op de locatie Kloosterlaan 7 Schinveld (afdeling Ruimte). De besluiten treden in werking op de dag na die van deze publicatie.

Bijlage 3a Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar van en voor de

Zuid-Limburgse gemeenten als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb)

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op titel 5.2 van de Awb, alsmede op:

 

 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 5.1 en 5.10, derde lid)

 • -

  Wet ruimtelijke ordening (artikel 7.1)

 • -

  Wet milieubeheer (artikel 18.1a juncto artikel 18.2)

 • -

  Monumentenwet 1988 (artikel 63, tweede en derde lid)

 • -

  Wet geluidhinder (artikel 148)

 • -

  Wet bodembescherming (artikel 95)

 • -

  Leegstandwet (artikel 17)

 • -

  Het Besluit bodemkwaliteit (artikel 4, derde lid)

 • -

  Drank- en Horecawet (artikel 41, eerste lid, onder b)

 • -

  Wegenverkeerswet (artikel 170, eerste lid)

 • -

  Wet basisregistratie personen (artikel 4.2)

 • -

  Huisvestingwet (artikel 32 en artikel 33, eerste lid)

 • -

  Woningwet (artikel 92, eerste lid)

 • -

  Wet op de Kansspelen (artikel 34, tweede lid)

 • -

  Wet op de Veiligheidsregio’s (artikel 61, derde lid)

 • -

  Lokale wetgeving voor het handhaven van de openbare ruimte zoals:

  • -

   Algemene plaatselijke verordening (artikel 6:2)

  • -

   Afvalstoffenverordening

  • -

   Drank en Horecaverordening

  • -

   Bomenverordening

 

Overwegende dat de gemeente Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal het ‘Samenwerkingsconvenant Handhaving Openbare Ruimte Gemeenten Zuid-Limburg 2019’ met ingang van 1 februari 2019 hebben ondertekend met betrekking tot de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte domein I op elkaars grondgebied.

 

BESLUITEN

 

De buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte domein I die in dienst zijn (bezoldigd) bij de gemeente Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal enkel voor de bevoegdheden die binnen de taakomschrijving van de buitengewoon opsporingsambtenaar vallen aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb juncto:

 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 5.1 en 5.10, derde lid)

 • -

  Wet ruimtelijke ordening (artikel 7.1)

 • -

  Wet milieubeheer (artikel 18.1a juncto artikel 18.2)

 • -

  Monumentenwet 1988 (artikel 63, tweede en derde lid)

 • -

  Wet geluidhinder (artikel 148)

 • -

  Wet bodembescherming (artikel 95)

 • -

  Leegstandwet (artikel 17)

 • -

  Het Besluit bodemkwaliteit (artikel 4, derde lid)

 • -

  Drank- en Horecawet (artikel 41, eerste lid, onder b)

 • -

  Wegenverkeerswet (artikel 170, eerste lid)

 • -

  Wet basisregistratie personen (artikel 4.2)

 • -

  Huisvestingwet (artikel 32 en artikel 33, eerste lid)

 • -

  Woningwet (artikel 92, eerste lid)

 • -

  Wet op de Kansspelen (artikel 34, tweede lid)

 • -

  Wet op de Veiligheidsregio’s (artikel 61, derde lid)

 • -

  Lokale wetgeving voor het handhaven van de openbare ruimte zoals:

  • -

   Algemene plaatselijke verordening (artikel 6:2)

  • -

   Afvalstoffenverordening

  • -

   Drank en Horecaverordening

  • -

   Bomenverordening

 

Dit besluit treedt op 14 maart 2019 in werking.

 

Burgemeester en Wethouders van Beekdaelen,

 

De secretaris,

 

Mevr. mr. N.M.A. Ramaekers

 

De burgemeester,

 

Dhr. mr. drs. G.A.A. Verkerk

Bijlage 3b Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar  als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb)

 

Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen;

 

gelet op titel 5.2 van de Awb, alsmede op:

 • -

  Algemene Plaatselijke Verordening

 • -

  Afvalstoffenverordening

 • -

  Bomenverordening

 

Overwegende dat de gemeente Beekdaelen het “Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de provincie Limburg” (versie 1.4 kenmerk 20181112) heeft ondertekend, dit met betrekking tot de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II op elkaars grondgebied.

 

BESLUITEN

 

De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II die in dienst zijn (zowel bezoldigd als vrijwillig) van de deelnemende partijen aan het Bevoegdheidsconvenant (Handhaving in de natuur in de Provincie Limburg, versie 1.4, kenmerk 20181112), aan te wijzen, enkel voor de bevoegdheden die binnen de taakomschrijving van de buitengewoon opsporingsambtenaar vallen, als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Awb juncto:

 • -

  Algemene plaatselijke verordening (artikel 6:2)

 • -

  Afvalstoffenverordening

 • -

  Bomenverordening

 

Dit besluit treedt in werking 14 maart 2019.

 

Burgemeester en Wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,

 

Mevr. mr. N.M.A. Ramaekers

 

De burgemeester,

 

Dhr. mr. drs. G.A.A. Verkerk