Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beekdaelen (Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beekdaelen (Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019)
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2019nieuwe regeling

02-07-2019

gmb-2019-168977

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beekdaelen (Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019)

De Raad van de gemeente Beekdaelen

 

 

gelezen het voorstel van raadswerkgroep auditcommissie Beekdaelen;

 

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

 

B e s l u i t :

 

 

vast te stellen:

 

de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beekdaelen.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 

 • b.

  Doeltreffendheid

  de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente, waarbij iedere organisatie-eenheid en gemeentelijke taak eens in de 7 jaar aan een dergelijke toets wordt onderworpen.

 • 2.

  Het college gaat periodiek na of de uitvoering van onderdelen van in de programmabegroting opgenomen programma’s en paragrafen beantwoordt aan de vooraf vastgestelde doelen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college maakt periodiek een onderzoeksplan

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven :

  • het organisatieonderdeel of het proces dat wordt onderzocht.

  • de wijze waarop het onderzoek wordt opgezet, waarbij aandacht zal worden besteed aan de vraagstelling, de onderzoeksmethode, de doorlooptijd en de wijze van uitvoering.

  • de kosten, alsmede welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van het onderzoek.

 • 3.

  Jaarlijks biedt het college voorafgaand aan het jaar waarop het betrekking heeft aan de raad de jaarschijf aan uit het onderzoeksplan bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. Het college neemt op basis van dit plan, waar nodig, organisatorische maatregelen.

 • 3.

  De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeken en het op basis van dit onderzoek opgestelde verbeterplan.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019” vastgesteld door de raad op 2 januari 2019.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beekdaelen 2019”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beekdaelen d.d. 2 juli 2019.

de Griffier,

H.J. Waterborg

de Voorzitter,

Mr. Drs. G.A.A. Verkerk