Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent advies tegemoetkoming planschade (Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Beekdaelen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent advies tegemoetkoming planschade (Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Beekdaelen 2019)
CiteertitelProcedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de procedureverordeningen voor advisering tegemoetkoming in planschade van de gemeente Nuth, van de gemeente Schinnen en van de gemeente Onderbanken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6.7 van de Wet ruimtelijke ordening
 2. artikel 6.1.3.3 van het Besluit ruimtelijke ordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201901-05-2019nieuwe regeling

02-07-2019

gmb-2019-168891

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent advies tegemoetkoming planschade (Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Beekdaelen 2019)

De Raad van de gemeente Beekdaelen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Beekdaelen van 7 mei 2019;

gelet op artikel 6.7 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.1.3.3. van het Besluit ruimtelijke ordening;

 

besluit

 • -

  vast te stellen de navolgende verordening:

 

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Beekdaelen 2019

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 lid 1 Wet ruimtelijke ordening indient;

 

 • b.

  adviseur: de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen persoon als bedoeld in artikel 6.1.1.1, onder c Besluit ruimtelijke ordening;

 

 • c.

  adviescommissie: schadebeoordelingscommissie als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van deze verordening;

 

 • d.

  besluit: Besluit ruimtelijke ordening

 

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 

 • f.

  gemeente: gemeente Beekdaelen;

 

 • g.

  planologische maatregel: een oorzaak zoals bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, Wet ruimtelijke ordening;

 

 • h.

  planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening;

 

 • i.

  wet: Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst

 • 1.

  Een aanvraag om tegemoetkoming in de schade wordt bij het college ingediend met gebruikmaking van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 •  

 • 2.

  Van de aanvraag wordt een afschrift toegezonden aan de derde-belanghebbende(n).

Artikel 3: Opdrachtverstrekking

Binnen twaalf weken na het verstrijken van de termijnen als bedoeld of 6.1.3.1 van het besluit verstrekt het college aan één of meerdere adviseurs gezamenlijk, opdracht om ter zake van een aanvraag advies uit te brengen, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.3.1 van het besluit of aan artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4. Adviseur of adviescommissie

 • 1.

  Voor de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking wordt door het college een adviseur aangewezen die beschikt over voldoende deskundigheid inzake advisering op het gebied van planschade.

 •  

 • 2.

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege inkomensderving en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is op het gebied van accountancy of van financieel economische bedrijfsvoering.

 •  

 • 3.

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege waardevermindering van een onroerende zaak en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is op het gebied van de waardering van onroerende zaken en van waardevermindering daarvan als gevolg van een planologische verslechtering.

 •  

 • 4.

  Indien naar het oordeel van het college het tweede en het derde lid van toepassing zijn, worden zowel de in het tweede als het derde lid bedoelde adviseurs aangewezen.

 •  

 • 5.

  Bij aanwijzing van meerdere adviseurs vormen deze een adviescommissie, waarvan de in het eerste lid bedoelde adviseur voorzitter is.

 •  

 • 6.

  De adviescommissie wijst uit haar midden een rapporteur aan.

Artikel 5. Deskundigheid en onafhankelijkheid

 • 1.

  Voordat een persoon als adviseur wordt aangewezen, kan het college verlangen dat deze aantoont op grond van opleiding en ervaring deskundig te zijn met betrekking tot de in artikel 4, eerste, tweede of derde lid, bedoelde aspecten waarop deze persoon de aanvraag moet beoordelen.

 •  

 • 2.

  Een adviseur mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het college en de raad. Eveneens mag een adviseur niet betrokken zijn bij de planologische maatregel waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Artikel 6. Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzing adviseur of Adviescommissie

 • 1.

  Voordat het college de opdracht tot advisering zoals bedoeld in artikel 3 verstrekt, stelt het college de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet schriftelijk op de hoogte van de aanwijzing van:

  • a.

   een adviseur als bedoeld in artikel 4, eerste lid, of

  • b.

   meerdere adviseurs als bedoeld in artikel 4, vijfde lid.

 •  

 • 2.

  De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet kunnen binnen twee weken na de mededeling als bedoeld in het eerste lid schriftelijk en voldoende gemotiveerd een verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs bij het college indienen.

 •  

 • 3.

  Het college beslist binnen twee weken na het verstrijken van de in het tweede lid bedoelde termijn over een ingediend verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs.

Artikel 7: Werkwijze adviseur of adviescommissie

 • 1.

  Het college stelt aan de adviseur of de adviescommissie alle op de aanvraag betrekking hebbende informatie, alsmede de voor de beoordeling daarvan naar het oordeel van de adviseur of adviescommissie noodzakelijke bescheiden ter beschikking.

 •  

 • 2.

  Het college wijst uit de ambtelijke organisatie één of meerdere personen aan die de adviseur of de adviescommissie bij de uitvoering van de adviesopdracht bijstaat.

 •  

 • 3.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie organiseert één of meerdere hoorzittingen, waar de aanvrager en de in het tweede lid bedoelde ambtelijke vertegenwoordiger(s) in de gelegenheid gesteld worden de aanvraag toe te lichten, onderscheidenlijk de voor de advisering over de aanvraag relevante informatie te verschaffen, dan wel een standpunt van de gemeente over de aanvraag aan de adviseur of de adviescommissie kenbaar te maken. Eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet worden eveneens in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te maken.

 •  

 • 4.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie bepaalt het tijdstip waarop de adviseur of de adviescommissie de situatie ter plaatse zal bezichtigen en nodigt de aanvrager voor de plaatsopneming uit.

 •  

 • 5.

  Ten behoeve van een taxatie van een bij de aanvraag betrokken onroerende zaak, wordt door de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie met de aanvrager een afspraak gemaakt.

 •  

 • 6.

  Van de in het derde lid bedoelde hoorzitting en van de in het vierde lid bedoelde bezichtiging wordt door, dan wel onder verantwoordelijkheid van, de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie een verslag gemaakt, dat een onderdeel vormt van het uit te brengen advies.

 •  

 • 7.

  Geen hoorzitting wordt gehouden indien zowel aanvrager, als de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet te kennen geven hieraan geen behoefte te hebben.

 •  

 • 8.

  Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur of de adviescommissie binnen zestien weken na de dagtekening van de opdracht tot advisering een concept daarvan aan de gemeente, aan de aanvrager, aan eventuele andere betrokken bestuursorganen en aan de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet. De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie kan deze termijn onder opgaaf van redenen met een daarbij aan te geven termijn met ten hoogste vier weken verlengen.

 •  

 • 9.

  De aanvrager, het college, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet worden in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na toezending van het conceptadvies schriftelijk hierop te reageren.

 •  

 • 10.

  In het geval tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnen vier weken na het verstrijken van de in het negende lid bedoelde termijn een advies uit aan het college, waarbij de betreffende reacties zijn betrokken.

 •  

 • 11.

  In het geval geen of niet tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnen twee weken na het verstrijken van de in het negende lid bedoelde termijn een advies uit aan het college.

 •  

 • 12.

  De adviseur of de adviescommissie zendt een afschrift van het definitieve advies aan de aanvrager, aan eventuele andere betrokken bestuursorganen en aan de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet.

Artikel 8: Uitbetaling

Het bedrag vermeld in het besluit inhoudende toekenning van een planschadevergoeding, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de ontvankelijke aanvraag tot de datum van de betaalbaarstelling, en het drempelbedrag als bedoeld in artikel 6.4 van de wet, worden betaald direct na het onherroepelijk worden van het besluit.

Artikel 9: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Beekdaelen 2019”.

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van

1 mei 2019. Op dit tijdstip vervallen de procedureverordeningen voor advisering tegemoetkoming in planschade van de gemeente Nuth, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 november 2011, van de gemeente Schinnen, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 september 2008 en van de gemeente Onderbanken, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2019.

De griffier,

dhr. H.J. Waterborg

De voorzitter,

dhr. mr. drs. G.A.A. Verkerk