Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent vertrouwenscommissie Verordening op de Vertrouwenscommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent vertrouwenscommissie Verordening op de Vertrouwenscommissie
CiteertitelVerordening op de Vertrouwenscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de Vertrouwenscommissie van 2 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 61, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-201901-01-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-82128

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent vertrouwenscommissie Verordening op de Vertrouwenscommissie

De raad van de gemeente Beekdaelen

gelezen het voorstel van de griffier;

gelet op artikel 61, lid 3 van de Gemeentewet;

 

Besluit de volgende Verordening op de Vertrouwenscommissie vast te stellen:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit 7 leden door de raad uit haar midden benoemd.

 • 2.

  Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie zijn, kiest de commissie deze uit haar midden.

Artikel 2 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier is griffier van de commissie en geeft uit dien hoofde ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 2.

  De raad kan bepalen dat de gemeentesecretaris als ambtelijke ondersteuning aan de commissie wordt toegevoegd.

Artikel 3 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 leden dit noodzakelijk achten. De commissie vergadert slechts indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering. De voorzitter roept de volgende personen schriftelijk tot de vergadering op:

  • a.

   de leden van de commissie;

  • b.

   de sollicitanten naar het ambt van burgemeester, elk voor zover met de betreffende sollicitant een gesprek plaats heeft.

 • 3.

  De in het tweede lid bedoelde oproeping geschiedt ten minste 7 dagen voorafgaand aan de vergadering. Indien bijzondere omstandigheden een spoedige bijeenkomst van de commissie vergen, kan van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde termijn worden afgeweken doch geschiedt de oproeping ten minste 12 uren voorafgaand aan de vergadering.

Artikel 4 Stemming

De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Indien de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in dit volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het in artikel 5 bedoelde verslag opgenomen.

Artikel 5 Verslag

De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning.

Het verslag van bevindingen bevat in ieder geval:

 • a.

  een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

 • b.

  een concept aanbeveling met een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de Gemeentewet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

 • 3.

  Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van “geheim” door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd. Stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “geheim” gezonden aan de griffier en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De griffier ziet er op toe dat de vertrouwelijkheid in deze procesgang wordt gegarandeerd.

 • 4.

  Aan degenen die geen lid zijn van de commissie wordt geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde in de vergadering of in het gesprek.

 • 5.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft ook in het geval de commissie wordt ontbonden van kracht.

Artikel 7 Archivering

 • 1.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de benoeming alle archiefbescheiden onverwijld in een envelop worden verzegeld en gerubriceerd als “geheim” en worden geplaatst in de daartoe aangewezen archiefruimte.

 • 2.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat in het belang van een zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats een verklaring van overbrenging, als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgesteld voor archiefbescheiden waarvoor de wettelijke termijn verstreken is. In deze verklaring wordt melding gemaakt van het besluit tot toepassing van artikel 15, eerste lid sub a Archiefwet 1995 en de daarin gestelde beperkingen aan de openbaarheid tot de archiefbescheiden 75 jaar oud zijn.

   

Hoofdstuk 2 Bepalingen inzake de benoeming

Artikel 8 Adviseur

 • 1.

  De gemeenteraad kan één of meer wethouders als adviseur toevoegen aan de commissie.

 • 2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. Artikel 3, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Informatie over en gesprek met sollicitant

De secretaris nodigt namens de voorzitter sollicitanten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de privacy van de sollicitant. Elk overleg met derden, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen inzake verslaglegging

 • 1.

  De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de raad en aan de commissaris van de Koning.

 • 2.

  Het in artikel 5 bedoelde verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van de conceptaanbeveling van twee personen.

Artikel 11 Ontbinding

Lopende een procedure tot benoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend mogelijk met ingang van de dag volgend op die waarop door de ministerie van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien.

 

Hoofdstuk 3 Bepalingen inzake de herbenoeming

Artikel 12 Adviseur

 • 1.

  De gemeenteraad kan één of meer wethouders als adviseur toevoegen aan de commissie.

 • 2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. Artikel 3, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Informatie over en gesprek met de burgemeester

 • 1.

  De commissie maakt vooraf aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning kenbaar op basis van welke informatiebronnen zij zich een oordeel zal vormen over het functioneren van de burgemeester. Daarbij baseert zij zich in ieder geval op de profielschets en de wettelijke taken van de burgemeester.

 • 2.

  Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad, de commissaris van de Koning en de burgemeester te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat bij het verslag van bevindingen wordt gevoegd.

Artikel 14 Bijzondere bepaling inzake verslaglegging

 • 1.

  Het in artikel 5 bedoelde verslag van bevindingen wordt in ieder geval vergezeld van een conceptaanbeveling inzake de herbenoeming.

 • 2.

  Indien ter zake van het functioneren van de burgemeester afspraken zijn gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze expliciet in het verslag van bevindingen vermeld.

Artikel 15 Ontbinding

Lopende een procedure tot herbenoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend mogelijk met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de burgemeester bij Koninklijk Besluit is herbenoemd.

 

Hoofdstuk 4 Bepalingen inzake de klankbordgesprekken

Artikel 16 Aantal

 • 1.

  De commissie houdt jaarlijks met de burgemeester een klankbordgesprek over het functioneren.

 • 2.

  Indien de commissie dan wel de burgemeester de wens daartoe kenbaar maakt, houdt de commissie tussentijds een klankbordgesprek.

Artikel 17 Voorbereiding en inhoud

 • 1.

  De commissie maakt voorafgaand aan de klankbordgesprekken aan de burgemeester kenbaar bij wie zij informatie zal inwinnen over het functioneren van de burgemeester.

 • 2.

  De commissie beschouwt het functioneren van de burgemeester in elk geval aan de hand van de profielschets en aan de wettelijke taken van de burgemeester. Tevens betrekt de commissie hierbij het verslag van en de afspraken uit het vorige klankbordgesprek.

Artikel 18 Bijzondere bepalingen inzake het verslag

 • 1.

  Alvorens het verslag vast te stellen, krijgt de burgemeester de gelegenheid te reageren op het concept.

 • 2.

  Het verslag wordt getekend door alle deelnemers aan het gesprek.

 • 3.

  Raadsleden kunnen het verslag inzien. Het verslag wordt niet openbaar gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt gezonden aan de commissaris van de Koning.

   

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 19 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 20 Ontbinding en wijziging van de samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie blijft in stand zolang zij niet wordt ontbonden.

 • 2.

  De samenstelling van de commissie kan tussentijds worden aangepast bij raadsbesluit.

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

Artikel 22 Intrekken verordening

De Verordening op de Vertrouwenscommissie zoals die op 2 januari 2019 door de raad van de gemeente Beekdaelen is vastgesteld wordt ingetrokken.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Beekdaelen in een openbare vergadering van d.d. 26 maart 2019

De griffier,

H.J. Waterborg

De voorzitter,

mr. drs. G.A.A. Verkerk