Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent werkgeverscommissie Verordening op de Werkgeverscommissie gemeente Beekdaelen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent werkgeverscommissie Verordening op de Werkgeverscommissie gemeente Beekdaelen 2019
CiteertitelVerordening op de Werkgeverscommissie gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de Werkgeverscommissie gemeente Beekdaelen van 2 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-201901-01-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-82140

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent werkgeverscommissie Verordening op de Werkgeverscommissie gemeente Beekdaelen 2019

De raad van de gemeente Beekdaelen

 

Besluit

 

Vast te stellen de verordening op de Werkgeverscommissie gemeente Beekdaelen

Artikel 1 Taken en bevoegdheden Werkgeverscommissie

 • 1.

  De Werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier, zoals door de raad aan haar gedelegeerd.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de Werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De Werkgeverscommissie fungeert als klankbord en sparringpartner van de griffier als deze daarom verzoekt.

Artikel 2 Samenstelling Werkgeverscommissie

 • 1.

  De Werkgeverscommissie bestaat uit 3 leden van de raad, waarvan er 2 voorkomen uit de collegepartijen en 1 uit de niet-collegepartijen.

 • 2.

  De Werkgeverscommissie benoemt uit haar midden één van de leden als voorzitter.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de voorzitter benoemt de Werkgeverscommissie uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  Het lidmaatschap van de Werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek: het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad, het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer in staat is de functie van lid van de Werkgeverscommissie te vervullen.

 • 5.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de Werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de Werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de Werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de Werkgeverscommissie en de griffier, die eerstverantwoordelijke is voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of zijn plaatsvervanger staat de Werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning op het gebied van personeelszaken.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier of zijn plaatsvervanger draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de Werkgeverscommissie vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de Werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, voor zover zij niet vallen onder artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de Werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De Werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De Werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de Werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019. De Verordening op de Werkgeverscommissie gemeente Beekdaelen zoals die op 2 januari 2019 door de raad is vastgesteld en per 30 januari gewijzigd wordt ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening op de Werkgeverscommissie gemeente Beekdaelen 2019”.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Beekdaelen in een openbare vergadering van d.d. 26 maart 2019

De griffier,

H.J. Waterborg

De voorzitter,

mr. drs. G.A.A. Verkerk