Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent rechtspositie burgemeester en wethouders (Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Beekdaelen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeekdaelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent rechtspositie burgemeester en wethouders (Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Beekdaelen 2019)
CiteertitelRegeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Beekdaelen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 44 van de Gemeentewet
 2. artikel 66 van de Gemeentewet
 3. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 4. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 5. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2019artikel 6

22-10-2019

gmb-2019-265803

Z/19/126042 210334
30-08-201905-11-2019nieuwe regeling

20-08-2019

gmb-2019-211401

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent rechtspositie burgemeester en wethouders (Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Beekdaelen 2019)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen,

 

besluit:

 

 • gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet

 • gelet op de artikelen 3.3.2, 3.3.3, tweede lid en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

 

tot het vaststellen van de navolgende regeling:

 

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Beekdaelen 2019

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College:

 • Het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Burgemeester:

 • De voorzitter van het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Secretaris:

 • De secretaris bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

 • d.

  Wethouder:

 • Het lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Ter beschikking gestelde auto burgemeester en wethouders – Niet van toepassing

Zie toelichting

Artikel 3 Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing burgemeester en wethouders

Lid 1

De burgemeester of de wethouder die willen deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in verband met de vervulling van hun functie dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de secretaris.

Lid 2

Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

Lid 3

Het college beslist op de aanvraag op basis van de overlegde stukken en het beschikbaar gestelde budget in de begroting van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 4 Informatie- en communicatievoorzieningen

Lid 1

De burgemeester of de wethouder tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld als bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Lid 2

De burgemeester of de wethouder levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

Artikel 5 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

Lid 1

Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Lid 2

Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze regeling, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 6 Betaling en declaratie van onkosten

Lid 1

Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze regeling voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

 • a.

  betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur,

 • b.

  betaling vooruit uit eigen middelen.

Lid 2

Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

Lid 3

Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen drie maanden na factuurdatum of betaling door de burgemeester of wethouder ingediend bij de secretaris. Het declaratieformulier wordt door de burgemeester ondertekend.

Lid 4

Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan burgemeester of wethouders binnen een maand na het indienen van de aanvraag wordt overgemaakt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie op Overheid.nl.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Beekdaelen 2019’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen op 20 augustus 2019.

Het College van Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers

De burgemeester,

Dhr. Mr. Drs. G.A.A. Verkerk