Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de ambtseed of belofte (Regeling ambtseed of -belofte gemeente Beekdaelen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de ambtseed of belofte (Regeling ambtseed of -belofte gemeente Beekdaelen)
CiteertitelRegeling ambtseed of -belofte gemeente Beekdaelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Beekdaelen/CVDR621242/CVDR621242_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201901-01-2019nieuwe regeling

30-04-2019

gmb-2019-112270

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de ambtseed of belofte (Regeling ambtseed of -belofte gemeente Beekdaelen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen

 

besluit:

 

 • gelet op artikel 160 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

 • gelet op artikel 15:1a CAR/-UWO

 • na overeenstemming met de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg;

tot het vaststellen van de navolgende regeling:

 

Regeling ambtseed / belofte gemeente Beekdaelen 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  werkgever:

  De gemeente Beekdaelen.

 • b.

  medewerker:

  De werknemer zoals bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a CAR-UWO.

 • c.

  ambtseed of belofte:

  Een plechtige verklaring dat men de waarheid spreekt of zal spreken of iets belooft te doen.

Artikel 2 De verplichting tot het afleggen van de ambtseed of belofte

Lid 1

Het mondeling afleggen van de ambtseed of belofte is op grond van artikel 15:1a CAR-UWO verplicht voor alle medewerkers. Hiervan worden uitgezonderd de functionarissen, voor wie de beëdiging elders is geregeld.

Lid 2

De ambtseed of belofte wordt zo spoedig mogelijk na indiensttreding afgelegd.

Artikel 3 Wijze van afleggen van de ambtseed of belofte

Lid 1

Het afleggen van de ambtseed of belofte gebeurt als volgt:

 • a.

  de burgemeester leest de tekst van de ambtseed of belofte duidelijk voor;

 • b.

  de medewerker die de ambtseed aflegt spreekt, onder het opsteken van twee vingers van zijn rechterhand, de woorden uit: "Zo waarlijk helpe mij God Al-machtig", de medewerker die de belofte aflegt spreekt de woorden uit: “Dat beloof ik” of “Dat verklaar ik”.

 • c.

  tenzij hij aan zijn godsdienstige gezindheid de plicht ontleent de ambtseed, de belofte of de bevestiging op andere wijze te doen.

Lid 2

Het afleggen en afnemen van de ambtseed of belofte vindt staande plaats. Indien de me-dewerker als gevolg van lichaams- of spraakgebrek de ambtseed of de belofte niet kan afleggen op voornoemde wijze, zal het afleggen van de ambtseed of de belofte op een andere wijze geschieden, zoveel mogelijk overeenkomende met de eerdergenoemde wij-ze.

Lid 3

De medewerker is vrij in zijn keuze om de ambtseed of belofte af te leggen. Vooraf wordt de medewerker naar zijn keuze gevraagd.

Lid 4

Aan het afleggen van de ambtseed of de belofte, die plaatsvindt in een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst gaat een korte toespraak vooraf. Hierin wordt gewezen op de bijzondere verantwoordelijkheid van de gemeente Beekdaelen en de bijzondere positie van de medewerkers. Bovendien wordt de waarde en inhoud van de ambtseed of de be-lofte nader toegelicht.

Lid 5

Naast de mondelinge aflegging van de ambtseed, de belofte, wordt in tweevoud een daar-toe bestemd formulier ondertekend. Eén exemplaar wordt toegevoegd aan het persoons-dossier. Het andere wordt uitgereikt aan degene die de ambtseed of belofte heeft afge-legd.

Artikel 3 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling ambtseed of -belofte gemeente Beekdaelen”.

Lid 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen van 30 april 2019.

Het college van Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers

De burgemeester,

Dhr. Mr. Drs. G.A.A. Verkerk